جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:28:06
 • طول برنامه:28 دقیقه

چلچله

[ تهيه کننده] رحيم صادق پور [ مجري] سيد محمود رضا قديريان [ موضوع] موسيقي ايراني

 • شروع برنامه:00:28:06
 • پایان برنامه: 00:32:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:32:51
 • پایان برنامه: 00:33:48
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:33:48
 • پایان برنامه: 00:36:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فرداي بهتر

[ خواننده ] هامون هاشمي [ شاعر ] ايرج قنبري [ آهنگساز ] فرهاد برنجان

 • شروع برنامه:00:36:51
 • پایان برنامه: 00:37:20
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:37:20
 • پایان برنامه: 00:38:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:38:50
 • پایان برنامه: 00:39:03
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:39:03
 • پایان برنامه: 01:43:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

زنده باد زندگي

[تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار آفريني

 • شروع برنامه:01:43:54
 • پایان برنامه: 01:44:22
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:01:44:22
 • پایان برنامه: 01:47:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

راي اولي ها

[ موضوع ] نظرات راي اولي ها براي شرکت در انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:01:47:35
 • پایان برنامه: 01:49:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:01:49:05
 • پایان برنامه: 01:56:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:01:56:04
 • پایان برنامه: 01:56:17
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:01:56:17
 • پایان برنامه: 02:39:55
 • طول برنامه:43 دقیقه

سريال از سرنوشت

[ قسمت ] 37 [کارگردان]عليرضا بذرافشان-محمد رضاخردمندان [تهيه کننده]اکبر تحويليان [بازيگر]پوريا پور

 • شروع برنامه:02:39:55
 • پایان برنامه: 02:41:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:41:27
 • پایان برنامه: 02:47:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:47:22
 • پایان برنامه: 02:49:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد-شفافيت هزينه هاي انتخاباتي

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] شفافيت هزينه هاي انتخاباتي

 • شروع برنامه:02:49:37
 • پایان برنامه: 02:50:06
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:50:06
 • پایان برنامه: 02:52:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

اولين ها-سلول هاي بنيادي

[ موضوع ] دستاوردهاي پزشکي ، سلامت و دانش هسته اي در آستانه چهل و يکمين سال پيروزي انقلاب اسلامي

 • شروع برنامه:02:52:47
 • پایان برنامه: 03:02:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:02:30
 • پایان برنامه: 03:06:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

راي اولي ها

[ موضوع ] نظرات راي اولي ها براي شرکت در انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:03:06:33
 • پایان برنامه: 03:08:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ دليران تنگستان

[ موضوع ] تصاويري از سريال دليران تنگستان به کارگرداني همايون شهنواز

 • شروع برنامه:03:08:11
 • پایان برنامه: 03:12:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

چراغ راهنما

[موضوع] آشنايي با شوراي نگهبان [تهيه کننده] محسن يحيايي [خلاصه] مجموعه چراغ راهنما به اختيارات و چ

 • شروع برنامه:03:12:23
 • پایان برنامه: 03:13:08
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] فرزندان از ما مي آموزند

 • شروع برنامه:03:13:08
 • پایان برنامه: 03:15:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد-بحران کارگري در شرکتهاي خصوصي

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد ، مشکلات و راه حل ها

 • شروع برنامه:03:15:13
 • پایان برنامه: 03:25:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:25:50
 • پایان برنامه: 03:26:40
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:26:40
 • پایان برنامه: 03:26:53
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:26:53
 • پایان برنامه: 03:32:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

مستندپرگار

[خلاصه] مستندي از جاذبه هاي گردشگري و مو قعيت جغرافيايي، غار آبي سهولان در مهاباد استان آذربايجان

 • شروع برنامه:03:32:02
 • پایان برنامه: 03:32:54
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:32:54
 • پایان برنامه: 03:35:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد-منافع شخصي و حقوقي نمايندگان مجلس

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] تعارض منافع

 • شروع برنامه:03:35:19
 • پایان برنامه: 03:39:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

اولين ها-پيوند اعضا

[ موضوع ] دستاوردهاي پزشکي ، سلامت و دانش هسته اي در آستانه چهل و يکمين سال پيروزي انقلاب اسلامي

