جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

بر کرانه نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله سحرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سجاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان و دعا و مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

نشانی آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اقیانوس آرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پرسمان دینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تاریخ اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تاریخ اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تامین و پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشاهیر علم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قند و عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

لبخند ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشق عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رادیو جدول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اشتیاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ویژه برنامه آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تفسیر قرآن ایت الله بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

خبرسراسری

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پند سر دندانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه هفت خوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یک نکته یک آهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پنجره ای رو به سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

راز بزرگ

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شهرقصه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سور و سات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تحلیل هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:34:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند حج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:16:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

دعای سمات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دال خنده

طنز

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

زنگها

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

هفت خوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

آهنگ خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.