جدول پخش

شبکه شی ران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:07:44
 • پایان برنامه: 00:10:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:10:30
 • پایان برنامه: 00:11:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -قدرت موشکی -9

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:11:56
 • پایان برنامه: 00:12:25
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:12:25
 • پایان برنامه: 00:15:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ چهل چراغ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:15:01
 • پایان برنامه: 00:15:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:15:08
 • پایان برنامه: 00:15:18
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:15:18
 • پایان برنامه: 00:15:23
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:15:23
 • پایان برنامه: 00:20:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان کرمانشاه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:20:27
 • پایان برنامه: 00:20:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:20:34
 • پایان برنامه: 00:24:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:24:23
 • پایان برنامه: 00:24:36
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:24:36
 • پایان برنامه: 00:24:41
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:24:41
 • پایان برنامه: 00:27:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیمروز سیستان یا گرینویچ انگلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:27:03
 • پایان برنامه: 00:28:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -شبیه سازی ژنتیکی -10

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:28:18
 • پایان برنامه: 00:28:26
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:28:26
 • پایان برنامه: 00:34:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:34:22
 • پایان برنامه: 00:36:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:36:22
 • پایان برنامه: 00:36:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:36:34
 • پایان برنامه: 00:41:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ معرفی استان خلیج فارس

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:41:09
 • پایان برنامه: 00:42:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:42:11
 • پایان برنامه: 00:42:27
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:42:27
 • پایان برنامه: 00:42:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:42:35
 • پایان برنامه: 00:46:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک دستاوردهای استان مرکزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:46:49
 • پایان برنامه: 00:46:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:46:54
 • پایان برنامه: 00:47:13
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران -اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:47:13
 • پایان برنامه: 00:47:20
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:47:20
 • پایان برنامه: 00:48:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ساخت قیچی استان اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:48:45
 • پایان برنامه: 00:49:10
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:49:10
 • پایان برنامه: 00:50:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ماهواره ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:50:50
 • پایان برنامه: 00:50:57
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:50:57
 • پایان برنامه: 00:56:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ مبارزه با فساد یک جهاد واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:56:08
 • پایان برنامه: 00:57:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - زیردریایی -11

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:57:32
 • پایان برنامه: 01:02:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ خراسان رضوی، جهاد در مدار جاده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:02:00
 • پایان برنامه: 01:02:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:02:08
 • پایان برنامه: 01:02:29
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران -اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:02:29
 • پایان برنامه: 01:02:37
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:02:37
 • پایان برنامه: 01:03:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تدبیر برای گره گشایی پایدار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:03:39
 • پایان برنامه: 01:05:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ روستای خارخون مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:05:36
 • پایان برنامه: 01:06:17
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:06:17
 • پایان برنامه: 01:07:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ راه پیروزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:07:58
 • پایان برنامه: 01:12:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ دستاوردهای خراسان رضوی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:12:55
 • پایان برنامه: 01:13:24
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:13:24
 • پایان برنامه: 01:16:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ دستاوردهای ورزشی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:16:39
 • پایان برنامه: 01:18:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - اولین ماهواره -12

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:18:18
 • پایان برنامه: 01:18:25
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:18:25
 • پایان برنامه: 01:19:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران -اردبیل، منطقه کپز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:19:29
 • پایان برنامه: 01:19:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:19:54
 • پایان برنامه: 01:25:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی خراسان شمالی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:25:32
 • پایان برنامه: 01:25:40
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:25:40
 • پایان برنامه: 01:37:20
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:37:20
 • پایان برنامه: 01:38:01
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:38:01
 • پایان برنامه: 01:43:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی دستاوردهای خوزستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:43:36
 • پایان برنامه: 01:43:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:43:48
 • پایان برنامه: 01:44:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ اردبیل، دامنه های سبلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:44:49
 • پایان برنامه: 01:44:57
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:44:57
 • پایان برنامه: 01:47:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک امید به زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:47:49
 • پایان برنامه: 01:49:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - مدال المپیک -13

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:49:04
 • پایان برنامه: 01:49:33
 • طول برنامه:

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:49:33
 • پایان برنامه: 01:49:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:49:38
 • پایان برنامه: 01:51:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:51:51
 • پایان برنامه: 01:51:56
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:51:56
 • پایان برنامه: 01:53:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ پیکره بابا داوود عنبران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:53:04
 • پایان برنامه: 01:53:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:53:19
 • پایان برنامه: 01:55:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک نظام آموزش عالی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:55:01
 • پایان برنامه: 01:55:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:55:08
 • پایان برنامه: 02:06:48
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:06:48
 • پایان برنامه: 02:07:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:07:50
 • پایان برنامه: 02:11:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:11:39
 • پایان برنامه: 02:15:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ ایران بیست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:15:30
 • پایان برنامه: 02:17:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - ناوشکن ایرانی -14

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:17:09
 • پایان برنامه: 02:17:24
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:17:24
 • پایان برنامه: 02:18:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ طبیعت اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:18:24
 • پایان برنامه: 02:18:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:18:39
 • پایان برنامه: 02:24:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:24:35
 • پایان برنامه: 02:28:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

تحریم داخلی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:28:24
 • پایان برنامه: 02:29:17
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:29:17
 • پایان برنامه: 02:32:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک دستاوردهای هسته ای

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:32:29
 • پایان برنامه: 02:32:37
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:32:37
 • پایان برنامه: 02:33:35
 • طول برنامه:

نماهنگ اردبیل، شیروان دره

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:33:35
 • پایان برنامه: 02:33:50
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:33:50
 • پایان برنامه: 02:37:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ ایران بیست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:37:04
 • پایان برنامه: 02:37:11
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:37:11
 • پایان برنامه: 02:42:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

معرفی استان کهکیلویه و بویر احمد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:42:12
 • پایان برنامه: 02:43:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - پیوندقلب -15

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:43:36
 • پایان برنامه: 02:43:44
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:43:44
 • پایان برنامه: 02:44:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران -طبیعت اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:44:46
 • پایان برنامه: 02:45:11
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:45:11
 • پایان برنامه: 02:47:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک فناوری هسته ای

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:47:15
 • پایان برنامه: 02:47:23
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:47:23
 • پایان برنامه: 02:50:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ بچه های بهشت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:50:57
 • پایان برنامه: 02:51:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:51:09
 • پایان برنامه: 02:52:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ قلعه بابک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:52:15
 • پایان برنامه: 02:52:30
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:52:30
 • پایان برنامه: 02:55:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

دستاورد های استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:55:34
 • پایان برنامه: 02:55:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:55:39
 • پایان برنامه: 03:00:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ عمارت فرنگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:00:23
 • پایان برنامه: 03:01:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - ورزش تیمی بانوان -16

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:01:46
 • پایان برنامه: 03:01:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:01:51
 • پایان برنامه: 03:02:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ آذربایجان شرقی، آبشارها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:02:55
 • پایان برنامه: 03:03:02
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:03:02
 • پایان برنامه: 03:03:31
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:03:31
 • پایان برنامه: 03:03:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:03:39
 • پایان برنامه: 03:08:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی استان کردستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:08:59
 • پایان برنامه: 03:09:40
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:09:40
 • پایان برنامه: 03:16:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ معرفی استان کردستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:16:34
 • پایان برنامه: 03:17:03
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:17:03
 • پایان برنامه: 03:18:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ آذربایجان شرقی، آبشارها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:18:07
 • پایان برنامه: 03:18:22
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:18:22
 • پایان برنامه: 03:19:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ معرفی استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:19:58
 • پایان برنامه: 03:20:13
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:20:13
 • پایان برنامه: 03:22:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:22:59
 • پایان برنامه: 03:23:40
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:23:40
 • پایان برنامه: 03:24:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:24:42
 • پایان برنامه: 03:30:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:30:03
 • پایان برنامه: 03:31:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - توسعه انسانی -17

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:31:24
 • پایان برنامه: 03:31:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:31:39
 • پایان برنامه: 03:32:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ آبشار شلماش

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:32:39
 • پایان برنامه: 03:32:47
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:32:47
 • پایان برنامه: 03:34:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک - پالایشگاه شازند

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:34:28
 • پایان برنامه: 03:34:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:34:35
 • پایان برنامه: 03:38:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ همشاگردیها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:38:26
 • پایان برنامه: 03:38:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:38:34
 • پایان برنامه: 03:42:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:42:23
 • پایان برنامه: 03:43:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران -آذربایجان غربی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:43:23
 • پایان برنامه: 03:43:31
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:43:31
 • پایان برنامه: 03:45:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ راه پیروزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:45:12
 • پایان برنامه: 03:46:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - تعدا مدالهای المپیک -18

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:46:31
 • پایان برنامه: 03:49:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ معرفی استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:49:43
 • پایان برنامه: 03:49:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:49:51
 • پایان برنامه: 03:53:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ایران، ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:53:33
 • پایان برنامه: 03:59:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:59:29
 • پایان برنامه: 03:59:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:59:54
 • پایان برنامه: 04:11:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:11:34
 • پایان برنامه: 04:12:03
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:12:03
 • پایان برنامه: 04:13:02
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:13:02
 • پایان برنامه: 04:13:10
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:13:10
 • پایان برنامه: 04:18:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ خورشید جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:18:49
 • پایان برنامه: 04:20:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -درمان آسیب نخایی -19

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:20:10
 • پایان برنامه: 04:20:15
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:20:15
 • پایان برنامه: 04:21:13
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:21:13
 • پایان برنامه: 04:26:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ مبارزه با فساد یک جهاد واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:26:24
 • پایان برنامه: 04:27:17
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:27:17
 • پایان برنامه: 04:38:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:38:57
 • پایان برنامه: 04:39:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تدبیر برای گره گشایی پایدار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:39:59
 • پایان برنامه: 04:40:40
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:40:40
 • پایان برنامه: 04:41:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

دستاوردهای استان سیستان و بلوچستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:41:56
 • پایان برنامه: 04:42:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:42:01
 • پایان برنامه: 04:43:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:43:45
 • پایان برنامه: 04:43:53
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:43:53
 • پایان برنامه: 04:47:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پاینده ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:47:34
 • پایان برنامه: 04:49:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - ووشوی ایران -20

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:49:10
 • پایان برنامه: 04:49:15
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:49:15
 • پایان برنامه: 04:50:13
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:50:13
 • پایان برنامه: 04:50:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:50:38
 • پایان برنامه: 04:55:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی استان یزد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:55:46
 • پایان برنامه: 04:55:53
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:55:53
 • پایان برنامه: 04:57:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک زرندیه قطب تولید پسته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:57:37
 • پایان برنامه: 04:59:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -ورزشی روستایی -21

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:59:08
 • پایان برنامه: 04:59:23
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:59:23
 • پایان برنامه: 05:00:14
 • طول برنامه:

کلیپ معرفی استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:00:14
 • پایان برنامه: 05:03:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شکار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:03:13
 • پایان برنامه: 05:04:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:04:15
 • پایان برنامه: 05:10:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:10:11
 • پایان برنامه: 05:14:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:14:00
 • پایان برنامه: 05:16:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:16:46
 • پایان برنامه: 05:18:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - خودکفایی -22

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:18:08
 • پایان برنامه: 05:18:23
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:18:23
 • پایان برنامه: 05:18:30
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:18:30
 • پایان برنامه: 05:21:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست - پیشرفت علمی کشور (1)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:21:55
 • پایان برنامه: 05:22:51
 • طول برنامه:

کلیپ راه حل هست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:22:51
 • پایان برنامه: 05:25:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک امید به زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:25:42
 • پایان برنامه: 05:26:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:26:42
 • پایان برنامه: 05:31:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ اینگونه باشید!

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:31:21
 • پایان برنامه: 05:32:12
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:32:12
 • پایان برنامه: 05:35:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد مقاومتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:35:19
 • پایان برنامه: 05:40:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ یک سنت قطعی تاریخ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:40:07
 • پایان برنامه: 05:41:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:41:08
 • پایان برنامه: 05:44:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت نفت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:44:23
 • پایان برنامه: 05:47:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ یادتان هست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:47:41
 • پایان برنامه: 05:48:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:48:44
 • پایان برنامه: 05:52:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پزشکی و درمان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:52:05
 • پایان برنامه: 05:55:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ وصال علم و دین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:55:44
 • پایان برنامه: 05:56:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:56:45
 • پایان برنامه: 06:00:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک سرمایه گذاری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:00:10
 • پایان برنامه: 06:01:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تعصب ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:01:51
 • پایان برنامه: 06:02:04
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:02:04
 • پایان برنامه: 06:04:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:04:51
 • پایان برنامه: 06:05:45
 • طول برنامه:

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان البرز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:05:45
 • پایان برنامه: 06:09:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ صبح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:09:07
 • پایان برنامه: 06:13:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران بیست -صنعت و معدن (2)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:13:35
 • پایان برنامه: 06:13:44
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:13:44
 • پایان برنامه: 06:18:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:18:15
 • پایان برنامه: 06:21:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ سر قولمان بمانیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:21:41
 • پایان برنامه: 06:21:53
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:21:53
 • پایان برنامه: 06:25:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:25:48
 • پایان برنامه: 06:27:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ صادرات کالای ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:27:06
 • پایان برنامه: 06:27:24
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:27:24
 • پایان برنامه: 06:31:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:31:05
 • پایان برنامه: 06:32:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ عصاره فضائل ملت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:32:56
 • پایان برنامه: 06:33:16
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:33:16
 • پایان برنامه: 06:36:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:36:49
 • پایان برنامه: 06:38:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ کالای ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:38:20
 • پایان برنامه: 06:39:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - اردبیل، منطقه کپز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:39:23
 • پایان برنامه: 06:43:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:43:22
 • پایان برنامه: 06:46:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ بوسه بر دست کارگر ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:46:05
 • پایان برنامه: 06:47:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ اردبیل، دامنه های سبلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:47:05
 • پایان برنامه: 06:51:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انرژی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:51:23
 • پایان برنامه: 06:56:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ برای روشنی آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:56:40
 • پایان برنامه: 07:02:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:02:52
 • پایان برنامه: 07:06:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست -قدرت جهانی(3)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:06:06
 • پایان برنامه: 07:07:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ پیکره بابا داوود عنبران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:07:13
 • پایان برنامه: 07:10:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک علم و فناوری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:10:47
 • پایان برنامه: 07:13:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ اقتدار جوانان ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:13:27
 • پایان برنامه: 07:14:26
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:14:26
 • پایان برنامه: 07:17:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:17:49
 • پایان برنامه: 07:20:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ برای اصلاح یک فرهنگ غلط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:20:58
 • پایان برنامه: 07:21:55
 • طول برنامه:

نماهنگ شیروان دره

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:21:55
 • پایان برنامه: 07:23:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ روستای کندوان تبریز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:23:51
 • پایان برنامه: 07:28:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:28:14
 • پایان برنامه: 07:30:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ بسته ضد تحریم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:30:43
 • پایان برنامه: 07:33:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:33:14
 • پایان برنامه: 07:34:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:34:15
 • پایان برنامه: 07:38:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ گنجینه تمام نشدنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:38:58
 • پایان برنامه: 07:40:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ برای عظمت ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:40:50
 • پایان برنامه: 07:41:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ قلعه بابک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:41:55
 • پایان برنامه: 07:44:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیمروز سیستان یا گرینویچ انگلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:44:16
 • پایان برنامه: 07:46:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:46:43
 • پایان برنامه: 07:48:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ از همین فردا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:48:15
 • پایان برنامه: 07:49:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ آذربایجان شرقی، آبشارها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:49:18
 • پایان برنامه: 07:50:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان خوزستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:50:21
 • پایان برنامه: 07:54:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ از خون جوانان وطن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:54:50
 • پایان برنامه: 07:58:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست -شاخص توسعه انسانی (4)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:58:41
 • پایان برنامه: 08:01:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اسیر نفتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:01:51
 • پایان برنامه: 08:02:50
 • طول برنامه:

نماهنگ آبشار شلماش

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:02:50
 • پایان برنامه: 08:06:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ آزمون بزرگ عزت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:06:15
 • پایان برنامه: 08:07:14
 • طول برنامه:

نماهنگ ستون های بالزاتی ماکو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:07:14
 • پایان برنامه: 08:13:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ 6تجربه فراموش نشدنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:13:38
 • پایان برنامه: 08:14:36
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران -مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:14:36
 • پایان برنامه: 08:18:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:18:31
 • پایان برنامه: 08:20:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ تابستان داغ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:20:36
 • پایان برنامه: 08:21:33
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران -مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:21:33
 • پایان برنامه: 08:24:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:24:19
 • پایان برنامه: 08:24:32
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:24:32
 • پایان برنامه: 08:28:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:28:21
 • پایان برنامه: 08:29:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:29:14
 • پایان برنامه: 08:32:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سر خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:32:37
 • پایان برنامه: 08:32:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:32:45
 • پایان برنامه: 08:34:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:34:29
 • پایان برنامه: 08:35:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

صنعت و معدن استان گیلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:35:36
 • پایان برنامه: 08:35:43
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:35:43
 • پایان برنامه: 08:39:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:39:04
 • پایان برنامه: 08:42:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ بسته لبخند

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:42:55
 • پایان برنامه: 08:46:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست -تولید ناخالص ملی (5)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:46:39
 • پایان برنامه: 08:47:32
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:47:32
 • پایان برنامه: 08:49:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:49:29
 • پایان برنامه: 08:55:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ انتخاب با خودمونه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:55:13
 • پایان برنامه: 08:55:18
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:55:18
 • پایان برنامه: 08:56:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ همچنان استوار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:56:40
 • پایان برنامه: 08:56:52
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:56:52
 • پایان برنامه: 09:02:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ گردشگری استان گلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:02:37
 • پایان برنامه: 09:02:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:02:45
 • پایان برنامه: 09:04:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان مازندران 2

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:04:43
 • پایان برنامه: 09:06:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:06:47
 • پایان برنامه: 09:07:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تدبیر برای گره گشایی پایدار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:07:49
 • پایان برنامه: 09:11:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ ما توانستیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:11:49
 • پایان برنامه: 09:12:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:12:14
 • پایان برنامه: 09:15:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ شهید اقبالی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:15:14
 • پایان برنامه: 09:15:22
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:15:22
 • پایان برنامه: 09:17:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:17:27
 • پایان برنامه: 09:21:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پیشرفت علم و فناوری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:21:01
 • پایان برنامه: 09:21:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:21:09
 • پایان برنامه: 09:24:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ رادیو جنگ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:24:58
 • پایان برنامه: 09:25:50
 • طول برنامه:

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان البرز2

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:25:50
 • پایان برنامه: 09:29:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست -انرژی (6)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:29:19
 • پایان برنامه: 09:29:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:29:34
 • پایان برنامه: 09:31:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:31:56
 • پایان برنامه: 09:37:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ مبارزه با فساد یک جهاد واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:37:07
 • پایان برنامه: 09:40:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ قهرمانان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:40:11
 • پایان برنامه: 09:40:26
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:40:26
 • پایان برنامه: 09:42:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ کویر مرنجاب اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:42:24
 • پایان برنامه: 09:43:15
 • طول برنامه:

کلیپ صنعت کشاورزی در استان گیلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:43:15
 • پایان برنامه: 09:44:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:44:08
 • پایان برنامه: 09:46:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ صنعت معدن در استان یزد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:46:19
 • پایان برنامه: 09:46:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:46:34
 • پایان برنامه: 09:48:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ پخت نان مبارکه اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:48:49
 • پایان برنامه: 09:49:45
 • طول برنامه:

کلیپ صنعت ارتباطات در استان گیلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:49:45
 • پایان برنامه: 09:50:14
 • طول برنامه:

تیزر شیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:50:14
 • پایان برنامه: 09:51:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:51:57
 • پایان برنامه: 09:55:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ ثبت و ضبط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:55:15
 • پایان برنامه: 09:55:56
 • طول برنامه:

تیزر اختصاصی شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:55:56
 • پایان برنامه: 09:57:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

صنعت انتشارات استان گیلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:57:04
 • پایان برنامه: 09:58:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:58:06
 • پایان برنامه: 10:00:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:00:33
 • پایان برنامه: 10:01:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان البرز3

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:01:47
 • پایان برنامه: 10:06:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک مصرف انرژی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:06:06
 • پایان برنامه: 10:06:34
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:06:34
 • پایان برنامه: 10:11:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ شبح جنگ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:11:04
 • پایان برنامه: 10:15:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران بیست -جایگاه ورزشی زنان (7)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:15:05
 • پایان برنامه: 10:26:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:26:45
 • پایان برنامه: 10:29:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:29:31
 • پایان برنامه: 10:29:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:29:39
 • پایان برنامه: 10:31:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:31:36
 • پایان برنامه: 10:31:43
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:31:43
 • پایان برنامه: 10:35:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:35:32
 • پایان برنامه: 10:41:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:41:28
 • پایان برنامه: 10:44:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد مقاومتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:44:35
 • پایان برنامه: 10:44:40
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:44:40
 • پایان برنامه: 10:48:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

فتوکلیپ دستاوردهای ملی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:48:59
 • پایان برنامه: 10:49:04
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:49:04
 • پایان برنامه: 10:51:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:51:35
 • پایان برنامه: 10:51:47
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:51:47
 • پایان برنامه: 10:54:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ شور گفتن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:54:59
 • پایان برنامه: 10:55:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:55:07
 • پایان برنامه: 10:56:06
 • طول برنامه:

موشن گرافیک گردشگری سلامت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:56:06
 • پایان برنامه: 10:56:54
 • طول برنامه:

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان البرز4

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:56:54
 • پایان برنامه: 10:59:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:59:21
 • پایان برنامه: 11:00:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:00:14
 • پایان برنامه: 11:03:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت نفت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:03:30
 • پایان برنامه: 11:03:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:03:38
 • پایان برنامه: 11:07:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ تاصبح

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:07:44
 • پایان برنامه: 11:11:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست -شاخص جهانی (8)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:11:35
 • پایان برنامه: 11:12:04
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:12:04
 • پایان برنامه: 11:23:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:23:44
 • پایان برنامه: 11:23:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:23:51
 • پایان برنامه: 11:26:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک معرفی آذربایجان غربی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:26:26
 • پایان برنامه: 11:26:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:26:34
 • پایان برنامه: 11:28:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:28:32
 • پایان برنامه: 11:28:47
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:28:47
 • پایان برنامه: 11:33:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی استان تبریز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:33:48
 • پایان برنامه: 11:34:03
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:34:03
 • پایان برنامه: 11:35:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ راه پیروزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:35:44
 • پایان برنامه: 11:39:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پزشکی و درمان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:39:06
 • پایان برنامه: 11:39:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:39:21
 • پایان برنامه: 11:39:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:39:36
 • پایان برنامه: 11:41:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ آب و آفتاب جنوب ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:41:39
 • پایان برنامه: 11:42:22
 • طول برنامه:

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان البرز5

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:42:22
 • پایان برنامه: 11:42:51
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:42:51
 • پایان برنامه: 11:50:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ معرفی استان بوشهر

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:50:36
 • پایان برنامه: 11:51:17
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:51:17
 • پایان برنامه: 11:55:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ترن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:55:26
 • پایان برنامه: 11:56:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:56:28
 • پایان برنامه: 12:00:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ معرفی استان چهارمحال بختیاری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:00:41
 • پایان برنامه: 12:04:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست -توسعه صنایع دانش بنیان (9)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:04:25
 • پایان برنامه: 12:04:32
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:04:32
 • پایان برنامه: 12:06:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ پخت نان مبارکه اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:06:47
 • پایان برنامه: 12:06:52
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:06:52
 • پایان برنامه: 12:09:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان بوشهر

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:09:11
 • پایان برنامه: 12:12:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک سرمایه گذاری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:12:37
 • پایان برنامه: 12:12:42
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:12:42
 • پایان برنامه: 12:14:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان فارس

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:14:17
 • پایان برنامه: 12:15:10
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:15:10
 • پایان برنامه: 12:16:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:16:53
 • پایان برنامه: 12:17:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:17:01
 • پایان برنامه: 12:18:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان مرکزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:18:43
 • پایان برنامه: 12:19:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:19:08
 • پایان برنامه: 12:30:48
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:30:48
 • پایان برنامه: 12:33:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:33:34
 • پایان برنامه: 12:35:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان خراسان جنوبی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:35:47
 • پایان برنامه: 12:36:28
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:36:28
 • پایان برنامه: 12:39:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تولید و سازندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:39:16
 • پایان برنامه: 12:39:24
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:39:24
 • پایان برنامه: 12:43:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:43:13
 • پایان برنامه: 12:45:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:45:31
 • پایان برنامه: 12:45:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:45:38
 • پایان برنامه: 12:51:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:51:34
 • پایان برنامه: 12:55:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ طلوع فجر

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:55:03
 • پایان برنامه: 12:59:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران بیست -صنعت خودرو (10)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:59:08
 • پایان برنامه: 13:01:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ تابستان داغ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:01:13
 • پایان برنامه: 13:02:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان خراسان جنوبی2

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:02:22
 • پایان برنامه: 13:02:30
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:02:30
 • پایان برنامه: 13:07:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی استان قزوین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:07:55
 • پایان برنامه: 13:08:10
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:08:10
 • پایان برنامه: 13:13:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی استان قم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:13:23
 • پایان برنامه: 13:13:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:13:38
 • پایان برنامه: 13:16:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:16:10
 • پایان برنامه: 13:16:25
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:16:25
 • پایان برنامه: 13:20:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ وضعیت سفید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:20:23
 • پایان برنامه: 13:20:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:20:38
 • پایان برنامه: 13:25:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ یک روز قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:25:17
 • پایان برنامه: 13:27:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان خراسان شمالی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:27:57
 • پایان برنامه: 13:28:26
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:28:26
 • پایان برنامه: 13:30:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:30:48
 • پایان برنامه: 13:31:29
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:31:29
 • پایان برنامه: 13:36:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:36:01
 • پایان برنامه: 13:36:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:36:09
 • پایان برنامه: 13:38:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان مرکزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:38:08
 • پایان برنامه: 13:43:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران بیست سلامت عمومی(11)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:43:20
 • پایان برنامه: 13:43:27
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:43:27
 • پایان برنامه: 13:45:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:45:32
 • پایان برنامه: 13:50:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ مبارزه با فساد یک جهاد واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:50:43
 • پایان برنامه: 13:53:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان شهرکرد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:53:25
 • پایان برنامه: 13:53:30
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:53:30
 • پایان برنامه: 13:58:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی ملی استان گیلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:58:50
 • پایان برنامه: 14:02:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ یک مشت پر عقاب

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:02:32
 • پایان برنامه: 14:03:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:03:34
 • پایان برنامه: 14:04:15
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:04:15
 • پایان برنامه: 14:15:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:15:55
 • پایان برنامه: 14:16:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:16:07
 • پایان برنامه: 14:17:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تدبیر برای گره گشایی پایدار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:17:09
 • پایان برنامه: 14:21:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران بیست -صنعت کشاورزی (12)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:21:34
 • پایان برنامه: 14:25:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:25:29
 • پایان برنامه: 14:28:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان شیراز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:28:31
 • پایان برنامه: 14:28:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:28:39
 • پایان برنامه: 14:30:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ چهل ستون استان اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:30:54
 • پایان برنامه: 14:31:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:31:19
 • پایان برنامه: 14:32:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان مرکزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:32:58
 • پایان برنامه: 14:33:06
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:33:06
 • پایان برنامه: 14:33:37
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:33:37
 • پایان برنامه: 14:33:44
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:33:44
 • پایان برنامه: 14:36:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ پیشرفت های استان گلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:36:52
 • پایان برنامه: 14:37:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:37:00
 • پایان برنامه: 14:37:31
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:37:31
 • پایان برنامه: 14:41:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان یزد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:41:50
 • پایان برنامه: 14:42:05
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:42:05
 • پایان برنامه: 14:45:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:45:47
 • پایان برنامه: 14:46:02
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:46:02
 • پایان برنامه: 14:48:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:48:48
 • پایان برنامه: 14:53:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران بیست حمل و نقل شهری(13)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:53:25
 • پایان برنامه: 14:53:46
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:53:46
 • پایان برنامه: 14:54:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:54:01
 • پایان برنامه: 14:58:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان همدان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:58:34
 • پایان برنامه: 14:58:49
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:58:49
 • پایان برنامه: 14:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:59:50
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راهپیمایی 22 بهمن 97-استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:02:29
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:02:29
 • پایان برنامه: 15:04:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ راه پیروزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:04:10
 • پایان برنامه: 15:07:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:07:59
 • پایان برنامه: 15:13:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ پیشرفت های استان ایلام

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:13:22
 • پایان برنامه: 15:14:03
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:14:03
 • پایان برنامه: 15:19:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:19:59
 • پایان برنامه: 15:26:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایران بیست -رتبه حمل و نقل (14)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:26:00
 • پایان برنامه: 15:37:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:37:40
 • پایان برنامه: 15:37:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:37:48
 • پایان برنامه: 15:42:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک تحریم داخلی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:42:12
 • پایان برنامه: 15:43:05
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:43:05
 • پایان برنامه: 15:46:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ منبت گره استان قزوین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:46:03
 • پایان برنامه: 15:46:10
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:46:10
 • پایان برنامه: 15:49:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:49:44
 • پایان برنامه: 15:49:49
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:49:49
 • پایان برنامه: 15:50:41
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:50:41
 • پایان برنامه: 15:50:46
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:50:46
 • پایان برنامه: 16:00:56
 • طول برنامه:10 دقیقه

کلیپ چهلستون علم و فناوری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:00:56
 • پایان برنامه: 16:01:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:01:08
 • پایان برنامه: 16:02:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:02:10
 • پایان برنامه: 16:04:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:04:14
 • پایان برنامه: 16:06:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ قزوین نمایی به خط غیرت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:06:44
 • پایان برنامه: 16:08:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - هواپیمای جنگی -1

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:08:09
 • پایان برنامه: 16:08:16
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:08:16
 • پایان برنامه: 16:09:12
 • طول برنامه:

کلیپ راه حل هست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:09:12
 • پایان برنامه: 16:12:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک امید به زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:12:03
 • پایان برنامه: 16:13:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:13:03
 • پایان برنامه: 16:17:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ اینگونه باشید!

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:17:42
 • پایان برنامه: 16:18:33
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:18:33
 • پایان برنامه: 16:21:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد مقاومتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:21:40
 • پایان برنامه: 16:26:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ یک سنت قطعی تاریخ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:26:28
 • پایان برنامه: 16:27:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:27:29
 • پایان برنامه: 16:30:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت نفت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:30:44
 • پایان برنامه: 16:34:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ یادتان هست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:34:02
 • پایان برنامه: 16:35:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - نوزاد آزمایشگاهی -2

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:35:14
 • پایان برنامه: 16:36:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:36:17
 • پایان برنامه: 16:39:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پزشکی و درمان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:39:38
 • پایان برنامه: 16:43:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ وصال علم و دین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:43:17
 • پایان برنامه: 16:44:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:44:18
 • پایان برنامه: 16:47:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک سرمایه گذاری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:47:43
 • پایان برنامه: 16:49:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تعصب ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:49:24
 • پایان برنامه: 16:49:37
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:49:37
 • پایان برنامه: 16:52:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:52:24
 • پایان برنامه: 16:55:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ صبح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:55:46
 • پایان برنامه: 16:55:55
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:55:55
 • پایان برنامه: 17:00:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:00:26
 • پایان برنامه: 17:03:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ سر قولمان بمانیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:03:52
 • پایان برنامه: 17:05:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -درخشش رزمی کاران -3

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:05:21
 • پایان برنامه: 17:05:33
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:05:33
 • پایان برنامه: 17:09:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:09:28
 • پایان برنامه: 17:10:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ صادرات کالای ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:10:46
 • پایان برنامه: 17:11:04
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:11:04
 • پایان برنامه: 17:14:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:14:45
 • پایان برنامه: 17:16:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ عصاره فضائل ملت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:16:36
 • پایان برنامه: 17:16:56
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:16:56
 • پایان برنامه: 17:20:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:20:29
 • پایان برنامه: 17:22:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ کالای ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:22:00
 • پایان برنامه: 17:23:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - اردبیل، منطقه کپز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:23:03
 • پایان برنامه: 17:27:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:27:02
 • پایان برنامه: 17:29:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ بوسه بر دست کارگر ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:29:45
 • پایان برنامه: 17:31:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - قانون اساسی -4

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:31:14
 • پایان برنامه: 17:32:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:32:14
 • پایان برنامه: 17:36:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انرژی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:36:32
 • پایان برنامه: 17:41:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ برای روشنی آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:41:49
 • پایان برنامه: 17:42:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ پیکره بابا داوود عنبران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:42:56
 • پایان برنامه: 17:46:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک علم و فناوری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:46:30
 • پایان برنامه: 17:49:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ اقتدار جوانان ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:49:10
 • پایان برنامه: 17:50:09
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:50:09
 • پایان برنامه: 17:53:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:53:32
 • پایان برنامه: 17:56:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ برای اصلاح یک فرهنگ غلط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:56:41
 • پایان برنامه: 17:58:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - اژدر ایرانی -5

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:58:06
 • پایان برنامه: 17:59:03
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اردبیل، شیروان دره

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:59:03
 • پایان برنامه: 18:00:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ روستای کندوان تبریز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:00:59
 • پایان برنامه: 18:05:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:05:22
 • پایان برنامه: 18:07:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ بسته ضد تحریم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:07:51
 • پایان برنامه: 18:10:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:10:22
 • پایان برنامه: 18:11:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:11:23
 • پایان برنامه: 18:16:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ گنجینه تمام نشدنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:16:06
 • پایان برنامه: 18:17:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ برای عظمت ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:17:58
 • پایان برنامه: 18:19:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ قلعه بابک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:19:03
 • پایان برنامه: 18:21:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیمروز سیستان یا گرینویچ انگلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:21:24
 • پایان برنامه: 18:22:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -بانک خون -6

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:22:54
 • پایان برنامه: 18:25:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:25:21
 • پایان برنامه: 18:26:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ از همین فردا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:26:53
 • پایان برنامه: 18:27:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران -آذربایجان شرقی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:27:56
 • پایان برنامه: 18:32:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ از خون جوانان وطن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:32:25
 • پایان برنامه: 18:35:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اسیر نفتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:35:35
 • پایان برنامه: 18:36:34
 • طول برنامه:

نماهنگ آبشار شلماش

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:36:34
 • پایان برنامه: 18:39:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ آزمون بزرگ عزت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:39:59
 • پایان برنامه: 18:40:58
 • طول برنامه:

نماهنگ ستون های بالزاتی ماکو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:40:58
 • پایان برنامه: 18:47:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ 6تجربه فراموش نشدنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:47:22
 • پایان برنامه: 18:48:20
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:48:20
 • پایان برنامه: 18:52:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:52:15
 • پایان برنامه: 18:54:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - والیبال ایران -7

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:54:01
 • پایان برنامه: 18:56:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ تابستان داغ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:56:06
 • پایان برنامه: 18:56:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:56:14
 • پایان برنامه: 18:57:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:57:16
 • پایان برنامه: 18:58:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:58:09
 • پایان برنامه: 19:02:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک حمایت از صنعت پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:02:08
 • پایان برنامه: 19:02:16
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:02:16
 • پایان برنامه: 19:04:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:04:30
 • پایان برنامه: 19:04:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:04:45
 • پایان برنامه: 19:09:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ کرمان دل عالم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:09:13
 • پایان برنامه: 19:09:28
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:09:28
 • پایان برنامه: 19:10:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:10:32
 • پایان برنامه: 19:10:47
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:10:47
 • پایان برنامه: 19:12:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک پتروشیمی شازند

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:12:41
 • پایان برنامه: 19:14:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - بهترین کشتی گیر تاریخ-8

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:14:01
 • پایان برنامه: 19:14:16
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:14:16
 • پایان برنامه: 19:15:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:15:18
 • پایان برنامه: 19:15:25
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:15:25
 • پایان برنامه: 19:15:54
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:15:54
 • پایان برنامه: 19:16:02
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:16:02
 • پایان برنامه: 19:20:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ گنجینه تمام نشدنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:20:45
 • پایان برنامه: 19:21:26
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:21:26
 • پایان برنامه: 19:21:55
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:21:55
 • پایان برنامه: 19:22:09
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:22:09
 • پایان برنامه: 19:22:17
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:22:17
 • پایان برنامه: 19:33:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:33:57
 • پایان برنامه: 19:36:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:36:43
 • پایان برنامه: 19:38:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -قدرت موشکی -9

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:38:09
 • پایان برنامه: 19:38:38
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:38:38
 • پایان برنامه: 19:41:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ چهل چراغ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:41:14
 • پایان برنامه: 19:41:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:41:21
 • پایان برنامه: 19:41:31
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:41:31
 • پایان برنامه: 19:41:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:41:36
 • پایان برنامه: 19:46:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان کرمانشاه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:46:40
 • پایان برنامه: 19:46:47
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:46:47
 • پایان برنامه: 19:50:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:50:36
 • پایان برنامه: 19:50:49
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:50:49
 • پایان برنامه: 19:50:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:50:54
 • پایان برنامه: 19:53:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیمروز سیستان یا گرینویچ انگلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:53:16
 • پایان برنامه: 19:54:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -شبیه سازی ژنتیکی -10

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:54:31
 • پایان برنامه: 19:54:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:54:39
 • پایان برنامه: 20:00:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:00:35
 • پایان برنامه: 20:02:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:02:35
 • پایان برنامه: 20:02:47
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:02:47
 • پایان برنامه: 20:07:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ معرفی استان خلیج فارس

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:07:22
 • پایان برنامه: 20:08:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:08:24
 • پایان برنامه: 20:08:40
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:08:40
 • پایان برنامه: 20:08:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:08:48
 • پایان برنامه: 20:13:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک دستاوردهای استان مرکزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:13:02
 • پایان برنامه: 20:13:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:13:07
 • پایان برنامه: 20:13:26
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران -اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:13:26
 • پایان برنامه: 20:13:33
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:13:33
 • پایان برنامه: 20:14:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ساخت قیچی استان اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:14:58
 • پایان برنامه: 20:15:23
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:15:23
 • پایان برنامه: 20:17:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ماهواره ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:17:03
 • پایان برنامه: 20:17:10
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:17:10
 • پایان برنامه: 20:22:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ مبارزه با فساد یک جهاد واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:22:21
 • پایان برنامه: 20:23:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - زیردریایی -11

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:23:45
 • پایان برنامه: 20:28:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ خراسان رضوی، جهاد در مدار جاده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:28:13
 • پایان برنامه: 20:28:21
 • طول برنامه: