جدول پخش

شبکه شی نمک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:00:30
 • پایان برنامه: 01:08:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

سینمایی لوراکس

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:08:17
 • پایان برنامه: 01:08:33
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:08:33
 • پایان برنامه: 01:12:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:12:37
 • پایان برنامه: 01:28:53
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:28:53
 • پایان برنامه: 01:29:09
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:29:09
 • پایان برنامه: 01:45:19
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:45:19
 • پایان برنامه: 01:45:35
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:45:35
 • پایان برنامه: 01:53:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:53:26
 • پایان برنامه: 01:53:56
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:53:56
 • پایان برنامه: 01:56:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:56:37
 • پایان برنامه: 02:16:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال سیب خنده - قسمت ۱۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:16:42
 • پایان برنامه: 02:18:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:18:59
 • پایان برنامه: 02:24:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:24:15
 • پایان برنامه: 02:40:25
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:40:25
 • پایان برنامه: 02:40:41
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:40:41
 • پایان برنامه: 02:56:57
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:56:57
 • پایان برنامه: 03:00:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:00:10
 • پایان برنامه: 03:08:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:08:01
 • پایان برنامه: 03:08:31
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:08:31
 • پایان برنامه: 04:40:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی سلام بر فرشتگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:40:11
 • پایان برنامه: 04:40:27
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:40:27
 • پایان برنامه: 04:56:37
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:56:37
 • پایان برنامه: 04:58:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:58:54
 • پایان برنامه: 05:04:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:04:10
 • پایان برنامه: 05:20:26
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:20:26
 • پایان برنامه: 05:20:42
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:20:42
 • پایان برنامه: 05:28:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:28:33
 • پایان برنامه: 05:29:03
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:29:03
 • پایان برنامه: 05:49:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال ماجراهای گامبا _ قسمت ۱۹

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:49:36
 • پایان برنامه: 05:51:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:51:53
 • پایان برنامه: 05:52:09
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:52:09
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:00:30
 • پایان برنامه: 07:17:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمایی هواپیماها ۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:17:12
 • پایان برنامه: 07:22:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:22:28
 • پایان برنامه: 07:38:38
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:38:38
 • پایان برنامه: 07:42:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:42:42
 • پایان برنامه: 07:45:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:45:23
 • پایان برنامه: 07:57:32
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:57:32
 • پایان برنامه: 07:57:48
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:57:48
 • پایان برنامه: 08:18:48
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال سیب خنده - قسمت ۱۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:18:48
 • پایان برنامه: 08:21:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:21:05
 • پایان برنامه: 08:26:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:26:21
 • پایان برنامه: 08:26:51
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:26:51
 • پایان برنامه: 08:30:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:30:04
 • پایان برنامه: 08:37:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:37:54
 • پایان برنامه: 08:40:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:40:35
 • پایان برنامه: 08:56:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:56:45
 • پایان برنامه: 08:57:01
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:57:01
 • پایان برنامه: 10:22:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی غازهای امی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:22:24
 • پایان برنامه: 10:24:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:24:41
 • پایان برنامه: 10:29:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:29:57
 • پایان برنامه: 10:37:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:37:47
 • پایان برنامه: 10:38:03
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:38:03
 • پایان برنامه: 10:50:13
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:50:13
 • پایان برنامه: 10:50:43
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:50:43
 • پایان برنامه: 11:12:16
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال ماجراهای گامبا _ قسمت ۲۰

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:12:16
 • پایان برنامه: 11:14:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:14:33
 • پایان برنامه: 11:30:43
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:30:43
 • پایان برنامه: 11:30:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:30:59
 • پایان برنامه: 11:36:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:36:15
 • پایان برنامه: 11:39:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:39:28
 • پایان برنامه: 11:39:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:39:44
 • پایان برنامه: 11:51:54
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:51:54
 • پایان برنامه: 11:52:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:52:10
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:00:30
 • پایان برنامه: 13:08:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

سینمایی لوراکس

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:08:17
 • پایان برنامه: 13:08:33
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:08:33
 • پایان برنامه: 13:12:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:12:37
 • پایان برنامه: 13:28:53
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:28:53
 • پایان برنامه: 13:29:09
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:29:09
 • پایان برنامه: 13:45:19
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:45:19
 • پایان برنامه: 13:45:35
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:45:35
 • پایان برنامه: 13:53:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:53:26
 • پایان برنامه: 13:53:56
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:53:56
 • پایان برنامه: 13:56:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:56:37
 • پایان برنامه: 14:16:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال سیب خنده - قسمت ۱۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:16:42
 • پایان برنامه: 14:18:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:18:59
 • پایان برنامه: 14:24:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:24:15
 • پایان برنامه: 14:40:25
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:40:25
 • پایان برنامه: 14:40:41
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:40:41
 • پایان برنامه: 14:56:57
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:56:57
 • پایان برنامه: 15:00:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:00:10
 • پایان برنامه: 15:08:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:08:01
 • پایان برنامه: 15:08:31
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:08:31
 • پایان برنامه: 16:40:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی سلام بر فرشتگان

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:40:11
 • پایان برنامه: 16:40:27
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:40:27
 • پایان برنامه: 16:56:37
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:56:37
 • پایان برنامه: 16:58:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:58:54
 • پایان برنامه: 17:04:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:04:10
 • پایان برنامه: 17:20:26
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:20:26
 • پایان برنامه: 17:20:42
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:20:42
 • پایان برنامه: 17:28:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:28:33
 • پایان برنامه: 17:29:03
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:29:03
 • پایان برنامه: 17:49:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال ماجراهای گامبا _ قسمت ۱۹

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:49:36
 • پایان برنامه: 17:51:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:51:53
 • پایان برنامه: 17:52:09
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:52:09
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:00:30
 • پایان برنامه: 19:17:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمایی هواپیماها ۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:17:12
 • پایان برنامه: 19:22:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:22:28
 • پایان برنامه: 19:38:38
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:38:38
 • پایان برنامه: 19:42:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:42:42
 • پایان برنامه: 19:45:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:45:23
 • پایان برنامه: 19:57:32
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:57:32
 • پایان برنامه: 19:57:48
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:57:48
 • پایان برنامه: 20:18:48
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال سیب خنده - قسمت ۱۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:18:48
 • پایان برنامه: 20:21:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:21:05
 • پایان برنامه: 20:26:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:26:21
 • پایان برنامه: 20:26:51
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:26:51
 • پایان برنامه: 20:30:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:30:04
 • پایان برنامه: 20:37:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:37:54
 • پایان برنامه: 20:40:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ داداش سیا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:40:35
 • پایان برنامه: 20:56:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:56:45
 • پایان برنامه: 20:57:01
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:57:01
 • پایان برنامه: 22:22:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی غازهای امی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:22:24
 • پایان برنامه: 22:24:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:24:41
 • پایان برنامه: 22:29:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:29:57
 • پایان برنامه: 22:37:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:37:47
 • پایان برنامه: 22:38:03
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:38:03
 • پایان برنامه: 22:50:13
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:50:13
 • پایان برنامه: 22:50:43
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:50:43
 • پایان برنامه: 23:12:16
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال ماجراهای گامبا _ قسمت ۲۰

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:12:16
 • پایان برنامه: 23:14:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:14:33
 • پایان برنامه: 23:30:43
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن -خانه ما قسمت ۲۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:30:43
 • پایان برنامه: 23:30:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:30:59
 • پایان برنامه: 23:36:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن - گربه بی باک و موش گوچیکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:36:15
 • پایان برنامه: 23:39:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:39:28
 • پایان برنامه: 23:39:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:39:44
 • پایان برنامه: 23:51:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن -جوجه طلایی ۰۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:51:53
 • پایان برنامه: 23:52:09
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:52:09
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن - آشپزی با بچه ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -