جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:16:54
 • طول برنامه:16 دقیقه

رستاخيز

[موضوع] پياده روي اربعين حسيني [تهيه کننده] حامد يامين پور [کارگردان] حامد يامين پور [مجري] وحيد يامين پور [ميهمان] دکتر فياض-دکترنادري

 • شروع برنامه:00:16:54
 • پایان برنامه: 00:17:06
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:17:06
 • پایان برنامه: 00:18:02
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش19 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:18:02
 • پایان برنامه: 00:18:28
 • طول برنامه:

آرم تايم مجموعه اميرکبير

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:18:28
 • پایان برنامه: 01:11:31
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه اميرکبير

[موضوع] تاريخ ايران زمان قاجار [تهيه کننده] فيلم و سريال [کارگردان] سعيد نيک پور

 • شروع برنامه:01:11:31
 • پایان برنامه: 01:12:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه اميرکبير-در قسمت بعد خواهيد ديد

[خلاصه برنامه] جموعه اميرکبير-قسمت هفتم در قسمت بعد خواهيد ديد امشب ساعت 24/00 بازپخش ساعت 18/00

 • شروع برنامه:01:12:31
 • پایان برنامه: 01:12:39
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:12:39
 • پایان برنامه: 01:17:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام برنامه (1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:17:39
 • پایان برنامه: 01:17:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:17:51
 • پایان برنامه: 01:22:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:22:55
 • پایان برنامه: 01:23:21
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان -بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:23:21
 • پایان برنامه: 01:53:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

يادگيري آسان - بازپخش

[موضوع] تدريس [تهيه کننده] محمد جواد عبدالرحماني [مجري] علي نيکزاد [ميهمان] احمد مسعودي مدرس رياضي و فيزيک

 • شروع برنامه:01:53:44
 • پایان برنامه: 01:54:10
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:54:10
 • پایان برنامه: 01:54:17
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:54:17
 • پایان برنامه: 01:56:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيش پرده چهل جلوه يک حماسه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:56:32
 • پایان برنامه: 01:58:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده فيلم سينمايي چهارصد روز

[خلاصه برنامه] فيلم سينمايي چهارصد روز پنج شنبه ساعت 20:40 بازپخش روز بعد ساعت 10/00صبح

 • شروع برنامه:01:58:01
 • پایان برنامه: 01:58:09
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:58:09
 • پایان برنامه: 01:58:21
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:58:21
 • پایان برنامه: 01:59:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:59:48
 • پایان برنامه: 02:00:14
 • طول برنامه:

آرم تايم گزينه 4- بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:00:14
 • پایان برنامه: 02:29:12
 • طول برنامه:28 دقیقه

گزينه 4- بازپخش

[موضوع] تدريس [تهيه کننده] محمد رضا ضرغامي [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] رامين نيکخو، جعفر مهرپور مشاور تحصيلي-مهدي آرام فر مدرس زيست شناسي

 • شروع برنامه:02:29:12
 • پایان برنامه: 02:29:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:29:38
 • پایان برنامه: 02:31:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده فيلم سينمايي چهارصد روز

[خلاصه برنامه] فيلم سينمايي چهارصد روز پنج شنبه ساعت 20:40 بازپخش روز بعد ساعت 10/00صبح

 • شروع برنامه:02:31:07
 • پایان برنامه: 02:31:15
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:31:15
 • پایان برنامه: 02:31:41
 • طول برنامه:

آرم تايم چرخ

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:31:41
 • پایان برنامه: 03:16:41
 • طول برنامه:45 دقیقه

چرخ - بازپخش

[موضوع] چرخ - بازپخش [تهيه کننده] الهه بهبودي [مجري] حافظ آهي راد ، عبدالحسين رجبي فروتن [ميهمان] دکتر سهراب اهورا نعمت آبادي: استاد دانشگاه- عبدالرضا يوسفي: روزنامه نگار علمي

 • شروع برنامه:03:16:41
 • پایان برنامه: 03:17:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:17:07
 • پایان برنامه: 03:19:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

ازکجا شروع کنيم؟توليد بلدرچين گوشتي

[خلاصه برنامه] توليد بلدرچين گوشتي

 • شروع برنامه:03:19:25
 • پایان برنامه: 03:19:51
 • طول برنامه:

آرم تايم مکعب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:19:51
 • پایان برنامه: 03:40:44
 • طول برنامه:20 دقیقه

مکعب-سري سوم

[موضوع] سرماي سخت جنوبگان و زندگي جانوران [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:03:40:44
 • پایان برنامه: 03:40:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:40:51
 • پایان برنامه: 03:45:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

نکات آموزشي پياده روي اربعين

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:45:12
 • پایان برنامه: 03:45:22
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:45:22
 • پایان برنامه: 03:45:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:45:48
 • پایان برنامه: 03:46:14
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني علامه جعفري

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:46:14
 • پایان برنامه: 04:35:57
 • طول برنامه:49 دقیقه

سخنراني علامه جعفري

[موضوع] علم و معنا [تهيه کننده] تامين برنامه

 • شروع برنامه:04:35:57
 • پایان برنامه: 04:36:23
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:36:23
 • پایان برنامه: 04:38:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مستندهاي اربعين

[خلاصه برنامه] مستند هاي اربعين شنبه تا چهارشنبه ساعت 22:30 بازپخش روز بعد ساعت 08:30

 • شروع برنامه:04:38:16
 • پایان برنامه: 04:38:42
 • طول برنامه:

آرم تايم قرار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:38:42
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قرار بامداد سه شنبه-بخش اول

[موضوع] اذانگاهي [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] بختياري

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 05:35:54
 • طول برنامه:48 دقیقه

قرار بامداد سه شنبه-بخش دوم

[موضوع] سيره ي سياسي پيامبر (ص) [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] بختياري [ميهمان] حجت الاسلام والمسلمين دکتر لک زايي

 • شروع برنامه:05:35:54
 • پایان برنامه: 05:41:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

حسين شهادت مي دهد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:41:28
 • پایان برنامه: 05:46:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام برنامه (6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:46:28
 • پایان برنامه: 05:49:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

نکات آموزشي پياده روي اربعين

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:49:30
 • پایان برنامه: 05:49:56
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني هاي تد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:49:56
 • پایان برنامه: 05:58:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

سخنراني هاي تد

[موضوع] اينترنت [تهيه کننده] طارمي [ميهمان] Tom Ugiow

 • شروع برنامه:05:58:21
 • پایان برنامه: 05:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده دومين همايش کتاب سال حکومت اسلامي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:59:40
 • پایان برنامه: 05:59:48
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:59:48
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرودجمهوري اسلامي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

[موضوع] دعاي عهد دعايي است که از جعفر صادق روايت شده

 • شروع برنامه:06:11:14
 • پایان برنامه: 06:11:36
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:36
 • پایان برنامه: 06:12:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:12:02
 • پایان برنامه: 06:14:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

ازکجا شروع کنيم؟توليد عسل

[خلاصه برنامه] توليد عسل

 • شروع برنامه:06:14:01
 • پایان برنامه: 06:14:27
 • طول برنامه:

آرم تايم فوتون

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:14:27
 • پایان برنامه: 06:24:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوتون

[موضوع] هفته جهاني فضا [تهيه کننده] حسين رضا قرباني [مجري] محمد طالبي [ميهمان] دکتر مرتضي براري-دکتر هادي رضايي-دکتر حسين صميمي-دکتر محمد هادي فروغ مند

 • شروع برنامه:06:24:49
 • پایان برنامه: 06:25:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:25:15
 • پایان برنامه: 06:25:27
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:25:27
 • پایان برنامه: 06:25:57
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:25:57
 • پایان برنامه: 06:26:23
 • طول برنامه:

آرم تايم چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:26:23
 • پایان برنامه: 07:16:44
 • طول برنامه:50 دقیقه

چهارسوي علم سري 9

[موضوع] سياره زمين من [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:07:16:44
 • پایان برنامه: 07:17:10
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:17:10
 • پایان برنامه: 07:18:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده فيلم سينمايي چهارصد روز

[خلاصه برنامه] فيلم سينمايي چهارصد روز پنج شنبه ساعت 20:40 بازپخش روز بعد ساعت 10/00صبح

 • شروع برنامه:07:18:39
 • پایان برنامه: 07:18:47
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:18:47
 • پایان برنامه: 07:18:59
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:18:59
 • پایان برنامه: 07:24:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:24:50
 • پایان برنامه: 07:25:16
 • طول برنامه:

آرم تايم مسابقه 4.3.2.1

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:25:16
 • پایان برنامه: 08:26:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مسابقه 4,3,2,1

[موضوع] مسابقه 4,3,2,1 [تهيه کننده] حسين مروي [مجري] جواد مولانيا [ميهمان] مسعود آب پرور- ميکائيل شهرستاني- سيروس حسن پور

 • شروع برنامه:08:26:24
 • پایان برنامه: 08:26:39
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:26:39
 • پایان برنامه: 08:27:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:27:05
 • پایان برنامه: 08:27:17
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:27:17
 • پایان برنامه: 08:28:15
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:28:15
 • پایان برنامه: 08:28:41
 • طول برنامه:

آرم تايم صراط

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:28:41
 • پایان برنامه: 08:53:17
 • طول برنامه:24 دقیقه

صراط

[موضوع] صراط [تهيه کننده] غلامعباس صفرپور

 • شروع برنامه:08:53:17
 • پایان برنامه: 08:53:32
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:53:32
 • پایان برنامه: 08:53:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:53:58
 • پایان برنامه: 08:54:10
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:54:10
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:26
 • طول برنامه:

آرم تايم طلوع (زنده)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:00:26
 • پایان برنامه: 09:57:48
 • طول برنامه:57 دقیقه

طلوع

[زنده] [قسمت] 64 [موضوع] مجله صبحگاهي [تهيه کننده] علي خسروي [مجري] محمدرضا مقدسيان- بهاره صفوي- مهدي سروري [ميهمان] محمدرضا مظلومي- ذوالفقار دانشي

 • شروع برنامه:09:57:48
 • پایان برنامه: 10:02:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام برنامه (12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:02:48
 • پایان برنامه: 10:03:00
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:03:00
 • پایان برنامه: 10:08:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:08:44
 • پایان برنامه: 10:09:10
 • طول برنامه:

آرم تايم چرخ

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:09:10
 • پایان برنامه: 10:54:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

چرخ - بازپخش

[موضوع] چرخ - بازپخش [تهيه کننده] الهه بهبودي [مجري] حافظ آهي راد ، عبدالحسين رجبي فروتن [ميهمان] دکتر سهراب اهورا نعمت آبادي: استاد دانشگاه- عبدالرضا يوسفي: روزنامه نگار علمي

 • شروع برنامه:10:54:10
 • پایان برنامه: 10:54:36
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:54:36
 • پایان برنامه: 10:55:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:55:02
 • پایان برنامه: 10:58:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

نکات آموزشي پياده روي اربعين

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:58:04
 • پایان برنامه: 10:58:30
 • طول برنامه:

آرم تايم عتبات کلمات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:58:30
 • پایان برنامه: 11:28:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

عتبات کلمات

[موضوع] يک شعر-يک شاعر [تهيه کننده] سجاد نوروزي [کارگردان] مهدي زنگنه [ميهمان] استاد محمد علي مجاهدي: شاعر متخلص به پروانه

 • شروع برنامه:11:28:30
 • پایان برنامه: 11:28:56
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:28:56
 • پایان برنامه: 11:30:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه اميرکبير

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:30:36
 • پایان برنامه: 11:32:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده رستاخيز-عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:32:06
 • پایان برنامه: 11:32:14
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:32:14
 • پایان برنامه: 11:32:26
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:32:26
 • پایان برنامه: 11:33:14
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:33:14
 • پایان برنامه: 11:33:40
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني هاي تد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:33:40
 • پایان برنامه: 11:42:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

سخنراني هاي تد

[موضوع] اينترنت [تهيه کننده] طارمي [ميهمان] Tom Ugiow

 • شروع برنامه:11:42:05
 • پایان برنامه: 11:42:31
 • طول برنامه:

آرم تايم قرار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:42:31
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرار ظهر سه شنبه-بخش اول

[موضوع] اذانگاهي [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] يافتيان

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:43:27
 • طول برنامه:53 دقیقه

قرار ظهر سه شنبه-بخش دوم

[موضوع] اذانگاهي [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] يافتيان [ميهمان] حجت الاسلام والمسلمين و حيدي- حجت الاسلام ضيايي

 • شروع برنامه:12:43:27
 • پایان برنامه: 12:43:39
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:43:39
 • پایان برنامه: 12:48:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:48:51
 • پایان برنامه: 12:49:17
 • طول برنامه:

آرم تايم رستاخيز

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:49:17
 • پایان برنامه: 14:04:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

رستاخيز

[موضوع] پياده روي اربعين حسيني [تهيه کننده] حامد يامين پور [کارگردان] حامد يامين پور [مجري] وحيد يامين پور [ميهمان] دکتر فياض-دکترنادري

 • شروع برنامه:14:04:32
 • پایان برنامه: 14:04:44
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:04:44
 • پایان برنامه: 14:10:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:10:14
 • پایان برنامه: 14:10:40
 • طول برنامه:

آرم تايم مسابقه 4.3.2.1

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:10:40
 • پایان برنامه: 15:11:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مسابقه 4,3,2,1

[موضوع] مسابقه 4,3,2,1 [تهيه کننده] حسين مروي [مجري] جواد مولانيا [ميهمان] مسعود آب پرور- ميکائيل شهرستاني- سيروس حسن پور

 • شروع برنامه:15:11:48
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:12:00
 • پایان برنامه: 15:17:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:17:50
 • پایان برنامه: 15:18:16
 • طول برنامه:

آرم تايم چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:18:16
 • پایان برنامه: 15:56:16
 • طول برنامه:38 دقیقه

چهار سوي علم

[موضوع] زندگي پنهان مصالح [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:15:56:16
 • پایان برنامه: 15:56:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:56:28
 • پایان برنامه: 16:02:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:02:24
 • پایان برنامه: 16:02:50
 • طول برنامه:

آرم تايم گزينه 4 -زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:02:50
 • پایان برنامه: 16:31:20
 • طول برنامه:28 دقیقه

گزينه 4 -زنده

[زنده] [موضوع] کنکور [تهيه کننده] محمد رضا ضرغامي [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] محمد مهربان ، رامين يکخو ، جعفر مهرپور ، امين کرکه آبادي

 • شروع برنامه:16:31:20
 • پایان برنامه: 16:37:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

نما 4

[موضوع] دره جکسون [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:16:37:32
 • پایان برنامه: 16:37:58
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:37:58
 • پایان برنامه: 17:05:58
 • طول برنامه:28 دقیقه

يادگيري آسان- زنده

[زنده] [موضوع] کنکور [تهيه کننده] محمد جواد عبدالرحمان [مجري] علي نيک زاد [ميهمان] امير مسعودي ، امير دانش زاده ، نيما آقاجاني

 • شروع برنامه:17:05:58
 • پایان برنامه: 17:06:10
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:06:10
 • پایان برنامه: 17:12:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:12:00
 • پایان برنامه: 17:12:26
 • طول برنامه:

آرم تايم اربعين جهاني ديگر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:12:26
 • پایان برنامه: 17:47:07
 • طول برنامه:34 دقیقه

اربعين جهاني ديگر

[موضوع] اربعين [تهيه کننده] سيد شهاب الدين لاجوردي [ميهمان] حجت الاسلام مبلغي (عضو هيات علمي )

 • شروع برنامه:17:47:07
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:

تيک تاک اذان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:52:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران باصداي مرحوم آقاتي

[موضوع] اذان

 • شروع برنامه:17:52:20
 • پایان برنامه: 17:53:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عج

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:53:47
 • پایان برنامه: 17:54:09
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:54:09
 • پایان برنامه: 17:54:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:54:35
 • پایان برنامه: 17:54:47
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:54:47
 • پایان برنامه: 18:01:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:01:26
 • پایان برنامه: 18:01:52
 • طول برنامه:

آرم تايم مجموعه اميرکبير

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:01:52
 • پایان برنامه: 18:54:55
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه اميرکبير

[موضوع] تاريخ ايران زمان قاجار [تهيه کننده] فيلم و سريال [کارگردان] سعيد نيک پور

 • شروع برنامه:18:54:55
 • پایان برنامه: 18:55:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه اميرکبير-در قسمت بعد خواهيد ديد

[خلاصه برنامه] جموعه اميرکبير-قسمت هفتم در قسمت بعد خواهيد ديد امشب ساعت 24/00 بازپخش ساعت 18/00

 • شروع برنامه:18:55:55
 • پایان برنامه: 18:56:03
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:56:03
 • پایان برنامه: 18:56:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:56:29
 • پایان برنامه: 18:56:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:56:41
 • پایان برنامه: 19:01:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:01:03
 • پایان برنامه: 19:01:29
 • طول برنامه:

آرم تايم چرخ

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:01:29
 • پایان برنامه: 19:46:29
 • طول برنامه:45 دقیقه

چرخ- زنده

[زنده] [موضوع] مجله علمي [تهيه کننده] الهه بهبودي [مجري] حافظ آهي راد ، عبدالحسين رجبي فروتن [ميهمان] دکتر ابوذر مسعودي ، سپيده شعرباف

 • شروع برنامه:19:46:29
 • پایان برنامه: 19:46:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:46:51
 • پایان برنامه: 19:48:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

نکات آموزشي پياده روي اربعين

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:48:30
 • پایان برنامه: 19:48:42
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:48:42
 • پایان برنامه: 19:57:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:57:02
 • پایان برنامه: 19:57:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:57:28
 • پایان برنامه: 19:59:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

زلال انديشه -مقام معظم رهبري

[خلاصه برنامه] بيانات مقام معظم رهبري در خصوص حسن خلق

 • شروع برنامه:19:59:38
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار

[زنده] [موضوع] خبر 20

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:29:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

4 دقيقه فارسي

[موضوع] زبان فارسي [تهيه کننده] داوود آجرلو [مجري] مهدي صالحي

 • شروع برنامه:20:29:13
 • پایان برنامه: 20:29:39
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:29:39
 • پایان برنامه: 20:30:05
 • طول برنامه:

آرم تايم فوتون

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:30:05
 • پایان برنامه: 20:40:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوتون

[موضوع] روز مولانا [تهيه کننده] حسين رضا قرباني [مجري] محمد طالبي [ميهمان] دکتر آيت الله سيد محمد خامنه اي- دکتر غلامعلي حداد عادل- دکتر عبدالمهدي مستکين

 • شروع برنامه:20:40:47
 • پایان برنامه: 20:40:52
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:40:52
 • پایان برنامه: 20:48:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

هنرنا مه

[موضوع] هنرنا مه [تهيه کننده] علي بازي [مجري] بهاره ابراهيمي

 • شروع برنامه:20:48:35
 • پایان برنامه: 20:48:47
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:48:47
 • پایان برنامه: 20:53:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:53:41
 • پایان برنامه: 20:54:07
 • طول برنامه:

آرم تايم مسابقه 4.3.2.1

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:54:07
 • پایان برنامه: 21:55:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مسابقه 4,3,2,1

[موضوع] مسابقه 4,3,2,1 [تهيه کننده] حسين مروي [مجري] جواد مولانيا [ميهمان] مسعود آب پرور- ميکائيل شهرستاني- سيروس حسن پور

 • شروع برنامه:21:55:47
 • پایان برنامه: 21:55:59
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:55:59
 • پایان برنامه: 22:00:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:00:42
 • پایان برنامه: 22:01:08
 • طول برنامه:

آرم تايم عتبات کلمات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:01:08
 • پایان برنامه: 22:29:54
 • طول برنامه:28 دقیقه

عتبات کلمات

[موضوع] يک شعر-يک شاعر [تهيه کننده] سجاد نوروزي [کارگردان] مهدي زنگنه [ميهمان] مرتضي اميري اسفندقه- شاعر

 • شروع برنامه:22:29:54
 • پایان برنامه: 22:30:01
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:30:01
 • پایان برنامه: 22:30:27
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند حقيقت تلخ

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:30:27
 • پایان برنامه: 22:55:09
 • طول برنامه:24 دقیقه

حقيقت سرخ

[موضوع] اربعين امام حسين (ع) [تهيه کننده] رضا قريبي [کارگردان] مجتبي قاسمي

 • شروع برنامه:22:55:09
 • پایان برنامه: 22:55:21
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:55:21
 • پایان برنامه: 22:59:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش19)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:59:52
 • پایان برنامه: 23:00:18
 • طول برنامه:

آرم تايم رستاخيز

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:00:18
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

رستاخيز

[موضوع] پياده روي اربعين حسيني [کارگردان] حامد يامين پور [مجري] وحد يامين پور [ميهمان] دکتر محمد جواد صادقي (محقق)-حجت الاسلام پيروزمند -حجت الاسلام احمد رهدار (اساتيد حوزه و دانشگاه)