جدول پخش

رادیو کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:00
 • پایان برنامه: 02:58:17
 • طول برنامه:56 دقیقه

برنامه شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:17
 • پایان برنامه: 03:00:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:17
 • پایان برنامه: 03:23:58
 • طول برنامه:23 دقیقه

گلهای رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:58
 • پایان برنامه: 03:27:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:58
 • پایان برنامه: 03:56:27
 • طول برنامه:28 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:27
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:45:13
 • طول برنامه:45 دقیقه

شمیم بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:13
 • پایان برنامه: 04:46:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:13
 • پایان برنامه: 04:58:34
 • طول برنامه:12 دقیقه

یادمان باشد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:34
 • پایان برنامه: 05:01:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:21
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

تکرار گلچین نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:04:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

اعلام ساعت 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:59
 • پایان برنامه: 06:06:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:13
 • پایان برنامه: 06:14:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

زلال جاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:25
 • پایان برنامه: 06:19:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:25
 • پایان برنامه: 06:29:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:11
 • پایان برنامه: 06:34:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:11
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ژله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بر نا مه صبح گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

بر نا مه صبح گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:14:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:08
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دلخنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

برنامه نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

برنامه نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:30:25
 • طول برنامه:14 دقیقه

یک حکایت یک مثل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:25
 • پایان برنامه: 13:31:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:25
 • پایان برنامه: 13:59:06
 • طول برنامه:27 دقیقه

ایران 626

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:06
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

قول و غزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:27
 • پایان برنامه: 15:05:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:27
 • پایان برنامه: 15:29:08
 • طول برنامه:23 دقیقه

گلهای رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:08
 • پایان برنامه: 15:34:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:08
 • پایان برنامه: 15:54:57
 • طول برنامه:20 دقیقه

ژله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:57
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:58:39
 • طول برنامه:58 دقیقه

تکرار گلچین نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:39
 • پایان برنامه: 17:02:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:41
 • پایان برنامه: 17:13:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

دلخنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:33
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آوای دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:28:29
 • طول برنامه:28 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:29
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

بخش عصر گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:37:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:05
 • پایان برنامه: 20:57:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

قندو عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:07
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:36:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:22
 • پایان برنامه: 21:45:57
 • طول برنامه:9 دقیقه

غنچه های جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:57
 • پایان برنامه: 21:48:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:09
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

بخش شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:00
 • پایان برنامه: 23:32:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:06
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

آوای دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.