جدول پخش

شبکه شی نمک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:00:30
 • پایان برنامه: 01:34:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سینمایی سیاره گنج

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:34:31
 • پایان برنامه: 01:34:47
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:34:47
 • پایان برنامه: 01:42:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ یک معجزه کودکانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:42:27
 • پایان برنامه: 01:42:43
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:42:43
 • پایان برنامه: 02:03:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن - دهکده حیوانات قسمت ۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:03:42
 • پایان برنامه: 02:03:58
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:03:58
 • پایان برنامه: 02:22:10
 • طول برنامه:18 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:22:10
 • پایان برنامه: 02:32:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

سریال قصه ما مثل شد - قسمت ۱۵

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:32:06
 • پایان برنامه: 02:34:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:34:23
 • پایان برنامه: 02:36:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:36:56
 • پایان برنامه: 02:37:12
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:37:12
 • پایان برنامه: 02:59:25
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:59:25
 • پایان برنامه: 02:59:55
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:59:55
 • پایان برنامه: 04:23:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی یک روز ابری بدون باران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:23:36
 • پایان برنامه: 04:23:52
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:23:52
 • پایان برنامه: 04:27:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ مادر من ، خانه من

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:27:09
 • پایان برنامه: 04:49:22
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:49:22
 • پایان برنامه: 04:49:52
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:49:52
 • پایان برنامه: 05:13:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال با خانمان _ قسمت ۲۸

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:13:25
 • پایان برنامه: 05:15:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:15:58
 • پایان برنامه: 05:18:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:18:15
 • پایان برنامه: 05:39:14
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن - دهکده حیوانات قسمت ۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:39:14
 • پایان برنامه: 05:39:30
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:39:30
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 05:59:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ با مادر تا پرواز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:59:44
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:00:30
 • پایان برنامه: 07:18:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی پرچم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:18:30
 • پایان برنامه: 07:18:46
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:18:46
 • پایان برنامه: 07:21:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:21:20
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ یک معجزه کودکانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 07:45:47
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:45:47
 • پایان برنامه: 07:46:03
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:46:03
 • پایان برنامه: 08:07:20
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن - دهکده حیوانات قسمت ۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:07:20
 • پایان برنامه: 08:09:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ موسیقی مادرانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:09:25
 • پایان برنامه: 08:20:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

قصه ما مثل شد - قسمت ۱۶

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:20:08
 • پایان برنامه: 08:20:38
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:20:38
 • پایان برنامه: 08:40:26
 • طول برنامه:19 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:40:26
 • پایان برنامه: 08:40:42
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:40:42
 • پایان برنامه: 10:11:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی کریستوفر رابین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:11:11
 • پایان برنامه: 10:13:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ شبیه پدر

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:13:15
 • پایان برنامه: 10:30:02
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:30:02
 • پایان برنامه: 10:30:18
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:30:18
 • پایان برنامه: 10:51:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن - دهکده حیوانات قسمت ۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:51:35
 • پایان برنامه: 10:54:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:54:09
 • پایان برنامه: 10:54:39
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:54:39
 • پایان برنامه: 11:18:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال با خانمان_ قسمت ۲۹

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:18:11
 • پایان برنامه: 11:20:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:20:28
 • پایان برنامه: 11:20:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:20:44
 • پایان برنامه: 11:40:32
 • طول برنامه:19 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:40:32
 • پایان برنامه: 11:40:48
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:40:48
 • پایان برنامه: 11:42:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ موسیقی مادرانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:42:53
 • پایان برنامه: 11:59:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:59:40
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:00:30
 • پایان برنامه: 13:34:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سینمایی سیاره گنج

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:34:31
 • پایان برنامه: 13:34:47
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:34:47
 • پایان برنامه: 13:42:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ یک معجزه کودکانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:42:27
 • پایان برنامه: 13:42:43
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:42:43
 • پایان برنامه: 14:03:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن - دهکده حیوانات قسمت ۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:03:42
 • پایان برنامه: 14:03:58
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:03:58
 • پایان برنامه: 14:22:10
 • طول برنامه:18 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:22:10
 • پایان برنامه: 14:32:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

سریال قصه ما مثل شد - قسمت ۱۵

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:32:06
 • پایان برنامه: 14:34:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:34:23
 • پایان برنامه: 14:36:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:36:56
 • پایان برنامه: 14:37:12
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:37:12
 • پایان برنامه: 14:59:25
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:59:25
 • پایان برنامه: 14:59:55
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:59:55
 • پایان برنامه: 16:23:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی یک روز ابری بدون باران

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:23:36
 • پایان برنامه: 16:23:52
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:23:52
 • پایان برنامه: 16:27:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ مادر من ، خانه من

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:27:09
 • پایان برنامه: 16:49:22
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:49:22
 • پایان برنامه: 16:49:52
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:49:52
 • پایان برنامه: 17:13:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال با خانمان _ قسمت ۲۸

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:13:25
 • پایان برنامه: 17:15:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:15:58
 • پایان برنامه: 17:18:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:18:15
 • پایان برنامه: 17:39:14
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن - دهکده حیوانات قسمت ۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:39:14
 • پایان برنامه: 17:39:30
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:39:30
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 17:59:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ با مادر تا پرواز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:59:44
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:00:30
 • پایان برنامه: 19:18:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی پرچم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:18:30
 • پایان برنامه: 19:18:46
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:18:46
 • پایان برنامه: 19:21:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:21:20
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ یک معجزه کودکانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:45:47
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:45:47
 • پایان برنامه: 19:46:03
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:46:03
 • پایان برنامه: 20:07:20
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن - دهکده حیوانات قسمت ۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:07:20
 • پایان برنامه: 20:09:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ موسیقی مادرانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:09:25
 • پایان برنامه: 20:20:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

قصه ما مثل شد - قسمت ۱۶

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:20:08
 • پایان برنامه: 20:20:38
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:20:38
 • پایان برنامه: 20:40:26
 • طول برنامه:19 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:40:26
 • پایان برنامه: 20:40:42
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:40:42
 • پایان برنامه: 22:11:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی کریستوفر رابین

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:11:11
 • پایان برنامه: 22:13:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ شبیه پدر

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:13:15
 • پایان برنامه: 22:30:02
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:30:02
 • پایان برنامه: 22:30:18
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:30:18
 • پایان برنامه: 22:51:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن - دهکده حیوانات قسمت ۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:51:35
 • پایان برنامه: 22:54:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:54:09
 • پایان برنامه: 22:54:39
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:54:39
 • پایان برنامه: 23:18:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال با خانمان_ قسمت ۲۹

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:18:11
 • پایان برنامه: 23:20:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:20:28
 • پایان برنامه: 23:20:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:20:44
 • پایان برنامه: 23:40:32
 • طول برنامه:19 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:40:32
 • پایان برنامه: 23:40:48
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:40:48
 • پایان برنامه: 23:42:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ موسیقی مادرانه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:42:53
 • پایان برنامه: 23:59:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:59:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -