جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:00:12
 • پایان برنامه: 00:06:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش18 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:06:45
 • پایان برنامه: 00:07:11
 • طول برنامه:

آرم تايم سريال کيف انگليسي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:07:11
 • پایان برنامه: 01:02:08
 • طول برنامه:54 دقیقه

سريال کيف انگليسي

[موضوع] گذري بر تاريخ سياسي ايران در دهه 1320 شمسي [تهيه کننده] حسن بشکوفه [کارگردان] سيد ضيائ الدين دري

 • شروع برنامه:01:02:08
 • پایان برنامه: 01:02:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:02:46
 • پایان برنامه: 01:05:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي -قسمت دهم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:05:08
 • پایان برنامه: 01:05:34
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند نگين توران

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:05:34
 • پایان برنامه: 01:23:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

نگين توران

[موضوع] مستند [تهيه کننده] اسماعيل رمضاني [کارگردان] اسماعيل رضايي

 • شروع برنامه:01:23:40
 • پایان برنامه: 01:24:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:24:06
 • پایان برنامه: 01:25:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] شرائط لازم جهت اخذ مجوز کسب و کار

 • شروع برنامه:01:25:56
 • پایان برنامه: 01:26:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:26:08
 • پایان برنامه: 01:32:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:32:05
 • پایان برنامه: 01:32:31
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه گزينه 4 - بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:32:31
 • پایان برنامه: 02:01:03
 • طول برنامه:28 دقیقه

گزينه 4- بازپخش

[موضوع] تدريس [تهيه کننده] محمد رضا ضرغامي [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] سيد امير ديبازر - سالار درشکي

 • شروع برنامه:02:01:03
 • پایان برنامه: 02:01:18
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:01:18
 • پایان برنامه: 02:02:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4.3.2.1- بزودي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:02:48
 • پایان برنامه: 02:04:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:04:13
 • پایان برنامه: 02:07:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ راه اندازي رستوران محلي

 • شروع برنامه:02:07:23
 • پایان برنامه: 02:07:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:07:49
 • پایان برنامه: 02:08:02
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:08:02
 • پایان برنامه: 02:13:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:13:59
 • پایان برنامه: 02:14:25
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:14:25
 • پایان برنامه: 02:55:01
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهارسوي علم سري 9

[موضوع] اسرار پنهان زمين [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:02:55:01
 • پایان برنامه: 02:56:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4.3.2.1- بزودي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:56:31
 • پایان برنامه: 02:56:57
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه سخنراني تد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:56:57
 • پایان برنامه: 03:10:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

سخنراني هاي تد -سري 4

[موضوع] آينده روبات هاي پرنده [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:03:10:15
 • پایان برنامه: 03:10:22
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:10:22
 • پایان برنامه: 03:12:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه روح الغزل- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:12:01
 • پایان برنامه: 03:21:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

ياد ياران

[موضوع] خاطراتي از حضرت امام خميني (ره) با بيان مرحوم دکتر بروجردي

 • شروع برنامه:03:21:12
 • پایان برنامه: 03:21:38
 • طول برنامه:

آرم تايم قرار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:21:38
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

قرار بخش اول -ظهر شنبه

[موضوع] اذانگاهي [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] يافتيان [ميهمان] دکتر رودگر

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:22:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

قرار بخش دوم -بامداد يکشنبه

[موضوع] اذانگاهي [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] محمد جواد يافتيان [ميهمان] بهاالدين ضييايي

 • شروع برنامه:04:22:32
 • پایان برنامه: 04:22:47
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:22:47
 • پایان برنامه: 04:23:13
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:23:13
 • پایان برنامه: 04:24:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نشاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:24:33
 • پایان برنامه: 04:24:59
 • طول برنامه:

آرم تايم سفر به بهشت انديشه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:24:59
 • پایان برنامه: 04:59:35
 • طول برنامه:34 دقیقه

سفر به بهشت انديشه

[موضوع] افکار مولانا و شمس تبريزي [تهيه کننده] مهدي زينلي [مجري] دکتر اسماعيل آذر [ميهمان] دکتر محمد خداداي(استاد دانشگاه يزد)-دکتر طالعي-دکتر خليل ابراهيم ساري اوغلو(استاد ترکيه)-دکتر احمد خ

 • شروع برنامه:04:59:35
 • پایان برنامه: 04:59:45
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:59:45
 • پایان برنامه: 05:00:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قرار

[خلاصه برنامه] وژه برنامه اذانگاهي هر روز ساعت 12/30 و 03/30

 • شروع برنامه:05:00:57
 • پایان برنامه: 05:02:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه روح الغزل- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:02:36
 • پایان برنامه: 05:03:02
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند نواب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:03:02
 • پایان برنامه: 05:57:20
 • طول برنامه:54 دقیقه

نواب

[موضوع] شهيد نواب صفوي [تهيه کننده] مهدي مطهر [ميهمان] محمد مهدي عبد خدايي: عضو شوراي فدائيان اسلام

 • شروع برنامه:05:57:20
 • پایان برنامه: 05:57:30
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:57:30
 • پایان برنامه: 05:59:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي -قسمت دهم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:59:52
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

[موضوع] دعاي عهد دعايي است که از جعفر صادق روايت شده

 • شروع برنامه:06:11:14
 • پایان برنامه: 06:11:29
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:29
 • پایان برنامه: 06:11:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:55
 • پایان برنامه: 06:13:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سفر به بهشت انديشه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:13:16
 • پایان برنامه: 06:14:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نشاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:14:36
 • پایان برنامه: 06:15:02
 • طول برنامه:

آرم تايم روح الغزل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:15:02
 • پایان برنامه: 06:44:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

روح الغزل

[موضوع] اشعار عرفاني امام خميني ره [تهيه کننده] فريد سعادتمند [کارگردان] محمد رضا حاجي غلامي [مجري] زارع [ميهمان] حجت الاسلام زکريا اخلاقي

 • شروع برنامه:06:44:29
 • پایان برنامه: 06:45:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:45:07
 • پایان برنامه: 06:55:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

دلنوازان-مريد سخن1

[موضوع] موسيقي سنتي

 • شروع برنامه:06:55:22
 • پایان برنامه: 06:55:34
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:55:34
 • پایان برنامه: 06:59:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:59:56
 • پایان برنامه: 07:00:22
 • طول برنامه:

آرم تايم چهارسوي علم - سري 9

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:00:22
 • پایان برنامه: 07:40:58
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهارسوي علم سري 9

[موضوع] اسرار پنهان زمين [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:07:40:58
 • پایان برنامه: 07:41:24
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:41:24
 • پایان برنامه: 07:43:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ هدايت اعتباري

 • شروع برنامه:07:43:27
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:46:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4.3.2.1- بزودي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:46:30
 • پایان برنامه: 07:48:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي -قسمت دهم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:48:52
 • پایان برنامه: 07:50:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس کتاب 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:50:13
 • پایان برنامه: 07:51:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سفر به بهشت انديشه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:51:34
 • پایان برنامه: 07:51:46
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:51:46
 • پایان برنامه: 07:56:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:56:50
 • پایان برنامه: 07:57:16
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:57:16
 • پایان برنامه: 08:34:45
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند پندار

[موضوع] گفتگو با صاحب نظران و انديشمندان در خصوص جريان روشنفکري در ايران [تهيه کننده] محسن ناجي [ميهمان] دکتر محمد رجبي - دکتر حداد عادل - قاسم تبريزي - دکتر موسي نجفي - دکتر سيد حسين نصر - دکتر عبدالحسين

 • شروع برنامه:08:34:45
 • پایان برنامه: 08:35:29
 • طول برنامه:

امورمخاطبان وروابط عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:35:29
 • پایان برنامه: 08:35:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:35:55
 • پایان برنامه: 08:37:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] شرائط لازم جهت اخذ مجوز کسب و کار

 • شروع برنامه:08:37:45
 • پایان برنامه: 08:39:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:39:18
 • پایان برنامه: 08:40:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:40:43
 • پایان برنامه: 08:42:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه روح الغزل- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:42:22
 • پایان برنامه: 08:43:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس معرفت

[خلاصه برنامه] معرفت جمعه ها ساعت 19/00 بازپخش روز بعد ساعت 05/00صبح

 • شروع برنامه:08:43:46
 • پایان برنامه: 08:45:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نشاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:45:06
 • پایان برنامه: 08:47:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي -قسمت دهم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:47:28
 • پایان برنامه: 08:47:40
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:47:40
 • پایان برنامه: 08:53:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:53:27
 • پایان برنامه: 08:53:53
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه يادگيري آسان - بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:53:53
 • پایان برنامه: 09:24:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

يادگيري آسان- بازپخش

[موضوع] تدريس تست انگليسي [تهيه کننده] محمد جواد عبدالرحماني [مجري] محمد مهدي مروي [ميهمان] امير دانش نزاد

 • شروع برنامه:09:24:00
 • پایان برنامه: 09:24:26
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:24:26
 • پایان برنامه: 09:26:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ هدايت اعتباري

 • شروع برنامه:09:26:29
 • پایان برنامه: 09:27:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سفر به بهشت انديشه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:27:50
 • پایان برنامه: 09:29:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:29:23
 • پایان برنامه: 09:31:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي -قسمت دهم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:31:45
 • پایان برنامه: 09:33:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4.3.2.1- بزودي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:33:15
 • پایان برنامه: 09:33:41
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه سخنراني تد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:33:41
 • پایان برنامه: 09:46:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

سخنراني هاي تد -سري 4

[موضوع] آينده روبات هاي پرنده [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:09:46:59
 • پایان برنامه: 09:47:37
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:47:37
 • پایان برنامه: 09:50:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ کشت گندم

 • شروع برنامه:09:50:03
 • پایان برنامه: 09:51:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه چهار سوي علم - عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:51:31
 • پایان برنامه: 09:52:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:52:56
 • پایان برنامه: 09:53:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:53:08
 • پایان برنامه: 09:59:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:59:06
 • پایان برنامه: 09:59:32
 • طول برنامه:

آرم تايم نشاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:59:32
 • پایان برنامه: 10:49:56
 • طول برنامه:50 دقیقه

نشاني

[موضوع] تئاتر ديني [تهيه کننده] اميد داوري [کارگردان] اميد داوري [مجري] روزبه حسيني [ميهمان] رضا آشفته

 • شروع برنامه:10:49:56
 • پایان برنامه: 10:50:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:50:22
 • پایان برنامه: 10:53:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ راه اندازي رستوران محلي

 • شروع برنامه:10:53:32
 • پایان برنامه: 10:54:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:54:57
 • پایان برنامه: 10:56:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خيلي دور خيلي نزديک

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:56:23
 • پایان برنامه: 10:56:49
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند نواب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:56:49
 • پایان برنامه: 11:51:07
 • طول برنامه:54 دقیقه

نواب

[موضوع] شهيد نواب صفوي [تهيه کننده] مهدي مطهر [ميهمان] محمد مهدي عبد خدايي: عضو شوراي فدائيان اسلام

 • شروع برنامه:11:51:07
 • پایان برنامه: 11:51:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:51:33
 • پایان برنامه: 11:54:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ راه اندازي رستوران محلي

 • شروع برنامه:11:54:43
 • پایان برنامه: 11:56:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مرد خرد و فضيلت

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:11:56:09
 • پایان برنامه: 11:57:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:57:42
 • پایان برنامه: 11:59:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خيلي دور خيلي نزديک

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:59:08
 • پایان برنامه: 11:59:34
 • طول برنامه:

آرم تايم روح الغزل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:59:34
 • پایان برنامه: 12:25:58
 • طول برنامه:26 دقیقه

روح الغزل

[موضوع] غزل هاي امام خميني (ره) [تهيه کننده] فريد سعادتمند [کارگردان] محمد رضا حاجي غلامي [مجري] زارع [ميهمان] حجت الاسلام زکريا اخلاقي

 • شروع برنامه:12:25:58
 • پایان برنامه: 12:26:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:26:08
 • پایان برنامه: 12:26:34
 • طول برنامه:

آرم تايم قرار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:26:34
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

قرار بخش اول -ظهر يکشنبه

[موضوع] مقام صبر [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] محمد جواديافتيان [ميهمان] محمد جواد رودگر

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:28:06
 • طول برنامه:23 دقیقه

قرار بخش دوم -ظهر يکشنبه

[موضوع] تقدم وتاخر بر ولي فقيه [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] محمد جواديافتيان [ميهمان] بهاالدين ضييايي

 • شروع برنامه:13:28:06
 • پایان برنامه: 13:28:16
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:28:16
 • پایان برنامه: 13:28:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:28:42
 • پایان برنامه: 13:30:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مرد خرد و فضيلت

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:13:30:08
 • پایان برنامه: 13:31:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند پروپاگاندا

[خلاصه برنامه] جشنواره مستند پرو پاگاندا امشب ساعت 23/00 بازپخش فردا ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:13:31:19
 • پایان برنامه: 13:33:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هشت بهانه کوچک براي يادآوري

[خلاصه برنامه] هشت بهانه کوچک براي يادآوري ساعت 23/00 بازپخش روز بعد ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:13:33:14
 • پایان برنامه: 13:33:26
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:33:26
 • پایان برنامه: 13:39:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:39:28
 • پایان برنامه: 13:39:54
 • طول برنامه:

آرم تايم مزرعه آبي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:39:54
 • پایان برنامه: 13:53:47
 • طول برنامه:13 دقیقه

مزرعه آبي

[موضوع] پرورش ماهي

 • شروع برنامه:13:53:47
 • پایان برنامه: 13:54:13
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:54:13
 • پایان برنامه: 13:56:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ هدايت اعتباري

 • شروع برنامه:13:56:16
 • پایان برنامه: 13:57:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

پويش مردمي کمک رساني به سيل زدگان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:57:37
 • پایان برنامه: 13:59:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:59:02
 • پایان برنامه: 14:00:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4.3.2.1- بزودي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:00:32
 • پایان برنامه: 14:02:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي -قسمت دهم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:02:54
 • پایان برنامه: 14:03:20
 • طول برنامه:

آرم تايم برنامه پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:03:20
 • پایان برنامه: 14:40:49
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند پندار

[موضوع] گفتگو با صاحب نظران و انديشمندان در خصوص جريان روشنفکري در ايران [تهيه کننده] محسن ناجي [ميهمان] دکتر محمد رجبي - دکتر حداد عادل - قاسم تبريزي - دکتر موسي نجفي - دکتر سيد حسين نصر - دکتر عبدالحسين

 • شروع برنامه:14:40:49
 • پایان برنامه: 14:41:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:41:15
 • پایان برنامه: 14:42:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مرد خرد و فضيلت

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:14:42:41
 • پایان برنامه: 14:43:40
 • طول برنامه:

پويش مردمي کمک به سيل زدگان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:43:40
 • پایان برنامه: 14:46:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي -قسمت دهم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:46:02
 • پایان برنامه: 14:47:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هشت بهانه کوچک براي يادآوري

[خلاصه برنامه] هشت بهانه کوچک براي يادآوري ساعت 23/00 بازپخش روز بعد ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:14:47:57
 • پایان برنامه: 14:49:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 4.3.2.1- بزودي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:49:27
 • پایان برنامه: 14:50:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خيلي دور خيلي نزديک

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:50:53
 • پایان برنامه: 14:52:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:52:26
 • پایان برنامه: 14:54:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] شرائط لازم جهت اخذ مجوز کسب و کار

 • شروع برنامه:14:54:16
 • پایان برنامه: 14:54:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:54:28
 • پایان برنامه: 15:00:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:00:36
 • پایان برنامه: 15:01:02
 • طول برنامه:

آرم تايم چهارسوي علم - سري 9

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:01:02
 • پایان برنامه: 15:39:03
 • طول برنامه:38 دقیقه

چهارسوي علم سري 9

[موضوع] زندگي پنهان مصالح [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:15:39:03
 • پایان برنامه: 15:39:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:39:41
 • پایان برنامه: 15:44:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

دلنوازان-مستان2

[موضوع] موسيقي سنتي [تهيه کننده] حبيب الله ذولفقاري [مجري] ژاله صادقيان

 • شروع برنامه:15:44:48
 • پایان برنامه: 15:47:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي -قسمت دهم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:47:10
 • پایان برنامه: 15:48:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:48:35
 • پایان برنامه: 15:50:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مرد خرد و فضيلت

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:15:50:01
 • پایان برنامه: 15:52:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ هدايت اعتباري

 • شروع برنامه:15:52:04
 • پایان برنامه: 15:53:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه بزرگ کتابخواني

[موضوع] مسابقه بزرگ کتابخواني

 • شروع برنامه:15:53:04
 • پایان برنامه: 15:54:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پويش مردمي کمک به سيل زدگان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:54:19
 • پایان برنامه: 15:54:31
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:54:31
 • پایان برنامه: 16:00:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:00:46
 • طول برنامه:

آرم تايم گزينه 4-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:46
 • پایان برنامه: 16:30:46
 • طول برنامه:30 دقیقه

گزينه 4 ( زنده)

[زنده] [موضوع] آشنايي با کنکور و روش تست زني [تهيه کننده] محمد رضا ضرغامي [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] رامين نيکخو

 • شروع برنامه:16:30:46
 • پایان برنامه: 16:31:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:31:12
 • پایان برنامه: 16:34:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ راه اندازي رستوران محلي

 • شروع برنامه:16:34:22
 • پایان برنامه: 16:36:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي -قسمت دهم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:36:44
 • پایان برنامه: 16:37:11
 • طول برنامه:

پويش مردمي کمک به سيل زدگان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:37:11
 • پایان برنامه: 16:37:23
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:37:23
 • پایان برنامه: 16:44:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:44:50
 • پایان برنامه: 16:45:16
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:45:16
 • پایان برنامه: 17:15:16
 • طول برنامه:30 دقیقه

يادگيري آسان زنده

[زنده] [موضوع] آشنايي با کنکور و روش تست زني [تهيه کننده] محمد جواد عبدارحماني [مجري] محمد مهدي مروي [ميهمان] امير مسعودي ، اميرحسين شاهاني ، امير دانش زاده ، عارف ربيعيان

 • شروع برنامه:17:15:16
 • پایان برنامه: 17:15:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:15:42
 • پایان برنامه: 17:18:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ کشت گندم

 • شروع برنامه:17:18:08
 • پایان برنامه: 17:18:20
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:18:20
 • پایان برنامه: 17:22:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:22:28
 • پایان برنامه: 17:33:53
 • طول برنامه:11 دقیقه

ياد ياران

[موضوع] خاطراتي از امام خميني (ره) با بيان مرحومه مريم بهروزي [ميهمان] مرحومه مريم بهروزي

 • شروع برنامه:17:33:53
 • پایان برنامه: 17:35:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مرد خرد و فضيلت

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:17:35:19
 • پایان برنامه: 17:36:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:36:44
 • پایان برنامه: 17:39:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي -قسمت دهم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:39:06
 • پایان برنامه: 17:39:32
 • طول برنامه:

آرم تايم فوتون

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:39:32
 • پایان برنامه: 17:51:21
 • طول برنامه:11 دقیقه

فوتون

[موضوع] بزرگداشت استاد احمد احمدي [تهيه کننده] حسين قرباني [مجري] محمد طالبي [ميهمان] دکتر علي لاريجاني -دکتر وحيد احمدي -دکتر محمد رضا سعيدي -دکتر حميد شهرياري

 • شروع برنامه:17:51:21
 • پایان برنامه: 17:51:36
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:51:36
 • پایان برنامه: 17:53:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مرد خرد و فضيلت

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:17:53:02
 • پایان برنامه: 17:53:14
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:53:14
 • پایان برنامه: 17:59:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:59:16
 • پایان برنامه: 17:59:42
 • طول برنامه:

آرم تايم سريال کيف انگليسي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:59:42
 • پایان برنامه: 18:54:39
 • طول برنامه:54 دقیقه

سريال کيف انگليسي

[موضوع] گذري بر تاريخ سياسي ايران در دهه 1320 شمسي [تهيه کننده] حسن بشکوفه [کارگردان] سيد ضيائ الدين دري

 • شروع برنامه:18:54:39
 • پایان برنامه: 18:55:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (19)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:55:05
 • پایان برنامه: 18:56:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] شرائط لازم جهت اخذ مجوز کسب و کار

 • شروع برنامه:18:56:55
 • پایان برنامه: 18:58:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند پروپاگاندا

[خلاصه برنامه] جشنواره مستند پرو پاگاندا امشب ساعت 23/00 بازپخش فردا ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:18:58:06
 • پایان برنامه: 19:00:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هشت بهانه کوچک براي يادآوري

[خلاصه برنامه] هشت بهانه کوچک براي يادآوري ساعت 23/00 بازپخش روز بعد ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:19:00:01
 • پایان برنامه: 19:00:13
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:00:13
 • پایان برنامه: 19:06:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:06:02
 • پایان برنامه: 19:06:28
 • طول برنامه:

آرم تايم پندار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:06:28
 • پایان برنامه: 19:44:16
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند پندار

[موضوع] گفتگو با صاحب نظران و انديشمندان در خصوص جريان روشنفکري در ايران [تهيه کننده] محسن ناجي [کارگردان] محسن ناجي [مجري] گوينده : عليرضا حائري [ميهمان] دکتر حداد عادل - دکتر موسي نجفي - دکتر داوود مهروي زادگان - دکتر محمد حسين صفار هرندي - دکتر م

 • شروع برنامه:19:44:16
 • پایان برنامه: 19:44:21
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:44:21
 • پایان برنامه: 19:45:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سريال کيف انگليسي

[موضوع] سريال کيف انگليسي

 • شروع برنامه:19:45:47
 • پایان برنامه: 19:47:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:47:12
 • پایان برنامه: 19:49:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هشت بهانه کوچک براي يادآوري

[خلاصه برنامه] هشت بهانه کوچک براي يادآوري ساعت 23/00 بازپخش روز بعد ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:19:49:07
 • پایان برنامه: 19:50:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند پروپاگاندا

[خلاصه برنامه] جشنواره مستند پرو پاگاندا امشب ساعت 23/00 بازپخش فردا ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:19:50:18
 • پایان برنامه: 19:51:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مرد خرد و فضيلت

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:19:51:44
 • پایان برنامه: 19:53:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] شرائط لازم جهت اخذ مجوز کسب و کار

 • شروع برنامه:19:53:34
 • پایان برنامه: 19:53:56
 • طول برنامه:

پويش مردمي کمک به سيل زدگان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:53:56
 • پایان برنامه: 19:54:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:54:08
 • پایان برنامه: 19:59:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:59:55
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آرم خبر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار

[موضوع] اخبار علمي فرهنگي و هنري

 • شروع برنامه:20:25:02
 • پایان برنامه: 20:25:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:25:28
 • پایان برنامه: 20:28:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ راه اندازي رستوران محلي

 • شروع برنامه:20:28:38
 • پایان برنامه: 20:29:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (20)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:29:16
 • پایان برنامه: 20:30:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مرد خرد و فضيلت

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:20:30:42
 • پایان برنامه: 20:31:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند پروپاگاندا

[خلاصه برنامه] جشنواره مستند پرو پاگاندا امشب ساعت 23/00 بازپخش فردا ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:20:31:53
 • پایان برنامه: 20:33:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هشت بهانه کوچک براي يادآوري

[خلاصه برنامه] هشت بهانه کوچک براي يادآوري ساعت 23/00 بازپخش روز بعد ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:20:33:48
 • پایان برنامه: 20:35:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس از درآمد تا هنر

[تهيه کننده] ابوالفضل صادقي

 • شروع برنامه:20:35:06
 • پایان برنامه: 20:35:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:35:28
 • پایان برنامه: 20:36:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيتراژآغازاذانگاهي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:36:46
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن اذانگاهي(5)-بينه وقريش-شعشاعي

[موضوع] مشرکان و مومنان و نتيجه اعمال آنان

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:47:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب .به افق تهران باصداي محمدغفاري

[موضوع] اذان

 • شروع برنامه:20:47:57
 • پایان برنامه: 20:49:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:49:24
 • پایان برنامه: 20:49:50
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:49:50
 • پایان برنامه: 20:50:02
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:50:02
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 20:56:26
 • طول برنامه:

آرم تايم حکايت دل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:56:26
 • پایان برنامه: 21:55:16
 • طول برنامه:58 دقیقه

حکايت دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:16
 • پایان برنامه: 21:55:31
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:55:31
 • پایان برنامه: 21:56:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره مستند پروپاگاندا

[خلاصه برنامه] جشنواره مستند پرو پاگاندا امشب ساعت 23/00 بازپخش فردا ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:21:56:42
 • پایان برنامه: 21:56:54
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:56:54
 • پایان برنامه: 22:02:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:02:43
 • پایان برنامه: 22:03:09
 • طول برنامه:

آرم تايم نشاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:03:09
 • پایان برنامه: 22:53:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

نشاني

[موضوع] صنايع دستي [تهيه کننده] اميد داوري [کارگردان] اميد داوري [مجري] مهدي خانکه [ميهمان] دکتر مهران هوشيار

 • شروع برنامه:22:53:26
 • پایان برنامه: 22:56:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ راه اندازي رستوران محلي

 • شروع برنامه:22:56:36
 • پایان برنامه: 22:57:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سفر به بهشت انديشه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:57:57
 • پایان برنامه: 22:58:40
 • طول برنامه:

امورمخاطبان وروابط عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:58:40
 • پایان برنامه: 22:58:52
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:58:52
 • پایان برنامه: 23:04:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:04:54
 • پایان برنامه: 23:05:20
 • طول برنامه:

آرم تايم پرو پاگاندا

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:05:20
 • پایان برنامه: 23:54:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

پرو پاگاندا

[موضوع] تبليغات سياسي

 • شروع برنامه:23:54:00
 • پایان برنامه: 23:54:21
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:54:21
 • پایان برنامه: 23:56:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[موضوع] از کجا شروع کنم؟ کشت گندم

 • شروع برنامه:23:56:47
 • پایان برنامه: 23:58:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هشت بهانه کوچک براي يادآوري

[خلاصه برنامه] هشت بهانه کوچک براي يادآوري ساعت 23/00 بازپخش روز بعد ساعت 11/00صبح

 • شروع برنامه:23:58:42
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس از درآمد تا هنر

[تهيه کننده] ابوالفضل صادقي