جدول پخش

رادیو فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبرسراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران - آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 56 دقیقه

مجله سحرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:39:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

نسیم سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:09:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

قرآن و ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:00
 • پایان برنامه: 06:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

سخنرانی ماندگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:00
 • پایان برنامه: 06:41:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

برگی از تقویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

معغاطیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سلام کاکو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

پنجیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سایبان مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:54:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تا انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:09:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:00
 • پایان برنامه: 10:21:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

شما و رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:00
 • پایان برنامه: 10:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:00
 • پایان برنامه: 10:43:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فارس فردا انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:43:00
 • پایان برنامه: 10:47:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:00
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:00
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نیمروز فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:00
 • پایان برنامه: 12:27:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرصت پرواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

روز شمار انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:00
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

صدای معلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تا انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:57:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

گفتگوی سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ترنم حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:00
 • پایان برنامه: 14:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:49:00
 • پایان برنامه: 14:56:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تا انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:56:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

کوچه باغ ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایستگاه کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:00
 • پایان برنامه: 15:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کتاب هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

پسین دلگشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تا انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:00
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 17:54:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبرگان ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:00
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

لحظه دیدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

ایران من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایل من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

موج دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آکهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خاکریز خاطره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:31:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:00
 • پایان برنامه: 23:52:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

فجر آفرینان فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:52:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.