جدول پخش

سحربالکان
 • شروع برنامه:00:10:08
 • پایان برنامه: 00:15:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ جنایات آمریکا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:16
 • پایان برنامه: 00:15:39
 • طول برنامه:

آرم 2 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:39
 • پایان برنامه: 00:43:26
 • طول برنامه:27 دقیقه

گفتگو با اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:26
 • پایان برنامه: 00:43:54
 • طول برنامه:

آرم 3 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:54
 • پایان برنامه: 00:47:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:47:47
 • پایان برنامه: 01:00:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

آفریقا پرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:39
 • پایان برنامه: 01:01:03
 • طول برنامه:

آرم 4 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:03
 • پایان برنامه: 01:04:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ حزب ا...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:27
 • پایان برنامه: 01:30:27
 • طول برنامه:26 دقیقه

مناظره سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:27
 • پایان برنامه: 01:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:33:00
 • پایان برنامه: 01:33:16
 • طول برنامه:

آرم 1 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:33:16
 • پایان برنامه: 01:57:37
 • طول برنامه:24 دقیقه

The Path of Glory

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:37
 • پایان برنامه: 01:59:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله فیلم و سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:07
 • پایان برنامه: 03:27:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی بیا از گذشته حرف بزنیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:02
 • پایان برنامه: 03:28:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شیراز - مسجد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:14
 • پایان برنامه: 03:28:59
 • طول برنامه:

فتو مسجد شاهچراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:59
 • پایان برنامه: 03:38:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

پکیج سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:54
 • پایان برنامه: 03:39:10
 • طول برنامه:

آرم 1 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:10
 • پایان برنامه: 03:44:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ جنایات آمریکا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:18
 • پایان برنامه: 03:44:41
 • طول برنامه:

آرم 2 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:41
 • پایان برنامه: 04:12:28
 • طول برنامه:27 دقیقه

گفتگو با اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:28
 • پایان برنامه: 04:12:56
 • طول برنامه:

آرم 3 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:56
 • پایان برنامه: 04:16:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:49
 • پایان برنامه: 04:29:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

آفریقا پرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:41
 • پایان برنامه: 04:30:05
 • طول برنامه:

آرم 4 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:05
 • پایان برنامه: 04:33:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ حزب ا...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:29
 • پایان برنامه: 04:59:29
 • طول برنامه:26 دقیقه

مناظره سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:29
 • پایان برنامه: 05:02:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:02
 • پایان برنامه: 05:02:18
 • طول برنامه:

آرم 1 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:18
 • پایان برنامه: 05:26:39
 • طول برنامه:24 دقیقه

The Path of Glory

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:39
 • پایان برنامه: 05:28:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله فیلم و سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:09
 • پایان برنامه: 06:56:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی بیا از گذشته حرف بزنیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:04
 • پایان برنامه: 06:57:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شیراز - مسجد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:16
 • پایان برنامه: 06:58:01
 • طول برنامه:

فتو مسجد شاهچراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:01
 • پایان برنامه: 07:07:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

پکیج سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:56
 • پایان برنامه: 07:08:12
 • طول برنامه:

آرم 1 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:12
 • پایان برنامه: 07:13:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ جنایات آمریکا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:20
 • پایان برنامه: 07:13:43
 • طول برنامه:

آرم 2 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:43
 • پایان برنامه: 07:41:30
 • طول برنامه:27 دقیقه

گفتگو با اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:30
 • پایان برنامه: 07:41:58
 • طول برنامه:

آرم 3 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:58
 • پایان برنامه: 07:45:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:51
 • پایان برنامه: 07:58:43
 • طول برنامه:12 دقیقه

آفریقا پرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:43
 • پایان برنامه: 07:59:07
 • طول برنامه:

آرم 4 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:07
 • پایان برنامه: 08:02:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ حزب ا...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:31
 • پایان برنامه: 08:28:31
 • طول برنامه:26 دقیقه

مناظره سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:31
 • پایان برنامه: 08:31:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:04
 • پایان برنامه: 08:31:20
 • طول برنامه:

آرم 1 جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:20
 • پایان برنامه: 08:55:41
 • طول برنامه:24 دقیقه

The Path of Glory

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:41
 • پایان برنامه: 08:57:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ یمن 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:26
 • پایان برنامه: 08:57:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:50
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:

تیزر تغییر لوگو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:00
 • پایان برنامه: 23:59:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شیراز - مسجد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:12
 • پایان برنامه: 23:59:57
 • طول برنامه:

فتو چرت لکه ساری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:57
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

پکیج سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.