جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرواز بر آشیانه عنقا- قسمت 41(تكرار)

روایت داستانی از زندگی شهید كاوه

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گل و تگرگ- قسمت 5(تكرار)

نمایشی ایپزودیك كه در خصوص آسیب های اجتماعی و اعتیاد می باشد.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دعوت از مدیر(تكرار)

بنفشه كلی ریخت و پاش به پا می كند تا مدیر و همكارانش را برای مهمانی شب دعوت كند اما...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش اگستوس- قسمت 1(تكرار)

الیزابت زن بینوایی است كه همسرش را در یك سانحه از دست میدهد. او پسری به دنیا می آورد و اسمش را آگستوس میگذارد و آرزویی برای فرزندش میكند...

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آتش زاد- قسمت 6(تكرار)

زندگینامه مهندس گلرخ آذرمی بانوی كارآفرین

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فریب خورده- قسمت 1(تكرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شمس آباد(تكرار)

كریم سراسیمه به دنبال كدخدا میرود و از او میخواهد به خانه اربابش بیاید تا راه حلی برای دو جوانی كه تیر خورده اند پیدا كنند...

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش افسانه هزار افسان(تكرار)

براساس داستان های هزار و یك شب

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گل و تگرگ- قسمت 5(تكرار)

نمایشی ایپزودیك كه در خصوص آسیب های اجتماعی و اعتیاد می باشد.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 05:26 موذن: مرحوم حسین صبحدل

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آتش زاد- قسمت 7

زندگینامه مهندس گلرخ آذرمی بانوی كارآفرین

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نذری

سمیرا تمام خواستگارانش را رد می كند، مادرش نگران آینده دخترش است و از خواهرش در رابطه با این موضوع كمك میخواهد...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جاده جنگ -قسمت 38

از سال 1320 به هنگام حضور ارتش شوروی در ایران شرایط نابسامان كشور آغاز میشود. تیمور و همسرش تاجی بعد از سال ها به كاروانسرا برمیگردند تا آنجا را تبدیل به كافه كنند اما...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 12:18 موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرواز بر آشیانه عنقا- قسمت 42

روایت داستانی از زندگی شهید كاوه

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش لبخند نگاه

فرهاد بعد از سال ها به دنبال مادرش به خانه سالمندان می آید. او میخواهد همه چیز را دوباره از نو بسازد و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش انتظار

علی داد بر علیه رضا شاه قیام می كند تا حق و حقوق قوم بختیار را بگیرد. او جانش را از دست می دهد و بعد از سال ها خداداد میخواهد از حكومتی ها انتقام پدر و حق مردم را بگیرد...

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 18:06 موذن: حسینعلی شریف

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش اگستوس- قسمت 2

الیزابت زن بینوایی است كه همسرش را در یك سانحه از دست میدهد. او پسری به دنیا می آورد و اسمش را آگستوس میگذارد و آرزویی برای فرزندش میكند...

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نمایش رادیویی جشنواره تئاتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فریب خورده- قسمت 2

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نارگل

حجت میخواهد هر چه زودتر با دختر مورد علاقه اش نارگل ازدواج كند اما شرایط مالی مناسبی ندارد. او از مادرش میخواهد به خواستگاری نارگل برود اما...

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش افسانه هزار افسان

براساس داستان های هزار و یك شب

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نذری

سمیرا تمام خواستگارانش را رد می كند، مادرش نگران آینده دخترش است و از خواهرش در رابطه با این موضوع كمك میخواهد...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آتش زاد- قسمت 7(تكرار)

زندگینامه مهندس گلرخ آذرمی بانوی كارآفرین

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نذری(تكرار)

سمیرا تمام خواستگارانش را رد می كند، مادرش نگران آینده دخترش است و از خواهرش در رابطه با این موضوع كمك میخواهد...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

نمایش جاده جنگ -قسمت 38(تكرار)

از سال 1320 به هنگام حضور ارتش شوروی در ایران شرایط نابسامان كشور آغاز میشود. تیمور و همسرش تاجی بعد از سال ها به كاروانسرا برمیگردند تا آنجا را تبدیل به كافه كنند اما...