جدول پخش

رادیو همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

بر کرانه نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله سحرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سجاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان و دعا و مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

نشانی آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اقیانوس آرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پرسمان دینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تاریخ اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح الوند

برنامه صبحگاهی هر روز از ساعت 7:10 تا 8

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دریچه

هر روز ازساعت 8:35 تا 9

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

باغ زندگی

هر روز از ساعت 9 تا 9:45

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام بازرگانی

آرم استیشن و آنونس و میان برنامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رادیو محله

برنامه تعاملی با مخاطبان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دال خنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برنامه ظهر گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تمنای دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شمیم وحی

مصلای آدینه-پرسمان-خانه ملت-مشق عشق

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

خبرسراسری

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک جرعه عاشقی

آنونس و آرم استیشن و پرومو و پیام

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

برنامه های عصرگاهی رادیو همدان

زنده

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

مروری بر خبرهای مهم ایران و استان

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

برنامه های عصرگاهی رادیو همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

جوانان سلام

آنونس و آرم استیشن و پرومو و سرود و میان برنامه

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

کودک و نوجوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تامین برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مسابقه قرآنی بشارت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

باز پخش برنامه دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تامین برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 ساعت و 24 دقیقه

برنامه های شبانگاهی رادیو همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.