جدول پخش

رادیو کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:04:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:04:13
 • پایان برنامه: 03:02:17
 • طول برنامه:58 دقیقه

تکرار شبهای جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:17
 • پایان برنامه: 03:31:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

پندسردندانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:39
 • پایان برنامه: 04:01:25
 • طول برنامه:29 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:25
 • پایان برنامه: 04:43:26
 • طول برنامه:42 دقیقه

تکرار چمدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:26
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام ساعت 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:19
 • پایان برنامه: 06:15:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

زلال جاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:08
 • پایان برنامه: 06:16:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:40
 • پایان برنامه: 06:57:01
 • طول برنامه:40 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:01
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 30 دقیقه

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:27:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:01
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرکیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:09:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

در انتظار خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:52
 • پایان برنامه: 13:12:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:33
 • پایان برنامه: 13:57:32
 • طول برنامه:44 دقیقه

جزیره همدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:32
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:4 ساعت

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 20 دقیقه

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:31:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:47
 • پایان برنامه: 23:01:17
 • طول برنامه:29 دقیقه

ارغنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:17
 • پایان برنامه: 23:04:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:04:22
 • پایان برنامه: 23:29:34
 • طول برنامه:25 دقیقه

ما زمین زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:34
 • پایان برنامه: 23:32:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:45
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

تکرار آوای دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.