جدول پخش

رادیو کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:56:18
 • طول برنامه:56 دقیقه

تکرارشب های جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:18
 • پایان برنامه: 02:58:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:04
 • پایان برنامه: 03:24:30
 • طول برنامه:26 دقیقه

پند سر دندانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:24:30
 • پایان برنامه: 03:29:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:30
 • پایان برنامه: 03:56:44
 • طول برنامه:27 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:44
 • پایان برنامه: 03:58:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:58
 • پایان برنامه: 04:42:38
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار چمدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:38
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:27:15
 • طول برنامه:42 دقیقه

شمیم بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:15
 • پایان برنامه: 05:40:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

یادمان باشد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:20
 • پایان برنامه: 05:44:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:20
 • پایان برنامه: 05:57:27
 • طول برنامه:13 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:27
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:04:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

اعلام ساعت 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:55
 • پایان برنامه: 06:13:43
 • طول برنامه:8 دقیقه

زلال جاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:43
 • پایان برنامه: 06:17:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:34
 • پایان برنامه: 06:27:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:49
 • پایان برنامه: 06:33:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:04
 • پایان برنامه: 06:56:04
 • طول برنامه:23 دقیقه

کودک من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:04
 • پایان برنامه: 06:58:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:41
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

روز از نو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:30
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:30
 • پایان برنامه: 08:30:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:30
 • پایان برنامه: 08:33:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:53
 • پایان برنامه: 08:56:18
 • طول برنامه:22 دقیقه

مشاور ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:18
 • پایان برنامه: 08:58:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:41
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صدای جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:29:25
 • طول برنامه:29 دقیقه

قند و عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:25
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

کیش مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:29:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

یک حکایت یک مثل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:45
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:59:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

چمدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:11
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:46:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:58
 • پایان برنامه: 14:57:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:13
 • پایان برنامه: 14:59:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:55
 • پایان برنامه: 15:58:48
 • طول برنامه:58 دقیقه

تکرار کیش مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:48
 • پایان برنامه: 16:00:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:59
 • پایان برنامه: 16:10:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

دلخنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:20
 • پایان برنامه: 16:13:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:13:41
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:59:38
 • طول برنامه:44 دقیقه

آوای دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:38
 • پایان برنامه: 17:29:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

باانتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:38
 • پایان برنامه: 17:31:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:35
 • پایان برنامه: 17:44:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

یادمان باشد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:40
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:28:41
 • طول برنامه:43 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:41
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

ساحل مرجانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:59:25
 • طول برنامه:29 دقیقه

قند و عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:25
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:45:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

قصه های قد و نیم قد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:14
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

یک حکایت یک مثل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:27:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

شب های جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:06
 • پایان برنامه: 23:31:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:29
 • پایان برنامه: 23:58:36
 • طول برنامه:27 دقیقه

تکرار آوای دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:36
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.