جدول پخش

سحربالکان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:14:05
 • طول برنامه:14 دقیقه

MAJČINSKA LJUBAV

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:14:05
 • پایان برنامه: 00:15:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هالیوود کات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:22
 • پایان برنامه: 00:16:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:16:34
 • پایان برنامه: 00:17:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سرزمین عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:17:52
 • پایان برنامه: 00:28:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:28:25
 • پایان برنامه: 00:29:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس فرامانروایان مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:31
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:59:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

Vijesti

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:50
 • پایان برنامه: 01:11:37
 • طول برنامه:11 دقیقه

باغ های ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:11:37
 • پایان برنامه: 01:13:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هنر هفتم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:03
 • پایان برنامه: 01:13:17
 • طول برنامه:

اعلام میانی 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:17
 • پایان برنامه: 01:27:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

Proljetne poslastice

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:27:50
 • پایان برنامه: 01:28:00
 • طول برنامه:

تیزر تغییر لوگو بوسنی به فرانسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:00
 • پایان برنامه: 10:28:38
 • طول برنامه:

اعلام متنی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:38
 • پایان برنامه: 10:29:34
 • طول برنامه:

کلیپ آلبانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:34
 • پایان برنامه: 10:31:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس فیلم و سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:29
 • پایان برنامه: 10:31:58
 • طول برنامه:

اعلام میانی 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:58
 • پایان برنامه: 11:26:29
 • طول برنامه:54 دقیقه

Qielli im

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:29
 • پایان برنامه: 11:31:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

کودک پروری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:07
 • پایان برنامه: 11:31:36
 • طول برنامه:

اعلام میانی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:36
 • پایان برنامه: 12:01:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

Vijesti

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:59
 • پایان برنامه: 12:02:28
 • طول برنامه:

اعلام میانی 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:28
 • پایان برنامه: 12:45:57
 • طول برنامه:43 دقیقه

MAJČINSKA LJUBAV

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:57
 • پایان برنامه: 12:46:26
 • طول برنامه:

اعلام میانی 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:26
 • پایان برنامه: 13:11:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

Pupolsci maslice

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:56
 • پایان برنامه: 13:12:25
 • طول برنامه:

اعلام میانی 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:25
 • پایان برنامه: 13:43:30
 • طول برنامه:31 دقیقه

Iranske umjetnosti

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:30
 • پایان برنامه: 13:57:41
 • طول برنامه:14 دقیقه

مساجد در آیینه هنر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:41
 • پایان برنامه: 13:58:10
 • طول برنامه:

اعلام میانی 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:10
 • پایان برنامه: 14:23:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

براداران امیدوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:23:19
 • پایان برنامه: 14:24:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:31
 • پایان برنامه: 14:24:45
 • طول برنامه:

اعلام میانی 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:45
 • پایان برنامه: 14:51:56
 • طول برنامه:27 دقیقه

IRAN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:51:56
 • پایان برنامه: 14:52:24
 • طول برنامه:

ارم3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:24
 • پایان برنامه: 15:02:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:57
 • پایان برنامه: 15:03:35
 • طول برنامه:

اعلام متنی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:35
 • پایان برنامه: 15:04:31
 • طول برنامه:

کلیپ آلبانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:31
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

Përshëndetje Shqipëri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:35:29
 • طول برنامه:

اعلام میانی 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:29
 • پایان برنامه: 16:23:34
 • طول برنامه:48 دقیقه

Qielli im

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:34
 • پایان برنامه: 16:24:33
 • طول برنامه:

کلیپ بوسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:33
 • پایان برنامه: 16:25:02
 • طول برنامه:

اعلام میانی 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:02
 • پایان برنامه: 16:53:58
 • طول برنامه:28 دقیقه

Pupolsci maslice

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:58
 • پایان برنامه: 16:54:27
 • طول برنامه:

اعلام میانی 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:27
 • پایان برنامه: 17:25:33
 • طول برنامه:31 دقیقه

Iranske umjetnosti

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:33
 • پایان برنامه: 17:39:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

مساجد در آیینه هنر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:44
 • پایان برنامه: 17:40:13
 • طول برنامه:

اعلام میانی 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:13
 • پایان برنامه: 18:06:29
 • طول برنامه:26 دقیقه

براداران امیدوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:29
 • پایان برنامه: 18:07:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هنر هفتم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:59
 • پایان برنامه: 18:09:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انرژی برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:29
 • پایان برنامه: 18:10:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:59
 • پایان برنامه: 18:11:28
 • طول برنامه:

اعلام میانی 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:28
 • پایان برنامه: 18:36:28
 • طول برنامه:25 دقیقه

IRAN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:28
 • پایان برنامه: 18:41:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

کودک پروری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:22
 • پایان برنامه: 18:42:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:52
 • پایان برنامه: 18:44:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس حیات خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:35
 • پایان برنامه: 18:46:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دست آفریده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:05
 • پایان برنامه: 18:48:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس فیلم و سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:35
 • پایان برنامه: 18:49:04
 • طول برنامه:

اعلام میانی 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:49:04
 • پایان برنامه: 19:32:31
 • طول برنامه:43 دقیقه

MAJČINSKA LJUBAV

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:31
 • پایان برنامه: 19:42:56
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:42:56
 • پایان برنامه: 19:43:25
 • طول برنامه:

اعلام میانی 15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:25
 • پایان برنامه: 19:58:05
 • طول برنامه:14 دقیقه

Proljetne poslastice

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:05
 • پایان برنامه: 20:09:51
 • طول برنامه:11 دقیقه

باغ های ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:51
 • پایان برنامه: 20:10:05
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:05
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

Dobrotvorine

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:30:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:46
 • پایان برنامه: 20:31:15
 • طول برنامه:

اعلام میانی 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:15
 • پایان برنامه: 20:59:37
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:37
 • پایان برنامه: 21:00:06
 • طول برنامه:

اعلام میانی 18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:06
 • پایان برنامه: 21:26:38
 • طول برنامه:26 دقیقه

Lice u okviru

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:38
 • پایان برنامه: 21:27:16
 • طول برنامه:

اعلام متنی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:16
 • پایان برنامه: 21:28:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انرژی برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:26
 • پایان برنامه: 21:29:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فرمانروایان مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:31
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

Vijesti

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:13:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سرزمین عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:00
 • پایان برنامه: 22:14:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هالیودکات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:30
 • پایان برنامه: 22:14:59
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:59
 • پایان برنامه: 22:55:23
 • طول برنامه:40 دقیقه

TAJNE SEKTE

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:23
 • پایان برنامه: 23:01:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:53
 • پایان برنامه: 23:02:22
 • طول برنامه:

اعلام میانی 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:22
 • پایان برنامه: 23:22:56
 • طول برنامه:20 دقیقه

هالیوود کات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:56
 • پایان برنامه: 23:27:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

کودک پروری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:34
 • پایان برنامه: 23:29:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سرزمین نخبگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:31
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

MAJČINSKA LJUBAV

توضیحات برنامه درج نشده است.