جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:50:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

گفتگوی اجتماعی

افزایش تبلیغات غیرمجاز پزشکی؛ خلا قانون یا ضعف در اجرای قانون؟

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:29:43
 • طول برنامه:24 دقیقه

شهربرگ

بحران آب - قسمت سوم

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:59:54
 • طول برنامه:24 دقیقه

خسته نباشید

چوپانی - قسمت اول

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:29:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

به رنگ عشق

خواجه نصیر

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:19:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

شبکه

شبکه

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:29:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:59:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:25:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

بدون مرز

کشیش دایو اسمیت

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:51:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

شهربرگ

بحران آب - قسمت سوم

 • شروع برنامه:04:53:38
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

شهر برگ

ادامه شهربرگ

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:29:39
 • طول برنامه:24 دقیقه

خسته نباشید

چوپانی - قسمت دوم

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:55:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

گفتگوی اجتماعی

افزایش تبلیغات غیرمجاز پزشکی؛ خلا قانون یا ضعف در اجرای قانون؟

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:14:27
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آتشکاران

تکرار در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:39:38
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:07:00:17
 • پایان برنامه: 07:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قصه های آب

قصه های آب

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:38:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:39:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ترافیکی

خبر ترافیکی / زنده

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:15
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 08:57:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

سوری سازی

سوری سازی

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:54:28
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:09:54:28
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در انتظار

در انتظار

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:25:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف مردم

کدام عامل در مشکلات موثرتر است؟

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:15
 • پایان برنامه: 10:56:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:28:18
 • طول برنامه:13 دقیقه

قصه رسیدن

عرق گیری در مراغه - قسمت دوم

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:15
 • پایان برنامه: 11:56:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تیتر امشب

تکرار تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:59:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

شبکه

تکرار شبکه

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:13:11:38
 • پایان برنامه: 13:48:25
 • طول برنامه:36 دقیقه

خبر 13

ادامه خبر 13

 • شروع برنامه:13:48:46
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

رانت اطلاعاتی

رانت اطلاعاتی

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شهربرگ

شهربرگ

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:46:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:14:47:00
 • پایان برنامه: 14:54:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

رو در رو

رو در رو

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 15

خبر 15

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:27:21
 • طول برنامه:12 دقیقه

درمیان مردم

وزیرآموزش و پرورش

 • شروع برنامه:15:30:17
 • پایان برنامه: 15:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قصه رسیدن

قصه رسیدن

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:16:36
 • طول برنامه:16 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:16:58
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

حال و روز کاشی و سرامیک ایرانی

حال و روز کاشی و سرامیک ایرانی

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در همین نزدیکی

تکرار در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:18:00:20
 • پایان برنامه: 18:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:14:51
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آزادگان و سینما

آزادگان و سینما

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:18
 • پایان برنامه: 19:56:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:15:38
 • پایان برنامه: 20:27:42
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 20

ادامه خبر 20

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:14:16
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:14:38
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:44:52
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گزارش یک کودتا

گزارش یک کودتا

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:29
 • پایان برنامه: 22:56:31
 • طول برنامه:41 دقیقه

پیگیری

پیگیری / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو