جدول پخش

شبکه شی نمک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:00:30
 • پایان برنامه: 01:22:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی غول های پاکتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:22:16
 • پایان برنامه: 01:27:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:27:24
 • پایان برنامه: 01:31:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:31:28
 • پایان برنامه: 01:47:34
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:47:34
 • پایان برنامه: 01:50:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:50:15
 • پایان برنامه: 02:08:02
 • طول برنامه:17 دقیقه

انیمیشن -دره زنجفیل قسمت ۰۸

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:08:02
 • پایان برنامه: 02:08:18
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:08:18
 • پایان برنامه: 02:28:43
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال سیب خنده - قسمت ۰۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:28:43
 • پایان برنامه: 02:31:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:31:00
 • پایان برنامه: 02:36:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:36:08
 • پایان برنامه: 02:36:38
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:36:38
 • پایان برنامه: 02:39:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:39:51
 • پایان برنامه: 02:51:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:51:42
 • پایان برنامه: 02:54:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:54:23
 • پایان برنامه: 03:10:29
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:10:29
 • پایان برنامه: 03:10:45
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:10:45
 • پایان برنامه: 04:18:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

سینمایی هیولای نفتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:18:37
 • پایان برنامه: 04:20:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:20:54
 • پایان برنامه: 04:26:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:26:02
 • پایان برنامه: 04:37:53
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:37:53
 • پایان برنامه: 04:38:09
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:38:09
 • پایان برنامه: 04:55:56
 • طول برنامه:17 دقیقه

انیمیشن -دره زنجفیل قسمت ۰۸

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:55:56
 • پایان برنامه: 04:58:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:58:37
 • پایان برنامه: 04:59:07
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:59:07
 • پایان برنامه: 05:19:46
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال ماجراهای گامبا _ قسمت ۱۰

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:19:46
 • پایان برنامه: 05:22:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:22:03
 • پایان برنامه: 05:38:09
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:38:09
 • پایان برنامه: 05:38:25
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:38:25
 • پایان برنامه: 05:43:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:43:33
 • پایان برنامه: 05:43:49
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:43:49
 • پایان برنامه: 05:47:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:47:53
 • پایان برنامه: 05:59:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:59:44
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:00:30
 • پایان برنامه: 07:13:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

سینمایی شب روباه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:13:19
 • پایان برنامه: 07:13:35
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:13:35
 • پایان برنامه: 07:17:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:17:39
 • پایان برنامه: 07:17:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:17:55
 • پایان برنامه: 07:34:10
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:34:10
 • پایان برنامه: 07:34:26
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:34:26
 • پایان برنامه: 07:48:31
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:48:31
 • پایان برنامه: 07:49:01
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:49:01
 • پایان برنامه: 07:51:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:51:42
 • پایان برنامه: 08:12:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال سیب خنده - قسمت ۰۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:12:07
 • پایان برنامه: 08:14:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:14:24
 • پایان برنامه: 08:19:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:19:35
 • پایان برنامه: 08:19:51
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:19:51
 • پایان برنامه: 08:36:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -دره زنجفیل قسمت ۰۹

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:36:05
 • پایان برنامه: 08:39:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:39:18
 • پایان برنامه: 08:53:23
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:53:23
 • پایان برنامه: 08:53:53
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:53:53
 • پایان برنامه: 10:17:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی یک روز ابری بدون باران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:17:34
 • پایان برنامه: 10:17:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:17:50
 • پایان برنامه: 10:34:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:34:05
 • پایان برنامه: 10:36:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:36:22
 • پایان برنامه: 10:41:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:41:33
 • پایان برنامه: 10:45:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:45:37
 • پایان برنامه: 11:02:46
 • طول برنامه:17 دقیقه

انیمیشن -دره زنجفیل قسمت ۰۹

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:02:46
 • پایان برنامه: 11:03:02
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:03:02
 • پایان برنامه: 11:17:07
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:17:07
 • پایان برنامه: 11:17:37
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:17:37
 • پایان برنامه: 11:41:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال ماجراهای گامبا _ قسمت ۱۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:41:11
 • پایان برنامه: 11:43:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:43:28
 • پایان برنامه: 11:43:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:43:44
 • پایان برنامه: 11:59:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:59:59
 • پایان برنامه: 12:00:29
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:00:29
 • پایان برنامه: 13:22:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی غول های پاکتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:22:15
 • پایان برنامه: 13:27:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:27:23
 • پایان برنامه: 13:31:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:31:27
 • پایان برنامه: 13:47:33
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:47:33
 • پایان برنامه: 13:50:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:50:14
 • پایان برنامه: 14:08:01
 • طول برنامه:17 دقیقه

انیمیشن -دره زنجفیل قسمت ۰۸

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:08:01
 • پایان برنامه: 14:08:17
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:08:17
 • پایان برنامه: 14:28:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال سیب خنده - قسمت ۰۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:28:42
 • پایان برنامه: 14:30:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:30:59
 • پایان برنامه: 14:36:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:36:07
 • پایان برنامه: 14:36:37
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:36:37
 • پایان برنامه: 14:39:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:39:50
 • پایان برنامه: 14:51:41
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:51:41
 • پایان برنامه: 14:54:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:54:22
 • پایان برنامه: 15:10:28
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:10:28
 • پایان برنامه: 15:10:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:10:44
 • پایان برنامه: 16:18:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

سینمایی هیولای نفتی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:18:36
 • پایان برنامه: 16:20:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:20:53
 • پایان برنامه: 16:26:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:26:01
 • پایان برنامه: 16:37:52
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:37:52
 • پایان برنامه: 16:38:08
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:38:08
 • پایان برنامه: 16:55:55
 • طول برنامه:17 دقیقه

انیمیشن -دره زنجفیل قسمت ۰۸

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:55:55
 • پایان برنامه: 16:58:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:58:36
 • پایان برنامه: 16:59:06
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:59:06
 • پایان برنامه: 17:19:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال ماجراهای گامبا _ قسمت ۱۰

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:19:45
 • پایان برنامه: 17:22:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:22:02
 • پایان برنامه: 17:38:08
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:38:08
 • پایان برنامه: 17:38:24
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:38:24
 • پایان برنامه: 17:43:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:43:32
 • پایان برنامه: 17:43:48
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:43:48
 • پایان برنامه: 17:47:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:47:52
 • پایان برنامه: 17:59:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:59:43
 • پایان برنامه: 17:59:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:59:59
 • پایان برنامه: 18:00:29
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:00:29
 • پایان برنامه: 19:13:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

سینمایی شب روباه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:13:18
 • پایان برنامه: 19:13:34
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:13:34
 • پایان برنامه: 19:17:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:17:38
 • پایان برنامه: 19:17:54
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:17:54
 • پایان برنامه: 19:34:09
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:34:09
 • پایان برنامه: 19:34:25
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:34:25
 • پایان برنامه: 19:48:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:48:30
 • پایان برنامه: 19:49:00
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:49:00
 • پایان برنامه: 19:51:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:51:41
 • پایان برنامه: 20:12:06
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال سیب خنده - قسمت ۰۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:12:06
 • پایان برنامه: 20:14:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:14:23
 • پایان برنامه: 20:19:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:19:34
 • پایان برنامه: 20:19:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:19:50
 • پایان برنامه: 20:36:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -دره زنجفیل قسمت ۰۹

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:36:05
 • پایان برنامه: 20:39:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:39:18
 • پایان برنامه: 20:53:23
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:53:23
 • پایان برنامه: 20:53:53
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:53:53
 • پایان برنامه: 22:17:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی یک روز ابری بدون باران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:17:34
 • پایان برنامه: 22:17:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:17:50
 • پایان برنامه: 22:34:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:34:05
 • پایان برنامه: 22:36:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:36:22
 • پایان برنامه: 22:41:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:41:33
 • پایان برنامه: 22:45:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:45:37
 • پایان برنامه: 23:02:46
 • طول برنامه:17 دقیقه

انیمیشن -دره زنجفیل قسمت ۰۹

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:02:46
 • پایان برنامه: 23:03:02
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:03:02
 • پایان برنامه: 23:17:07
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن - ده قندونک

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:17:07
 • پایان برنامه: 23:17:37
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:17:37
 • پایان برنامه: 23:41:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال ماجراهای گامبا _ قسمت ۱۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:41:11
 • پایان برنامه: 23:43:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:43:28
 • پایان برنامه: 23:43:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:43:44
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۱۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -