جدول پخش

راديو جوان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اینجا شب نیست(زنده)

جنگ شبانه

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مینای مهتاب

ترانه و موسیقی درخواستی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار افسان

قصه های كهن ایران و جهان- افسانه ای از سرزمین فارس

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

موسیقی شب(تكرار)

موسیقی كلاسیك

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راهكار(تكرار)

گفتگوی طنز

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبستان(تكرار)

شعر و ادب پارسی

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشكات

تفسیر قرآن كریم توسط حجت الاسلام قرائتی- جزء 8 سوره مباركه اعراف

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی(تكرار)

موسیقی دفاع مقدس

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به رنگ سپیده

ویژه اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 04:45- موذن: استاد سید محسن خدام حسینی

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نو ترانه(تكرار)

ترانه های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای خیال

بازخوانی رمان جرات نوشته جان گالزورثی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسنیم

قرائت یك صفحه از قرآن كریم- صفحه 123- آیات 90 تا 95 سوره مباركه مائده

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چشام بازه(تكرار)

طنز صبحگاهی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

جوان ایرانی سلام(زنده)

برنامه صبحگاهی همراه با بخش های متنوع، خبرهای روز، خبرهای هواشناسی، اقتصادی، ورزشی و...

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كاوشگر

علمی تحقیقی- موضوع امروز: زبان حیوانات

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

همساز

پخش ترانه و موسیقی های منتخب شنوندگان

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راهكار

گفتگوی طنز

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فصل اول

ایده های متفاوت كسب و كار- برای كسب و كارمان چگونه سرمایه گذار جذب كنیم؟

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

و اما ورزش(زنده)

تازه ها و اخبار دنیای رشته های گوناگون ورزشی- فوتبال و ...

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- اذان ظهر به افق تهران: 11:51- موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خط خبر(زنده)

مرور اخبار روز

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سمفونی جوانی

ترانه های درخواستی شنونده ها

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ملاقات با روح

چه چیزهایی برای خوب شدن حال روحمان مناسب است؟

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چوب خط

مسابقه و سرگرمی از گروه تفریحات

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

عبور از تاریخ

بررسی تاریخ ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شكوه حماسه

شرح نوآوری های رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر من(زنده)

جنگ فرهنگی هنری- توجه به رویدادهای فرهنگی- كوچه ها، راویان خاموش قهرمانان

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نو ترانه

ترانه، شعر و موسیقی درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

رادیو همراه(زنده)

تلفن همراه و فناوریهای نوین در حوزه تلفن های هوشمند و كاركرد آن

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ارمغان

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خط آزاد(زنده)

جنگ عصرگاهی- موضوع امشب: شام

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سوال از شما، پاسخ از قرآن(تكرار)

طرح سوالهای روزانه و دریافت پاسخ از آیات قرآن كریم

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

به افق ماه

برنامه اذانگاهی- اذان مغرب به افق تهران: 17:50- موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خط آزاد

ادامه خط آزاد

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ایستگاه ورزش

ورزش- خبرهای روز ورزشی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نبض

آشنایی با بیماری ها و نكات مربوط به آن ها

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سی و دو

شعر و ترانه درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شمارش معكوس

سبك زندگی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برگه های پنهان

مواجهه یهود با حقیقت دین اسلام

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گردونه

برنامه ای از گروه سیاسی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج دانش(زنده)

مشاوره كنكور و راههای موفقیت در آن

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كاوشگر(تكرار)

علمی تحقیقاتی

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی