جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خداحافظ سالار- قسمت 17(تكرار)

خاطرات پروانه نوروزی همسر سردار شهید حاج حسین همدانی

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آرزوی برفی(تكرار)

امیر امداد رسان است و برای ماموریتی به شهر دیگری میرود و همسر و پسرش را مدتی تنها میگذارد اما به پسرش قول میدهد كه حتما برایش برف می آورد و...

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آوای صحرا- قسمت 11(تكرار)

رمان آوای صحرا مانند سفر به جغرافیای تركمن صحرا است. مردان، پسر الیاس آخوند بعد از چهارده سال ولایت نشینی به تركمن صحرا برمیگردد و...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شمارش معكوس- قسمت 6(تكرار)

شهریار گلشن با خانواده اش به خانه ای جدید نقل مكان میكند. در خانه جدید برای دخترش ریحانه خواستگار میاید و در حین مراسم عروسی شخصی پیدا میشود و میگوید صاحب خانه است و...

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زندگی واقعی اسفندیار روئین تن- قسمت 4(تكرار)

اسفندیار به اصرار مادرش به خواستگاری گلی نوه عمویش میرود اما با دخالت های مادرش خواستگاری بهم میخورد. اسفندریار قهر كرده و ساكش را بسته و از خانه میرود و...

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پایان خواب چشمه ها- قسمت 6(تكرار)

ماه پری بعد از اتمام تحصیلاتش میخواهد به وطنش بازگردد. او میخواهد در كشاورزی روستای خودش تحولی ایجاد كند اما وقتی به آنجا میرود متوجه میشود همه چشمه ها در حال خشك شدن هستند و...

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 04:02 موذن: جواد رفیعی

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آواز گمشده كویر- قسمت 5(تكرار)

روایتی از دكتر علی شریعتی

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام اول، خط آخر(نمایش)

برنامه مستند نمایشی در خصوص آسیب های اجتماعی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش طبیعیش خوبه(تكرار)

روایت گروهی از خانم های خانه دار كه به كارآفرینی دست زده و با كمك شهرداری به پرورش تكثیر گل و گیاه می پردازند و...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

داستان های كوتاه طنز- قسمت 10

دربرگیرنده چهل و نه داستان منتخب از مجموعه داستان های جشنواره طنز مكتوب

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش با دست های كوچك

امیر برای اینكه بدهی پدرش كه در زندان است را بپردازد كار غیر قانونی میكند اما توسط مامورین دستگیر میشود و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بزازها

ماجرایی كه در صنف بزارها اتفاق می افتد و فردی كه گران فروشی میكند و همه تصمیم میگیرند درس بزرگی به او دهند و...

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قطعه ای از یك پازل- قسمت 7

جاوید فیلم سازی جوان كه با سختی های بسیاری روبرو است پدرش اعتیاد دارد و پدر و مادر همسرش شیما نیز مدام به او زخم زبان میزنند تنها كسی كه در كنارش است دوستش اشكان است و...

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خداحافظ سالار- قسمت 18

خاطرات پروانه نوروزی همسر سردار شهید حاج حسین همدانی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش برف

علی معلم است و میخواهد بعد از گذراندن ماموریتش در همان روستا بماند و زندگی كند اما مادر و پدرش خیلی راضی به این كار نیستند اما...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آوای صحرا- قسمت 12

رمان آوای صحرا مانند سفر به جغرافیای تركمن صحرا است. مردان، پسر الیاس آخوند بعد از چهارده سال ولایت نشینی به تركمن صحرا برمیگردد و...

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

از طهرون تا تهران

اذان: 13:06 موذن: محمدجواد پناهی

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شمارش معكوس- قسمت 7

شهریار گلشن با خانواده اش به خانه ای جدید نقل مكان میكند. در خانه جدید برای دخترش ریحانه خواستگار میاید و در حین مراسم عروسی شخصی پیدا میشود و میگوید صاحب خانه است و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زندگی واقعی اسفندیار روئین تن- قسمت 5

اسفندیار به اصرار مادرش به خواستگاری گلی نوه عمویش میرود اما با دخالت های مادرش خواستگاری بهم میخورد. اسفندریار قهر كرده و ساكش را بسته و از خانه میرود و...

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سوء ظن

فرناز برای سالگرد ازدواجشان میخواهد همسرش كاوه را سوپرایز كند و تدارك برای مهمانی میبیند اما با حرف هایی كه یكی از همسایه هایش به او میزند همه چیز بهم میریزد و...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جام بیست و یك- قسمت 11

ویژه جام جهانی

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خداحافظ سالار- قسمت 18

خاطرات پروانه نوروزی همسر سردار شهید حاج حسین همدانی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش برف

علی معلم است و میخواهد بعد از گذراندن ماموریتش در همان روستا بماند و زندگی كند اما مادر و پدرش خیلی راضی به این كار نیستند اما...

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

داستان های كوتاه طنز- قسمت 10

دربرگیرنده چهل و نه داستان منتخب از مجموعه داستان های جشنواره طنز مكتوب

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شمارش معكوس- قسمت 7

شهریار گلشن با خانواده اش به خانه ای جدید نقل مكان میكند. در خانه جدید برای دخترش ریحانه خواستگار میاید و در حین مراسم عروسی شخصی پیدا میشود و میگوید صاحب خانه است و...

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سوء ظن

فرناز برای سالگرد ازدواجشان میخواهد همسرش كاوه را سوپرایز كند و تدارك برای مهمانی میبیند اما با حرف هایی كه یكی از همسایه هایش به او میزند همه چیز بهم میریزد و...

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 20:45 موذن: مرحوم شیخ محمد هلباوی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام اول، خط آخر

برنامه مستند نمایشی در خصوص آسیب های اجتماعی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش رستوران صداقت

امین پسر اكبر آقا همانند پدرش رستوران دارد. اما كیفیت غذاهای امین بسیار پایین آمده و پرویز دستیارش نزد اكبرآقا میرود تا موضوع را با او درمیان بگذارد و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

داستان های كوتاه طنز- قسمت 10(تكرار)

دربرگیرنده چهل و نه داستان منتخب از مجموعه داستان های جشنواره طنز مكتوب

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش با دست های كوچك(تكرار)

امیر برای اینكه بدهی پدرش كه در زندان است را بپردازد كار غیر قانونی میكند اما توسط مامورین دستگیر میشود و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

نمایش قطعه ای از یك پازل- قسمت 7(تكرار)

جاوید فیلم سازی جوان كه با سختی های بسیاری روبرو است پدرش اعتیاد دارد و پدر و مادر همسرش شیما نیز مدام به او زخم زبان میزنند تنها كسی كه در كنارش است دوستش اشكان است و...