جدول پخش

رادیو یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

زیر نور ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تنظیمی پخش

یاد یاران ترانه سبک زندگی

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت

فصل وصل

ویژه اذان صبح یزد

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قرار شاعرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نفس صبح

قرآن و ترجمه

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پیدای پنهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دعای ندبه

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

رادیو آنلاین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

در خلوت انس

ویژه اذان ظهر یزد

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

سایه سار شیرکوه

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

خبرهای شبکه سراسری

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نیستان

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

براب بیداری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رهاورد

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

راهبرد

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

ساعت قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:33:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تب و تاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

هفشمبه

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازگشت

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:00
 • پایان برنامه: 22:19:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بیراهه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:19:00
 • پایان برنامه: 23:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

رادیو فیلم

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:23:49:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

کتاب شب

توضیحات برنامه درج نشده است.