جدول پخش

رادیو لرستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ماهور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

لرستان در گذر تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زرد چی پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قدمگاه خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:36:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:00
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

محرم راز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تنظیمی اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پیشه گران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سلام لرسو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام زاگرس صبح1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دولتسرا

این برنامه هر روز به جز روزهای جمعه به موضوعات خانواده می پردازد.

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

از قانون بیشتر بدانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هوای تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام زاگرس صبح1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

زرد چی پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قدمگاه خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

گلستانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:00
 • پایان برنامه: 12:16:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تنظیمی اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

روایت عاشقی-اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تا اسمان ابی

محیط زیست

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ماهور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام زاگرس عصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ایوارتو وخیر1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تنظیمی اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:18:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه رسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بلوط های سوخته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

روایت عاشقی-اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هم ولاتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.