جدول پخش

رادیو یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

زیر نور ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تنظیمی پخش

یاد یاران ترانه سبک زندگی

 • شروع برنامه:04:21:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

فصل وصل

ویژه اذان صبح یزد پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قرار شاعرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نفس صبح

قرآن و ترجمه

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رنگین کمان

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم صبح

برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

در شهر

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خونه زندگی

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

کوچه باغ رادیو

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

در خلوت انس

ویژه اذان ظهر یزد

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلهای بهشت

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:13:04:00
 • پایان برنامه: 13:51:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

رودر رو

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

خبرهای شبکه سراسری

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شور شعر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترانه بارون

ترانه های درخواستی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

خبرهای استان یزد

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

عصر جوانی

عصر جوانی پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

ساعت قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تنظیمی

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

سپهر دانش

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

پنجدری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اهل آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چادیشب

پیامک 30001035 تلفن 38221045 -035 تلفن فضای مجازی 09134531035

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دیار نخبگان

30001035سامانه پیامکی 38221045 ارتباطات رادیو گلستانه

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

کتاب شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

ساعت صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.