جدول پخش

رادیو یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

زیر نور ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:43:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

نت عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

فرهنگ مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:32:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

قرار شاعرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

شمس جاووید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فصل وصل

ویژه اذان صبح یزد

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 05:57:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

نفس صبح

قرآن و ترجمه

 • شروع برنامه:05:57:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:49:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:25
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

نسیم صبح

برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:13:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:19
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

کوچه باغ رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنجینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:31:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خاکی پوشان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

در خلوت انس

ویژه اذان ظهر یزد

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:36:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمایش کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:00
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلهای بهشت

گلهای بهشت

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

خطبه های نمازجمعه یزد

خطبه های نمازجمعه یزد پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

خبرهای شبکه سراسری

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شور شعر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترانه بارون

ترانه های درخواستی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

خبرهای استان یزد

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر جوانی

عصر جوانی پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر وزرشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:00
 • پایان برنامه: 18:02:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ساعت قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

سپهر دانش

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:18:34:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

پنجدری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اهل آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چادیشب

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 22:58:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

دیار نخبگان

30001035سامانه پیامکی 38221045 ارتباطات رادیو گلستانه

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:21:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

کتاب شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

ساعت صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.