جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شب هاي هنر-شب سينما (زنده)

[زنده] [قسمت] 36 [مدت] 05:00 [موضوع] تاريخچه اسکار [تهيه کننده] سجاد مهرگان [مجري] امير حسن ندايي [ميهمان] داود مراديان-منتقد سينما- پوريا ذوالفقاري- منتقد سينما

 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:05:14
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:05:14
 • پایان برنامه: 00:07:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش24)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:07:38
 • پایان برنامه: 00:07:56
 • طول برنامه:

آرم تايم مجموعه کلاه پهلوي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:07:56
 • پایان برنامه: 01:02:34
 • طول برنامه:54 دقیقه

مجموعه کلاه پهلوي

[مدت] 54:38 [موضوع] تاريخي [تهيه کننده] محمد رضا تخت کشيان [کارگردان] سيد ضياء الدين دري

 • شروع برنامه:01:02:34
 • پایان برنامه: 01:03:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه کلاه پهلوي

[مدت] 01:00

 • شروع برنامه:01:03:34
 • پایان برنامه: 01:03:56
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:03:56
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

برنامک دعوت به انتخابات

[مدت] 01:04 [موضوع] برنامک دعوت به انتخابات

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:05:14
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:05:14
 • پایان برنامه: 01:07:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:07:41
 • پایان برنامه: 01:07:59
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:07:59
 • پایان برنامه: 01:38:01
 • طول برنامه:30 دقیقه

يادگيري آسان

[مدت] 30:02 [موضوع] تدريس [تهيه کننده] محمد جواد عبدالرحماني [مجري] نيکزاد [ميهمان] امير حسين شاهاني

 • شروع برنامه:01:38:01
 • پایان برنامه: 01:38:19
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند دومين گام

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:38:19
 • پایان برنامه: 02:04:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

دومين گام

[مدت] 25:48 [موضوع] دانش بنيان [تهيه کننده] مصطفي مژدهي فر [کارگردان] مصطفي مژدهي فر [مجري] گوينده :داود نماينده [ميهمان] دکتر گلشني [عضو شوراي عالي انقلاب]- دکترمهدي نژاد [استاد دانشگاه]-دکتر سعيد سرکار[دبير ستاد توسعه نا

 • شروع برنامه:02:04:07
 • پایان برنامه: 02:04:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:04:25
 • پایان برنامه: 02:08:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

کليپ سالهاي مشروطه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:08:14
 • پایان برنامه: 02:09:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ اين دست ها سرنوشت سازند

[مدت] 01:39

 • شروع برنامه:02:09:53
 • پایان برنامه: 02:10:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

برنامک دعوت به انتخابات

[مدت] 01:04 [موضوع] برنامک دعوت به انتخابات

 • شروع برنامه:02:10:57
 • پایان برنامه: 02:11:11
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:11:11
 • پایان برنامه: 02:12:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:12:38
 • پایان برنامه: 02:12:56
 • طول برنامه:

آرم تايم کتاب باز

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:12:56
 • پایان برنامه: 02:52:06
 • طول برنامه:39 دقیقه

کتاب باز

[مدت] 39:10 [موضوع] کتاب و کتابخواني [تهيه کننده] محمد رضا رضائيان [کارگردان] محمد رضا رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] مجتبي شکوري-رشيد کاکاوند

 • شروع برنامه:02:52:06
 • پایان برنامه: 02:52:21
 • طول برنامه:

آرم استيشن الماس(آينه کاري داخلي)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:52:21
 • پایان برنامه: 02:54:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

بيانات امام خميني (ره)-پيرامون انتخابات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:54:29
 • پایان برنامه: 02:54:39
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:54:39
 • پایان برنامه: 02:54:57
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:54:57
 • پایان برنامه: 02:56:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ اين دست ها سرنوشت سازند

[مدت] 01:39

 • شروع برنامه:02:56:36
 • پایان برنامه: 02:59:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ قطره قطره-ويژه انتخابات

