جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:19
 • پایان برنامه: 00:23:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:24:58
 • پایان برنامه: 00:49:46
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:00:49:46
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:21:56
 • طول برنامه:16 دقیقه

بر بنیان دانش

تکرار بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:01:21:56
 • پایان برنامه: 01:34:52
 • طول برنامه:12 دقیقه

منتخب هفته

منتخب هفته

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:59:48
 • طول برنامه:24 دقیقه

نبض دانشجو

تکرار نبض دانشجو

 • شروع برنامه:02:04:13
 • پایان برنامه: 02:34:50
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهربرگ

شهربرگ

 • شروع برنامه:02:34:50
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

به دنبال صلح

به دنبال صلح - قسمت اول

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:19:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:03:20:57
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

ایران

ایران

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:59:50
 • طول برنامه:24 دقیقه

فاکتور دوم

فاکتور دوم

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:24:37
 • طول برنامه:19 دقیقه

ایوان رنگین کمان

اسلام زاده

 • شروع برنامه:04:24:46
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:04:47:38
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

بر بنیان دانش

ادامه بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:50:07
 • طول برنامه:45 دقیقه

به دنبال صلح

به دنبال صلح

 • شروع برنامه:05:50:07
 • پایان برنامه: 05:58:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:27:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

فناوری اطلاعات

تکرار فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:50:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

2018

کشور روسیه

 • شروع برنامه:06:50:06
 • پایان برنامه: 06:55:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران پیشگام در ایمنی سازی کودکان

ایران پیشگام در ایمنی سازی کودکان

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:24:03
 • طول برنامه:14 دقیقه

ایران

تکرار مستند ایران

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:39:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:50:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:29:01
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاش ایرانی

تکرار تلاش ایرانی

 • شروع برنامه:08:34:51
 • پایان برنامه: 08:59:39
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:09:00:20
 • پایان برنامه: 09:09:42
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:27:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

چهارشنبه عاشقانه

تکرار در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:09:33:20
 • پایان برنامه: 09:44:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:09:45:09
 • پایان برنامه: 09:58:05
 • طول برنامه:12 دقیقه

منتخب هفته

تکرار منتخب هفته

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:28:24
 • طول برنامه:13 دقیقه

از جنس بلور

از جنس بلور - قسمت دوم

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:51:36
 • طول برنامه:16 دقیقه

مصاحبه با عدنان منصور - وزیر خارجه سابق لبنان

مصاحبه با عدنان منصور - وزیر خارجه سابق لبنان

 • شروع برنامه:10:51:45
 • پایان برنامه: 10:58:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلاه سفیدها

کلاه سفیدها

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

نبض ورزش

تکرار نبض ورزش

 • شروع برنامه:12:02:58
 • پایان برنامه: 12:34:45
 • طول برنامه:31 دقیقه

اولیور استون

گفتگو با اولیور استون - کارگردان آمریکایی

 • شروع برنامه:12:40:04
 • پایان برنامه: 12:59:41
 • طول برنامه:19 دقیقه

ایوان رنگین کمان

ایوان رنگین کمان

 • شروع برنامه:13:04:38
 • پایان برنامه: 13:49:39
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر 13

ادامه خبر 13

 • شروع برنامه:13:59:33
 • پایان برنامه: 14:29:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

با سفیر روسیه

مصاحبه با سفیر روسیه

 • شروع برنامه:14:33:20
 • پایان برنامه: 14:49:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:15:07:16
 • پایان برنامه: 15:12:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

نه به کتاب نخواندن

نه به کتاب نخواندن

 • شروع برنامه:15:14:08
 • پایان برنامه: 15:29:51
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

شهر فرنگ

تکرار شهر فرنگ

 • شروع برنامه:17:00:20
 • پایان برنامه: 17:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 17

خبر 17

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:27:56
 • طول برنامه:12 دقیقه

منتخب هفته

تکرار منتخب هفته

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:51:36
 • طول برنامه:16 دقیقه

مصاحبه با عدنان منصور - وزیر خارجه سابق لبنان

مصاحبه با عدنان منصور - وزیر خارجه سابق لبنان

 • شروع برنامه:18:00:13
 • پایان برنامه: 18:14:47
 • طول برنامه:14 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات / زنده

 • شروع برنامه:18:15:09
 • پایان برنامه: 18:28:04
 • طول برنامه:12 دقیقه

ماموریت شن ها

واقعه طبس

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:31:34
 • طول برنامه:31 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:33:10
 • پایان برنامه: 19:59:51
 • طول برنامه:26 دقیقه

دوما

دوما

 • شروع برنامه:20:00:20
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:15:08
 • پایان برنامه: 20:46:55
 • طول برنامه:31 دقیقه

اولیور استون

اولیور استون

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:11:37
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:04
 • پایان برنامه: 21:25:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

2018

کشور روسیه

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:37
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:06
 • پایان برنامه: 21:58:02
 • طول برنامه:12 دقیقه

منتخب هفته

تکرار منتخب هفته

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:18
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

نبض

نبض / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:24:43
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:54:37
 • طول برنامه:19 دقیقه

ایوان رنگین کمان

ایوان رنگین کمان