جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

رستاخيز

[موضوع] اربعين حسيني [تهيه کننده] حامد يامين پور [مجري] وحيد يامين پور [ميهمان] دکتر ذوالفقاري زاده -دکتر جهان بين

 • شروع برنامه:00:10:08
 • پایان برنامه: 00:10:20
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:10:20
 • پایان برنامه: 00:11:10
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش23 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:11:10
 • پایان برنامه: 00:11:36
 • طول برنامه:

آرم تايم مجموعه اميرکبير

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:11:36
 • پایان برنامه: 01:09:36
 • طول برنامه:58 دقیقه

مجموعه اميرکبير

[قسمت] 4 [موضوع] مجموعه اميرکبير [تهيه کننده] فيلم و سريال [کارگردان] سعيد نيک پور

 • شروع برنامه:01:09:36
 • پایان برنامه: 01:10:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه اميرکبير-قسمت پنجم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:10:36
 • پایان برنامه: 01:10:44
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:10:44
 • پایان برنامه: 01:15:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام برنامه (1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:15:44
 • پایان برنامه: 01:16:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد- معجزه شفافيت

[موضوع] رونق توليد -نوبت هجدهم [تهيه کننده] معاونت سيما

 • شروع برنامه:01:16:54
 • پایان برنامه: 01:17:06
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:17:06
 • پایان برنامه: 01:22:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:22:10
 • پایان برنامه: 01:22:36
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان -بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:22:36
 • پایان برنامه: 01:51:17
 • طول برنامه:28 دقیقه

يادگيري آسان -بازپخش

[قسمت] 329 [موضوع] تدريس [تهيه کننده] مجحمد جواد عبدالرحماني [مجري] علي نيکزاد [ميهمان] اميردانش زاده

 • شروع برنامه:01:51:17
 • پایان برنامه: 01:51:27
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:51:27
 • پایان برنامه: 01:52:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:52:17
 • پایان برنامه: 01:53:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مستند 313

[خلاصه برنامه] مستند 313 با موضوع اربعين امشب ساعت 22/30 روز بعد ساعت 08/30

 • شروع برنامه:01:53:17
 • پایان برنامه: 01:53:25
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:53:25
 • پایان برنامه: 01:53:37
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:53:37
 • پایان برنامه: 01:55:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:55:04
 • پایان برنامه: 01:55:30
 • طول برنامه:

آرم تايم گزينه 4- بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:55:30
 • پایان برنامه: 02:24:28
 • طول برنامه:28 دقیقه

گزينه 4-بازپخش

[قسمت] 61 [موضوع] تدريس [تهيه کننده] محمد رضا ضرغامي [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] مصطفي آزاده- سيداميرديبازر

 • شروع برنامه:02:24:28
 • پایان برنامه: 02:24:50
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:24:50
 • پایان برنامه: 02:25:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:25:16
 • پایان برنامه: 02:26:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سخنراني علامه جعفري

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:26:16
 • پایان برنامه: 02:27:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده حکايت دل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:27:24
 • پایان برنامه: 02:28:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده رستاخيز-عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:28:54
 • پایان برنامه: 02:30:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مستندهاي اربعين- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:30:47
 • پایان برنامه: 02:30:55
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:30:55
 • پایان برنامه: 02:31:21
 • طول برنامه:

آرم تايم معرفت

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:31:21
 • پایان برنامه: 03:19:40
 • طول برنامه:48 دقیقه

معرفت

[موضوع] معرفت [تهيه کننده] سيد محسن مناجاتي [مجري] دکتر منصوري لاريجاني [ميهمان] دکتر غلامحسين ديناني

 • شروع برنامه:03:19:40
 • پایان برنامه: 03:20:02
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:20:02
 • پایان برنامه: 03:20:28
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:20:28
 • پایان برنامه: 03:22:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

ازکجا شروع کنيم؟توليد عسل

[خلاصه برنامه] توليد عسل

 • شروع برنامه:03:22:27
 • پایان برنامه: 03:23:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده طلوع-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:23:40
 • پایان برنامه: 03:24:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چرخ- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:24:40
 • پایان برنامه: 03:24:48
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:24:48
 • پایان برنامه: 03:25:14
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند پياده تا عرش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:25:14
 • پایان برنامه: 03:55:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

پياده تا عرش

[موضوع] پياده تا عرش [تهيه کننده] سيد عمار بزرگواري [کارگردان] عبدالمجيد اسماعيل نژاد

 • شروع برنامه:03:55:51
 • پایان برنامه: 03:56:06
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:56:06
 • پایان برنامه: 03:56:32
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:56:32
 • پایان برنامه: 03:57:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده حکايت دل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:57:40
 • پایان برنامه: 03:58:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده اربعين جهاني ديگر

[خلاصه برنامه] اربعين جهاني ديگر قسمت دوم امروز ساعت 17/05

 • شروع برنامه:03:58:40
 • پایان برنامه: 03:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده عتبات کلمات

[خلاصه برنامه] کلمات عتبات -قسمت دوم امشب ساعت 22/00 بازپخش روز بعد ساعت 11/00

 • شروع برنامه:03:59:40
 • پایان برنامه: 04:01:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مستندهاي اربعين- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:01:33
 • پایان برنامه: 04:01:41
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:01:41
 • پایان برنامه: 04:02:07
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني علامه جعفري

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:02:07
 • پایان برنامه: 04:30:43
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنراني علامه جعفري

[موضوع] علم ومعنا [تهيه کننده] تامين برنامه

 • شروع برنامه:04:30:43
 • پایان برنامه: 04:30:45
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:30:45
 • پایان برنامه: 04:36:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

حسين شهادت مي دهد

[موضوع] مجلس معرفت [تهيه کننده] معاونت سيما [ميهمان] محسن اسماعيلي استاد حوز و دانشگاه

 • شروع برنامه:04:36:04
 • پایان برنامه: 04:36:30
 • طول برنامه:

آرم تايم قرار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:36:30
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قرار بامداد يکشنبه-بخش اول

[موضوع] اذانگاهي [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] بختياري

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:26:49
 • طول برنامه:41 دقیقه

قرار بامداد يکشنبه-بخش دوم

[موضوع] اذانگاهي [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] عليرضا بختياري [ميهمان] حجت الاسلام لکزايي

 • شروع برنامه:05:26:49
 • پایان برنامه: 05:31:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

زلال انديشه-حاج اسماعيل دولابي

[موضوع] رزق الهي

 • شروع برنامه:05:31:05
 • پایان برنامه: 05:31:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:31:12
 • پایان برنامه: 05:36:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام برنامه (6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:36:12
 • پایان برنامه: 05:38:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

ازکجا شروع کنيم؟توليد بلدرچين گوشتي

[خلاصه برنامه] توليد بلدرچين گوشتي

 • شروع برنامه:05:38:30
 • پایان برنامه: 05:39:15
 • طول برنامه:

پيش پرده تيتر 4

[خلاصه برنامه] تيتر 4 -بررسي مطبوعات جهان- شنبه ها ساعت 21/00

 • شروع برنامه:05:39:15
 • پایان برنامه: 05:40:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده طلوع-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:40:28
 • پایان برنامه: 05:41:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چرخ- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:41:28
 • پایان برنامه: 05:43:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه اميرکبير

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:43:08
 • پایان برنامه: 05:43:16
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:43:16
 • پایان برنامه: 05:43:42
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني هاي تد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:43:42
 • پایان برنامه: 05:51:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

سخنراني هاي تد

[موضوع] شکست خوردن [تهيه کننده] طارمي [ميهمان] Barry Scgwartz

 • شروع برنامه:05:51:51
 • پایان برنامه: 05:52:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:52:17
 • پایان برنامه: 05:57:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

حسين شهادت مي دهد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:57:59
 • پایان برنامه: 05:59:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مستندهاي اربعين- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:59:52
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرودجمهوري اسلامي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

[موضوع] دعاي عهد دعايي است که از جعفر صادق روايت شده

 • شروع برنامه:06:11:14
 • پایان برنامه: 06:14:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

زلال انديشه-امام خميني (ره)

[خلاصه برنامه] بيانات امام خميني (ره) در خصوص يادخداوند متعال در هر حال

 • شروع برنامه:06:14:10
 • پایان برنامه: 06:14:32
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:14:32
 • پایان برنامه: 06:15:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:15:22
 • پایان برنامه: 06:16:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده طلوع-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:16:35
 • پایان برنامه: 06:17:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چرخ- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:17:35
 • پایان برنامه: 06:17:43
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:17:43
 • پایان برنامه: 06:24:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

نما 4

[موضوع] ماهي گير [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:06:24:49
 • پایان برنامه: 06:25:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:25:15
 • پایان برنامه: 06:27:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

ازکجا شروع کنيم؟توليد عسل

[خلاصه برنامه] توليد عسل

 • شروع برنامه:06:27:14
 • پایان برنامه: 06:28:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مستند 313

[خلاصه برنامه] مستند 313 با موضوع اربعين امشب ساعت 22/30 روز بعد ساعت 08/30

 • شروع برنامه:06:28:14
 • پایان برنامه: 06:29:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده حکايت دل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:29:22
 • پایان برنامه: 06:29:30
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:29:30
 • پایان برنامه: 06:29:56
 • طول برنامه:

آرم تايم چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:29:56
 • پایان برنامه: 07:30:04
 • طول برنامه:1 ساعت

چهارسوي علم - سري 9

[موضوع] لکه نفتي [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:07:30:04
 • پایان برنامه: 07:35:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام برنامه (10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:35:04
 • پایان برنامه: 07:35:16
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:35:16
 • پایان برنامه: 07:35:56
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:35:56
 • پایان برنامه: 07:36:22
 • طول برنامه:

آرم تايم رندان تشنه لب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:36:22
 • پایان برنامه: 08:23:37
 • طول برنامه:47 دقیقه

رندان تشنه لب

[موضوع] شعرخواني . شب شعر عاشورايي [تهيه کننده] امير قميشي

 • شروع برنامه:08:23:37
 • پایان برنامه: 08:24:03
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:24:03
 • پایان برنامه: 08:24:15
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:24:15
 • پایان برنامه: 08:24:53
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:24:53
 • پایان برنامه: 08:25:19
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند پياده تا عرش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:25:19
 • پایان برنامه: 08:55:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

پياده تا عرش

[موضوع] پياده تا عرش [تهيه کننده] سيد عمار بزرگواري [کارگردان] عبدالمجيد اسماعيل نژاد

 • شروع برنامه:08:55:56
 • پایان برنامه: 08:56:01
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:56:01
 • پایان برنامه: 08:56:51
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:56:51
 • پایان برنامه: 08:59:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

ازکجا شروع کنيم؟توليد بلدرچين گوشتي

[تهيه کننده] معاونت سيما

 • شروع برنامه:08:59:09
 • پایان برنامه: 08:59:21
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:59:21
 • پایان برنامه: 09:00:07
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:00:07
 • پایان برنامه: 09:00:33
 • طول برنامه:

آرم تايم طلوع (زنده)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:00:33
 • پایان برنامه: 09:57:29
 • طول برنامه:56 دقیقه

طلوع

[زنده] [قسمت] 63 [موضوع] مجله صبحگاهي [تهيه کننده] علي خسروي [مجري] محمد رضا مقدسيان ، بهاره صفوي ، مهدي سروري [ميهمان] محمد سعيد نقاشيان(خوشنويس) رضا الفت نسب

 • شروع برنامه:09:57:29
 • پایان برنامه: 09:57:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:57:41
 • پایان برنامه: 10:03:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:03:16
 • پایان برنامه: 10:03:42
 • طول برنامه:

آرم تايم خانه حيوانات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:03:42
 • پایان برنامه: 11:01:04
 • طول برنامه:57 دقیقه

خانه حيوانات

[موضوع] معماران طبيعت [تهيه کننده] تامين برنامه

 • شروع برنامه:11:01:04
 • پایان برنامه: 11:01:14
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:01:14
 • پایان برنامه: 11:02:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده رستاخيز-عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:02:44
 • پایان برنامه: 11:02:52
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:02:52
 • پایان برنامه: 11:03:18
 • طول برنامه:

آرم تايم عتبات کلمات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:03:18
 • پایان برنامه: 11:33:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

عتبات کلمات

[موضوع] يک شعر-يک شاعر [تهيه کننده] سجاد نوروزي [کارگردان] مهدي زنگنه [ميهمان] احمد بابايي (شاعر)

 • شروع برنامه:11:33:18
 • پایان برنامه: 11:33:30
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:33:30
 • پایان برنامه: 11:34:11
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:34:11
 • پایان برنامه: 11:34:37
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني هاي تد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:34:37
 • پایان برنامه: 11:42:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

سخنراني هاي تد

[موضوع] شکست خوردن [تهيه کننده] طارمي [ميهمان] Barry Scgwartz

 • شروع برنامه:11:42:46
 • پایان برنامه: 11:43:12
 • طول برنامه:

آرم تايم قرار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:43:12
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرارظهر يکشنبه-بخش اول

[موضوع] اذانگاهي [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] يافتيان

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 12:39:01
 • طول برنامه:48 دقیقه

قرارظهر يکشنبه-بخش دوم

[موضوع] سيره اجتماعي رسول گرامي اسلام (ص) [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] محمد جواد يافتيان [ميهمان] حجت الاسلام والمسلمين حميد وحيدي

 • شروع برنامه:12:39:01
 • پایان برنامه: 12:41:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه (13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:41:37
 • پایان برنامه: 12:42:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد- معجزه شفافيت

[موضوع] رونق توليد -نوبت هجدهم [تهيه کننده] معاونت سيما

 • شروع برنامه:12:42:47
 • پایان برنامه: 12:42:59
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:42:59
 • پایان برنامه: 12:43:55
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:43:55
 • پایان برنامه: 12:44:21
 • طول برنامه:

آرم تايم رستاخيز

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:44:21
 • پایان برنامه: 13:52:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

رستاخيز

[موضوع] اربعين حسيني [تهيه کننده] حامد يامين پور [کارگردان] حامد يامين پور [مجري] وحيد يامين پور [ميهمان] دکتر ذوالفقاري زاده -دکترفرزاد جهان بين(عضو هيات علمي)

 • شروع برنامه:13:52:08
 • پایان برنامه: 13:52:34
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:52:34
 • پایان برنامه: 13:53:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده حکايت دل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:53:42
 • پایان برنامه: 13:54:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده اربعين جهاني ديگر

[خلاصه برنامه] اربعين جهاني ديگر قسمت دوم امروز ساعت 17/05

 • شروع برنامه:13:54:42
 • پایان برنامه: 13:55:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده عتبات کلمات

[خلاصه برنامه] کلمات عتبات -قسمت دوم امشب ساعت 22/00 بازپخش روز بعد ساعت 11/00

 • شروع برنامه:13:55:42
 • پایان برنامه: 13:55:50
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:55:50
 • پایان برنامه: 13:56:02
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:56:02
 • پایان برنامه: 13:58:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:58:01
 • پایان برنامه: 13:58:27
 • طول برنامه:

آرم تايم خيلي دور خيلي نزديک

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:58:27
 • پایان برنامه: 15:00:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

خيلي دور خيلي نزديک

[موضوع] اسلام هراسي [تهيه کننده] مصطفي پور محمدي [کارگردان] مصطفي پور محمدي [مجري] شهاب اسفند ياري [ميهمان] ظفر بنگاش (روزنامه نگار و تحليل گر سياسي )

 • شروع برنامه:15:00:09
 • پایان برنامه: 15:00:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:00:59
 • پایان برنامه: 15:01:11
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:01:11
 • پایان برنامه: 15:02:01
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:02:01
 • پایان برنامه: 15:02:27
 • طول برنامه:

آرم تايم چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:02:27
 • پایان برنامه: 15:54:46
 • طول برنامه:52 دقیقه

چهار سوي علم

[موضوع] تاريخچه زمين [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:15:54:46
 • پایان برنامه: 15:54:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:54:51
 • پایان برنامه: 15:55:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:55:17
 • پایان برنامه: 15:56:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده رستاخيز-عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:56:47
 • پایان برنامه: 15:56:55
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:56:55
 • پایان برنامه: 15:57:07
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:57:07
 • پایان برنامه: 15:59:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:59:46
 • پایان برنامه: 16:00:12
 • طول برنامه:

آرم تايم گزينه 4 -زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:12
 • پایان برنامه: 16:30:13
 • طول برنامه:30 دقیقه

گزينه 4 ( زنده)

[زنده] [موضوع] کنکور [تهيه کننده] محمد رضا ضرغامي [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] مهدي آرامفر ، مجتبي دادبام ، جعفر مهر پور

 • شروع برنامه:16:30:13
 • پایان برنامه: 16:32:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه (17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:32:49
 • پایان برنامه: 16:35:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

نما 4

[موضوع] موسيقي دايره [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:16:35:43
 • پایان برنامه: 16:37:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده رستاخيز-عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:37:13
 • پایان برنامه: 16:38:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده حکايت دل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:38:21
 • پایان برنامه: 16:39:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مستند 313

[خلاصه برنامه] مستند 313 با موضوع اربعين امشب ساعت 22/30 روز بعد ساعت 08/30

 • شروع برنامه:16:39:21
 • پایان برنامه: 16:39:29
 • طول برنامه:

پايان بندي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:39:29
 • پایان برنامه: 16:39:55
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:39:55
 • پایان برنامه: 17:09:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

يادگيري آسان- زنده

[زنده] [موضوع] کنکور [تهيه کننده] محمد جواد عبدالرحمان [مجري] علي نيک زاد [ميهمان] امير مسعودي

 • شروع برنامه:17:09:56
 • پایان برنامه: 17:10:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:10:08
 • پایان برنامه: 17:10:56
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:10:56
 • پایان برنامه: 17:11:22
 • طول برنامه:

آرم تايم اربعين جهاني ديگر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:11:22
 • پایان برنامه: 17:43:43
 • طول برنامه:32 دقیقه

اربعين جهاني ديگر

[موضوع] اربعين حسيني [تهيه کننده] سيد شهاب الدين لاجوردي [ميهمان] حجت الاسلام دکتر احمد راهدار (عضو هيات علمي دانشگاه باقرالعلوم)

 • شروع برنامه:17:43:43
 • پایان برنامه: 17:43:58
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:43:58
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن اذانگاهي(5)-يوسف-احمدشبيب

[موضوع] عربي بودن قرآن و داستان حضرت يوسف (ع)

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:55:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب با صداي حسين سعيديان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:22
 • پایان برنامه: 17:56:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عج

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:56:49
 • پایان برنامه: 17:57:04
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:57:04
 • پایان برنامه: 17:57:16
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:57:16
 • پایان برنامه: 18:01:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:01:46
 • پایان برنامه: 18:02:12
 • طول برنامه:

آرم تايم مجموعه اميرکبير

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:02:12
 • پایان برنامه: 19:00:12
 • طول برنامه:58 دقیقه

مجموعه اميرکبير

[قسمت] 4 [موضوع] مجموعه اميرکبير [تهيه کننده] فيلم و سريال [کارگردان] سعيد نيک پور

 • شروع برنامه:19:00:12
 • پایان برنامه: 19:00:24
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:00:24
 • پایان برنامه: 19:02:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:02:29
 • پایان برنامه: 19:02:55
 • طول برنامه:

آرم تايم چرخ-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:02:55
 • پایان برنامه: 19:47:55
 • طول برنامه:45 دقیقه

چرخ- زنده

[زنده] [موضوع] مجله علمي [تهيه کننده] الهه بهبودي [مجري] حافظ آهي راد ، عبدالحسين رجبي فروتن [ميهمان] دکتر مهران حبيبي رضايي ، سيد امير سادات موسوي

 • شروع برنامه:19:47:55
 • پایان برنامه: 19:48:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:48:21
 • پایان برنامه: 19:48:33
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:48:33
 • پایان برنامه: 19:55:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:55:02
 • پایان برنامه: 19:55:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:55:28
 • پایان برنامه: 19:59:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

زلال انديشه-مقام معظم رهبري

[خلاصه برنامه] بيانات مقام معظم رهبري در خصوص سنگين بارترين مردم و کوشا ترين مردم

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آرم خبر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار

[زنده] [موضوع] خبر 20

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:26:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده دومين همايش کتاب سال حکومت اسلامي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:26:19
 • پایان برنامه: 20:27:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سامانه ارتباطي زايرين اربعين

[خلاصه برنامه] سامانه ويژه ارتباطي زايرين اربعين در سامانه پيام رسان بله

 • شروع برنامه:20:27:19
 • پایان برنامه: 20:27:34
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:27:34
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (19)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:32:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

4 دقيقه فارسي

[موضوع] زبان فارسي [تهيه کننده] داوود آجرلو [مجري] مهدي صالحي [ميهمان] مهدي صالحي

 • شروع برنامه:20:32:09
 • پایان برنامه: 20:32:31
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:32:31
 • پایان برنامه: 20:32:57
 • طول برنامه:

آرم تايم فوتون

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:32:57
 • پایان برنامه: 20:44:19
 • طول برنامه:11 دقیقه

فوتون

[موضوع] فوتون [تهيه کننده] حسين رضا قرباني [مجري] محمد طالبي [ميهمان] آقايان دکتر محمدي ماحوزي- عبدالمهدي مستکين- عطاا... حسني- تنکابني و قيداري

 • شروع برنامه:20:44:19
 • پایان برنامه: 20:44:29
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:44:29
 • پایان برنامه: 20:52:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنرنامه

[موضوع] هنرهاي تجسمي [تهيه کننده] محمد علي بازي [مجري] بهار ابراهيمي [ميهمان] مريم روشنفکر

 • شروع برنامه:20:52:39
 • پایان برنامه: 20:53:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (20)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:53:05
 • پایان برنامه: 20:53:17
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:53:17
 • پایان برنامه: 20:55:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:55:18
 • پایان برنامه: 20:55:44
 • طول برنامه:

آرم تايم حکايت دل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:55:44
 • پایان برنامه: 21:53:09
 • طول برنامه:57 دقیقه

حکايت دل

[موضوع] پرده گشا-رازنما [تهيه کننده] سيد عليرضا حسيني [کارگردان] بيژن شکرريز [ميهمان] استاد حسن انوري

 • شروع برنامه:21:53:09
 • پایان برنامه: 21:53:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (21)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:53:35
 • پایان برنامه: 21:53:47
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:53:47
 • پایان برنامه: 21:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:56:00
 • پایان برنامه: 21:56:26
 • طول برنامه:

آرم تايم عتبات کلمات

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:56:26
 • پایان برنامه: 22:26:26
 • طول برنامه:30 دقیقه

عتبات کلمات

[موضوع] يک شعر-يک شاعر [تهيه کننده] سجاد نوروزي [کارگردان] مهدي زنگنه [ميهمان] احمد علوي: شاعر

 • شروع برنامه:22:26:26
 • پایان برنامه: 22:26:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (22)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:26:52
 • پایان برنامه: 22:27:18
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند 313

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:27:18
 • پایان برنامه: 22:58:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند 313

[تهيه کننده] امين کاشرفي [کارگردان] امين کاشرفي

 • شروع برنامه:22:58:59
 • پایان برنامه: 22:59:11
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:59:11
 • پایان برنامه: 23:01:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:01:14
 • پایان برنامه: 23:01:40
 • طول برنامه:

آرم تايم رستاخيز

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:01:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:58 دقیقه

رستاخيز

[موضوع] پياده روي اربعين [تهيه کننده] حامد يامين پور [کارگردان] حامد يامين پور [مجري] وحيد يامين پور [ميهمان] (اساتيد دانشگاه)-دکتر مصطفي زمانيان -حجت الاسلام عليزاده-ناصر باقري مقدم