جدول پخش

رادیو یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

برنامه زير نور ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:00
 • پایان برنامه: 03:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فصل وصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

شور شعر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:06:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

گزیده ترانه بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:00
 • پایان برنامه: 05:26:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

باغ خیال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:37:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

نفس صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

شروع شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آیت الکرسی و پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:48:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

باغ ترمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:00
 • پایان برنامه: 06:52:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تنظيمي پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:00
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

نسیم صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:00
 • پایان برنامه: 08:42:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تنظيمي پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

چارلوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایستگاه اندیشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:09:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

مشارکتی بیمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

کریاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:00
 • پایان برنامه: 11:31:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شهر جهانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:00
 • پایان برنامه: 11:38:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تنظيمي پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

هادر باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

بچه های یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

درخلوت انس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تنظيمي پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:27:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:00
 • پایان برنامه: 13:53:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

طلوع تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:00
 • پایان برنامه: 13:56:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

بربال اندیشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شور شعر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اخبار سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایستگاه حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترانه بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:06:00
 • پایان برنامه: 16:13:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:13:00
 • پایان برنامه: 16:17:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

راه رستگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

آیت صدق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بچه های یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

مشارکتی بیمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

عناوین روزنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

چارلوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

پنجدری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

ساعت قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

هادرباش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:03:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اهل آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چادیشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:31:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:00
 • پایان برنامه: 23:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:41:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:41:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

کتاب شب

توضیحات برنامه درج نشده است.