جدول پخش

رادیو همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش افسانه کور اوغلو4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله سحرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ازمیان گفته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

طنز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روایت خوبان شهید بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 04:58:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سجاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:00
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اذانگاهی اذان صبح 5:03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشانی افتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آغاز برنامه شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

لبخند خوبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دولت بیدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش باستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح عالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه حروف چین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

همدان کلینیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

MC

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

MC

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شهر قصه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رادیو محله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:09:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اشتیاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذانگاهی اذان ظهر به افق همدان13:14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش ریس جدید12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

خبرسراسری

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یک جرعه عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

MC

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

خانه ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فصل رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شعار سال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خندلانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

MC

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذ انگاهی اذان مغرب به افق همدان20:15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آیینه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش افسانه کوروغلو4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.