جدول پخش

رادیو قم
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:29
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

آنونس رادیو قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:59:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:30
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:

پخش/آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:24:47
 • طول برنامه:24 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:24:47
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گلواژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:57:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

پیام آشنا/بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:47
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:28:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

نمایش زندگی حضرت نوح/قسمت10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:30
 • پایان برنامه: 03:36:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

گنجنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:36:02
 • پایان برنامه: 04:03:15
 • طول برنامه:27 دقیقه

نافله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:15
 • پایان برنامه: 04:09:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:20
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:27:19
 • طول برنامه:17 دقیقه

اذان صبح /دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:19
 • پایان برنامه: 04:28:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:19
 • پایان برنامه: 05:01:38
 • طول برنامه:33 دقیقه

زمزم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:38
 • پایان برنامه: 05:02:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:38
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

صبح 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سلام زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:56:26
 • طول برنامه:46 دقیقه

ادامه ی سلام زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:26
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:36:38
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:38
 • پایان برنامه: 08:46:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش/ اعلام کنداکتور/اطلاعیه‌ها/تیزرها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:38
 • پایان برنامه: 08:54:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

یادداشتهای روزانه من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:23
 • پایان برنامه: 08:57:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش/تیزر رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:05
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش / آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:39:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:54:51
 • طول برنامه:14 دقیقه

شاپرک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:51
 • پایان برنامه: 09:57:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش/آنونس آب/تیزر باشگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:15
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

کاشانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:25:06
 • طول برنامه:25 دقیقه

ژله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:06
 • پایان برنامه: 11:27:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش/تیزر سیل/آنونس امداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:36
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:59:37
 • طول برنامه:29 دقیقه

رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:37
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:29:10
 • طول برنامه:29 دقیقه

نظام ساخت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:10
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار حوزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:40:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/آنونس شعار سال/psa1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:59
 • پایان برنامه: 13:08:20
 • طول برنامه:27 دقیقه

آستان نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:20
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:23:26
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان ظهر / مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:26
 • پایان برنامه: 13:24:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 13:55:30
 • طول برنامه:31 دقیقه

ندای وحدت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:30
 • پایان برنامه: 13:56:22
 • طول برنامه:

پخش/آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:22
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:00
 • پایان برنامه: 14:47:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:05
 • پایان برنامه: 14:58:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

اعلام کنداکتور/اطلاعیه ها/حدیث ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:55
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:28:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

نمایش زندگی حضرت نوح/تکرار قسمت10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:30
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی‌تعارف/بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:00
 • پایان برنامه: 15:58:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش/آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:24
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:14:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:14:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:29:26
 • طول برنامه:14 دقیقه

یه نفس تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:26
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:57:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

پیام آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:55
 • پایان برنامه: 16:58:36
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:36
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:28:20
 • طول برنامه:27 دقیقه

فراسو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:20
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

فصل جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:27:52
 • طول برنامه:12 دقیقه

جهاد سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:52
 • پایان برنامه: 18:28:17
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:17
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

عصربه‌خیر قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:49:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش/پیام انتظامی/آنونس آب/psa2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:22
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:10:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

کوچه باغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:40
 • پایان برنامه: 20:12:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:12:15
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پخش/نمایش سبک زندگی(0:5:45)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:25:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

صحیفه سجادیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:36
 • پایان برنامه: 20:28:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:35
 • پایان برنامه: 20:36:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

چشمه حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:35
 • پایان برنامه: 20:43:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:20
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان مغرب/نماز/مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:00
 • پایان برنامه: 21:37:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:16
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش/آنونس امداد/پیام انتظامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:45:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایش کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:14
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش/تیزر باشگاه/تیزر سیل/psa2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:55:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

گنج سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:14
 • پایان برنامه: 21:58:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش/تیزر رادیو/تیزر باشگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:41
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:13:29
 • طول برنامه:13 دقیقه

فانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:13:29
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پخش/آنونس شعار سال/psa1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:53:19
 • طول برنامه:33 دقیقه

زمزم معرفت/بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:19
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

پخش/تیزر رادیو/تیزر باشگاه/تیزر سیل

توضیحات برنامه درج نشده است.