جدول پخش

رادیو یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

مرکز خلیج فارس

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

زیرنور ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:00
 • پایان برنامه: 03:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:00
 • پایان برنامه: 03:41:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

لبخند خوبان

خاطراتی طنز از دورت دفاع مقدس

 • شروع برنامه:03:41:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

باغ خیال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 04:11:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

گزیده ترانه بارون

ترانه های درخواستی

 • شروع برنامه:04:11:00
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنیهای انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

شور شعر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 04:43:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

یادیاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:00
 • پایان برنامه: 04:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:00
 • پایان برنامه: 05:34:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فصل وصل

اذان صبح/05:14

 • شروع برنامه:05:34:00
 • پایان برنامه: 05:42:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

نفس صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

شروع شبکه و ذکر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سرای سخن

حجه الاسلام ظهیری /انتخاب و نقش آن در سعادت و شقاوت

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:47:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

باغ ترمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:00
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله صبگاهی نسیم صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام کوتاه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چارلوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:09:07:00
 • پایان برنامه: 09:11:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

بسته صوتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

سال 1398 سال رونق تولید

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:10:08:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

کریاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شهر جهانی

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

شور و نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

درخلوت انس

اذان ظهر/12:07

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

سال 1398 سال رونق تولید

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

بسته صوتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سرای هنر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

بچه های یزد

موضوع/خوش اخلاقی

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:22:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

در استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:00
 • پایان برنامه: 13:23:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:00
 • پایان برنامه: 13:51:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

میعادگاه شهرستانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:00
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:13:58:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

شماره تلفن :3747/ شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شور شعر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر فناوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:08:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:54:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

ترانه بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

بسته سوال و جواب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

شماره تلفن:3747 شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

شماره تلفن:3747 شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:16:07:00
 • پایان برنامه: 16:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

شماره تلفن:3747 شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:16:09:00
 • پایان برنامه: 16:11:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:11:00
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

عصر جوانی

موضوع :توقع

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:24:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

شهرجهانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

راه رستگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

ساعت قرار

اذان مغرب/17:57

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

چارلوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

پنجدری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

عناوین روزنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

بسته صوتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:23:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

زیر گذر طنز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:00
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اهل آبادی

تاثیر نوردهی گیاهان

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

شماره تلفن:3747 شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

شماره تلفن:3747 شماره پیامک:300003747 رادیو یزد با شما برای شما

 • شروع برنامه:21:38:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقی

سلام بر امام رضا (ع)

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

چادیشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:00
 • پایان برنامه: 22:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

بسته صوتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یزد پایدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نمایش

کلاغنامه

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

بسته صوتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

کتاب شب

دلسو اوزالا/قسمت دوم

 • شروع برنامه:23:58:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.