جدول پخش

رادیو خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بانگ نای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

زمزم معرفت

اذان صبح به افق بیرجند 04:50

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یک نکته یک آهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دهکده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سجاده سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

زمزم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یک حکایت یک مثل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آرم شبکه - ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

دعای عهد - آیه الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نرمش ورزش حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

صبح شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

صبح شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 40 دقیقه

ویژه برنامه به اتفاق آرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نجوای نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه به اتفاق آرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ویژه برنامه به اتفاق آرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

ویژه برنامه به اتفاق آرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ویژه برنامه به اتفاق آرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ویژه اذان مغرب

اذان مغرب به افق بیرجند 17:41

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه به اتفاق آرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ساعت 19 استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

ویژه برنامه به اتفاق آرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ساعت 21 استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

ویژه برنامه به اتفاق آرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 23 استان

توضیحات برنامه درج نشده است.