جدول پخش

رادیو خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بانگ نای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

زمزم معرفت

اذان صبح به افق بیرجند 04:55

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یک نکته یک آهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دهکده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سجاده سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یک حکایت یک مثل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آرم شبکه - ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

دعای عهد - آیه الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فصل نوجوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صبح شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:11:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:00
 • پایان برنامه: 07:13:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم شبکه - آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:00
 • پایان برنامه: 07:59:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

صبح شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:00
 • پایان برنامه: 08:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:41:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم شبکه – پخش(ترانه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:11:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام امروز 1 -psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

افتو سرا(خانواده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان(ساعت 10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم شبکه – پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:47:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سیب سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

نکته های ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نجوای نیاز

اذان ظهر به افق بیرجند 11:47

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مرور اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ایران 626

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حدیث ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم شبکه (2)- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

با خطیبان جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش-آرم شبکه (2)- psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم شبکه(1) – پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرارسیب سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

مرور اخبار استان 3-آرم شبکه (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:00
 • پایان برنامه: 15:43:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نغمه و نوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

فصل نوجوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم شبکه (2)- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نماشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ویژه اذان مغرب - نکته های ناب

اذان مغرب به افق بیرجند 17:37

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ادامه نماشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مرور اخبار استان 4-آرم شبکه (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یک نکته یک آهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نسل امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دهکده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قرار عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مرور اخبار استان- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یک نکته یک آهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار افسان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 23 استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

یک حکایت یک مثل

توضیحات برنامه درج نشده است.