جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

اشتغال و كارآفرینی در صنعت لوستر سازی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

شما مراسم ازدواجتون رو چطور برگزار كردید و چه میزان هزینه كردید؟

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تدبیر(تكرار)

طراحی محتوایی دوره های آموزشی در سازمان

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

خوشه چین(تكرار)

فرایند تحقق كشت فراسرزمینی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

روزی پاك(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اذان صبح

اذان صبح: 04:50 موذن: استاد سیدمرتضی سادات فاطمی

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما(تكرار)

بوم گردی روستایی- روستای درخت سپیدار

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال- سفال و سرامیك فروشی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو

به نظر شما چقدر از كاهش آمار ازدواج مربوط به مشكلات بخش مسكن است؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

بررسی مسائل حقوقی قراردادها

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

شما با ضمانت های فامیلی در گرفتن وام موافقید؟ چرا؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

وضعیت تولید لامپ در كشور

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

آموزش صادرات(تكرار)

اهمیت بسته بندی كال در صادرات

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

عیار(تكرار)

اذان ظهر: 13:09موذن: استاد مرحوم شیخ محمد طوخی- احكام معاملات در فقه و حقوق اسلام

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ارمغان طبیعت

اهمیت تغذیه در پرورش گوسفند

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی(تكرار)

بحران آب و فضای مجازی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خانه تا كارخانه

ضرورت گسترش صنایع كشوربرای پیشرفت اقتصادی كشور چیست؟

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آن روی سكه

تحلیل اقتصاد سیاسی تاریخ ایران- سلسله غزنویان

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

راه ابریشم

شركت‌های كوچك و متوسط اروپایی چقدر در حوزه انرژی می توانند با ایران همكاری كنند؟

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

به نظر شما افزایش سقف میزان تسهیلات مسكن كمكی به بهبود قدرت خرید خانواده ها می كند؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

زیرساخت های اشتغال روستایی- قسمت اول

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط اقتصاد

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رهیافت

اذان مغرب: 20:14 موذن: استاد كریم منصوری- بررسی كارایی داشتن یا نداشتن ساختارهای موجود برای مبارزه با مفاسد

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت(تكرار)

بهره گیری از تكنولوژی و فناوری روز دنیا در صنعت مخابرات

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

بررسی راهكارهای تالیف سرمایه پروژه های سینمایی و بررسی برنامه جامع سینما

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها