جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:59:15
 • طول برنامه:29 دقیقه

به رنگ عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:20
 • پایان برنامه: 01:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 1

خبر 1

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 01:48:25
 • طول برنامه:38 دقیقه

بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 01:59:21
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:20
 • پایان برنامه: 02:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 2

خبر 2

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:27:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:02:27:00
 • پایان برنامه: 02:33:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

بخشش محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:58:46
 • طول برنامه:23 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:03:00:20
 • پایان برنامه: 03:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 3

خبر 3

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:53:14
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار شهر فرنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:24
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پوران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:20
 • پایان برنامه: 04:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 4

خبر 4

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:28:46
 • طول برنامه:23 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:59:15
 • طول برنامه:29 دقیقه

به رنگ عشق

به رنگ عشق

 • شروع برنامه:05:00:20
 • پایان برنامه: 05:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 5

خبر 5

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:18:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

خسته نباشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:21:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

اذان صبح به افق تهران

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:49:37
 • طول برنامه:24 دقیقه

مه شکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 05:56:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

بخشش محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:57
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:28:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:49:21
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:01
 • پایان برنامه: 06:59:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

ستاره ای در خلیج فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:09
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:14:06
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:29:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

ثمر قند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:19
 • پایان برنامه: 07:32:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:39:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:44:09
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:59:48
 • طول برنامه:14 دقیقه

یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:13:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:19:05
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:15
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 08:55:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:59
 • پایان برنامه: 08:59:50
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:32:27
 • طول برنامه:32 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:32:48
 • پایان برنامه: 09:57:33
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:22
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:24:57
 • طول برنامه:14 دقیقه

تکرار فناوری اطلاعات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:17
 • پایان برنامه: 10:29:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس هواشناسی

کارشناس هواشناسی / زنده

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:39:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:15
 • پایان برنامه: 10:56:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:10:59:09
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:45:15
 • پایان برنامه: 11:57:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

روی خط خبر / زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:18
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:19
 • پایان برنامه: 12:02:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 12

خبر 12

 • شروع برنامه:12:02:43
 • پایان برنامه: 12:17:42
 • طول برنامه:14 دقیقه

تکرار نبض ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:20:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:04
 • پایان برنامه: 12:47:54
 • طول برنامه:26 دقیقه

تکرار نبض ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:59
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:44:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:00:19
 • پایان برنامه: 14:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 14

خبر 14

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مه شکن

مه شکن

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:46:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:14:55:17
 • پایان برنامه: 14:57:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس هواشناسی

کارشناس هواشناسی / زنده

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 15

خبر 15

 • شروع برنامه:15:30:17
 • پایان برنامه: 15:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

کلاس مجردها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شبکه

شبکه

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:30:19
 • پایان برنامه: 17:32:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:14:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در همین نزدیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 18:59:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:34:39
 • پایان برنامه: 19:39:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر حوزه

خبر حوزه

 • شروع برنامه:19:45:15
 • پایان برنامه: 19:59:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

پیام و پیامک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:27:42
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:18
 • پایان برنامه: 21:56:39
 • طول برنامه:41 دقیقه

چهار سوی لیگ

چهار سوی لیگ / زنده

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:22
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در همین نزدیکی

در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

به رنگ عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.