جدول پخش

رادیو همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ابلیس 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلهای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بر کرانه نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سجاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 05:37:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اذان صبح05:37

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آغاز برنامه شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

لبخند خوبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ورزش و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شهر قصه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح الوند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رادیو محله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تمنای دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:39:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اذان ظهر 12:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

سخنرانی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

امروز برای آینده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

خبرسراسری

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تاآسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران626

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

روزشمار انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اذانگاهی اذان مغرب به افق همدان18:18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ج مثل جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

همدان کلینیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کودک من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ابلیس2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یک وظیفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حریر سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

گلهای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.