جدول پخش

شبکه شی ران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:04
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:00:04
 • پایان برنامه: 00:03:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پیام نوروزی رهبری

کلیپ انتخاب با خودمونه - حمایت از کالای ایرانی - تولید شده در مرکز استان خراسان رضوی

 • شروع برنامه:00:03:31
 • پایان برنامه: 00:03:45
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت19

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:03:45
 • پایان برنامه: 00:04:30
 • طول برنامه:

چهلچراغ-آبیاری سرزمینی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:04:30
 • پایان برنامه: 00:05:18
 • طول برنامه:

اینجاایران است-مسجدجامع

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:05:18
 • پایان برنامه: 00:11:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایران20-حمل و نقل

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:11:19
 • پایان برنامه: 00:13:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:13:49
 • پایان برنامه: 00:14:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت18

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:14:51
 • پایان برنامه: 00:15:40
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ماشین کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:15:40
 • پایان برنامه: 00:15:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:15:45
 • پایان برنامه: 00:16:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-طبیعت سردشت

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:16:45
 • پایان برنامه: 00:19:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-اقتصادمقاومتی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:19:52
 • پایان برنامه: 00:22:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

مردم قضاوت کنند-بیانات رهبری

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:22:51
 • پایان برنامه: 00:23:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت17

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:23:55
 • پایان برنامه: 00:24:44
 • طول برنامه:

چهلچراغ-محصولات دائمی کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:24:44
 • پایان برنامه: 00:24:56
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:24:56
 • پایان برنامه: 00:26:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-طبیعت سردشت

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:26:45
 • پایان برنامه: 00:30:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-نفت

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:30:01
 • پایان برنامه: 00:32:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

سم مضاعف-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:32:22
 • پایان برنامه: 00:33:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت16

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:33:24
 • پایان برنامه: 00:34:19
 • طول برنامه:

چهلچراغ-گازطبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:34:19
 • پایان برنامه: 00:36:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-دشت وزین

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:36:12
 • پایان برنامه: 00:36:17
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:36:17
 • پایان برنامه: 00:39:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-پزشکی و درمان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:39:39
 • پایان برنامه: 00:45:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیامی دارد-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:45:02
 • پایان برنامه: 00:45:54
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت15

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:45:54
 • پایان برنامه: 00:46:50
 • طول برنامه:

چهلچراغ-صنعت نفت خام

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:46:50
 • پایان برنامه: 00:47:46
 • طول برنامه:

اینجاایران است-چشمه گراوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:47:46
 • پایان برنامه: 00:51:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-سرمایه گذاری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:51:12
 • پایان برنامه: 00:51:24
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:51:24
 • پایان برنامه: 00:53:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

شورکمک رسانی

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:53:18
 • پایان برنامه: 00:54:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت14

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:54:19
 • پایان برنامه: 00:55:07
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدبرق

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:55:07
 • پایان برنامه: 00:56:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشارکپز

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:56:13
 • پایان برنامه: 00:56:18
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:56:18
 • پایان برنامه: 00:59:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک-تولید

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:59:06
 • پایان برنامه: 01:01:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه حل مشکلات تولیدداخلی است-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:01:29
 • پایان برنامه: 01:02:27
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت13

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:02:27
 • پایان برنامه: 01:03:15
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدبنزین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:03:15
 • پایان برنامه: 01:04:10
 • طول برنامه:

اینجاایران است-پل تاریخی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:04:10
 • پایان برنامه: 01:04:15
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:04:15
 • پایان برنامه: 01:08:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:08:47
 • پایان برنامه: 01:09:45
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت12

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:09:45
 • پایان برنامه: 01:20:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:20:02
 • پایان برنامه: 01:23:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ماپیشرفته ایم-حمل ونقل دریایی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:23:15
 • پایان برنامه: 01:24:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-معدن فیروزه

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:24:23
 • پایان برنامه: 01:24:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:24:35
 • پایان برنامه: 01:26:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشاررازگاه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:26:10
 • پایان برنامه: 01:30:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:30:05
 • پایان برنامه: 01:31:04
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت11

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:31:04
 • پایان برنامه: 01:31:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:31:09
 • پایان برنامه: 01:32:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولیدفولاد

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:32:18
 • پایان برنامه: 01:34:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-روستای تمه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:34:06
 • پایان برنامه: 01:37:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-اقتصاد

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:37:48
 • پایان برنامه: 01:38:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت10

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:38:48
 • پایان برنامه: 01:39:43
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ذخایرنفت و گاز

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:39:43
 • پایان برنامه: 01:40:20
 • طول برنامه:

اینجاایران است-برداشت گردو

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:40:20
 • پایان برنامه: 01:43:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:43:54
 • پایان برنامه: 01:44:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:44:54
 • پایان برنامه: 01:45:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت09

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:45:54
 • پایان برنامه: 01:46:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولیدسیمان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:46:58
 • پایان برنامه: 01:47:03
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:47:03
 • پایان برنامه: 01:50:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجاایران است-آبشارشلماش

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:50:08
 • پایان برنامه: 01:50:20
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:50:20
 • پایان برنامه: 01:54:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تولیدکالای ملی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:54:19
 • پایان برنامه: 02:16:03
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:16:03
 • پایان برنامه: 02:17:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت08

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:17:07
 • پایان برنامه: 02:18:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-صادرات سیمان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:18:11
 • پایان برنامه: 02:19:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-بافق

