جدول پخش

شبکه شی نمک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

سینمایی غول آهنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:53:00
 • پایان برنامه: 01:02:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه - گربه بی باک و موش کوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:02:00
 • پایان برنامه: 01:31:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال امروز و فردا - قسمت48

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:31:00
 • پایان برنامه: 01:37:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه -المپیک حلزونی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:37:00
 • پایان برنامه: 02:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سینمایی وفای به عهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:52:00
 • پایان برنامه: 03:01:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه - میو میو عوض میشه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:01:00
 • پایان برنامه: 04:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

سینمایی رانگو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:34:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه - گربه بی باک و موش کوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه -المپیک حلزونی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 06:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی سیاره 51

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 07:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی فرار از سیاره زمین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:43:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی زبل ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:09:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه - میو میو عوض میشه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:09:00
 • پایان برنامه: 10:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سینمایی فصل شکار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:14:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه - گربه بی باک و موش کوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:27:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال امروز و فردا - قسمت49

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:04:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه -المپیک حلزونی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:04:00
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سینمایی در میان گرگ ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:49:00
 • پایان برنامه: 12:57:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه - میو میو عوض میشه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:57:00
 • پایان برنامه: 14:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی فرار از سیاره زمین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:23:00
 • پایان برنامه: 14:32:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه - گربه بی باک و موش کوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:32:00
 • پایان برنامه: 14:54:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال باخانمان - قسمت49

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:54:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه -المپیک حلزونی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی زبل ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه - میو میو عوض میشه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی غول آهنی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه - گربه بی باک و موش کوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال امروز و فردا - قسمت48

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:34:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه -المپیک حلزونی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:34:00
 • پایان برنامه: 19:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سینمایی وفای به عهد

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:49:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه - میو میو عوض میشه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

سینمایی فصل شکار

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه - گربه بی باک و موش کوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال امروز و فردا - قسمت49

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه -المپیک حلزونی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:51:00
 • پایان برنامه: 23:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سینمایی در میان گرگ ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:36:00
 • پایان برنامه: 23:44:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه - میو میو عوض میشه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:44:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

سینمایی فرار از سیاره زمین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -