جدول پخش

رادیو کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:00
 • پایان برنامه: 02:59:28
 • طول برنامه:57 دقیقه

برنامه شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:28
 • پایان برنامه: 03:01:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:36
 • پایان برنامه: 03:26:34
 • طول برنامه:24 دقیقه

گلستان حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:34
 • پایان برنامه: 03:30:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:15
 • پایان برنامه: 03:54:30
 • طول برنامه:24 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:30
 • پایان برنامه: 03:58:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:48
 • پایان برنامه: 04:11:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

یادمان باشد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:41
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:57:27
 • طول برنامه:42 دقیقه

شمیم بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:27
 • پایان برنامه: 05:00:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:22
 • پایان برنامه: 05:56:51
 • طول برنامه:56 دقیقه

برنامه نیمروزی(باز پخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:51
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:04:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

اعلام ساعت 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:55
 • پایان برنامه: 06:13:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

زلال جاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:09
 • پایان برنامه: 06:18:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:59
 • پایان برنامه: 06:31:26
 • طول برنامه:12 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:26
 • پایان برنامه: 06:35:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:26
 • پایان برنامه: 06:57:44
 • طول برنامه:22 دقیقه

فرزند من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:44
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بر نا مه صبح گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

بر نا مه صبح گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:13:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:13:01
 • پایان برنامه: 10:26:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:26:01
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

برنامه نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

برنامه نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:29:27
 • طول برنامه:14 دقیقه

یک حکایت یک مثل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:27
 • پایان برنامه: 13:30:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:48
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران 626

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:00
 • پایان برنامه: 14:59:27
 • طول برنامه:12 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:27
 • پایان برنامه: 15:04:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:49
 • پایان برنامه: 15:29:47
 • طول برنامه:24 دقیقه

گلستان حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:47
 • پایان برنامه: 15:33:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:21
 • پایان برنامه: 15:57:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

غذاسلامت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:52
 • پایان برنامه: 16:01:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:32
 • پایان برنامه: 16:14:41
 • طول برنامه:13 دقیقه

شاهکارهای ادبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:14:41
 • پایان برنامه: 16:18:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:02
 • پایان برنامه: 16:42:17
 • طول برنامه:24 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:17
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آوای دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:13:09
 • طول برنامه:43 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:09
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:00
 • پایان برنامه: 18:26:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

یادمان باشد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:53
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

بخش عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:55:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

بوستان حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:36
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:44:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

چراغ مطالعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:23
 • پایان برنامه: 21:57:23
 • طول برنامه:13 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:23
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

بخش شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:00
 • پایان برنامه: 23:30:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:04
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

تکرارآوای دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.