جدول پخش

رادیو فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبرسراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران - کرمانشاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 56 دقیقه

مجله سحرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

نسیم سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

قرآن و ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:24:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

سخنرانی حسینی اراکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:00
 • پایان برنامه: 06:39:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگی از تقویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

طلیعه نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:00
 • پایان برنامه: 07:06:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مسیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 07:22:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

سردار مقاومت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:22:00
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

صبح روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مسیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مسیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 11:39:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 4 دقیقه

روز خوب پیروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 12:27:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرصت پرواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فارس فردا انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:00
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:56:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

گفتگوی سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:00
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترنم حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:00
 • پایان برنامه: 14:34:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:34:00
 • پایان برنامه: 14:48:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

برگی از تقویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:00
 • پایان برنامه: 14:57:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سردار دلها مرکز کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:00
 • پایان برنامه: 17:09:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

صدای انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:09:00
 • پایان برنامه: 17:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دست چین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:00
 • پایان برنامه: 17:26:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:00
 • پایان برنامه: 17:36:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نغمه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:53:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

یک حکایت یک مثل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:00
 • پایان برنامه: 17:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شاهچراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:00
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

لحظه دیدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

ایران من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایل من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

موج دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آکهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خاکریز خاطره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:31:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:00
 • پایان برنامه: 23:52:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

فجر آفرینان فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:52:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.