[مدت] 02:47 [موضوع] انتخابات

 • شروع برنامه:02:59:23
 • پایان برنامه: 03:00:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده معرفت

[مدت] 01:00

 • شروع برنامه:03:00:23
 • پایان برنامه: 03:01:11
 • طول برنامه:

برنامک ويژه انتخابات

[مدت] 00:48 [موضوع] انتخابات

 • شروع برنامه:03:01:11
 • پایان برنامه: 03:01:25
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:01:25
 • پایان برنامه: 03:02:17
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:02:17
 • پایان برنامه: 03:02:35
 • طول برنامه:

آرم تايم چرخ-بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:02:35
 • پایان برنامه: 03:43:28
 • طول برنامه:40 دقیقه

چرخ- بازپخش

[مدت] 40:53 [موضوع] هوش مصنوعي در نجوم [تهيه کننده] الهه بهبودي [مجري] حافظ آهي راد [ميهمان] محمود حاج زمان- فاطمه عظيم لو

 • شروع برنامه:03:43:28
 • پایان برنامه: 03:43:43
 • طول برنامه:

آرم استيشن الماس(آينه کاري داخلي)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:43:43
 • پایان برنامه: 03:48:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

بيانات رهبر معظم انقلاب

[مدت] 04:33

 • شروع برنامه:03:48:16
 • پایان برنامه: 03:48:27
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:48:27
 • پایان برنامه: 03:48:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:48:49
 • پایان برنامه: 03:53:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ من ايرانيم

[مدت] 5:06 [موضوع] انتخابات

 • شروع برنامه:03:53:55
 • پایان برنامه: 03:55:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ اين دست ها سرنوشت سازند

[مدت] 01:39

 • شروع برنامه:03:55:34
 • پایان برنامه: 03:56:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

برنامک دعوت به انتخابات

[مدت] 01:04 [موضوع] برنامک دعوت به انتخابات

 • شروع برنامه:03:56:38
 • پایان برنامه: 03:56:56
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني هاي تد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:56:56
 • پایان برنامه: 04:08:18
 • طول برنامه:11 دقیقه

سخنراني هاي تد

[مدت] 11:22 [موضوع] چگونگي جستجو در عمق چند کيلومتري زير لايه هاي يخي [تهيه کننده] TED.COM [ميهمان] DUSTIN SCHRODER

 • شروع برنامه:04:08:18
 • پایان برنامه: 04:08:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:08:36
 • پایان برنامه: 04:13:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعوت به حضور درانتخابات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:13:41
 • پایان برنامه: 04:14:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

برنامک عکس انتخاباتي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:14:47
 • پایان برنامه: 04:15:05
 • طول برنامه:

آرم تايم مکعب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:15:05
 • پایان برنامه: 04:37:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

مکعب

[مدت] 22:45 [موضوع] نجات سياره زمين ( تعمير حفره) [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:04:37:50
 • پایان برنامه: 04:38:08
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:38:08
 • پایان برنامه: 04:39:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ اين دست ها سرنوشت سازند

[مدت] 01:39

 • شروع برنامه:04:39:47
 • پایان برنامه: 04:43:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ هم قسم

[مدت] 03:36 [تهيه کننده] پيمان معصوم زاده

 • شروع برنامه:04:43:23
 • پایان برنامه: 04:44:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده معرفت

[مدت] 01:00

 • شروع برنامه:04:44:23
 • پایان برنامه: 04:44:41
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني علامه جعفري

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:44:41
 • پایان برنامه: 05:14:13
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنراني علامه جعفري

[مدت] 29:32 [موضوع] عشق وايمان-قسمت اول [تهيه کننده] تامين برنامه [ميهمان] استاد علامه محمد تقي جعفري

 • شروع برنامه:05:14:13
 • پایان برنامه: 05:14:53
 • طول برنامه:

آيات و روايات - ويژه انتخابات

[مدت] 00:40

 • شروع برنامه:05:14:53
 • پایان برنامه: 05:15:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن الماس(مسجد)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:15:08
 • پایان برنامه: 05:21:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن اذانگاهي(2)-واقعه-رضيعي

[مدت] 06:40 [موضوع] روز قيامت

 • شروع برنامه:05:21:48
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:

آرم استيشن ورود به اذان صبح

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:26:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران باصداي حسن رضائيان

[مدت] 04:28 [موضوع] اذان

 • شروع برنامه:05:26:28
 • پایان برنامه: 05:27:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:27:55
 • پایان برنامه: 05:32:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمازجماعت صبح-حجت الاسلام اسدي-امام زاده ابوالحسن

[مدت] 05:00 [موضوع] نماز صبح

 • شروع برنامه:05:32:55
 • پایان برنامه: 05:33:21
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:33:21
 • پایان برنامه: 05:37:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

بيانات رهبر معظم انقلاب

[مدت] 03:43

 • شروع برنامه:05:37:04
 • پایان برنامه: 05:37:14
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:37:14
 • پایان برنامه: 05:37:44
 • طول برنامه:

آيات و روايات - ويژه انتخابات

[مدت] 00:30

 • شروع برنامه:05:37:44
 • پایان برنامه: 05:40:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد- نمايندگي مجلس

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:40:19
 • پایان برنامه: 05:41:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده معرفت

[مدت] 01:00

 • شروع برنامه:05:41:19
 • پایان برنامه: 05:45:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اي عشق

[مدت] 04:23 [موضوع] انتخابات

 • شروع برنامه:05:45:42
 • پایان برنامه: 05:47:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي شش درجه زير صفر- معجزه کوهستان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:47:21
 • پایان برنامه: 05:48:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده راهنماي مسافران کهکشان

[مدت] 01:00

 • شروع برنامه:05:48:21
 • پایان برنامه: 05:49:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مستند بزنگاه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:49:44
 • پایان برنامه: 05:54:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعوت به حضور درانتخابات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:54:49
 • پایان برنامه: 05:57:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيش پرده چراغ مطالعه

[مدت] 02:53

 • شروع برنامه:05:57:42
 • پایان برنامه: 05:59:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

برنامک ويژه انتخابات

[مدت] 02:10 [موضوع] انتخابات

 • شروع برنامه:05:59:52
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرودجمهوري اسلامي

[مدت] 01:05

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

[مدت] 10:09 [موضوع] دعاي عهد دعايي است که از جعفر صادق روايت شده

 • شروع برنامه:06:11:14
 • پایان برنامه: 06:11:36
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:36
 • پایان برنامه: 06:11:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:58
 • پایان برنامه: 06:12:16
 • طول برنامه:

آرم تايم فوتون

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:12:16
 • پایان برنامه: 06:22:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوتون

[مدت] 10:28 [موضوع] جشنواره مد لباس [مجري] محمد طالبي [ميهمان] سيده مرضيه شفاپور-حميد حسن نژاد-علي حق شناس-سعيد عنصري -ثمر کوه بر

 • شروع برنامه:06:22:44
 • پایان برنامه: 06:23:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:23:02
 • پایان برنامه: 06:26:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ هم قسم

[مدت] 03:36 [تهيه کننده] پيمان معصوم زاده

 • شروع برنامه:06:26:38
 • پایان برنامه: 06:26:52
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:26:52
 • پایان برنامه: 06:27:19
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:27:19
 • پایان برنامه: 06:27:37
 • طول برنامه:

آرم تايم مسابقه 4321

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:27:37
 • پایان برنامه: 07:17:22
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسابقه 4321

[مدت] 49:45 [موضوع] خلاقيت داستاني و داستانپردازي [تهيه کننده] حسين مروي [کارگردان] مژگان باورضاد [مجري] جواد مولانيا [ميهمان] دکتر اميرحسين ندايي-فريبا کوثري-مرجان اشرفي زاده

 • شروع برنامه:07:17:22
 • پایان برنامه: 07:17:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:17:40
 • پایان برنامه: 07:22:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ من ايرانيم

[مدت] 5:06 [موضوع] انتخابات

 • شروع برنامه:07:22:46
 • پایان برنامه: 07:23:36
 • طول برنامه:

انتخاب ملت

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:23:36
 • پایان برنامه: 07:23:50
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:23:50
 • پایان برنامه: 07:25:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:25:32
 • پایان برنامه: 07:25:50
 • طول برنامه:

آرم تايم شب هاي هنر-شب معماري وشهرسازي-بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:25:50
 • پایان برنامه: 07:59:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

شب هاي هنر- شب معماري و شهرسازي -بازپخش

[مدت] 33:10 [موضوع] بررسي علل ناکارآمدي قوانين در شهر [تهيه کننده] مسعود امجديان [مجري] رضا شهرستاني [ميهمان] احسان ايرواني- روح الله نيا خليلي

 • شروع برنامه:07:59:00
 • پایان برنامه: 08:07:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

ويژه انتخابات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:07:00
 • پایان برنامه: 08:29:35
 • طول برنامه:22 دقیقه

شب هاي هنر- شب معماري و شهرسازي -بازپخش

[مدت] 22:35 [موضوع] بررسي علل ناکارآمدي قوانين در شهر [تهيه کننده] مسعود امجديان [مجري] رضا شهرستاني [ميهمان] احسان ايرواني- روح الله نيا خليلي

 • شروع برنامه:08:29:35
 • پایان برنامه: 08:29:53
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:29:53
 • پایان برنامه: 08:30:07
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:30:07
 • پایان برنامه: 08:30:59
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:30:59
 • پایان برنامه: 08:50:46
 • طول برنامه:19 دقیقه

ويژه انتخابات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:50:46
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 08:52:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:52:42
 • پایان برنامه: 08:53:00
 • طول برنامه:

آرم تايم شتاب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:53:00
 • پایان برنامه: 09:19:21
 • طول برنامه:26 دقیقه

شتاب

[مدت] 26:21 [تهيه کننده] سيد طاهر سياح [مجري] مسعود طالبي [ميهمان] پژمان دشتي نژاد- سوده حيدري نسب- علي فياض بخش- پروانه جاويد نجات- احمد اسدي

 • شروع برنامه:09:19:21
 • پایان برنامه: 09:29:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

ويژه انتخابات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:29:21
 • پایان برنامه: 09:29:35
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:29:35
 • پایان برنامه: 09:32:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:32:21
 • پایان برنامه: 09:32:39
 • طول برنامه:

آرم تايم فيلم سينمايي جنگجوي پيروز

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:32:39
 • پایان برنامه: 10:10:59
 • طول برنامه:38 دقیقه

فيلم سينمايي جنگجوي پيروز

[مدت] 38:20 [موضوع] تاريخي [تهيه کننده] بنياد سينمايي فارابي [کارگردان] مصطفي راعي

 • شروع برنامه:10:10:59
 • پایان برنامه: 10:11:13
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:11:13
 • پایان برنامه: 10:15:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:15:25
 • پایان برنامه: 11:02:53
 • طول برنامه:47 دقیقه

فيلم سينمايي جنگجوي پيروز

[مدت] 47:28 [موضوع] تاريخي [تهيه کننده] بنياد سينمايي فارابي [کارگردان] مصطفي راعي

 • شروع برنامه:11:02:53
 • پایان برنامه: 11:03:43
 • طول برنامه:

انتخاب ملت

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:03:43
 • پایان برنامه: 11:19:27
 • طول برنامه:15 دقیقه

ويژه انتخابات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:19:27
 • پایان برنامه: 11:19:45
 • طول برنامه:

آرم تايم انتخابات در ايران

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:19:45
 • پایان برنامه: 12:05:51
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند انتخابات در ايران

[مدت] 46:06 [موضوع] انتخابات [تهيه کننده] محمد اکبر زاده نياکي [مجري] گوينده:باقري تنها [ميهمان] دکتر معيني پور-حجت الاسلام لک زايي-حجت الاسلام ابو طالبي -دکتر يزدان پناه

 • شروع برنامه:12:05:51
 • پایان برنامه: 12:06:05
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:06:05
 • پایان برنامه: 12:06:57
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:06:57
 • پایان برنامه: 12:07:15
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند دومين گام

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:07:15
 • پایان برنامه: 12:17:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

دومين گام

[مدت] 10:19 [موضوع] مروري بر انتخابات مجالس گذشته [تهيه کننده] مژدهي فر [ميهمان] دکتر شهريار زرشناس - دکتر نوربخش

 • شروع برنامه:12:17:34
 • پایان برنامه: 12:17:49
 • طول برنامه:

آرم استيشن الماس(مسجد)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:17:49
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

آرم استيشن ورود به اذان ظهر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر -موذن مرحوم آقاتي(2)

[مدت] 04:58 [موضوع] موذن : مرحوم استاد آقاتي

 • شروع برنامه:12:22:58
 • پایان برنامه: 12:24:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:24:25
 • پایان برنامه: 12:24:40
 • طول برنامه:

آرم استيشن الماس(مسجد)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:24:40
 • پایان برنامه: 12:24:58
 • طول برنامه:

آرم تايم ادامه دومين گام

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:24:58
 • پایان برنامه: 12:38:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

دومين گام

[مدت] 14:01 [موضوع] مروري بر انتخابات مجالس گذشته [تهيه کننده] مژدهي فر [ميهمان] دکتر شهريار زرشناس - دکتر نوربخش

 • شروع برنامه:12:38:59
 • پایان برنامه: 12:39:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:39:21
 • پایان برنامه: 12:46:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

ويژه انتخابات

[مدت] 07:00

 • شروع برنامه:12:46:21
 • پایان برنامه: 12:57:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

داستان هاي شاهنامه

[مدت] 10:59 [موضوع] بازگشت سياوش به آغوش پدر [تهيه کننده] مجيد اسماعيلي [کارگردان] حسين صفار زادگان

 • شروع برنامه:12:57:20
 • پایان برنامه: 12:57:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:57:38
 • پایان برنامه: 12:57:52
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:57:52
 • پایان برنامه: 13:02:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:02:23
 • پایان برنامه: 13:02:41
 • طول برنامه:

آرم تايم مسابقه 4321

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:02:41
 • پایان برنامه: 14:02:26
 • طول برنامه:59 دقیقه

مسابقه 4321

[مدت] 59:45 [موضوع] خلاقيت داستاني و داستانپردازي [تهيه کننده] حسين مروي [کارگردان] مژگان باورضاد [مجري] جواد مولانيا [ميهمان] دکتر اميرحسين ندايي-فريبا کوثري-مرجان اشرفي زاده

 • شروع برنامه:14:02:26
 • پایان برنامه: 14:11:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

ويژه انتخابات

[زنده] [مدت] 08:34

 • شروع برنامه:14:11:00
 • پایان برنامه: 14:12:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ اين دست ها سرنوشت سازند

[مدت] 01:39

 • شروع برنامه:14:12:39
 • پایان برنامه: 14:12:57
 • طول برنامه:

آرم تايم شوکران

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:12:57
 • پایان برنامه: 15:21:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

شوکران

[مدت] 68:29 [موضوع] انجام وفرجام انقلاب اسلامي چيست؟-دکتر حسين کچويان [تهيه کننده] قرباني [مجري] پيام فضلي نژاد [ميهمان] دکتر حسين کچويان

 • شروع برنامه:15:21:26
 • پایان برنامه: 15:31:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

ويژه انتخابات

[زنده] [مدت] 10:01

 • شروع برنامه:15:31:27
 • پایان برنامه: 15:31:41
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:31:41
 • پایان برنامه: 15:34:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:34:48
 • پایان برنامه: 15:35:06
 • طول برنامه:

آرم تايم هنرنامه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:35:06
 • پایان برنامه: 16:14:57
 • طول برنامه:39 دقیقه

هنر نامه

[مدت] 39:51 [موضوع] گزارشي از نمايشگاههاي هنرهاي تجسمي در تهران [تهيه کننده] محمد علي بازي [کارگردان] دولت مرادي [مجري] بهار ابر اهيمي [ميهمان] بيگناه شعباني نعمتي سجادي

 • شروع برنامه:16:14:57
 • پایان برنامه: 16:15:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:15:15
 • پایان برنامه: 16:49:30
 • طول برنامه:34 دقیقه

ويژه انتخابات

[زنده] [مدت] 34:15

 • شروع برنامه:16:49:30
 • پایان برنامه: 16:49:44
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:49:44
 • پایان برنامه: 16:51:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:51:26
 • پایان برنامه: 16:51:44
 • طول برنامه:

آرم تايم چند دقيقه براي تفکر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:51:44
 • پایان برنامه: 17:38:05
 • طول برنامه:46 دقیقه

چنددقيقه براي تفکر

[مدت] 46:21 [موضوع] انقلاب و انتخابات، ارزش ها و روش ها [ميهمان] استاد حسن رحسم پور

 • شروع برنامه:17:38:05
 • پایان برنامه: 17:41:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

ميان برنامه/

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:41:35
 • پایان برنامه: 17:54:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

ويژه انتخابات

[زنده] [مدت] 13:10

 • شروع برنامه:17:54:45
 • پایان برنامه: 17:56:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

ميان برنامه/

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:56:04
 • پایان برنامه: 17:56:22
 • طول برنامه:

آرم تايم مجموعه کلاه پهلوي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:56:22
 • پایان برنامه: 18:09:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

مجموعه کلاه پهلوي

[مدت] 13:11 [موضوع] تاريخي [تهيه کننده] محمد رضا تخت کشيان [کارگردان] سيد ضياء الدين دري

 • شروع برنامه:18:09:33
 • پایان برنامه: 18:09:48
 • طول برنامه:

آرم استيشن الماس(مسجد)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:09:48
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:

آرم استيشن ورود به اذان مغرب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:14:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان باصداي مرحوم موذن زاده اردبيلي

[مدت] 04:44

 • شروع برنامه:18:14:44
 • پایان برنامه: 18:14:59
 • طول برنامه:

آرم استيشن الماس(مسجد)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:14:59
 • پایان برنامه: 18:15:17
 • طول برنامه:

آرم تايم ادامه مجموعه کلاه پهلوي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:15:17
 • پایان برنامه: 18:56:44
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه کلاه پهلوي

[مدت] 41:27 [موضوع] تاريخي [تهيه کننده] محمد رضا تخت کشيان [کارگردان] سيد ضياء الدين دري

 • شروع برنامه:18:56:44
 • پایان برنامه: 18:57:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه کلاه پهلوي

[مدت] 01:00

 • شروع برنامه:18:57:44
 • پایان برنامه: 18:58:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:58:06
 • پایان برنامه: 18:58:20
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:58:20
 • پایان برنامه: 19:00:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:00:02
 • پایان برنامه: 19:00:28
 • طول برنامه:

آرم تايم معرفت

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:00:28
 • پایان برنامه: 19:50:09
 • طول برنامه:49 دقیقه

معرفت

[مدت] 49:41 [موضوع] سيري در غزليات شمس تبريزي- غزل 596 [تهيه کننده] سيد محسن مناجاتي [کارگردان] احمدي [مجري] دکتر منصوري لاريجاني [ميهمان] دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

 • شروع برنامه:19:50:09
 • پایان برنامه: 19:50:25
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:50:25
 • پایان برنامه: 19:50:56
 • طول برنامه:

آيات وروايات-ويژه انتخابات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:50:56
 • پایان برنامه: 19:51:14
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:51:14
 • پایان برنامه: 19:52:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي شش درجه زير صفر- معجزه کوهستان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:52:53
 • پایان برنامه: 19:53:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه کلاه پهلوي

[مدت] 01:00

 • شروع برنامه:19:53:53
 • پایان برنامه: 19:54:07
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:54:07
 • پایان برنامه: 19:59:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:59:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آرم خبر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

[زنده] [مدت] 15:00

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:15:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:15:22
 • پایان برنامه: 20:21:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

ايران بيست-رتبه هاي حمل و نقل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:21:23
 • پایان برنامه: 20:22:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده راهنماي مسافران کهکشان

[مدت] 01:00

 • شروع برنامه:20:22:23
 • پایان برنامه: 20:25:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيش پرده چراغ مطالعه

[مدت] 02:53

 • شروع برنامه:20:25:16
 • پایان برنامه: 20:25:30
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:25:30
 • پایان برنامه: 20:29:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش19)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:29:43
 • پایان برنامه: 20:30:01
 • طول برنامه:

آرم تايم سينمايي شش درجه زير صفر-معجزه در کوهستان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:30:01
 • پایان برنامه: 21:18:23
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي شش درجه زير صفر-معجزه در کوهستان

[مدت] 48:22 [موضوع] سينمايي- معجزه در کوهستان [کارگردان] Scott Waugh

 • شروع برنامه:21:18:23
 • پایان برنامه: 21:18:37
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:18:37
 • پایان برنامه: 21:22:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش20)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:22:49
 • پایان برنامه: 21:57:47
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي شش درجه زير صفر-معجزه در کوهستان

[مدت] 34:58 [موضوع] سينمايي- معجزه در کوهستان [کارگردان] Scott Waugh

 • شروع برنامه:21:57:47
 • پایان برنامه: 21:58:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (19)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:58:05
 • پایان برنامه: 21:58:19
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:58:19
 • پایان برنامه: 22:02:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش22)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:02:37
 • پایان برنامه: 22:02:55
 • طول برنامه:

آرم تايم راهنماي مسافران کهکشان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:02:55
 • پایان برنامه: 23:01:45
 • طول برنامه:58 دقیقه

راهنماي مسافران کهکشان

[مدت] 58:50 [موضوع] انتهاي منظومه شمسي [تهيه کننده] مريم مريم نيکانلو [کارگردان] حسين فروتن [مجري] اسماعيل باستاني [ميهمان] دکتر انسيه عرفاني استاديار دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

 • شروع برنامه:23:01:45
 • پایان برنامه: 23:02:03
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (20)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:02:03
 • پایان برنامه: 23:02:17
 • طول برنامه:

آرم بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:02:17
 • پایان برنامه: 23:05:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش23)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:05:31
 • پایان برنامه: 23:05:49
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند بزنگاه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:05:49
 • پایان برنامه: 23:43:21
 • طول برنامه:37 دقیقه

بزنگاه

[مدت] 37:32 [موضوع] مازيار بيژني کاريکاتوريست [کارگردان] حسين همايونفر

 • شروع برنامه:23:43:21
 • پایان برنامه: 23:48:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

ايران بيست-سلامت عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:48:33
 • پایان برنامه: 23:51:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيش پرده چراغ مطالعه

[مدت] 02:53

 • شروع برنامه:23:51:26
 • پایان برنامه: 23:58:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

دلنوازان-فرزند ايران2

[مدت] 07:11 [موضوع] فرزند ايران [تهيه کننده] حبيب الله ذوالفقاري [مجري] ژاله صادقيان

 • شروع برنامه:23:58:37
 • پایان برنامه: 23:58:40
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:58:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش24)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004