جدول پخش

رادیو صبا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز فارسی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

با ستاره ها

زندكینامه شهید افشارپور

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بوستان حكمت

حكایتی از بوستان حكمت

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

لحظه های همراهی

آیتم های مختلف

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبامك

خواندن پیامك های مخاطبان با اجرای محمد اوزی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صبح صبا

برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صباهنگ

پخش ترانه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی تنهایی

گفتگو با منوچهر محمدی(كارگردان)

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

با ستاره ها

زندگینامه شهدای دفاع مقدس

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یاد خوبان

روایتی از خاطرات طنز رزمندگان دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 12:18- موذن: استاد محمد حسین سعیدیان

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

باغی در صدا

افكت و شعرخوانی

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

همسفر

معرفی مسجد جمكران

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ساده و صمیمی

آیتم های مختلف

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دو نیم صبا

آیتم های مختلف

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سیمای صبا

گفتگو با همسر شهید فكوری

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

همپای صبا(زنده)

مسابقه اطلاعات عمومی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صباهنگ

پخش ترانه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مشاعره

مسابقه شعرخوانی

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آن سوی آفتاب- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 18:11- موذن: عبدالحسن محمدپور

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

باغی در صدا

افكت و شعرخوانی

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

همسفر

معرفی آرامگاه سید تاج الدین غریب در شیراز

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ساده و صمیمی

آیتم های مختلف

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

لحظه های همراهی

آیتم های مختلف

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی تنهایی

گفتگو با كوروش تهامی(بازیگر)

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بوستان حكمت

حكایتی از بوستان سعدی

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز ادبیات فارسی با اجرای امیرحسین مدرس

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.