جدول پخش

شبکه شی نمک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:44
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال مهاجران_ قسمت 23

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:15:44
 • پایان برنامه: 00:19:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:19:38
 • پایان برنامه: 00:31:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه - همسایه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:31:39
 • پایان برنامه: 01:45:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی یوگی خرسه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:45:14
 • پایان برنامه: 01:45:40
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:45:40
 • پایان برنامه: 01:53:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ یک معجزه کودکانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:53:20
 • پایان برنامه: 02:10:15
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه - خانه ما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:10:15
 • پایان برنامه: 03:02:12
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه عروسکی کلاه قرمزی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:02:12
 • پایان برنامه: 03:06:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:06:06
 • پایان برنامه: 03:27:26
 • طول برنامه:21 دقیقه

میان برنامه - ماجراهای گامبا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:27:26
 • پایان برنامه: 04:54:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی وال ئی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:54:33
 • پایان برنامه: 05:02:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ یک معجزه کودکانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:02:13
 • پایان برنامه: 05:19:18
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه - دره زنجفیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:19:18
 • پایان برنامه: 06:15:38
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال محله بهداشت - قسمت 7

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:15:38
 • پایان برنامه: 06:19:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:19:32
 • پایان برنامه: 06:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه - ماجراهای پنج انگشت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:22:00
 • پایان برنامه: 06:45:23
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال مهاجران_ قسمت 22

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:45:23
 • پایان برنامه: 06:53:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ یک معجزه کودکانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:53:03
 • پایان برنامه: 07:05:01
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه - همسایه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:05:01
 • پایان برنامه: 08:23:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی آدم کوچولوها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:23:04
 • پایان برنامه: 08:26:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:26:58
 • پایان برنامه: 08:43:27
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه - خانه ما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:43:27
 • پایان برنامه: 08:59:12
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه - دره زنجفیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:59:12
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه - ماجراهای پنج انگشت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:26
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:00:26
 • پایان برنامه: 09:08:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ یک معجزه کودکانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:08:06
 • پایان برنامه: 09:24:15
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه - خانه ما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:24:15
 • پایان برنامه: 10:43:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی آلفا و امگا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:43:13
 • پایان برنامه: 10:59:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه - دره زنجفیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:59:59
 • پایان برنامه: 12:02:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سریال محله بهداشت - قسمت 9

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:02:35
 • پایان برنامه: 12:06:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:06:29
 • پایان برنامه: 12:09:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه - ماجراهای پنج انگشت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:09:02
 • پایان برنامه: 12:32:46
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال مهاجران_ قسمت 24

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:32:46
 • پایان برنامه: 12:44:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه - همسایه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:44:53
 • پایان برنامه: 14:10:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی سیاه گوش گمشده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:10:46
 • پایان برنامه: 14:11:12
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:11:12
 • پایان برنامه: 14:18:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ یک معجزه کودکانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:18:52
 • پایان برنامه: 14:35:21
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه - خانه ما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:35:21
 • پایان برنامه: 15:53:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی هواپیماها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:53:59
 • پایان برنامه: 16:09:44
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه - دره زنجفیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:09:44
 • پایان برنامه: 17:06:12
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال محله بهداشت - قسمت 8

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:06:12
 • پایان برنامه: 17:10:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:10:06
 • پایان برنامه: 17:12:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه - ماجراهای پنج انگشت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:12:47
 • پایان برنامه: 17:35:21
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال مهاجران_ قسمت 23

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:35:21
 • پایان برنامه: 17:47:22
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه - همسایه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:47:22
 • پایان برنامه: 19:00:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی یوگی خرسه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:00:57
 • پایان برنامه: 19:01:23
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:01:23
 • پایان برنامه: 19:09:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ یک معجزه کودکانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:09:03
 • پایان برنامه: 19:25:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه - خانه ما

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:25:12
 • پایان برنامه: 20:44:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی آلفا و امگا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:44:10
 • پایان برنامه: 21:00:56
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه - دره زنجفیل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:00:56
 • پایان برنامه: 22:03:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سریال محله بهداشت - قسمت 9

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:03:32
 • پایان برنامه: 22:07:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ علی کوچولو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:07:26
 • پایان برنامه: 22:09:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه - ماجراهای پنج انگشت

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:09:59
 • پایان برنامه: 22:33:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال مهاجران_ قسمت 24

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:33:43
 • پایان برنامه: 22:45:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه - همسایه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:45:50
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سینمایی سیاه گوش گمشده

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -