جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

کتاب و ديگر هيچ

[موضوع] کتاب [مجري] ذاکري تيموري [ميهمان] محمد شيرزاد -فني تراشکار

 • شروع برنامه:00:10:14
 • پایان برنامه: 00:10:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:10:52
 • پایان برنامه: 00:11:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند کلواي سنتي نهاوند

[خلاصه برنامه] امروز ساعت 12:15-بازپخش فردا 3:00

 • شروع برنامه:00:11:53
 • پایان برنامه: 00:12:48
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره فيلم فجر

[موضوع] معرفي جشنواره بين المللي فيلم فجر

 • شروع برنامه:00:12:48
 • پایان برنامه: 00:14:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4321

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:14:36
 • پایان برنامه: 00:16:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چرخ

[خلاصه برنامه] معرفي برنامه چرخ-شنبه ها: 21- تکرار يکشنبه: 9

 • شروع برنامه:00:16:04
 • پایان برنامه: 00:17:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه نمودار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:17:19
 • پایان برنامه: 00:18:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه نقطه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:18:20
 • پایان برنامه: 00:19:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:19:27
 • پایان برنامه: 00:19:53
 • طول برنامه:

آرم تايم سريال در چشم باد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:19:53
 • پایان برنامه: 01:13:16
 • طول برنامه:53 دقیقه

سريال درچشم باد

[موضوع] ادامه سريال در چشم باد

 • شروع برنامه:01:13:16
 • پایان برنامه: 01:13:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:13:42
 • پایان برنامه: 01:19:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:19:54
 • پایان برنامه: 01:20:20
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه گزينه 4 - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:20:20
 • پایان برنامه: 01:48:24
 • طول برنامه:28 دقیقه

گزينه4 - بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:48:24
 • پایان برنامه: 01:48:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:48:50
 • پایان برنامه: 01:50:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سريال در چشم باد

[خلاصه برنامه] معرفي سريال در چشم باد-هر بامداد 00:20-بازپخش 18:00

 • شروع برنامه:01:50:34
 • پایان برنامه: 01:52:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4321

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:52:22
 • پایان برنامه: 01:53:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه نمودار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:53:37
 • پایان برنامه: 01:57:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:57:49
 • پایان برنامه: 01:58:15
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:58:15
 • پایان برنامه: 02:40:16
 • طول برنامه:42 دقیقه

چهار سوي علم (سري9)

[موضوع] رد پاي دايناسورها

 • شروع برنامه:02:40:16
 • پایان برنامه: 02:40:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:40:42
 • پایان برنامه: 02:42:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سريال در چشم باد

[خلاصه برنامه] معرفي سريال در چشم باد-هر بامداد 00:20-بازپخش 18:00

 • شروع برنامه:02:42:26
 • پایان برنامه: 02:43:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چرخ

[خلاصه برنامه] معرفي برنامه چرخ-شنبه ها: 21- تکرار يکشنبه: 9

 • شروع برنامه:02:43:54
 • پایان برنامه: 02:44:49
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:44:49
 • پایان برنامه: 02:45:15
 • طول برنامه:

آرم تايم سرزمين ستاره ها

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:45:15
 • پایان برنامه: 03:07:29
 • طول برنامه:22 دقیقه

سرزمين ستاره ها

[موضوع] شرح زندگي شيخ بهائي [مجري] محمود نظر عليان

 • شروع برنامه:03:07:29
 • پایان برنامه: 03:08:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند کلواي سنتي نهاوند

[خلاصه برنامه] امروز ساعت 12:15-بازپخش فردا 3:00

 • شروع برنامه:03:08:30
 • پایان برنامه: 03:17:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

گزيده هنرنامه (5)

[موضوع] هنرهاي تجسمي [مجري] بهاره ابراهيمي [ميهمان] جاويد رمضاني

 • شروع برنامه:03:17:56
 • پایان برنامه: 03:18:47
 • طول برنامه:

آنونس برنامه تيتر 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:18:47
 • پایان برنامه: 03:19:13
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:19:13
 • پایان برنامه: 03:20:08
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره فيلم فجر

[موضوع] معرفي جشنواره بين المللي فيلم فجر

 • شروع برنامه:03:20:08
 • پایان برنامه: 03:20:34
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه رودررو - بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:20:34
 • پایان برنامه: 04:12:34
 • طول برنامه:52 دقیقه

رو در رو - بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:12:34
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

قرار -پارت اول ظهر روز سه شنبه

[مجري] يافتيان [ميهمان] حجت الاسلام رودگر

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:15:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرار - پارت دوم صبح روز چهارشنبه

[موضوع] صدق وکذب [ميهمان] حجت الاسلام ضيايي

 • شروع برنامه:05:15:02
 • پایان برنامه: 05:15:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:15:40
 • پایان برنامه: 05:16:29
 • طول برنامه:

آنونس هفته سربازگمنام

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:05:16:29
 • پایان برنامه: 05:18:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سريال در چشم باد

[خلاصه برنامه] معرفي سريال در چشم باد-هر بامداد 00:20-بازپخش 18:00

 • شروع برنامه:05:18:13
 • پایان برنامه: 05:19:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند کلواي سنتي نهاوند

[خلاصه برنامه] امروز ساعت 12:15-بازپخش فردا 3:00

 • شروع برنامه:05:19:14
 • پایان برنامه: 05:19:40
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه مکعب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:19:40
 • پایان برنامه: 05:27:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

مکعب

[موضوع] اسرار ماه ديواره ي بزرگ مرجاني

 • شروع برنامه:05:27:29
 • پایان برنامه: 05:28:24
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره فيلم فجر

[موضوع] معرفي جشنواره بين المللي فيلم فجر

 • شروع برنامه:05:28:24
 • پایان برنامه: 05:30:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4321

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:30:12
 • پایان برنامه: 05:30:50
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:30:50
 • پایان برنامه: 05:31:16
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه ديار ماندگار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:31:16
 • پایان برنامه: 05:58:21
 • طول برنامه:27 دقیقه

ديار ماندگار

[خلاصه برنامه] معرفي شهر طبس در استان خراسان جنوبي شامل کال جني يا دره جن ها، چشمه هاي آبگرم معدني مرتضي علي، طاق شاه عباسي يا سد شاه عباسي، طبيعت کويري طبس، آبشار تفتو، روستاي اصفهک

 • شروع برنامه:05:58:21
 • پایان برنامه: 05:59:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:59:54
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:14
 • پایان برنامه: 06:11:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:40
 • پایان برنامه: 06:12:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند کلواي سنتي نهاوند

[خلاصه برنامه] امروز ساعت 12:15-بازپخش فردا 3:00

 • شروع برنامه:06:12:41
 • پایان برنامه: 06:14:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:14:29
 • پایان برنامه: 06:14:55
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:14:55
 • پایان برنامه: 06:50:51
 • طول برنامه:35 دقیقه

پندار

[ميهمان] کريم مجتهدي- محمد حسين صفار هرندي- اصغر طاهر زاده - سيد محمد قائم مقامي- عبدالحسين خسرو پناه-ابراهي

 • شروع برنامه:06:50:51
 • پایان برنامه: 06:51:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:51:17
 • پایان برنامه: 06:58:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

گزيده هنرنامه (3)

[موضوع] هنرهاي تجسمي [مجري] بهاره ابراهيمي [ميهمان] حافظ روحاني

 • شروع برنامه:06:58:54
 • پایان برنامه: 07:07:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:07:09
 • پایان برنامه: 07:07:35
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:07:35
 • پایان برنامه: 07:49:36
 • طول برنامه:42 دقیقه

چهار سوي علم (سري9)

[موضوع] رد پاي دايناسورها

 • شروع برنامه:07:49:36
 • پایان برنامه: 07:50:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:50:02
 • پایان برنامه: 07:51:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سريال در چشم باد

[خلاصه برنامه] معرفي سريال در چشم باد-هر بامداد 00:20-بازپخش 18:00

 • شروع برنامه:07:51:46
 • پایان برنامه: 07:52:41
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره فيلم فجر

[موضوع] معرفي جشنواره بين المللي فيلم فجر

 • شروع برنامه:07:52:41
 • پایان برنامه: 07:54:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4321

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:54:29
 • پایان برنامه: 08:00:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:00:53
 • پایان برنامه: 08:01:19
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه نغمه ها

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:01:19
 • پایان برنامه: 08:56:56
 • طول برنامه:55 دقیقه

نغمه ها

[موضوع] موسيقي [ميهمان] مهران مهرنيا نوازنده و آهنگساز

 • شروع برنامه:08:56:56
 • پایان برنامه: 08:57:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:57:22
 • پایان برنامه: 09:03:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:03:25
 • پایان برنامه: 09:32:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

يادگيري آسان - بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:32:59
 • پایان برنامه: 09:33:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:33:25
 • پایان برنامه: 09:34:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند کلواي سنتي نهاوند

[خلاصه برنامه] امروز ساعت 12:15-بازپخش فردا 3:00

 • شروع برنامه:09:34:26
 • پایان برنامه: 09:34:52
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه مکعب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:34:52
 • پایان برنامه: 09:45:54
 • طول برنامه:11 دقیقه

مکعب

[موضوع] تغذيه سالم عمر طولاني تر

 • شروع برنامه:09:45:54
 • پایان برنامه: 09:46:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:46:20
 • پایان برنامه: 09:48:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي بازي سياست-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:48:08
 • پایان برنامه: 09:49:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي انحنا-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:49:43
 • پایان برنامه: 09:50:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:50:50
 • پایان برنامه: 09:57:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:57:05
 • پایان برنامه: 09:57:31
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه نقطه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:57:31
 • پایان برنامه: 10:37:51
 • طول برنامه:40 دقیقه

نقطه - پرچم و کتيبه

[موضوع] پرچم و کتيبه [مجري] ربيعي [ميهمان] علي حياتي - حميد قربان پور

 • شروع برنامه:10:37:51
 • پایان برنامه: 10:47:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

گزيده هنرنامه (5)

[موضوع] هنرهاي تجسمي [مجري] بهاره ابراهيمي [ميهمان] جاويد رمضاني

 • شروع برنامه:10:47:17
 • پایان برنامه: 10:49:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي بازي سياست-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:49:05
 • پایان برنامه: 10:54:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:54:34
 • پایان برنامه: 10:57:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

طنز آشنا-شب اول نمايش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:57:33
 • پایان برنامه: 10:57:38
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:57:38
 • پایان برنامه: 10:58:04
 • طول برنامه:

آرم تايم صراط

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:58:04
 • پایان برنامه: 11:45:50
 • طول برنامه:47 دقیقه

صراط

[موضوع] روز نکوداشت شيخ بهايي

 • شروع برنامه:11:45:50
 • پایان برنامه: 11:46:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:46:16
 • پایان برنامه: 11:48:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4321

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:48:04
 • پایان برنامه: 11:48:30
 • طول برنامه:

آرم تايم کلواي سنتي نهاوند

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:48:30
 • پایان برنامه: 12:03:42
 • طول برنامه:15 دقیقه

کلواي سنتي نهاوندي

[موضوع] کلواي سنتي نهاوند

 • شروع برنامه:12:03:42
 • پایان برنامه: 12:04:37
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره فيلم فجر

[موضوع] معرفي جشنواره بين المللي فيلم فجر

 • شروع برنامه:12:04:37
 • پایان برنامه: 12:05:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه نمودار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:05:52
 • پایان برنامه: 12:07:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4321

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:07:40
 • پایان برنامه: 12:09:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:09:13
 • پایان برنامه: 12:10:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي انحنا-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:10:48
 • پایان برنامه: 12:12:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي بازي سياست-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:12:36
 • پایان برنامه: 12:14:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سريال در چشم باد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:14:27
 • پایان برنامه: 12:15:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چرخ

[خلاصه برنامه] معرفي برنامه چرخ-شنبه ها: 21- تکرار يکشنبه: 9

 • شروع برنامه:12:15:55
 • پایان برنامه: 12:16:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه نقطه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:16:56
 • پایان برنامه: 12:18:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس معرفت

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:18:29
 • پایان برنامه: 12:19:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:19:36
 • پایان برنامه: 12:26:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:26:00
 • پایان برنامه: 12:26:24
 • طول برنامه:

آنونس هفته سربازگمنام

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:12:26:24
 • پایان برنامه: 12:26:46
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:26:46
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

قرار - پارت اول ظهر روز چهارشنبه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:30:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

قرار - پارت دوم ظهر روز چهارشنبه

[موضوع] اذانگاهي [مجري] محمد جواد يافتيان [ميهمان] حجت الاسلام ضيايي

 • شروع برنامه:13:30:01
 • پایان برنامه: 13:30:39
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:30:39
 • پایان برنامه: 13:32:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي بازي سياست-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:32:27
 • پایان برنامه: 13:34:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي انحنا-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:34:02
 • پایان برنامه: 13:41:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:41:57
 • پایان برنامه: 13:52:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

کتاب و ديگر هيچ

[موضوع] کتاب [مجري] ذاکري تيموري [ميهمان] محمد شيرزاد -فني تراشکار

 • شروع برنامه:13:52:11
 • پایان برنامه: 13:52:37
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:52:37
 • پایان برنامه: 13:54:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سريال در چشم باد

[خلاصه برنامه] معرفي سريال در چشم باد-هر بامداد 00:20-بازپخش 18:00

 • شروع برنامه:13:54:21
 • پایان برنامه: 13:55:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه نقطه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:55:22
 • پایان برنامه: 13:59:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:59:22
 • پایان برنامه: 13:59:48
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:59:48
 • پایان برنامه: 14:35:44
 • طول برنامه:35 دقیقه

پندار

[ميهمان] کريم مجتهدي- محمد حسين صفار هرندي- اصغر طاهر زاده - سيد محمد قائم مقامي- عبدالحسين خسرو پناه-ابراهي

 • شروع برنامه:14:35:44
 • پایان برنامه: 14:37:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي بازي سياست-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:37:32
 • پایان برنامه: 14:37:58
 • طول برنامه:

آرم تايم نمايشگاه کتاب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:37:58
 • پایان برنامه: 14:58:33
 • طول برنامه:20 دقیقه

ارتباط مستقيم با نمايشگاه کتاب

[زنده] [موضوع] ارتباط مستقيم با نمايشگاه کتاب [مجري] خانم عصمت همتي [ميهمان] علي ناظري

 • شروع برنامه:14:58:33
 • پایان برنامه: 15:06:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:06:37
 • پایان برنامه: 15:09:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

طنز آشنا-شب اول نمايش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:09:36
 • پایان برنامه: 15:10:02
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:10:02
 • پایان برنامه: 15:51:35
 • طول برنامه:41 دقیقه

چهار سوي علم (سري9)

[موضوع] فسيل دايناسورها

 • شروع برنامه:15:51:35
 • پایان برنامه: 15:53:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي انحنا-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:53:10
 • پایان برنامه: 15:59:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:59:34
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه گزينه 4 - زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:29:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

گزينه 4 ( زنده)

[زنده] [موضوع] آشنايي با کنکور و روش تست زني [تهيه کننده] محمد رضا ضرغامي [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] سالار درشکي

 • شروع برنامه:16:29:59
 • پایان برنامه: 16:30:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:30:25
 • پایان برنامه: 16:31:20
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره فيلم فجر

[موضوع] معرفي جشنواره بين المللي فيلم فجر

 • شروع برنامه:16:31:20
 • پایان برنامه: 16:31:46
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه ديار ماندگار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:31:46
 • پایان برنامه: 17:04:06
 • طول برنامه:32 دقیقه

ديار ماندگار

[موضوع] گردشگري

 • شروع برنامه:17:04:06
 • پایان برنامه: 17:04:32
 • طول برنامه:

آرم تايم نمايشگاه کتاب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:04:32
 • پایان برنامه: 17:19:13
 • طول برنامه:14 دقیقه

ارتباط مستقيم با نمايشگاه کتاب

[زنده] [موضوع] ارتباط مستقيم با نمايشگاه کتاب [مجري] عصمت همتي [ميهمان] امير هوشنگ اقبال پور

 • شروع برنامه:17:19:13
 • پایان برنامه: 17:26:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:26:15
 • پایان برنامه: 17:26:41
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه يادگيري آسان - زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:26:41
 • پایان برنامه: 17:56:40
 • طول برنامه:29 دقیقه

يادگيري آسان زنده

[زنده] [موضوع] آشنايي با کنکور و روش تست زني [مجري] محمد مهدي مروي [ميهمان] عارف ربيعيان ، امير حسين شاهاني ، امير دانش زاده

 • شروع برنامه:17:56:40
 • پایان برنامه: 17:57:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (19)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:57:06
 • پایان برنامه: 18:04:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:04:44
 • پایان برنامه: 18:05:10
 • طول برنامه:

آرم تايم سريال در چشم باد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:05:10
 • پایان برنامه: 18:58:33
 • طول برنامه:53 دقیقه

سريال درچشم باد

[موضوع] ادامه سريال در چشم باد

 • شروع برنامه:18:58:33
 • پایان برنامه: 19:02:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:02:42
 • پایان برنامه: 19:03:08
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه چند دقيقه براي تفکر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:03:08
 • پایان برنامه: 19:54:58
 • طول برنامه:51 دقیقه

چند دقيقه براي تفکر

[موضوع] سخنراني [ميهمان] استاد حسن رحيم پور

 • شروع برنامه:19:54:58
 • پایان برنامه: 19:55:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (20)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:55:36
 • پایان برنامه: 19:59:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش19)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:59:48
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آرم خبر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:27:46
 • طول برنامه:27 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:46
 • پایان برنامه: 20:29:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي بازي سياست-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:29:34
 • پایان برنامه: 20:31:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي انحنا-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:31:09
 • پایان برنامه: 20:32:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سريال در چشم باد

[خلاصه برنامه] معرفي سريال در چشم باد-هر بامداد 00:20-بازپخش 18:00

 • شروع برنامه:20:32:53
 • پایان برنامه: 20:39:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش20)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:39:08
 • پایان برنامه: 20:39:34
 • طول برنامه:

آرم تايم نمايشگاه کتاب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:39:34
 • پایان برنامه: 20:55:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

کتاب چهار (ويژه نمايشگاه کتاب)

[موضوع] نمايشگاه کتاب [مجري] احسان رضايي [ميهمان] سيد محمد طباطبايي رئيس ستاد روابط عمومي

 • شروع برنامه:20:55:04
 • پایان برنامه: 21:01:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش21)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:01:28
 • پایان برنامه: 21:01:53
 • طول برنامه:

آرم تایم برنامه نقطه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:01:53
 • پایان برنامه: 21:42:29
 • طول برنامه:40 دقیقه

نقطه - موشن گرافیک

[موضوع] موشن گرافيک [مجري] مسيحا ربيعي [ميهمان] عباس صانعي- مدير خانه طراحان

 • شروع برنامه:21:42:29
 • پایان برنامه: 21:44:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:44:02
 • پایان برنامه: 21:45:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4321

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:45:50
 • پایان برنامه: 21:47:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه نمودار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:47:05
 • پایان برنامه: 21:48:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه نقطه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:48:06
 • پایان برنامه: 21:55:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش22)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:55:58
 • پایان برنامه: 21:59:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

طنزآشنا-ديوانه آزاد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:59:33
 • پایان برنامه: 21:59:59
 • طول برنامه:

آرم تايم جشنواره بين المللي فيلم فجر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:59:59
 • پایان برنامه: 23:10:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

جشنواره بين المللي فيلم فجر

[زنده] [موضوع] جشنواره بين المللي فيلم فجر [مجري] رامين حيدري فاروقي ، نادر طالب زاده [ميهمان] پل شريدر ، اليور هانفر

 • شروع برنامه:23:10:28
 • پایان برنامه: 23:16:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش23)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:16:52
 • پایان برنامه: 23:17:18
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:17:18
 • پایان برنامه: 23:56:36
 • طول برنامه:39 دقیقه

پندار

[ميهمان] محمد رجبي- غلامعلي حداد عادل -موسي نجفي - داود مهدوي زادگان -کريم مجتهدي- محمد حسين صفاري -اصغر طاه

 • شروع برنامه:23:56:36
 • پایان برنامه: 23:58:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي انحنا-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:58:11
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم سنمايي بازي سياست-کلي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004