جدول پخش

رادیو یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

مرکزخراسان جنوبی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

زیرنورماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:03:31:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

لبخند خوبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 03:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:00
 • پایان برنامه: 03:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:00
 • پایان برنامه: 04:13:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گزیده ترانه بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:13:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

شنیدنیهای تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

شور شعر

واکابی واژه ماه در ادب فارسی

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 04:41:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:00
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فصل وصل

05:11

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

نفس صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

شروع شبکه و ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سرای سخن

حجه الاسلام نظری منفرد/ادای امانت

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:49:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

باغ ترمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

شماره تلفن :3747 شماره پیامک 300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نسیم صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:44:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام کوتاه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دنیای ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:10:06:00
 • پایان برنامه: 10:08:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس انتخابات

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:10:08:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

کریاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

موج زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:11:31:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

شور و نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

در خلوت انس

اذان ظهر/12:06

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

بسته صوتی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 12:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روبراه

موضوع/احترام به بزرگترها

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

گلهای بهشت

موضوع/شکر کردن

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

در استان

موضوع:ازادشهر

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رسم عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:54:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:13:54:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شور شعر

چراغ در ادب فارسی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر فناوری

تاره های علمی ایران و جهان

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:08:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

سال 1398 سال رونق تولید

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:54:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

ترانه بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

بسته سوال و جواب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انتخابات

سال 1398 سال رونق تولید

 • شروع برنامه:16:06:00
 • پایان برنامه: 16:07:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:07:00
 • پایان برنامه: 16:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:00
 • پایان برنامه: 16:33:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فصل نو

موضوع/رازداری

 • شروع برنامه:16:33:00
 • پایان برنامه: 16:56:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ده ترین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:00
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دنیای ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ساعت قرار

اذان مغرب 17:59

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:00
 • پایان برنامه: 18:19:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

بسته صوتی

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقی

صلوات خاصه امام رضا (ع)

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

پنجدری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

عناوین روزنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

بسته صوتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

دور دنیا در پانزده دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اهل آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

شماره تلفن :3747 شماره پیامک:300003747

 • شروع برنامه:21:38:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقی

سلام به امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

چادیشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

بسته صوتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:32:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رسم عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

در سه حرکت

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:41:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:41:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

کتاب شب

دلسو اوزالا

 • شروع برنامه:23:59:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.