جدول پخش

رادیو اصفهان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

آخرین اخبار و اطلاعات ایران و جهان

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

از رادیو ارومیه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجله تاریخ

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سازیان

شعر و آواز

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کتاب شب

قصه گویی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

منشور امیر

نامه ها و حکمت های نهج البلاغه در منشور امیر

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نجوای بیداری

ویژه لحظات قبل از اذان صبح

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 04:45:00

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نیایش

نیایش

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه زندگی

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرهنگ مردم

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نفس عمیق

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

با این ستاره ها

برنامه ای جهت معرفی شهدای دفاع مقدس در استان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:32:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تقویم تاریخ

رویدادهای تاریخی هرروز

 • شروع برنامه:06:32:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سلام اصفهان

برنامه زنده صبحگاهی رادیو اصفهان تلفن 031-32670051 پیامک 30000333

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلام اصفهان

برنامه زنده صبحگاهی رادیو اصفهان تلفن 031-32670051 پیامک 30000333

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صبح صفاهان

معرفی برنامه ها و جدول پخش هر روز رادیو اصفهان

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صدای شهر

بخش اول صدای شهر در نوبت صبحگاهی تلفن 031-32240153 پیامک 30003137734

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

یک خانه یک زندگی

برنامه ویژه خانواده ها تلفن 031-32670051 پیامک 30000333

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صدای شهر

بخش دوم برنامه صدای شهر در نوبت صبحگاهی تلفن 031-32240153 پیامک 30003137734

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به استان

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ما و طبیعت

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

چتر ارتباط

معرفی خدمات مخابرات استان

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صدای شهر

بخش پایانی برنامه صدای شهر در نوبت صبحگاهی تلفن 031-32240153 پیامک 30003137734

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش صدا

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرار بندگی

ویژه لحظات قبل از اذان ظهر به افق اصفهان

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 11:50:00

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قرار بندگی

ویژه لحظات اذان ظهر به افق اصفهان

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

با این ستاره ها

برنامه ای جهت معرفی شهدای دفاع مقدس در استان

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خوشا روستا

سفر به روستاهای استان

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

گلهای امروز

یکشنبه ها و سه شنبه ها 12:35

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به استان

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اشاره

فرهنگ شهروندی

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ایران 626

تحقق شعار سال

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نقشه راه

(FM 95 MHZ) (AM 837 KHZ)

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام کلام امام

گزیده ای از فرمایشات حضرت امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

(FM 95 MHZ) (AM 837 KHZ)

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

چتر ارتباط

بازپخش

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آوای زنده رود

تلفن 031-32670051

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ب مثل برق مثل زندگی

بازپخش

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پخش صدا

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به استان

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صدای شهر

بخش عصرگاهی برنامه صدای شهر تلفن 031-32240153 پیامک 30003137734

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پلکان

بازپخش

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:21:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:17:21:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بشارت

ویژه لحظات اذان مغرب به افق اصفهان

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 17:51:00

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

نیایش

ویژه لحظات اذان مغرب به افق اصفهان

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آینه

بازپخش

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شاعرانه

شعر و شاعری در رادیو

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به استان

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

جاده جوونی

تلفن 031-32670051 پیامک 30000333

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

داستانستان

قصه گویی در رادیو اصفهان

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

رهنمود

گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

یک خانه یک زندگی

بازپخش

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هفته

هر شب در همین ساعت

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آوای زنده رود

بازپخش

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

آواز خواجو

معرفی موسیقی دانان استان

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سفرنامه خوانی

هر شب 23:45