 • شروع برنامه:03:39:14
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 03:53:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

اولين ها-توريسم درماني

[ موضوع ] دستاوردهاي پزشکي ، سلامت و دانش هسته اي در آستانه چهل و يکمين سال پيروزي انقلاب اسلامي

 • شروع برنامه:03:53:07
 • پایان برنامه: 03:57:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

چراغ راهنما

[کارگردان] محسن يحيايي [تهيه کننده] محسن يحيايي [خلاصه] اختيارات و چهار چوب وظايف نهاد شوراي نگهبا

 • شروع برنامه:03:57:06
 • پایان برنامه: 03:57:56
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:57:56
 • پایان برنامه: 03:59:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:59:47
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

دو رکعت

[قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [موضوع] خانواده و دين [پيامک برنامه] 30000224 ، ارتباط با ب

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:59:49
 • طول برنامه:33 دقیقه

دو رکعت

[قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [موضوع] خانواده و دين [پيامک برنامه] 30000224 ، ارتباط با ب

 • شروع برنامه:05:59:49
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

موسيقي وتصويرطبيعت

[موضوع] موسيقي همراه با تصوير طبيعت

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

[قالب] نماهنگ [ موضوع] سرود جمهوري اسلامي ايران

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:01:21
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:33:07
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنراني

[تهيه کننده] سعيد پور فرج [ سخنران ] حجت الاسلام فرحزاد [ موضوع ] شرح زيارت امين الله [خلاصه] راس

 • شروع برنامه:06:33:07
 • پایان برنامه: 06:34:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:34:36
 • پایان برنامه: 06:35:05
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:35:05
 • پایان برنامه: 06:37:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ انتخاب

[ خواننده ] عابد نوروزي [ شاعر ] رحمت حقي پور [ آهنگ و تنظيم ] مجتبي قرباني

 • شروع برنامه:06:37:15
 • پایان برنامه: 06:38:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:38:20
 • پایان برنامه: 06:38:33
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:38:33
 • پایان برنامه: 07:13:38
 • طول برنامه:35 دقیقه

چلچله

[زنده] [ تهيه کننده] رحيم صادق پور [ مجري] سيد محمود رضا قديريان [ موضوع] صبح و نشاط صبحگاهي به ه

 • شروع برنامه:07:13:38
 • پایان برنامه: 07:14:37
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:14:37
 • پایان برنامه: 07:18:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

راي اولي ها

[ موضوع ] نظرات راي اولي ها براي شرکت در انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:07:18:50
 • پایان برنامه: 07:22:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ميهنم ايران زمين

[ موضوع ] تصاوير مربوط به شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:07:22:46
 • پایان برنامه: 07:23:43
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:23:43
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تا انتهاي الوند

[زنده] [ تهيه کننده ] دکتر امير حسين آذر [ مجري ] نجمه جودکي [ موضوع ] بحث پيرامون مهارت گفتگو و مس

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:47:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:47:12
 • پایان برنامه: 08:47:56
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] نکاتي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:08:47:56
 • پایان برنامه: 08:50:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ پنجره اميد

[ موضوع ] موسيقي و تصوير شرکت پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:08:50:08
 • پایان برنامه: 08:50:48
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:50:48
 • پایان برنامه: 08:53:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

چراغ راهنما

[کارگردان] محسن يحيايي [تهيه کننده] محسن يحيايي [خلاصه] اختيارات و چهار چوب وظايف نهاد شوراي نگهبا

 • شروع برنامه:08:53:57
 • پایان برنامه: 08:55:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه روشن

[ تهيه شده در ] اداره کل برنامه هاي تحليلي و مستند [ موضوع ] شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:08:55:09
 • پایان برنامه: 08:55:22
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:55:22
 • پایان برنامه: 09:20:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

عصر خانواده

[تهيه کننده] علي اکبر کريمي [مجري] مينا هاشمي-رزيتا قبادي [ميهمان] حامد فقيهي-خواننده و تهمينه کال

 • شروع برنامه:09:20:56
 • پایان برنامه: 09:21:41
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] نکاتي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:09:21:41
 • پایان برنامه: 09:24:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ فرداي فرزند وطن

[ خواننده ] يونس محمودي [ کاري از ] دفتر موسيقي و سرود سازمان صدا و سيما

 • شروع برنامه:09:24:31
 • پایان برنامه: 09:25:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولين ها-مدال جهاني فوتسال

[ تهيه شده در] شبکه مستند [ موضوع ] اولين ها در کسب مدال جهاني فوتسال

 • شروع برنامه:09:25:37
 • پایان برنامه: 09:36:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:36:02
 • پایان برنامه: 09:36:17
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني تقديم برنامه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:36:17
 • پایان برنامه: 09:37:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيتراژ سيماي کودک

شروع برنامه کودک

 • شروع برنامه:09:37:40
 • پایان برنامه: 09:50:12
 • طول برنامه:12 دقیقه

همسايه ها

[کارگردان] بهروز يغماييان [تهيه کننده] نادر يغماييان [خلاصه] روباه مي خواهد مزرعه را تصاحب کند و

 • شروع برنامه:09:50:12
 • پایان برنامه: 09:51:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه روشن

[ تهيه شده در ] اداره کل برنامه هاي تحليلي و مستند [ موضوع ] شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:09:51:16
 • پایان برنامه: 10:00:57
 • طول برنامه:9 دقیقه

پيپ و دنياي بزرگ

[موضوع] دندان شکسته [خلاصه] سگ آبي يکي از دندانهايش شکسته دوستانش به دنبال دندان او هستن اما پدرش

 • شروع برنامه:10:00:57
 • پایان برنامه: 10:01:41
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] نکاتي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:10:01:41
 • پایان برنامه: 10:13:11
 • طول برنامه:11 دقیقه

جيب جيب

[موضوع] زباله [کارگردان] سيد مجتبي ظريفيان [تهيه کننده] آزيتا رضايي [خلاصه] جيب جيب و همسايه اش هر

 • شروع برنامه:10:13:11
 • پایان برنامه: 10:14:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه روشن

[ تهيه شده در ] اداره کل برنامه هاي تحليلي و مستند [ موضوع ] شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:10:14:16
 • پایان برنامه: 10:15:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:15:32
 • پایان برنامه: 10:26:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:26:01
 • پایان برنامه: 10:26:14
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:26:14
 • پایان برنامه: 11:31:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

زنده باد زندگي

[زنده] [تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [ کارشناس ] موسي فقيه حقاني ( استاد دانشگاه و معاون پژوه

 • شروع برنامه:11:31:14
 • پایان برنامه: 11:32:11
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:32:11
 • پایان برنامه: 11:35:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ اي نام جاويد

[ موضوع ] تصاوير حضور پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:11:35:28
 • پایان برنامه: 11:35:57
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:35:57
 • پایان برنامه: 11:43:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:43:43
 • پایان برنامه: 11:44:28
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] نکاتي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:11:44:28
 • پایان برنامه: 11:50:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

حضور

[ کاري از ] گروه سياسي سيما [ موضوع ] بررسي فعاليت و عملکرد ده دوره مجلس شوراي اسلامي

 • شروع برنامه:11:50:11
 • پایان برنامه: 11:54:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

گزارش انتخابات

[ موضوع ] تصاويري از مصاحبه هاي مردمي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:11:54:34
 • پایان برنامه: 11:57:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ به نام ايران

[ خواننده ] رضا صادقي [ شاعر ] محمد کاظمي [ آهنگساز ] بهنام کريمي

 • شروع برنامه:11:57:55
 • پایان برنامه: 12:01:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

چراغ راهنما

[کارگردان] محسن يحيايي [تهيه کننده] محسن يحيايي [خلاصه] اختيارات و چهار چوب وظايف شوراي نگهبان...

 • شروع برنامه:12:01:36
 • پایان برنامه: 12:02:16
 • طول برنامه:

نماهنگ انتخابات مجلس

[ موضوع ] تصاوير شرکت پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:12:02:16
 • پایان برنامه: 12:07:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

روشنا

[موضوع] معارف اسلامي-بخشش [کارگردان] بهنود جواهريان [تهيه کننده] بهنود جواهريان [مجري] بهنام قلعه

 • شروع برنامه:12:07:25
 • پایان برنامه: 12:08:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:08:36
 • پایان برنامه: 12:13:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

تقطيع فرمايشات رهبري در شانزدهم بهمن نود و هشت

[ موضوع ] تقطيع بيانات مقام معظم رهبري در شانزدهم بهمن نود و هشت

 • شروع برنامه:12:13:09
 • پایان برنامه: 12:13:27
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:13:27
 • پایان برنامه: 12:17:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

[قاري] استاد محمود محمد رمضان [سوره] نور [آيات] 34 الي 35

 • شروع برنامه:12:17:41
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

تيک تاک

تصاوير همراه با تيک تاک

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

[مؤذن ] استاد طنطاوي

 • شروع برنامه:12:22:37
 • پایان برنامه: 12:22:50
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:22:50
 • پایان برنامه: 12:24:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:24:02
 • پایان برنامه: 12:26:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ رنج کشيده تاريخ

[ موضوع ] تصاوير حضور پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:12:26:59
 • پایان برنامه: 12:36:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:36:59
 • پایان برنامه: 12:37:12
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:37:12
 • پایان برنامه: 13:20:50
 • طول برنامه:43 دقیقه

سريال از سرنوشت

[ قسمت ] 37 [کارگردان]عليرضا بذرافشان-محمد رضاخردمندان [تهيه کننده]اکبر تحويليان [بازيگر]پوريا پور

 • شروع برنامه:13:20:50
 • پایان برنامه: 13:21:19
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:21:19
 • پایان برنامه: 13:25:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:25:03
 • پایان برنامه: 13:25:43
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:25:43
 • پایان برنامه: 13:28:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پرچم

[ خواننده ] سعيد سراج [ موضوع ] انتخابات

 • شروع برنامه:13:28:47
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:54:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

شفا

[موضوع] سنگ کليه [کارگردان] رضا داستاني [تهيه کننده] علي اکبر کريمي [خلاصه] در اين برنامه به موضوع

 • شروع برنامه:13:54:40
 • پایان برنامه: 13:55:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:55:40
 • پایان برنامه: 14:15:57
 • طول برنامه:20 دقیقه

نبض دو

[موضوع] گوارش،کبد و التهاب روده [تهيه کننده] وحيد رستگار [مجري] پوريا پويا [ميهمان] دکتر مهران باب

 • شروع برنامه:14:15:57
 • پایان برنامه: 14:19:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ خاک مهر آئين

[ موضوع ] تصاوير حضور پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:14:19:08
 • پایان برنامه: 14:29:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:14:29:55
 • پایان برنامه: 15:00:32
 • طول برنامه:30 دقیقه

امروز رو زندگي کن

[موضوع] فرهنگي اجتماعي [کارگردان] ايمان شيعه [تهيه کننده] ايمان شيعه [مجري] محمد نيک بين [ميهمان]

 • شروع برنامه:15:00:32
 • پایان برنامه: 15:03:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ بهار سرنوشت

[ خواننده ] ايمان نامي [ شاعر ] محمد رضا جعفري [ آهنگساز ] شاهين تراب احمدي

 • شروع برنامه:15:03:53
 • پایان برنامه: 15:04:06
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:04:06
 • پایان برنامه: 15:05:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيتراژ سيماي کودک

شروع برنامه کودک

 • شروع برنامه:15:05:07
 • پایان برنامه: 15:17:52
 • طول برنامه:12 دقیقه

مهارت هاي زندگي

[کارگردان] فرخ يکدانه [تهيه کننده] رضا تقدسي [خلاصه] پوريا در خيال خود مي بيند که يک ستاره فوتبال

 • شروع برنامه:15:17:52
 • پایان برنامه: 15:18:36
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] نکاتي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:15:18:36
 • پایان برنامه: 15:34:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

استاد همه چي دان

[خلاصه] پيمان و استاد همه چي دان مسابقه قدرتي مي دهند استاد براي اينکه در مقابل او کم نياورد تصميم

 • شروع برنامه:15:34:18
 • پایان برنامه: 15:35:03
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] نکاتي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:15:35:03
 • پایان برنامه: 15:38:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ نوبت ماست

[موضوع] انتخابات مجلس شوراي اسلامي [کارگردان] سيد مهدي بکايي [تهيه کننده] سازمان فرهنگي تفريحي شهر

 • شروع برنامه:15:38:50
 • پایان برنامه: 15:55:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

شهر به شهر

[ تهيه کننده] جواد خاني [موضوع] گردش و مسابقه [ خلاصه] اين برنامه توسط نوجوانان به معرفي جاذبه هاي

 • شروع برنامه:15:55:45
 • پایان برنامه: 15:56:29
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] نکاتي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:15:56:29
 • پایان برنامه: 15:59:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

راي اولي ها

[ موضوع ] نظرات راي اولي ها براي شرکت در انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:15:59:42
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار جوانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:12:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ايران من

[ خواننده و آهنگساز ] حامد محضرنيا [ تنظيم ] علي اسماعيلي [ تهيه کننده ] بسيج سازمان صدا و سيما

 • شروع برنامه:16:12:38
 • پایان برنامه: 16:23:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:23:25
 • پایان برنامه: 16:23:38
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:23:38
 • پایان برنامه: 17:07:16
 • طول برنامه:43 دقیقه

سريال از سرنوشت

[ قسمت ] 37 [کارگردان]عليرضا بذرافشان-محمد رضاخردمندان [تهيه کننده]اکبر تحويليان [بازيگر]پوريا پور

 • شروع برنامه:17:07:16
 • پایان برنامه: 17:07:45
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:07:45
 • پایان برنامه: 17:13:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:13:10
 • پایان برنامه: 17:13:50
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:13:50
 • پایان برنامه: 17:18:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

ريلاکو

[ موضوع ] تاثير کرم دور چشم بر روي چروک ، پف و کبودي دور چشم

 • شروع برنامه:17:18:32
 • پایان برنامه: 17:19:01
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:19:01
 • پایان برنامه: 17:21:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ با ياري خدا

[ موضوع ] تصاوير حضور پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:17:21:40
 • پایان برنامه: 17:22:25
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] نکاتي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:17:22:25
 • پایان برنامه: 17:32:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشق دو

[کارگردان] مصطفي رضايي [تهيه کننده] اشکان حاجي عبد الهي [مجري] محسن قره شيخلو [خلاصه] نظرات بچه ها

 • شروع برنامه:17:32:43
 • پایان برنامه: 17:33:27
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] نکاتي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:17:33:27
 • پایان برنامه: 17:37:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ وطنم

[ خواننده ] حجت اشرف زاده [ موضوع ] شرکت مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:17:37:31
 • پایان برنامه: 17:38:11
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:38:11
 • پایان برنامه: 17:42:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

راي اولي ها

[ موضوع ] نظرات راي اولي ها براي شرکت در انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:17:42:09
 • پایان برنامه: 17:52:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:52:50
 • پایان برنامه: 17:53:03
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:53:03
 • پایان برنامه: 18:03:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

[تهيه کننده] هادي خدادي [ موضوع ] گزارشي از برگزاري مراسم يادبود شهداي ناجا

 • شروع برنامه:18:03:03
 • پایان برنامه: 18:05:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شکوه جاودان

[ خواننده ] مهدي کرمي [ شاعر ] اسماعيل عسلي [ آهنگ ساز ] عليرضا اميني

 • شروع برنامه:18:05:25
 • پایان برنامه: 18:05:43
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:05:43
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:

تيک تاک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:09:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موذن ] استاد کريم منصوري از برج ميلاد

 • شروع برنامه:18:09:29
 • پایان برنامه: 18:09:42
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:09:42
 • پایان برنامه: 18:10:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:10:53
 • پایان برنامه: 18:11:06
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:11:06
 • پایان برنامه: 18:56:11
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر خانواده

[زنده] [تهيه کننده] علي اکبر کريمي [موضوع ] خانواده [خلاصه] به گفتگو با مهمانان در مورد سبک زندگي

 • شروع برنامه:18:56:11
 • پایان برنامه: 18:56:40
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:56:40
 • پایان برنامه: 19:02:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:02:24
 • پایان برنامه: 19:03:04
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:03:04
 • پایان برنامه: 19:38:04
 • طول برنامه:35 دقیقه

دوقلوها

[کارگردان] جمشيد بيات ترک [تهيه کننده] مهدي بصيري [خلاصه] خانم پريا از شومينه اي که دوقلوها در خان

 • شروع برنامه:19:38:04
 • پایان برنامه: 19:48:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:48:46
 • پایان برنامه: 20:14:29
 • طول برنامه:25 دقیقه

پله سي و هفت

[موضوع] نقش مجلس در ارتقا فرهنگ ايراني-اسلامي و ارتقا جايگاه خانواده [کارگردان] محمد رضا صباحي [ته

 • شروع برنامه:20:14:29
 • پایان برنامه: 20:17:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ اي نام جاويد

[ موضوع ] تصاوير حضور پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:20:17:46
 • پایان برنامه: 20:26:34
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:26:34
 • پایان برنامه: 20:27:03
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:27:03
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه امام کلام امام

بيانات حضرت امام خميني ( رحمه الله عليه) ؛ دولت و ملت پشتيبان هم باشند.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:55:44
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:55:44
 • پایان برنامه: 20:56:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:56:56
 • پایان برنامه: 20:59:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:59:05
 • پایان برنامه: 20:59:18
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:59:18
 • پایان برنامه: 21:24:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

درانتهاي الوند

[زنده] [ تهيه کننده ] دکتر امير حسين آذر [ مجري ] نجمه جودک? [ موضوع ] بحث پيرامون مهارت گفتگو و مس

 • شروع برنامه:21:24:18
 • پایان برنامه: 21:28:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

راي اولي ها

[ موضوع ] نظرات راي اولي ها براي شرکت در انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:21:28:38
 • پایان برنامه: 21:29:18
 • طول برنامه:

نماهنگ انتخابات مجلس

[ موضوع ] تصاوير شرکت پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:21:29:18
 • پایان برنامه: 21:35:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:35:11
 • پایان برنامه: 21:35:24
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:35:24
 • پایان برنامه: 22:20:06
 • طول برنامه:44 دقیقه

سريال از سرنوشت

[ قسمت ] 38 [کارگردان]عليرضا بذرافشان-محمد رضاخردمندان [تهيه کننده]اکبر تحويليان [بازيگر]پوريا پور

 • شروع برنامه:22:20:06
 • پایان برنامه: 22:20:35
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:20:35
 • پایان برنامه: 22:23:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:23:03
 • پایان برنامه: 22:24:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:24:03
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام دوم

[کارگردان] حميد رضا غفارزاده [تهيه کننده] مرتضي يعقوبي [ميهمان] مهندس صابر ميرزايي پژوهشگر حوزه فن

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:35:57
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:35:57
 • پایان برنامه: 23:36:41
 • طول برنامه:

انتخاب من

[موضوع] نکاتي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:23:36:41
 • پایان برنامه: 23:41:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

زنان عصر تحريم

[تهيه کننده] ميلاد حق پرست [خلاصه] اشتغالزايي زنان... [ موضوع ] زنان کارآفرين ، محور خانواده مولد

 • شروع برنامه:23:41:41
 • پایان برنامه: 23:42:21
 • طول برنامه:

نماهنگ انتخابات مجلس

[ موضوع ] تصاوير شرکت پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:23:42:21
 • پایان برنامه: 23:44:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ پاينده ايران

[ خواننده ] ستار سهرابي [ شاعر و آهنگساز ] فرهاد برنجان [ تهيه شده در ] دفتر موسيقي و سرود سازمان ص

 • شروع برنامه:23:44:22
 • پایان برنامه: 23:45:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولين ها-داروي ميگرن

[ تهيه شده در] شبکه مستند [ موضوع ] اولين ها در ساخت داروي ميگرن

 • شروع برنامه:23:45:34
 • پایان برنامه: 23:49:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

گزارش انتخابات

[ موضوع ] تصاويري از مصاحبه هاي مردمي در مورد شرکت در انتخابات

 • شروع برنامه:23:49:26
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000