جدول پخش

رادیو همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آرزوهای بزرگ6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

برکرانه نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله سحرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

از میان گفته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

کیمیای سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:14:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:00
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سجاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذانگاهی (اذان صبح به افق همدان5:49)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آغاز برنامه های شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پدر پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فصل رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح الوند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

باغ زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

رادیو محله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قانون شفا15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روزشمار انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تمنای دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذانگاهی(اذان ظهر به افق همدان12:12)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رادیو شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

خبرسراسری

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک جرعه عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سیاه سفید خاکستری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

موج مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذانگاهی (اذان مغرب به افق همدان17:27)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روایت خوبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادبستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قصه راستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

جوانان سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آب و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شبی ازشبها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

آندم که شب شود

توضیحات برنامه درج نشده است.