جدول پخش

رادیو تهران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تهران 24(زنده)

گزیده ای از بخش های جذاب و شنیدنی برنامه های 24 ساعت گذشته

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 55 دقیقه

بیدار باش تهران(زنده)

اذان صبح به افق تهران: 5:25، مبتنی بر متن و موسیقی

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش و آیتم كوتاه درباره نان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ترانك

توام با موسیقی، ترانه و گفتارهای كوتاه به زبان طنز

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش، آیتم های كوتاه درباره كالای ایرانی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه تهران، ایران و جهان

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش و آگهی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

پارك شهر(زنده)

پیگیری رویدادهای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گفت و گو با مسئولین مرتبط

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

رادیو تاكسی

بهبود روابط تاكسیرانان و مسافران، فرهنگ سازی استفاده از حمل و نقل عمومی

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای شهر

اخبار ترافیكی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای شهر

ترافیك

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رو به آینه

انتخابات به زبان طنز

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبرگان ملت

ویژه برنامه كاندیدای مجلس خبرگان رهبری

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شهر آماده(زنده)

آموزش شهروندان برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی؛ سیل، زلزله، آتش سوزی و طوفان و...

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صدای شهر

ترافیك

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش، آگهی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تهران كلینیك(زنده)

بررسی پرونده های سلامت و پزشكی

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه تهران، ایران و جهان

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تهران ورزشی(زنده)

اطلاع رسانی اخبار ورزشی، پیگیری رویدادها و حواشی مسابقات ورزشی، ارتباط با مسئولین

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبرگان ملت

ویژه برنامه كاندیدای مجلس خبرگان رهبری

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 20 دقیقه

سعادت آباد(زنده)

اذان ظهر به افق تهران: 12:18، تمركز بر مقوله سبك زندگی اسلامی و دغدغه ها و نیازهای مردمی

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش و آگهی

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبرگان ملت

ویژه برنامه كاندیدای مجلس خبرگان رهبری

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

رو به آینه

انتخابات به زبان طنز

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شهر آماده(زنده)

آموزش شهروندان برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله، آتش سوزی و طوفان و ...

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خانه ما(زنده)

توانایی و جسارت نه گفتن

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

از رادیو تهران بپرسید(زنده)

تعامل با مخاطبان، پاسخگوی تمامی پرسش های مخاطبان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تهران تو(زنده)

برنامه ای كه متعلق به مردم است و این مخاطبان هستند كه سمت و سوی آن را مشخص می كنند

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه تهران، ایران و جهان

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای شهر

اخبار ترافیكی تهران

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

آگهی و پخش

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

مسابقه 021(زنده)

مسابقه تلفنی با مخاطبان برنامه، اذان مغرب به افق تهران: 18:07

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تهران من(زنده)

ویژگی های بارز نماینده ایده آل تون چیه؟

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای شهر

اخبار ترافیكی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه تهران من(زنده)

ویژگی های بارز نماینده ایده آل تون چیه؟

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای شهر

اخبار ترافیكی

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه تهران من(زنده)

ویژگی های بارز نماینده ایده آل تون چیه؟

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبرگان ملت

ویژه برنامه كاندیدای مجلس خبرگان رهبری

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شهر آماده(زنده)

آموزش شهروندان برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله، آتش سوزی و طوفان و...

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صدای شهر

اخبار ترافیكی

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

رادیو تاكسی

فرهنگ سازی استفاده از حمل و نقل عمومی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش و آگهی

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

پشت صحنه(زنده)

درباره شخصیت های معروف و مشهور

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبرگان ملت

ویژه برنامه كاندیدای مجلس خبرگان رهبری

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سه شنبه های جمكرانی

انتظار فرج آقا امام زمان(عج)

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبرگان ملت

ویژه برنامه كاندیدای مجلس خبرگان رهبری

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش و آگهی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

انقلاب تا آزادی

گفتگو با شخصیت های مشهور و معروف سیاسی

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

كتاب شب

بازخوانی كتاب و رمان های ایرانی و خارجی با صدای بهروز رضوی