جدول پخش

شبکه شی ران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ طلوع فجر

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:01:02
 • پایان برنامه: 00:05:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران بیست -صنعت خودرو (10)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:05:07
 • پایان برنامه: 00:06:02
 • طول برنامه:

سد در سد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:06:02
 • پایان برنامه: 00:07:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

گردشگری چهارمحال بختیاری3

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:07:02
 • پایان برنامه: 00:07:34
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:07:34
 • پایان برنامه: 00:09:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ تابستان داغ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:09:39
 • پایان برنامه: 00:19:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:19:19
 • پایان برنامه: 00:19:27
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:19:27
 • پایان برنامه: 00:24:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:24:14
 • پایان برنامه: 00:25:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:25:41
 • پایان برنامه: 00:31:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی استان قزوین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:31:06
 • پایان برنامه: 00:31:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:31:21
 • پایان برنامه: 00:36:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی استان قم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:36:34
 • پایان برنامه: 00:36:49
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:36:49
 • پایان برنامه: 00:39:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:39:21
 • پایان برنامه: 00:39:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:39:36
 • پایان برنامه: 00:41:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:41:05
 • پایان برنامه: 00:45:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ وضعیت سفید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:45:03
 • پایان برنامه: 00:45:18
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:45:18
 • پایان برنامه: 00:49:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ یک روز قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:49:57
 • پایان برنامه: 00:50:26
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:50:26
 • پایان برنامه: 00:52:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:52:48
 • پایان برنامه: 00:53:29
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:53:29
 • پایان برنامه: 00:58:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:58:01
 • پایان برنامه: 00:58:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:58:09
 • پایان برنامه: 01:02:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:02:56
 • پایان برنامه: 01:04:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:04:23
 • پایان برنامه: 01:06:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان مرکزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:06:22
 • پایان برنامه: 01:11:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران بیست سلامت عمومی(11)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:11:34
 • پایان برنامه: 01:13:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

تبیین آرمانها برای حرکن آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:13:53
 • پایان برنامه: 01:14:49
 • طول برنامه:

گردشگری چهارمحال بختیاری - آبشار دره عشق

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:14:49
 • پایان برنامه: 01:15:21
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:15:21
 • پایان برنامه: 01:15:28
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:15:28
 • پایان برنامه: 01:17:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:17:33
 • پایان برنامه: 01:22:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ مبارزه با فساد یک جهاد واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:22:44
 • پایان برنامه: 01:22:49
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:22:49
 • پایان برنامه: 01:32:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:32:29
 • پایان برنامه: 01:37:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی ملی استان گیلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:37:49
 • پایان برنامه: 01:41:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ یک مشت پر عقاب

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:41:31
 • پایان برنامه: 01:42:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:42:33
 • پایان برنامه: 01:43:14
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:43:14
 • پایان برنامه: 01:54:54
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:54:54
 • پایان برنامه: 01:55:06
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:55:06
 • پایان برنامه: 01:56:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تدبیر برای گره گشایی پایدار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:56:08
 • پایان برنامه: 02:00:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران بیست -صنعت کشاورزی (12)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:00:33
 • پایان برنامه: 02:01:05
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:01:05
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:05:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:05:08
 • پایان برنامه: 02:07:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ چهل ستون استان اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:07:23
 • پایان برنامه: 02:07:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:07:48
 • پایان برنامه: 02:09:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان مرکزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:09:27
 • پایان برنامه: 02:13:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:13:21
 • پایان برنامه: 02:13:29
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:13:29
 • پایان برنامه: 02:14:00
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:14:00
 • پایان برنامه: 02:14:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:14:07
 • پایان برنامه: 02:17:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ پیشرفت های استان گلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:17:15
 • پایان برنامه: 02:17:23
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:17:23
 • پایان برنامه: 02:17:54
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:17:54
 • پایان برنامه: 02:18:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:18:09
 • پایان برنامه: 02:19:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:19:38
 • پایان برنامه: 02:23:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:23:20
 • پایان برنامه: 02:23:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:23:35
 • پایان برنامه: 02:26:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:26:21
 • پایان برنامه: 02:30:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران بیست حمل و نقل شهری(13)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:30:58
 • پایان برنامه: 02:31:30
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:31:30
 • پایان برنامه: 02:41:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:41:10
 • پایان برنامه: 02:41:31
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:41:31
 • پایان برنامه: 02:41:46
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:41:46
 • پایان برنامه: 02:46:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان همدان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:46:19
 • پایان برنامه: 02:46:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:46:34
 • پایان برنامه: 02:47:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:47:35
 • پایان برنامه: 02:48:04
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:48:04
 • پایان برنامه: 02:49:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ راه پیروزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:49:45
 • پایان برنامه: 02:53:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:53:34
 • پایان برنامه: 02:58:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ پیشرفت های استان ایلام

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:58:57
 • پایان برنامه: 02:59:38
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:59:38
 • پایان برنامه: 03:05:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:05:34
 • پایان برنامه: 03:11:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایران بیست -رتبه حمل و نقل (14)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:11:35
 • پایان برنامه: 03:12:07
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:12:07
 • پایان برنامه: 03:21:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:21:47
 • پایان برنامه: 03:33:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:33:27
 • پایان برنامه: 03:33:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:33:35
 • پایان برنامه: 03:37:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک تحریم داخلی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:37:59
 • پایان برنامه: 03:38:52
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:38:52
 • پایان برنامه: 03:41:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ منبت گره استان قزوین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:41:50
 • پایان برنامه: 03:41:57
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:41:57
 • پایان برنامه: 03:45:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:45:31
 • پایان برنامه: 03:50:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:50:18
 • پایان برنامه: 03:51:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:51:45
 • پایان برنامه: 03:51:50
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:51:50
 • پایان برنامه: 03:52:42
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:52:42
 • پایان برنامه: 03:52:47
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:52:47
 • پایان برنامه: 04:02:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

کلیپ چهلستون علم و فناوری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:02:57
 • پایان برنامه: 04:03:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:03:09
 • پایان برنامه: 04:04:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:04:11
 • پایان برنامه: 04:06:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:06:15
 • پایان برنامه: 04:08:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ قزوین نمایی به خط غیرت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:08:45
 • پایان برنامه: 04:10:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - هواپیمای جنگی -1

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:10:10
 • پایان برنامه: 04:10:42
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:10:42
 • پایان برنامه: 04:10:49
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:10:49
 • پایان برنامه: 04:11:45
 • طول برنامه:

کلیپ راه حل هست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:11:45
 • پایان برنامه: 04:14:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک امید به زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:14:36
 • پایان برنامه: 04:15:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:15:36
 • پایان برنامه: 04:20:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ اینگونه باشید!

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:20:15
 • پایان برنامه: 04:21:06
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:21:06
 • پایان برنامه: 04:22:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:22:35
 • پایان برنامه: 04:25:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد مقاومتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:25:42
 • پایان برنامه: 04:29:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:29:36
 • پایان برنامه: 04:34:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ یک سنت قطعی تاریخ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:34:24
 • پایان برنامه: 04:35:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:35:25
 • پایان برنامه: 04:38:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت نفت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:38:40
 • پایان برنامه: 04:41:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ یادتان هست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:41:58
 • پایان برنامه: 04:43:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - نوزاد آزمایشگاهی -2

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:43:10
 • پایان برنامه: 04:43:42
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:43:42
 • پایان برنامه: 04:53:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:53:22
 • پایان برنامه: 04:54:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:54:25
 • پایان برنامه: 04:57:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پزشکی و درمان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:57:46
 • پایان برنامه: 05:01:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ وصال علم و دین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:01:25
 • پایان برنامه: 05:02:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:02:26
 • پایان برنامه: 05:05:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک سرمایه گذاری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:05:51
 • پایان برنامه: 05:10:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:10:38
 • پایان برنامه: 05:12:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:12:05
 • پایان برنامه: 05:13:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تعصب ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:13:46
 • پایان برنامه: 05:13:59
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:13:59
 • پایان برنامه: 05:16:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:16:46
 • پایان برنامه: 05:20:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ صبح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:20:08
 • پایان برنامه: 05:20:17
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:20:17
 • پایان برنامه: 05:24:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:24:48
 • پایان برنامه: 05:28:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ سر قولمان بمانیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:28:14
 • پایان برنامه: 05:29:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -درخشش رزمی کاران -3

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:29:43
 • پایان برنامه: 05:30:15
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:30:15
 • پایان برنامه: 05:30:27
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:30:27
 • پایان برنامه: 05:34:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:34:22
 • پایان برنامه: 05:35:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ صادرات کالای ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:35:40
 • پایان برنامه: 05:35:58
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:35:58
 • پایان برنامه: 05:39:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:39:39
 • پایان برنامه: 05:41:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ عصاره فضائل ملت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:41:30
 • پایان برنامه: 05:41:50
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:41:50
 • پایان برنامه: 05:45:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:45:23
 • پایان برنامه: 05:46:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ کالای ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:46:54
 • پایان برنامه: 05:47:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - اردبیل، منطقه کپز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:47:57
 • پایان برنامه: 05:51:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:51:56
 • پایان برنامه: 05:54:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ بوسه بر دست کارگر ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:54:39
 • پایان برنامه: 05:56:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - قانون اساسی -4

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:56:08
 • پایان برنامه: 05:56:40
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:56:40
 • پایان برنامه: 06:06:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:06:20
 • پایان برنامه: 06:07:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:07:20
 • پایان برنامه: 06:11:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انرژی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:11:38
 • پایان برنامه: 06:16:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ برای روشنی آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:16:55
 • پایان برنامه: 06:18:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ پیکره بابا داوود عنبران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:18:02
 • پایان برنامه: 06:21:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک علم و فناوری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:21:36
 • پایان برنامه: 06:24:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ اقتدار جوانان ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:24:16
 • پایان برنامه: 06:25:15
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:25:15
 • پایان برنامه: 06:28:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:28:38
 • پایان برنامه: 06:31:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ برای اصلاح یک فرهنگ غلط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:31:47
 • پایان برنامه: 06:33:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:33:16
 • پایان برنامه: 06:34:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - اژدر ایرانی -5

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:34:41
 • پایان برنامه: 06:35:13
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:35:13
 • پایان برنامه: 06:36:10
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اردبیل، شیروان دره

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:36:10
 • پایان برنامه: 06:38:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ روستای کندوان تبریز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:38:06
 • پایان برنامه: 06:42:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:42:29
 • پایان برنامه: 06:44:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ بسته ضد تحریم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:44:58
 • پایان برنامه: 06:47:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:47:29
 • پایان برنامه: 06:48:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:48:30
 • پایان برنامه: 06:53:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ گنجینه تمام نشدنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:53:13
 • پایان برنامه: 06:55:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ برای عظمت ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:55:05
 • پایان برنامه: 06:56:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ قلعه بابک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:56:10
 • پایان برنامه: 06:58:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیمروز سیستان یا گرینویچ انگلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:58:31
 • پایان برنامه: 07:00:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -بانک خون -6

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:00:01
 • پایان برنامه: 07:00:33
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:00:33
 • پایان برنامه: 07:03:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:03:00
 • پایان برنامه: 07:04:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ از همین فردا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:04:32
 • پایان برنامه: 07:05:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران -آذربایجان شرقی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:05:35
 • پایان برنامه: 07:10:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ از خون جوانان وطن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:10:04
 • پایان برنامه: 07:13:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اسیر نفتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:13:14
 • پایان برنامه: 07:14:13
 • طول برنامه:

نماهنگ آبشار شلماش

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:14:13
 • پایان برنامه: 07:17:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ آزمون بزرگ عزت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:17:38
 • پایان برنامه: 07:18:37
 • طول برنامه:

نماهنگ ستون های بالزاتی ماکو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:18:37
 • پایان برنامه: 07:25:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ 6تجربه فراموش نشدنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:25:01
 • پایان برنامه: 07:25:59
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:25:59
 • پایان برنامه: 07:29:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:29:54
 • پایان برنامه: 07:31:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - والیبال ایران -7

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:31:40
 • پایان برنامه: 07:32:12
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:32:12
 • پایان برنامه: 07:34:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ تابستان داغ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:34:17
 • پایان برنامه: 07:43:57
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:43:57
 • پایان برنامه: 07:44:05
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:44:05
 • پایان برنامه: 07:45:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:45:07
 • پایان برنامه: 07:46:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:46:00
 • پایان برنامه: 07:49:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک حمایت از صنعت پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:49:59
 • پایان برنامه: 07:50:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:50:07
 • پایان برنامه: 07:52:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:52:21
 • پایان برنامه: 07:52:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:52:36
 • پایان برنامه: 07:57:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ کرمان دل عالم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:57:04
 • پایان برنامه: 07:57:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:57:19
 • پایان برنامه: 07:58:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:58:23
 • پایان برنامه: 07:58:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:58:38
 • پایان برنامه: 08:00:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک پتروشیمی شازند

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:00:32
 • پایان برنامه: 08:01:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - بهترین کشتی گیر تاریخ-8

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:01:52
 • پایان برنامه: 08:02:24
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:02:24
 • پایان برنامه: 08:02:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:02:39
 • پایان برنامه: 08:03:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:03:41
 • پایان برنامه: 08:03:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:03:48
 • پایان برنامه: 08:04:17
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:04:17
 • پایان برنامه: 08:04:25
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:04:25
 • پایان برنامه: 08:05:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:05:54
 • پایان برنامه: 08:10:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ گنجینه تمام نشدنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:10:37
 • پایان برنامه: 08:11:18
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:11:18
 • پایان برنامه: 08:11:47
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:11:47
 • پایان برنامه: 08:12:01
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:12:01
 • پایان برنامه: 08:12:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:12:09
 • پایان برنامه: 08:23:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:23:49
 • پایان برنامه: 08:26:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:26:35
 • پایان برنامه: 08:28:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -قدرت موشکی -9

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:28:01
 • پایان برنامه: 08:28:33
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:28:33
 • پایان برنامه: 08:29:02
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:29:02
 • پایان برنامه: 08:31:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ چهل چراغ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:31:38
 • پایان برنامه: 08:31:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:31:45
 • پایان برنامه: 08:31:55
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:31:55
 • پایان برنامه: 08:32:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:32:00
 • پایان برنامه: 08:37:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان کرمانشاه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:37:04
 • پایان برنامه: 08:37:11
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:37:11
 • پایان برنامه: 08:41:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 08:41:13
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:41:13
 • پایان برنامه: 08:45:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:45:07
 • پایان برنامه: 08:45:12
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:45:12
 • پایان برنامه: 08:47:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیمروز سیستان یا گرینویچ انگلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:47:34
 • پایان برنامه: 08:48:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -شبیه سازی ژنتیکی -10

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:48:49
 • پایان برنامه: 08:49:21
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:49:21
 • پایان برنامه: 08:59:01
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:59:01
 • پایان برنامه: 08:59:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:59:09
 • پایان برنامه: 09:05:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:05:05
 • پایان برنامه: 09:07:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:07:05
 • پایان برنامه: 09:07:17
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:07:17
 • پایان برنامه: 09:11:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ معرفی استان خلیج فارس

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:11:52
 • پایان برنامه: 09:12:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:12:54
 • پایان برنامه: 09:17:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:17:41
 • پایان برنامه: 09:19:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:19:08
 • پایان برنامه: 09:19:24
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:19:24
 • پایان برنامه: 09:19:32
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:19:32
 • پایان برنامه: 09:23:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک دستاوردهای استان مرکزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:23:46
 • پایان برنامه: 09:23:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:23:51
 • پایان برنامه: 09:24:10
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران -اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:24:10
 • پایان برنامه: 09:24:17
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:24:17
 • پایان برنامه: 09:25:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ساخت قیچی استان اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:25:42
 • پایان برنامه: 09:26:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:26:07
 • پایان برنامه: 09:27:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ماهواره ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:27:47
 • پایان برنامه: 09:27:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:27:54
 • پایان برنامه: 09:33:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ مبارزه با فساد یک جهاد واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:33:05
 • پایان برنامه: 09:34:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - زیردریایی -11

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:34:29
 • پایان برنامه: 09:35:01
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:35:01
 • پایان برنامه: 09:39:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ خراسان رضوی، جهاد در مدار جاده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:39:29
 • پایان برنامه: 09:39:37
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:39:37
 • پایان برنامه: 09:39:58
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران -اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:39:58
 • پایان برنامه: 09:40:06
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:40:06
 • پایان برنامه: 09:41:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تدبیر برای گره گشایی پایدار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:41:08
 • پایان برنامه: 09:42:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:42:37
 • پایان برنامه: 09:44:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ روستای خارخون مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:44:34
 • پایان برنامه: 09:45:15
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:45:15
 • پایان برنامه: 09:46:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ راه پیروزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:46:56
 • پایان برنامه: 09:51:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ دستاوردهای خراسان رضوی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:51:53
 • پایان برنامه: 09:52:22
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:52:22
 • پایان برنامه: 09:55:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ دستاوردهای ورزشی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:55:37
 • پایان برنامه: 09:57:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - اولین ماهواره -12

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:57:16
 • پایان برنامه: 09:57:48
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:57:48
 • پایان برنامه: 09:57:55
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:57:55
 • پایان برنامه: 09:58:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران -اردبیل، منطقه کپز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:58:59
 • پایان برنامه: 09:59:24
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:59:24
 • پایان برنامه: 10:05:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی خراسان شمالی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:05:02
 • پایان برنامه: 10:05:10
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:05:10
 • پایان برنامه: 10:16:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:16:50
 • پایان برنامه: 10:17:31
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:17:31
 • پایان برنامه: 10:27:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:27:11
 • پایان برنامه: 10:32:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی دستاوردهای خوزستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:32:46
 • پایان برنامه: 10:32:58
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:32:58
 • پایان برنامه: 10:33:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ اردبیل، دامنه های سبلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:33:59
 • پایان برنامه: 10:34:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:34:07
 • پایان برنامه: 10:36:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک امید به زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:36:59
 • پایان برنامه: 10:38:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - مدال المپیک -13

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:38:14
 • پایان برنامه: 10:38:46
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:38:46
 • پایان برنامه: 10:39:15
 • طول برنامه:

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:39:15
 • پایان برنامه: 10:39:20
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:39:20
 • پایان برنامه: 10:41:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک معرفی استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:41:33
 • پایان برنامه: 10:41:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:41:38
 • پایان برنامه: 10:42:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ پیکره بابا داوود عنبران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:42:46
 • پایان برنامه: 10:43:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:43:01
 • پایان برنامه: 10:47:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:47:48
 • پایان برنامه: 10:49:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:49:15
 • پایان برنامه: 10:50:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک نظام آموزش عالی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:50:57
 • پایان برنامه: 10:51:04
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:51:04
 • پایان برنامه: 11:02:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:02:44
 • پایان برنامه: 11:03:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:03:46
 • پایان برنامه: 11:07:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:07:35
 • پایان برنامه: 11:11:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ ایران بیست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:11:26
 • پایان برنامه: 11:13:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - ناوشکن ایرانی -14

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:13:05
 • پایان برنامه: 11:13:37
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:13:37
 • پایان برنامه: 11:13:52
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:13:52
 • پایان برنامه: 11:14:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ طبیعت اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:14:52
 • پایان برنامه: 11:15:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:15:07
 • پایان برنامه: 11:21:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:21:03
 • پایان برنامه: 11:24:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

تحریم داخلی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:24:52
 • پایان برنامه: 11:25:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:25:45
 • پایان برنامه: 11:28:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک دستاوردهای هسته ای

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:28:57
 • پایان برنامه: 11:29:05
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:29:05
 • پایان برنامه: 11:38:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:38:45
 • پایان برنامه: 11:39:43
 • طول برنامه:

نماهنگ اردبیل، شیروان دره

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:39:43
 • پایان برنامه: 11:41:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:41:12
 • پایان برنامه: 11:41:27
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:41:27
 • پایان برنامه: 11:44:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ ایران بیست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:44:41
 • پایان برنامه: 11:44:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:44:48
 • پایان برنامه: 11:49:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

معرفی استان کهکیلویه و بویر احمد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:49:49
 • پایان برنامه: 11:51:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - پیوندقلب -15

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:51:13
 • پایان برنامه: 11:51:45
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:51:45
 • پایان برنامه: 11:51:53
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:51:53
 • پایان برنامه: 11:52:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران -طبیعت اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:52:55
 • پایان برنامه: 11:53:20
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:53:20
 • پایان برنامه: 11:55:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک فناوری هسته ای

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:55:24
 • پایان برنامه: 11:55:32
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:55:32
 • پایان برنامه: 11:59:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ بچه های بهشت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:59:06
 • پایان برنامه: 11:59:18
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:59:18
 • پایان برنامه: 12:00:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ قلعه بابک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:00:24
 • پایان برنامه: 12:05:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:05:11
 • پایان برنامه: 12:06:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:06:38
 • پایان برنامه: 12:06:53
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:06:53
 • پایان برنامه: 12:09:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

دستاورد های استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:09:57
 • پایان برنامه: 12:10:02
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:10:02
 • پایان برنامه: 12:14:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ عمارت فرنگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:14:46
 • پایان برنامه: 12:16:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - ورزش تیمی بانوان -16

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:16:09
 • پایان برنامه: 12:16:41
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:16:41
 • پایان برنامه: 12:16:46
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:16:46
 • پایان برنامه: 12:17:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ آذربایجان شرقی، آبشارها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:17:50
 • پایان برنامه: 12:17:57
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:17:57
 • پایان برنامه: 12:18:26
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:18:26
 • پایان برنامه: 12:18:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:18:34
 • پایان برنامه: 12:23:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی استان کردستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:23:54
 • پایان برنامه: 12:24:35
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:24:35
 • پایان برنامه: 12:31:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ معرفی استان کردستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:31:29
 • پایان برنامه: 12:41:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:41:09
 • پایان برنامه: 12:41:38
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:41:38
 • پایان برنامه: 12:42:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ آذربایجان شرقی، آبشارها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:42:42
 • پایان برنامه: 12:42:57
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:42:57
 • پایان برنامه: 12:44:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ معرفی استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:44:33
 • پایان برنامه: 12:44:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:44:48
 • پایان برنامه: 12:48:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:48:42
 • پایان برنامه: 12:51:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:51:28
 • پایان برنامه: 12:52:09
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:52:09
 • پایان برنامه: 12:53:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:53:11
 • پایان برنامه: 12:58:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:58:32
 • پایان برنامه: 12:59:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - توسعه انسانی -17

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:59:53
 • پایان برنامه: 13:00:25
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:00:25
 • پایان برنامه: 13:00:40
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:00:40
 • پایان برنامه: 13:01:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ آبشار شلماش

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:01:40
 • پایان برنامه: 13:01:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:01:48
 • پایان برنامه: 13:03:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک - پالایشگاه شازند

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:03:29
 • پایان برنامه: 13:03:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:03:36
 • پایان برنامه: 13:07:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ همشاگردیها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:07:27
 • پایان برنامه: 13:07:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:07:35
 • پایان برنامه: 13:09:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:09:04
 • پایان برنامه: 13:12:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:12:53
 • پایان برنامه: 13:13:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران -آذربایجان غربی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:13:53
 • پایان برنامه: 13:14:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:14:01
 • پایان برنامه: 13:15:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ راه پیروزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:15:42
 • پایان برنامه: 13:17:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - تعدا مدالهای المپیک -18

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:17:01
 • پایان برنامه: 13:17:33
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:17:33
 • پایان برنامه: 13:20:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ معرفی استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:20:45
 • پایان برنامه: 13:20:53
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:20:53
 • پایان برنامه: 13:24:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ایران، ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:24:35
 • پایان برنامه: 13:30:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:30:31
 • پایان برنامه: 13:40:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:40:11
 • پایان برنامه: 13:40:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:40:36
 • پایان برنامه: 13:52:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:52:16
 • پایان برنامه: 13:57:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:57:03
 • پایان برنامه: 13:58:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:58:30
 • پایان برنامه: 13:58:59
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:58:59
 • پایان برنامه: 13:59:58
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:59:58
 • پایان برنامه: 14:00:06
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:00:06
 • پایان برنامه: 14:05:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ خورشید جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:05:45
 • پایان برنامه: 14:07:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -درمان آسیب نخایی -19

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:07:06
 • پایان برنامه: 14:07:38
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:07:38
 • پایان برنامه: 14:07:43
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:07:43
 • پایان برنامه: 14:08:41
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:08:41
 • پایان برنامه: 14:13:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ مبارزه با فساد یک جهاد واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:13:52
 • پایان برنامه: 14:14:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:14:45
 • پایان برنامه: 14:26:25
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر اختصاصی شبکه شی ران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:26:25
 • پایان برنامه: 14:27:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تدبیر برای گره گشایی پایدار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:27:27
 • پایان برنامه: 14:28:08
 • طول برنامه:

تیزر شیما - لنج سازی هرمزگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:28:08
 • پایان برنامه: 14:29:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

دستاوردهای استان سیستان و بلوچستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:29:24
 • پایان برنامه: 14:29:29
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:29:29
 • پایان برنامه: 14:31:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:31:13
 • پایان برنامه: 14:31:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:31:21
 • پایان برنامه: 14:35:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پاینده ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:35:02
 • پایان برنامه: 14:36:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - ووشوی ایران -20

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:36:38
 • پایان برنامه: 14:37:10
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:37:10
 • پایان برنامه: 14:37:15
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:37:15
 • پایان برنامه: 14:38:13
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:38:13
 • پایان برنامه: 14:38:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:38:38
 • پایان برنامه: 14:43:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی استان یزد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:43:46
 • پایان برنامه: 14:43:53
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:43:53
 • پایان برنامه: 14:45:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک زرندیه قطب تولید پسته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:45:37
 • پایان برنامه: 14:47:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها -ورزشی روستایی -21

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:47:08
 • پایان برنامه: 14:47:40
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:47:40
 • پایان برنامه: 14:57:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:57:20
 • پایان برنامه: 14:57:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:57:35
 • پایان برنامه: 14:58:26
 • طول برنامه:

کلیپ معرفی استان زنجان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:58:26
 • پایان برنامه: 15:01:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شکار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:01:25
 • پایان برنامه: 15:02:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:02:27
 • پایان برنامه: 15:08:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایرانِ جان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:08:23
 • پایان برنامه: 15:12:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:12:12
 • پایان برنامه: 15:13:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:13:41
 • پایان برنامه: 15:16:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:16:27
 • پایان برنامه: 15:17:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها - خودکفایی -22

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:17:49
 • پایان برنامه: 15:18:21
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:18:21
 • پایان برنامه: 15:18:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:18:36
 • پایان برنامه: 15:18:43
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:18:43
 • پایان برنامه: 15:20:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

40سال شکوفایی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:20:02
 • پایان برنامه: 15:21:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

گردشگری چهارمحال بختیاری1

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:21:02
 • پایان برنامه: 15:24:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست - پیشرفت علمی کشور (1)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:24:27
 • پایان برنامه: 15:24:59
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:24:59
 • پایان برنامه: 15:33:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام نوروزی رهبر

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:33:16
 • پایان برنامه: 15:34:12
 • طول برنامه:

کلیپ راه حل هست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:34:12
 • پایان برنامه: 15:37:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک امید به زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:37:03
 • پایان برنامه: 15:38:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:38:03
 • پایان برنامه: 15:42:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:42:50
 • پایان برنامه: 15:44:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:44:17
 • پایان برنامه: 15:48:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ اینگونه باشید!

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:48:56
 • پایان برنامه: 15:49:47
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:49:47
 • پایان برنامه: 15:52:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد مقاومتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:52:54
 • پایان برنامه: 16:02:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:02:34
 • پایان برنامه: 16:07:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ یک سنت قطعی تاریخ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:07:22
 • پایان برنامه: 16:08:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:08:23
 • پایان برنامه: 16:11:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت نفت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:11:38
 • پایان برنامه: 16:14:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ یادتان هست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:14:56
 • پایان برنامه: 16:15:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:15:59
 • پایان برنامه: 16:19:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پزشکی و درمان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:19:20
 • پایان برنامه: 16:22:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ وصال علم و دین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:22:59
 • پایان برنامه: 16:24:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:24:28
 • پایان برنامه: 16:25:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:25:29
 • پایان برنامه: 16:28:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک سرمایه گذاری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:28:54
 • پایان برنامه: 16:30:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تعصب ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:30:35
 • پایان برنامه: 16:30:48
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:30:48
 • پایان برنامه: 16:33:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:33:35
 • پایان برنامه: 16:37:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:37:29
 • پایان برنامه: 16:40:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ صبح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:40:51
 • پایان برنامه: 16:45:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران بیست -صنعت و معدن (2)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:45:19
 • پایان برنامه: 16:48:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

آغاز ماه دعا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:48:01
 • پایان برنامه: 16:48:49
 • طول برنامه:

گردشگری چهارمحال بختیاری2

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:48:49
 • پایان برنامه: 16:49:21
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:49:21
 • پایان برنامه: 16:49:30
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:49:30
 • پایان برنامه: 16:54:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:54:01
 • پایان برنامه: 16:57:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ سر قولمان بمانیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:57:27
 • پایان برنامه: 16:57:39
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:57:39
 • پایان برنامه: 17:01:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:01:34
 • پایان برنامه: 17:02:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ صادرات کالای ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:02:52
 • پایان برنامه: 17:03:10
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:03:10
 • پایان برنامه: 17:06:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصاد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:06:51
 • پایان برنامه: 17:16:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:16:31
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:18:00
 • پایان برنامه: 17:19:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ عصاره فضائل ملت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:19:51
 • پایان برنامه: 17:20:11
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:20:11
 • پایان برنامه: 17:23:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:23:44
 • پایان برنامه: 17:25:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ کالای ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:25:15
 • پایان برنامه: 17:26:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - اردبیل، منطقه کپز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:26:18
 • پایان برنامه: 17:30:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:30:17
 • پایان برنامه: 17:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ بوسه بر دست کارگر ایرانی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:33:00
 • پایان برنامه: 17:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ اردبیل، دامنه های سبلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:34:00
 • پایان برنامه: 17:38:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انرژی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:38:18
 • پایان برنامه: 17:43:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ برای روشنی آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:43:35
 • پایان برنامه: 17:46:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست -قدرت جهانی(3)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:46:49
 • پایان برنامه: 17:49:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

دردمند اما سربلند

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:49:36
 • پایان برنامه: 17:50:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

گردشگری چهارمحال بختیاری3

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:50:36
 • پایان برنامه: 17:51:08
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:51:08
 • پایان برنامه: 17:55:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:55:55
 • پایان برنامه: 17:57:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:57:22
 • پایان برنامه: 17:58:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ پیکره بابا داوود عنبران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:58:29
 • پایان برنامه: 18:02:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک علم و فناوری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:02:03
 • پایان برنامه: 18:04:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ اقتدار جوانان ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:04:43
 • پایان برنامه: 18:08:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:08:37
 • پایان برنامه: 18:09:36
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:09:36
 • پایان برنامه: 18:12:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:12:59
 • پایان برنامه: 18:14:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:14:28
 • پایان برنامه: 18:17:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ برای اصلاح یک فرهنگ غلط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:17:37
 • پایان برنامه: 18:18:34
 • طول برنامه:

نماهنگ شیروان دره

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:18:34
 • پایان برنامه: 18:20:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ روستای کندوان تبریز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:20:30
 • پایان برنامه: 18:24:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:24:53
 • پایان برنامه: 18:27:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ بسته ضد تحریم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:27:22
 • پایان برنامه: 18:37:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:37:02
 • پایان برنامه: 18:39:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:39:33
 • پایان برنامه: 18:40:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ایران - اردبیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:40:34
 • پایان برنامه: 18:45:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ گنجینه تمام نشدنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:45:17
 • پایان برنامه: 18:47:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ برای عظمت ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:47:09
 • پایان برنامه: 18:48:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ قلعه بابک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:48:14
 • پایان برنامه: 18:50:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیمروز سیستان یا گرینویچ انگلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:50:35
 • پایان برنامه: 18:53:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:53:02
 • پایان برنامه: 18:54:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ از همین فردا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:54:34
 • پایان برنامه: 18:55:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ آذربایجان شرقی، آبشارها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:55:37
 • پایان برنامه: 19:00:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ از خون جوانان وطن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:00:06
 • پایان برنامه: 19:03:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست -شاخص توسعه انسانی (4)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:03:57
 • پایان برنامه: 19:06:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

دوران شکوفایی ایران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:06:54
 • پایان برنامه: 19:07:50
 • طول برنامه:

گردشگری چهارمحال بختیاری - آبشار دره عشق

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:07:50
 • پایان برنامه: 19:08:22
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:08:22
 • پایان برنامه: 19:11:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اسیر نفتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:11:32
 • پایان برنامه: 19:13:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:13:01
 • پایان برنامه: 19:14:00
 • طول برنامه:

نماهنگ آبشار شلماش

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:14:00
 • پایان برنامه: 19:17:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ آزمون بزرگ عزت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:17:25
 • پایان برنامه: 19:18:24
 • طول برنامه:

نماهنگ ستون های بالزاتی ماکو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:18:24
 • پایان برنامه: 19:24:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ 6تجربه فراموش نشدنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:24:48
 • پایان برنامه: 19:28:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:28:42
 • پایان برنامه: 19:29:40
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران -مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:29:40
 • پایان برنامه: 19:33:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:33:35
 • پایان برنامه: 19:35:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ تابستان داغ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:35:40
 • پایان برنامه: 19:36:37
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران -مازندران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:36:37
 • پایان برنامه: 19:46:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:46:17
 • پایان برنامه: 19:49:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

الگوی پیشرفت ایران برای50سال آینده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:49:03
 • پایان برنامه: 19:49:16
 • طول برنامه:

نماهنگ ایران - تهران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:49:16
 • پایان برنامه: 19:53:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرمان ده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:53:05
 • پایان برنامه: 19:53:58
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:53:58
 • پایان برنامه: 19:57:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سر خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:57:21
 • پایان برنامه: 19:57:29
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:57:29
 • پایان برنامه: 20:02:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایتی از حرم رضوی در سال جدید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:02:16
 • پایان برنامه: 20:03:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقتصادکارعالمانه و مجاهدانه میخواهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:03:43
 • پایان برنامه: 20:05:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:05:27
 • پایان برنامه: 20:06:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

صنعت و معدن استان گیلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:06:34
 • پایان برنامه: 20:06:41
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:06:41
 • پایان برنامه: 20:10:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ بسته لبخند

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:10:32
 • پایان برنامه: 20:14:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست -تولید ناخالص ملی (5)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:14:16
 • پایان برنامه: 20:15:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:15:45
 • پایان برنامه: 20:17:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

فضای مجازی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:17:32
 • پایان برنامه: 20:18:28
 • طول برنامه:

گردشگری چهارمحال بختیاری - گز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:18:28
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:19:53
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:19:53
 • پایان برنامه: 20:21:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:21:50
 • پایان برنامه: 20:27:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ انتخاب با خودمونه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:27:34
 • پایان برنامه: 20:27:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:27:39
 • پایان برنامه: 20:29:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ همچنان استوار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:29:01
 • پایان برنامه: 20:29:13
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:29:13
 • پایان برنامه: 20:34:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ گردشگری استان گلستان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:34:58
 • پایان برنامه: 20:35:06
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:35:06
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:41:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:41:04
 • پایان برنامه: 20:42:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ تدبیر برای گره گشایی پایدار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:42:06
 • پایان برنامه: 20:46:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ ما توانستیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:46:06
 • پایان برنامه: 20:46:31
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:46:31
 • پایان برنامه: 20:56:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:56:11
 • پایان برنامه: 20:59:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ شهید اقبالی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:59:11
 • پایان برنامه: 20:59:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:59:19
 • پایان برنامه: 21:01:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:01:24
 • پایان برنامه: 21:04:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پیشرفت علم و فناوری

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:04:58
 • پایان برنامه: 21:06:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:06:27
 • پایان برنامه: 21:06:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:06:35
 • پایان برنامه: 21:10:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ رادیو جنگ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:10:24
 • پایان برنامه: 21:13:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست -انرژی (6)

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:13:53
 • پایان برنامه: 21:15:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

استفاده حقیقی از فضای مجازی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:15:51
 • پایان برنامه: 21:16:47
 • طول برنامه:

گردشگری چهارمحال بختیاری - مرغ ملک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:16:47
 • پایان برنامه: 21:17:19
 • طول برنامه:

لوح امید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:17:19
 • پایان برنامه: 21:17:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:17:34
 • پایان برنامه: 21:19:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:19:56
 • پایان برنامه: 21:25:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ مبارزه با فساد یک جهاد واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:25:07
 • پایان برنامه: 21:28:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ قهرمانان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:28:11
 • پایان برنامه: 21:28:26
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:28:26
 • پایان برنامه: 21:30:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ کویر مرنجاب اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:30:24
 • پایان برنامه: 21:40:04
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ گام دوم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:40:04
 • پایان برنامه: 21:40:55
 • طول برنامه:

کلیپ صنعت کشاورزی در استان گیلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:40:55
 • پایان برنامه: 21:41:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن فصل اول

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:41:48
 • پایان برنامه: 21:43:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ صنعت معدن در استان یزد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:43:59
 • پایان برنامه: 21:44:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:44:14
 • پایان برنامه: 21:48:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پوشاک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:48:08
 • پایان برنامه: 21:50:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ پخت نان مبارکه اصفهان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:50:23
 • پایان برنامه: 21:51:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ رونق تولید

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:51:52
 • پایان برنامه: 21:52:48
 • طول برنامه:

کلیپ صنعت ارتباطات در استان گیلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:52:48
 • پایان برنامه: 21:53:17
 • طول برنامه:

تیزر شیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:53:17
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 21:58:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ ثبت و ضبط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:58:18
 • پایان برنامه: 21:58:59
 • طول برنامه:

تیزر اختصاصی شیما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:58:59
 • پایان برنامه: 22:00:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

صنعت انتشارات استان گیلان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:00:07
 • پایان برنامه: 22:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ایران پیشرفته

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:01:09
 • پایان برنامه: 22:03:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:03:36
 • پایان برنامه: 22:07:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک مصرف انرژی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:07:55
 • پایان برنامه: 22:08:23
 • طول برنامه:

تیزرشیما - تالاب گوریا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:08:23
 • پایان برنامه: 22:12:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ شبح جنگ

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -