جدول پخش

رادیو اصفهان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبرسراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

از رادیو زاهدان

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجله تاریخ

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سازیان

ساز و آواز

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کتاب شب

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تامینی

تامینی

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

منشور امیر

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نجوای بیداری

ویژه لحظات قبل از اذان صبح

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 05:20:00

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نیایش

نیایش

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

تامین

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تقویم تاریخ

رویدادهای تاریخی هرروز

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دعای ندبه

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

حماسه حضور

روز انتخابات

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 12:17:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 47 دقیقه

حماسه حضور

روز انتخابات

 • شروع برنامه:12:17:00
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 12:17:00

 • شروع برنامه:12:22:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

حماسه حضور

روز انتخابات

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 36 دقیقه

حماسه حضور

روز انتخابات

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 18:11:00

 • شروع برنامه:18:16:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 44 دقیقه

حماسه حضور

روز انتخابات

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

حماسه حضور

روز انتخابات

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

نماز جمعه اصفهان

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سفرنامه خوانی

AM 837 KHZ