جدول پخش

رادیو کهگیلویه و بویراحمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم استیشن،معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مکارم خوبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم استیشن2،psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یک حکایت یک مثل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تمدارهنر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرارشاعرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

psa محیط زیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم استیشن+پرومو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پرچم داران عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

برآستان دوست+دعای عهد+سرود ج.ا.ا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آوای سوادآموزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صبح و ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم استیشن پرومو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کوله پشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس+بسته انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

صبح دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

عطرماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبرسراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پاسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بهون مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس+بسته انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه وردورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مهارتهای زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبراستان3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آوای انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

بسته انتخاباتی آیا می دانید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس+بسته انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راویان انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

درحریم کبریا+حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کوله پشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوکلوم حرف حساب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

شناسنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قانون و قضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس+بسته انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام ،کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبرسراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آرم استیشن معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

بسته آیا می دانید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام استان2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

گلبانگ دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شمس جاوید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آرم استیشن انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس های برنامه های عصرگاهی وشبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پسیناپسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روایت ایثار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

کاروان انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخباراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دسترنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس بسته انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جاده جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آوای کشاورز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام استان4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس+بسته انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ضرب العسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلبانگ دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پرتگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قصه های خاله مهتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شونشینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حوادث و پیشگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تمدارهنر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

زمزم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

آرم و آنونس تبلیغاتی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.