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:19:48
 • پایان برنامه: 02:20:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:20:21
 • پایان برنامه: 02:24:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انرژی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:24:40
 • پایان برنامه: 02:34:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:34:57
 • پایان برنامه: 02:35:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت06

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:35:59
 • پایان برنامه: 02:37:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولید آلومینیوم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:37:09
 • پایان برنامه: 02:37:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:37:14
 • پایان برنامه: 02:38:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-مناظرطبیعی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:38:44
 • پایان برنامه: 02:42:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک علم و فناوری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:42:18
 • پایان برنامه: 02:43:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:43:49
 • پایان برنامه: 02:44:47
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت05

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:44:47
 • پایان برنامه: 02:44:59
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:44:59
 • پایان برنامه: 02:45:49
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدخودرو

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:45:49
 • پایان برنامه: 02:45:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:45:54
 • پایان برنامه: 02:46:41
 • طول برنامه:

اینجاایران است-باقرآباد

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:46:41
 • پایان برنامه: 02:50:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:50:04
 • پایان برنامه: 02:54:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:54:13
 • پایان برنامه: 02:55:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت04

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:55:13
 • پایان برنامه: 02:56:05
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاربران اینترنت

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:56:05
 • پایان برنامه: 02:57:03
 • طول برنامه:

اینجاایران است-جشنواره مجسمه سازی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:57:03
 • پایان برنامه: 02:57:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:57:08
 • پایان برنامه: 03:01:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک تحریم داخلی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:01:32
 • پایان برنامه: 03:04:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:04:02
 • پایان برنامه: 03:05:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت03

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:05:10
 • پایان برنامه: 03:06:01
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تلفن همراه

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:06:01
 • پایان برنامه: 03:07:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-بافت روستایی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:07:31
 • پایان برنامه: 03:07:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:07:36
 • پایان برنامه: 03:07:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:07:48
 • پایان برنامه: 03:11:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تولیدپوشاک

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:11:42
 • پایان برنامه: 03:21:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان روشنایی - آذربایجان شرقی

مستند داستان روشنایی - تولید شده در شبکه یک - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:21:15
 • پایان برنامه: 03:22:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت02

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:22:16
 • پایان برنامه: 03:22:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:22:21
 • پایان برنامه: 03:23:10
 • طول برنامه:

چهلچراغ-فناوری نانو

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:23:10
 • پایان برنامه: 03:33:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:33:14
 • پایان برنامه: 03:37:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک گنجینه

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:37:57
 • پایان برنامه: 03:39:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:39:15
 • پایان برنامه: 03:40:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت01

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:40:19
 • پایان برنامه: 03:41:12
 • طول برنامه:

چهلچراغ-پرتاب ماهواره

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:41:12
 • پایان برنامه: 03:41:33
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت24

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:41:33
 • پایان برنامه: 03:43:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک نیمروزسیستان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:43:55
 • پایان برنامه: 03:46:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تولیدچادرسیاه

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:46:51
 • پایان برنامه: 03:46:56
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:46:56
 • پایان برنامه: 03:48:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-سوخت هسته ای

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:48:05
 • پایان برنامه: 03:48:24
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت23

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:48:24
 • پایان برنامه: 03:49:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قدرت موشکی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:49:50
 • پایان برنامه: 03:50:02
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:50:02
 • پایان برنامه: 03:53:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:53:15
 • پایان برنامه: 03:54:04
 • طول برنامه:

چهلچراغ-سلول بنیادین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:54:04
 • پایان برنامه: 03:54:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:54:09
 • پایان برنامه: 03:55:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-بهترین کشتی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:55:29
 • پایان برنامه: 03:56:17
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ذخایرطلا

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:56:17
 • پایان برنامه: 03:58:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-افتخارآفرینی در والیبال

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:58:04
 • پایان برنامه: 03:58:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:58:09
 • پایان برنامه: 04:02:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:02:26
 • پایان برنامه: 04:03:18
 • طول برنامه:

چهلچراغ-زیست فناوری

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:03:18
 • پایان برنامه: 04:04:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-بانک خون ایران

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:04:49
 • پایان برنامه: 04:04:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:04:54
 • پایان برنامه: 04:09:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ مقصد

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:09:13
 • پایان برنامه: 04:10:04
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدناخالص ملی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:10:04
 • پایان برنامه: 04:13:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:13:17
 • پایان برنامه: 04:14:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:14:48
 • پایان برنامه: 04:25:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند-برکت ماشین سازی مشهد

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:25:08
 • پایان برنامه: 04:26:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-اژدرایرانی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:26:33
 • پایان برنامه: 04:26:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:26:38
 • پایان برنامه: 04:36:42
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:36:42
 • پایان برنامه: 04:37:34
 • طول برنامه:

چهلچراغ-جذب گردشگر

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:37:34
 • پایان برنامه: 04:42:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ دیدار

نماهنگ دیدار - تولید شده در ماوا - پخش از شبکه شی ران (ایران پیشرفته) - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:42:31
 • پایان برنامه: 04:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قانون اساسی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:44:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:45:05
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:45:05
 • پایان برنامه: 04:50:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیامی دارد-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:50:28
 • پایان برنامه: 04:51:24
 • طول برنامه:

چهلچراغ-اندازه شاخص بازار

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:51:24
 • پایان برنامه: 04:51:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:51:36
 • پایان برنامه: 04:53:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-درخشش رزمی کاران

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:53:05
 • پایان برنامه: 04:54:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ورزش تیمی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:54:39
 • پایان برنامه: 04:54:44
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:54:44
 • پایان برنامه: 04:58:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:58:53
 • پایان برنامه: 05:00:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-اولین نوزادآزمایشگاهی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:00:05
 • پایان برنامه: 05:00:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:00:38
 • پایان برنامه: 05:03:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:03:08
 • پایان برنامه: 05:04:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ورزش معلولین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:04:22
 • پایان برنامه: 05:23:25
 • طول برنامه:19 دقیقه

40ستاره-صنایع نساجی

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:05:23:25
 • پایان برنامه: 05:23:30
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:23:30
 • پایان برنامه: 05:24:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-خودکفایی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:24:53
 • پایان برنامه: 05:26:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شورکمک رسانی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:26:47
 • پایان برنامه: 05:28:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ورزش فردی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:28:01
 • پایان برنامه: 05:31:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:31:14
 • پایان برنامه: 05:32:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ورزش روستایی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:32:45
 • پایان برنامه: 05:33:36
 • طول برنامه:

چهلچراغ-مستندات علمی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:33:36
 • پایان برنامه: 05:34:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:34:36
 • پایان برنامه: 05:36:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ورزش ووشو

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:36:12
 • پایان برنامه: 05:36:17
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:36:17
 • پایان برنامه: 05:37:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:37:48
 • پایان برنامه: 05:38:47
 • طول برنامه:

چهلچراغ-رشدعلمی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:38:47
 • پایان برنامه: 05:38:55
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:38:55
 • پایان برنامه: 05:49:12
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:49:12
 • پایان برنامه: 05:50:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-هواپیمای جنگی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:50:37
 • پایان برنامه: 05:51:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-شاخص انسانی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:51:52
 • پایان برنامه: 05:53:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-درمان آسیب نخایی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:53:13
 • پایان برنامه: 06:12:16
 • طول برنامه:19 دقیقه

40ستاره-صنایع نساجی

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:06:12:16
 • پایان برنامه: 06:12:28
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:12:28
 • پایان برنامه: 06:13:16
 • طول برنامه:

چهلچراغ-نیروی کار

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:13:16
 • پایان برنامه: 06:17:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:17:33
 • پایان برنامه: 06:17:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:17:38
 • پایان برنامه: 06:18:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-مدال المپیک

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:18:54
 • پایان برنامه: 06:21:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:21:24
 • پایان برنامه: 06:22:20
 • طول برنامه:

چهلچراغ-قدرت جهانی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:22:20
 • پایان برنامه: 06:44:04
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:44:04
 • پایان برنامه: 06:45:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-عمل پیوندقلب

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:45:28
 • پایان برنامه: 06:49:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:49:45
 • پایان برنامه: 06:50:33
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاهش سرطان رحم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:50:33
 • پایان برنامه: 06:51:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ورزش تیمی زنان

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:51:57
 • پایان برنامه: 06:52:02
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:52:02
 • پایان برنامه: 07:02:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماهنگ جوانان راه حل مشکلات-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:02:41
 • پایان برنامه: 07:03:25
 • طول برنامه:

چهلچراغ-پرجمعیت ترین کشور

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:03:25
 • پایان برنامه: 07:25:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:25:09
 • پایان برنامه: 07:26:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ناوشکن ها

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:26:48
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:27:00
 • پایان برنامه: 07:27:51
 • طول برنامه:

چهلچراغ-مساحت آبی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:27:51
 • پایان برنامه: 07:29:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شورکمک رسانی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:29:45
 • پایان برنامه: 07:31:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ماهواره ها

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:31:25
 • پایان برنامه: 07:31:30
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:31:30
 • پایان برنامه: 07:32:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:32:48
 • پایان برنامه: 07:33:37
 • طول برنامه:

چهلچراغ-بیشترین انتشارکتاب

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:33:37
 • پایان برنامه: 07:37:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:37:46
 • پایان برنامه: 07:39:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قدرت زیردریایی کشور

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:39:11
 • پایان برنامه: 07:42:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک سرمایه گذاری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:42:37
 • پایان برنامه: 07:42:42
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:42:42
 • پایان برنامه: 07:43:33
 • طول برنامه:

چهلچراغ-بودجه آموزش وپرورش

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:43:33
 • پایان برنامه: 07:46:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:46:56
 • پایان برنامه: 07:47:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:47:08
 • پایان برنامه: 07:48:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-شبیه سازی ژنتیکی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:48:23
 • پایان برنامه: 07:52:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:52:54
 • پایان برنامه: 07:53:45
 • طول برنامه:

چهلچراغ-فارغ التحصیلان مهندسی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:53:45
 • پایان برنامه: 07:56:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:56:15
 • پایان برنامه: 07:56:20
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:56:20
 • پایان برنامه: 07:57:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-المپیک

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:57:39
 • پایان برنامه: 08:00:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ راه حل مشکلات، تولیدداخلی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:00:02
 • پایان برنامه: 08:01:00
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت12

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:53:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

ایرانگرد - اصالم به خلخال

مستند ایرانگرد - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:53:00
 • پایان برنامه: 09:03:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند-برکت ماشین سازی مشهد

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:03:20
 • پایان برنامه: 09:03:31
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:03:31
 • پایان برنامه: 09:21:03
 • طول برنامه:17 دقیقه

E40ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:09:21:03
 • پایان برنامه: 09:22:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت01

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:22:07
 • پایان برنامه: 09:22:12
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:22:12
 • پایان برنامه: 09:23:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ- ذخایر منابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:23:12
 • پایان برنامه: 09:33:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند-برکت ماشین سازی مشهد

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:33:32
 • پایان برنامه: 09:34:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-شبیه سازی ژنتیکی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:34:47
 • پایان برنامه: 09:38:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پیام نوروزی رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:38:14
 • پایان برنامه: 09:38:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:38:19
 • پایان برنامه: 09:39:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-پارک بانوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:39:24
 • پایان برنامه: 09:42:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-شاخص پیشرفت علمی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:42:49
 • پایان برنامه: 09:43:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت02

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:43:50
 • پایان برنامه: 09:46:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصادمقاومتی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:46:57
 • پایان برنامه: 09:47:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:47:08
 • پایان برنامه: 09:50:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

نقش جوانان در 40 سالگی انقلاب-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:50:05
 • پایان برنامه: 09:51:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت03

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:51:13
 • پایان برنامه: 09:51:18
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:51:18
 • پایان برنامه: 09:55:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ما پیشرفته ایم-صنایع پزشکی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:55:04
 • پایان برنامه: 09:55:37
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:55:37
 • پایان برنامه: 09:56:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-نرخ رشدافرادباسواد

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:56:42
 • پایان برنامه: 09:58:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قدرت زیردریایی کشور

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:58:07
 • پایان برنامه: 09:58:12
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:58:12
 • پایان برنامه: 10:02:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:02:29
 • پایان برنامه: 10:03:27
 • طول برنامه:

اینجاایران است-جشنواره مجسمه سازی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:03:27
 • پایان برنامه: 10:03:32
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:03:32
 • پایان برنامه: 10:07:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت خودرو

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:07:37
 • پایان برنامه: 10:08:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت04

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:08:37
 • پایان برنامه: 10:11:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت نفت

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:11:52
 • پایان برنامه: 10:12:03
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:12:03
 • پایان برنامه: 10:16:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

امید رمز پیشرفت-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:16:18
 • پایان برنامه: 10:17:16
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت05

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:17:16
 • پایان برنامه: 10:17:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:17:21
 • پایان برنامه: 10:27:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:27:38
 • پایان برنامه: 10:28:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-ذخایرمنابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:28:38
 • پایان برنامه: 10:30:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-هواپیماهای جنگی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:30:03
 • پایان برنامه: 10:30:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:30:08
 • پایان برنامه: 10:40:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:40:25
 • پایان برنامه: 10:41:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-پارک بانوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:41:30
 • پایان برنامه: 10:41:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:41:35
 • پایان برنامه: 10:59:07
 • طول برنامه:17 دقیقه

E40ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:10:59:07
 • پایان برنامه: 11:03:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت و معدن

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:03:35
 • پایان برنامه: 11:04:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت06

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:04:37
 • پایان برنامه: 11:07:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پزشکی و درمان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:07:58
 • پایان برنامه: 11:08:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:08:09
 • پایان برنامه: 11:11:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-پیشرفت علمی و کشاورزی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:11:34
 • پایان برنامه: 11:15:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:15:51
 • پایان برنامه: 11:15:56
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:15:56
 • پایان برنامه: 11:16:33
 • طول برنامه:

اینجاایران است-رنگرزی سنتی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:16:33
 • پایان برنامه: 11:21:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت و معدن

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:21:01
 • پایان برنامه: 11:42:45
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:42:45
 • پایان برنامه: 11:44:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-رشد شاخص منابع انسانی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:44:06
 • پایان برنامه: 11:44:11
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:44:11
 • پایان برنامه: 11:45:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-رشدامیدبه زندگی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:45:12
 • پایان برنامه: 11:45:17
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:45:17
 • پایان برنامه: 11:46:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-شیروان-نقل پزی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:46:29
 • پایان برنامه: 11:49:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-قدرت جهانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:49:43
 • پایان برنامه: 11:49:55
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:49:55
 • پایان برنامه: 11:53:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ماپیشرفته ایم-صنایع پتروشیمی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:53:15
 • پایان برنامه: 11:53:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:53:48
 • پایان برنامه: 11:57:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:57:01
 • پایان برنامه: 11:58:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت06

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:58:03
 • پایان برنامه: 11:59:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-کاهش مرگ نوزادان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:59:17
 • پایان برنامه: 11:59:22
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:59:22
 • پایان برنامه: 12:00:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-کوهستان پارک شیرکوه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:00:54
 • پایان برنامه: 12:04:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-رشد شاخص توسعه انسانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:04:45
 • پایان برنامه: 12:04:50
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:04:50
 • پایان برنامه: 12:06:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:06:08
 • پایان برنامه: 12:06:20
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:06:20
 • پایان برنامه: 12:07:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:07:20
 • پایان برنامه: 12:08:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت17

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:08:24
 • پایان برنامه: 12:09:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-کاهش نرخ خودکشی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:09:28
 • پایان برنامه: 12:10:25
 • طول برنامه:

اینجاایران است-غارهای دستکند

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:10:25
 • پایان برنامه: 12:14:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-تولیدناخالص ملی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:14:09
 • پایان برنامه: 12:15:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:15:40
 • پایان برنامه: 12:15:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:15:45
 • پایان برنامه: 12:16:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-رشدنرخ باسوادی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:16:50
 • پایان برنامه: 12:20:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

صندوق توسعه ملی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:20:22
 • پایان برنامه: 12:21:21
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت12

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:21:21
 • پایان برنامه: 12:23:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:23:51
 • پایان برنامه: 12:24:40
 • طول برنامه:

چهل چراغ-کاهش مرگ و میربراثرمشروبات الکی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:24:40
 • پایان برنامه: 12:24:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:24:45
 • پایان برنامه: 12:25:32
 • طول برنامه:

اینجاایران است-امامزاده همزه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:25:32
 • پایان برنامه: 12:25:44
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:25:44
 • پایان برنامه: 12:29:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-انرژی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:29:13
 • پایان برنامه: 12:38:46
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان روشنایی - آذربایجان شرقی

مستند داستان روشنایی - تولید شده در شبکه یک - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:38:46
 • پایان برنامه: 12:39:44
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت13

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:39:44
 • پایان برنامه: 12:40:33
 • طول برنامه:

چهل چراغ-کاهش سرطان دهانه رحم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:40:33
 • پایان برنامه: 12:41:09
 • طول برنامه:

اینجاایران است-سیاه چادربافی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:41:09
 • پایان برنامه: 12:45:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-جایگاه ورزشی ایران

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:45:10
 • پایان برنامه: 12:50:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ دیدار

نماهنگ دیدار - تولید شده در ماوا - پخش از شبکه شی ران (ایران پیشرفته) - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:50:07
 • پایان برنامه: 12:50:12
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:50:12
 • پایان برنامه: 12:50:50
 • طول برنامه:

اینجاایران است-چهارتقی تیموری

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:50:50
 • پایان برنامه: 12:54:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:54:59
 • پایان برنامه: 12:58:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-شاخص جهانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:58:50
 • پایان برنامه: 13:16:22
 • طول برنامه:17 دقیقه

E40ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:13:16:22
 • پایان برنامه: 13:17:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت16

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:17:24
 • پایان برنامه: 13:17:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:17:36
 • پایان برنامه: 13:18:25
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاهش مرگ و میرناشی از کبدچرب

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:18:25
 • پایان برنامه: 13:19:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-شیردوشی گوسفندان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:19:31
 • پایان برنامه: 13:23:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-توسعه صنایع دانش بنیان

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:23:15
 • پایان برنامه: 13:24:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت07

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:24:21
 • پایان برنامه: 13:25:15
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدغلات

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:25:15
 • پایان برنامه: 13:26:14
 • طول برنامه:

اینجاایران است-چرم دوزی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:26:14
 • پایان برنامه: 13:26:47
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:26:47
 • پایان برنامه: 13:30:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت خودرو

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:30:52
 • پایان برنامه: 13:33:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

جوانهااوج پیشرفت کشورهستند-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:33:11
 • پایان برنامه: 13:36:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

صندوق توسعه ملی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:36:43
 • پایان برنامه: 13:36:59
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت22

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:36:59
 • پایان برنامه: 13:37:47
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدگندم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:37:47
 • پایان برنامه: 13:39:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-پشم ریسی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:39:21
 • پایان برنامه: 13:39:26
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:39:26
 • پایان برنامه: 13:49:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:49:30
 • پایان برنامه: 13:49:42
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:49:42
 • پایان برنامه: 13:54:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران20-سلامت عمومی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:54:54
 • پایان برنامه: 13:57:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

چند کلمه با اساتید -بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:57:12
 • پایان برنامه: 13:57:25
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت21

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:57:25
 • پایان برنامه: 13:58:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ذخایرمنابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:58:25
 • پایان برنامه: 13:59:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-برداشت گندم

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:59:27
 • پایان برنامه: 13:59:32
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:59:32
 • پایان برنامه: 14:03:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-کشاورزی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:03:58
 • پایان برنامه: 14:08:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

امید رمز پیشرفت-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:08:13
 • پایان برنامه: 14:08:23
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت20

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:08:23
 • پایان برنامه: 14:11:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

نقش جوانان در 40 سالگی انقلاب-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:11:20
 • پایان برنامه: 14:12:08
 • طول برنامه:

چهلچراغ-مساحت کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:12:08
 • پایان برنامه: 14:13:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشارمولاعلی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:13:14
 • پایان برنامه: 14:13:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:13:19
 • پایان برنامه: 14:17:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-حمل و نقل

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:17:56
 • پایان برنامه: 14:18:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:18:08
 • پایان برنامه: 14:21:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پیام نوروزی رهبری

کلیپ انتخاب با خودمونه - حمایت از کالای ایرانی - تولید شده در مرکز استان خراسان رضوی

 • شروع برنامه:14:21:35
 • پایان برنامه: 14:21:49
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت19

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:21:49
 • پایان برنامه: 14:22:34
 • طول برنامه:

چهلچراغ-آبیاری سرزمینی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:22:34
 • پایان برنامه: 14:23:22
 • طول برنامه:

اینجاایران است-مسجدجامع

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:23:22
 • پایان برنامه: 14:29:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایران20-حمل و نقل

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:29:23
 • پایان برنامه: 14:31:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:31:53
 • پایان برنامه: 14:32:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت18

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:32:55
 • پایان برنامه: 14:33:44
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ماشین کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:33:44
 • پایان برنامه: 14:33:49
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:33:49
 • پایان برنامه: 14:34:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-طبیعت سردشت

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:34:49
 • پایان برنامه: 14:37:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-اقتصادمقاومتی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:37:56
 • پایان برنامه: 14:40:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

مردم قضاوت کنند-بیانات رهبری

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:40:55
 • پایان برنامه: 14:41:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت17

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:41:59
 • پایان برنامه: 14:42:48
 • طول برنامه:

چهلچراغ-محصولات دائمی کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:42:48
 • پایان برنامه: 14:43:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:43:00
 • پایان برنامه: 14:44:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-طبیعت سردشت

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:44:49
 • پایان برنامه: 14:48:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-نفت

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:48:05
 • پایان برنامه: 14:50:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

سم مضاعف-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:50:26
 • پایان برنامه: 14:51:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت16

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:51:28
 • پایان برنامه: 14:52:23
 • طول برنامه:

چهلچراغ-گازطبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:52:23
 • پایان برنامه: 14:54:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-دشت وزین

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:54:16
 • پایان برنامه: 14:54:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:54:21
 • پایان برنامه: 14:57:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-پزشکی و درمان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:57:43
 • پایان برنامه: 15:03:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیامی دارد-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:03:06
 • پایان برنامه: 15:03:58
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت15

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:03:58
 • پایان برنامه: 15:04:54
 • طول برنامه:

چهلچراغ-صنعت نفت خام

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:04:54
 • پایان برنامه: 15:05:50
 • طول برنامه:

اینجاایران است-چشمه گراوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:05:50
 • پایان برنامه: 15:09:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-سرمایه گذاری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:09:16
 • پایان برنامه: 15:09:28
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:09:28
 • پایان برنامه: 15:11:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

شورکمک رسانی

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:11:22
 • پایان برنامه: 15:12:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت14

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:12:23
 • پایان برنامه: 15:13:11
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدبرق

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:13:11
 • پایان برنامه: 15:14:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشارکپز

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:14:17
 • پایان برنامه: 15:14:22
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:14:22
 • پایان برنامه: 15:17:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک-تولید

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:17:10
 • پایان برنامه: 15:19:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه حل مشکلات تولیدداخلی است-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:19:33
 • پایان برنامه: 15:20:31
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت13

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:20:31
 • پایان برنامه: 15:21:19
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدبنزین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:21:19
 • پایان برنامه: 15:22:14
 • طول برنامه:

اینجاایران است-پل تاریخی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:22:14
 • پایان برنامه: 15:22:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:22:19
 • پایان برنامه: 15:26:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:26:51
 • پایان برنامه: 15:27:49
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت12

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:27:49
 • پایان برنامه: 15:38:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:38:06
 • پایان برنامه: 15:41:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ماپیشرفته ایم-حمل ونقل دریایی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:41:19
 • پایان برنامه: 15:42:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-معدن فیروزه

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:42:27
 • پایان برنامه: 15:42:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:42:39
 • پایان برنامه: 15:44:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشاررازگاه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:44:14
 • پایان برنامه: 15:48:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:48:09
 • پایان برنامه: 15:49:08
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت11

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:49:08
 • پایان برنامه: 15:49:13
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:49:13
 • پایان برنامه: 15:50:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولیدفولاد

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:50:22
 • پایان برنامه: 15:52:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-روستای تمه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:52:10
 • پایان برنامه: 15:55:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-اقتصاد

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:55:52
 • پایان برنامه: 15:56:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت10

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:56:52
 • پایان برنامه: 15:57:47
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ذخایرنفت و گاز

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:57:47
 • پایان برنامه: 15:58:24
 • طول برنامه:

اینجاایران است-برداشت گردو

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:58:24
 • پایان برنامه: 16:01:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:01:58
 • پایان برنامه: 16:02:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:02:58
 • پایان برنامه: 16:03:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت09

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:03:58
 • پایان برنامه: 16:05:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولیدسیمان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:05:02
 • پایان برنامه: 16:05:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:05:07
 • پایان برنامه: 16:08:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجاایران است-آبشارشلماش

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:08:12
 • پایان برنامه: 16:08:24
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:08:24
 • پایان برنامه: 16:12:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تولیدکالای ملی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:12:23
 • پایان برنامه: 16:34:07
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:34:07
 • پایان برنامه: 16:35:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت08

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:35:11
 • پایان برنامه: 16:36:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-صادرات سیمان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:36:15
 • پایان برنامه: 16:37:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-بافق

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:37:52
 • پایان برنامه: 16:38:25
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:38:25
 • پایان برنامه: 16:42:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انرژی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:42:44
 • پایان برنامه: 16:53:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:53:01
 • پایان برنامه: 16:54:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت06

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:54:03
 • پایان برنامه: 16:55:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولید آلومینیوم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:55:13
 • پایان برنامه: 16:55:18
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:55:18
 • پایان برنامه: 16:56:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-مناظرطبیعی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:56:48
 • پایان برنامه: 17:00:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک علم و فناوری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:00:22
 • پایان برنامه: 17:01:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:01:53
 • پایان برنامه: 17:02:51
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت05

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:02:51
 • پایان برنامه: 17:03:03
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:03:03
 • پایان برنامه: 17:03:53
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدخودرو

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:03:53
 • پایان برنامه: 17:03:58
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:03:58
 • پایان برنامه: 17:04:45
 • طول برنامه:

اینجاایران است-باقرآباد

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:04:45
 • پایان برنامه: 17:08:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:08:08
 • پایان برنامه: 17:12:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:12:17
 • پایان برنامه: 17:13:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت04

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:13:17
 • پایان برنامه: 17:14:09
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاربران اینترنت

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:14:09
 • پایان برنامه: 17:15:07
 • طول برنامه:

اینجاایران است-جشنواره مجسمه سازی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:15:07
 • پایان برنامه: 17:15:12
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:15:12
 • پایان برنامه: 17:19:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک تحریم داخلی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:19:36
 • پایان برنامه: 17:22:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:22:06
 • پایان برنامه: 17:23:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت03

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:23:14
 • پایان برنامه: 17:24:05
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تلفن همراه

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:24:05
 • پایان برنامه: 17:25:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-بافت روستایی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:25:35
 • پایان برنامه: 17:25:40
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:25:40
 • پایان برنامه: 17:25:52
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:25:52
 • پایان برنامه: 17:29:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تولیدپوشاک

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:29:46
 • پایان برنامه: 17:39:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان روشنایی - آذربایجان شرقی

مستند داستان روشنایی - تولید شده در شبکه یک - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:39:19
 • پایان برنامه: 17:40:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت02

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:40:20
 • پایان برنامه: 17:40:25
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:40:25
 • پایان برنامه: 17:41:14
 • طول برنامه:

چهلچراغ-فناوری نانو

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:41:14
 • پایان برنامه: 17:51:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:51:18
 • پایان برنامه: 17:56:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک گنجینه

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:56:01
 • پایان برنامه: 17:57:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:57:19
 • پایان برنامه: 17:58:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت01

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:58:23
 • پایان برنامه: 17:59:16
 • طول برنامه:

چهلچراغ-پرتاب ماهواره

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:59:16
 • پایان برنامه: 17:59:37
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت24

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:59:37
 • پایان برنامه: 18:01:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک نیمروزسیستان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:01:59
 • پایان برنامه: 18:04:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تولیدچادرسیاه

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:04:55
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:06:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-سوخت هسته ای

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:06:09
 • پایان برنامه: 18:06:28
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت23

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:06:28
 • پایان برنامه: 18:07:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قدرت موشکی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:07:54
 • پایان برنامه: 18:08:06
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:08:06
 • پایان برنامه: 18:11:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:11:19
 • پایان برنامه: 18:12:08
 • طول برنامه:

چهلچراغ-سلول بنیادین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:12:08
 • پایان برنامه: 18:12:13
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:12:13
 • پایان برنامه: 18:13:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-بهترین کشتی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:13:33
 • پایان برنامه: 18:14:21
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ذخایرطلا

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:14:21
 • پایان برنامه: 18:16:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-افتخارآفرینی در والیبال

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:16:08
 • پایان برنامه: 18:16:13
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:16:13
 • پایان برنامه: 18:20:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:20:30
 • پایان برنامه: 18:21:22
 • طول برنامه:

چهلچراغ-زیست فناوری

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:21:22
 • پایان برنامه: 18:22:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-بانک خون ایران

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:22:53
 • پایان برنامه: 18:22:58
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:22:58
 • پایان برنامه: 18:27:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ مقصد

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:27:17
 • پایان برنامه: 18:28:08
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدناخالص ملی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:28:08
 • پایان برنامه: 18:31:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:31:21
 • پایان برنامه: 18:32:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:32:52
 • پایان برنامه: 18:43:12
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند-برکت ماشین سازی مشهد

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:43:12
 • پایان برنامه: 18:44:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-اژدرایرانی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:44:37
 • پایان برنامه: 18:44:42
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:44:42
 • پایان برنامه: 18:54:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:54:46
 • پایان برنامه: 18:55:38
 • طول برنامه:

چهلچراغ-جذب گردشگر

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:55:38
 • پایان برنامه: 19:00:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ دیدار

نماهنگ دیدار - تولید شده در ماوا - پخش از شبکه شی ران (ایران پیشرفته) - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:00:35
 • پایان برنامه: 19:02:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قانون اساسی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:02:04
 • پایان برنامه: 19:03:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:03:04
 • پایان برنامه: 19:03:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:03:09
 • پایان برنامه: 19:08:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیامی دارد-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:08:32
 • پایان برنامه: 19:09:28
 • طول برنامه:

چهلچراغ-اندازه شاخص بازار

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:09:28
 • پایان برنامه: 19:09:40
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:09:40
 • پایان برنامه: 19:11:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-درخشش رزمی کاران

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:11:09
 • پایان برنامه: 19:12:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ورزش تیمی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:12:43
 • پایان برنامه: 19:12:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:12:48
 • پایان برنامه: 19:16:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:16:57
 • پایان برنامه: 19:18:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-اولین نوزادآزمایشگاهی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:18:09
 • پایان برنامه: 19:18:42
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:18:42
 • پایان برنامه: 19:21:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:21:12
 • پایان برنامه: 19:22:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ورزش معلولین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:22:26
 • پایان برنامه: 19:41:29
 • طول برنامه:19 دقیقه

40ستاره-صنایع نساجی

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:19:41:29
 • پایان برنامه: 19:41:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:41:34
 • پایان برنامه: 19:42:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-خودکفایی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:42:57
 • پایان برنامه: 19:44:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شورکمک رسانی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:44:51
 • پایان برنامه: 19:46:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ورزش فردی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:46:05
 • پایان برنامه: 19:49:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:49:18
 • پایان برنامه: 19:50:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ورزش روستایی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:50:49
 • پایان برنامه: 19:51:40
 • طول برنامه:

چهلچراغ-مستندات علمی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:51:40
 • پایان برنامه: 19:52:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:52:40
 • پایان برنامه: 19:54:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ورزش ووشو

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:54:16
 • پایان برنامه: 19:54:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:54:21
 • پایان برنامه: 19:55:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:55:52
 • پایان برنامه: 19:56:51
 • طول برنامه:

چهلچراغ-رشدعلمی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:56:51
 • پایان برنامه: 19:56:59
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:56:59
 • پایان برنامه: 20:07:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:07:16
 • پایان برنامه: 20:08:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-هواپیمای جنگی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:08:41
 • پایان برنامه: 20:09:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-شاخص انسانی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:09:56
 • پایان برنامه: 20:11:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-درمان آسیب نخایی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:11:17
 • پایان برنامه: 20:30:20
 • طول برنامه:19 دقیقه

40ستاره-صنایع نساجی

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:20:30:20
 • پایان برنامه: 20:30:32
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:30:32
 • پایان برنامه: 20:31:20
 • طول برنامه:

چهلچراغ-نیروی کار

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:31:20
 • پایان برنامه: 20:35:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:35:37
 • پایان برنامه: 20:35:42
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:35:42
 • پایان برنامه: 20:36:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-مدال المپیک

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:36:58
 • پایان برنامه: 20:39:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:39:28
 • پایان برنامه: 20:40:24
 • طول برنامه:

چهلچراغ-قدرت جهانی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:40:24
 • پایان برنامه: 21:02:08
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:02:08
 • پایان برنامه: 21:03:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-عمل پیوندقلب

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:03:32
 • پایان برنامه: 21:07:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:07:49
 • پایان برنامه: 21:08:37
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاهش سرطان رحم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:08:37
 • پایان برنامه: 21:10:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ورزش تیمی زنان

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:10:01
 • پایان برنامه: 21:10:06
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:10:06
 • پایان برنامه: 21:20:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماهنگ جوانان راه حل مشکلات-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:20:45
 • پایان برنامه: 21:21:29
 • طول برنامه:

چهلچراغ-پرجمعیت ترین کشور

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:21:29
 • پایان برنامه: 21:43:13
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:43:13
 • پایان برنامه: 21:44:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ناوشکن ها

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:44:52
 • پایان برنامه: 21:45:04
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:45:04
 • پایان برنامه: 21:45:55
 • طول برنامه:

چهلچراغ-مساحت آبی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:45:55
 • پایان برنامه: 21:47:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شورکمک رسانی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:47:49
 • پایان برنامه: 21:49:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ماهواره ها

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:49:29
 • پایان برنامه: 21:49:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:49:34
 • پایان برنامه: 21:50:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:50:52
 • پایان برنامه: 21:51:41
 • طول برنامه:

چهلچراغ-بیشترین انتشارکتاب

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:51:41
 • پایان برنامه: 21:55:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:55:50
 • پایان برنامه: 21:57:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قدرت زیردریایی کشور

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:57:15
 • پایان برنامه: 22:00:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک سرمایه گذاری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:00:41
 • پایان برنامه: 22:00:46
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:00:46
 • پایان برنامه: 22:01:37
 • طول برنامه:

چهلچراغ-بودجه آموزش وپرورش

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:01:37
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:05:12
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:05:12
 • پایان برنامه: 22:06:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-شبیه سازی ژنتیکی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:06:27
 • پایان برنامه: 22:10:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:10:58
 • پایان برنامه: 22:11:49
 • طول برنامه:

چهلچراغ-فارغ التحصیلان مهندسی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:11:49
 • پایان برنامه: 22:14:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:14:19
 • پایان برنامه: 22:14:24
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:14:24
 • پایان برنامه: 22:15:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-المپیک

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:15:43
 • پایان برنامه: 22:18:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ راه حل مشکلات، تولیدداخلی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:18:06
 • پایان برنامه: 22:19:04
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت12

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:19:04
 • پایان برنامه: 23:11:04
 • طول برنامه:52 دقیقه

ایرانگرد - اصالم به خلخال

مستند ایرانگرد - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:11:04
 • پایان برنامه: 23:21:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند-برکت ماشین سازی مشهد

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:21:24
 • پایان برنامه: 23:21:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:21:35
 • پایان برنامه: 23:39:07
 • طول برنامه:17 دقیقه

E40ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:23:39:07
 • پایان برنامه: 23:40:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت01

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:40:11
 • پایان برنامه: 23:40:16
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:40:16
 • پایان برنامه: 23:41:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ- ذخایر منابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:41:16
 • پایان برنامه: 23:51:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند-برکت ماشین سازی مشهد

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:51:36
 • پایان برنامه: 23:52:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-شبیه سازی ژنتیکی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:52:51
 • پایان برنامه: 23:56:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پیام نوروزی رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:56:18
 • پایان برنامه: 23:56:23
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:56:23
 • پایان برنامه: 23:57:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-پارک بانوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:57:28
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

ایران20-شاخص پیشرفت علمی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما