جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:19
 • پایان برنامه: 00:23:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 00:48:57
 • طول برنامه:23 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 00:59:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

تکرار نبض دانشجو

 • شروع برنامه:01:34:02
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

انقلاب های جهان

تکرار انقلاب های جهان

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

سفیران

سفیران - قسمت اول

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:59:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجاز

مجاز

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:44:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

شهدای ترور

شهدای ترور

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 03:59:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:29:24
 • طول برنامه:24 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

انقلاب های جهان

تکرار انقلاب های جهان

 • شروع برنامه:05:22:38
 • پایان برنامه: 05:33:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

انقلاب های جهان

ادامه انقلاب های جهان

 • شروع برنامه:05:34:15
 • پایان برنامه: 05:58:57
 • طول برنامه:24 دقیقه

سفیران

سفیران - قسمت دوم

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:13:49
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:54:19
 • طول برنامه:14 دقیقه

فناوری اطلاعات

تکرار فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:14:21
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:14:43
 • پایان برنامه: 07:29:11
 • طول برنامه:14 دقیقه

یک لقمه نون

تکرار یک لقمه نون

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:38:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:39:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ترافیکی

خبر ترافیکی / زنده

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:54:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:18
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

شبکه

تکرار شبکه

 • شروع برنامه:10:33:20
 • پایان برنامه: 10:39:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:18
 • پایان برنامه: 10:56:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ایران

مستند ایران

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:18
 • پایان برنامه: 11:56:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیگیری

تکرار پیگیری

 • شروع برنامه:12:20:38
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

پیگیری

ادامه پیگیری

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:49:39
 • طول برنامه:49 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

تکرار نبض دانشجو

 • شروع برنامه:14:33:20
 • پایان برنامه: 14:49:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در همین نزدیکی

تکرار در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:15:33:17
 • پایان برنامه: 15:44:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ایران

تکرار مستند ایران

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

منتخب هفته

منتخب هفته

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:39:39
 • طول برنامه:39 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:18
 • پایان برنامه: 19:56:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:30:20
 • پایان برنامه: 20:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:17
 • پایان برنامه: 21:56:42
 • طول برنامه:41 دقیقه

شهر فرنگ

شهر فرنگ / زنده

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:33
 • پایان برنامه: 22:56:26
 • طول برنامه:40 دقیقه

نبض ورزش

نبض ورزش / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:24:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

بر بنیان دانش

تکرار بر بنیان دانش