جدول پخش

رادیو فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبرسراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران - سمنان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 04:16:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 16 دقیقه

مجله سحرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:00
 • پایان برنامه: 05:16:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نسیم سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:00
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حکایتی قولی غزلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

قرآن و ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:00
 • پایان برنامه: 05:51:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:00
 • پایان برنامه: 06:19:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی انصاریان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

ورزش و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 06:41:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

برگی از تقویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

بیست بیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سلام کاکو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:00
 • پایان برنامه: 08:57:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

پنجیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سایبان مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

ایستگاه ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:22:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شما و رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 11:04:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

نیمروز فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:00
 • پایان برنامه: 11:06:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:06:00
 • پایان برنامه: 11:08:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

فرصت پرواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:09:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پرومو پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نوبت دکتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:41:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

صدای معلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:00
 • پایان برنامه: 13:43:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:00
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بازار بورس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترنم حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

بازار سرمایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایستگاه کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:44:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

کوچه باغ ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:00
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

نمایش کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کتاب هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:00
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ایران 626

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه فوتبالیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خانه دوست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لحظه دیدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

موج مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:13:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

بازار سرمایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجله فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ایل من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

موج دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شور زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خاکریز خاطره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 23:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:00
 • پایان برنامه: 23:38:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:38:00
 • پایان برنامه: 23:54:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

قرارشاعرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:54:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.