جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 00:10:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:10:10
 • پایان برنامه: 00:12:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله نصرالله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:12:11
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قهرمان تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:28:47
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش بینی آب و هوای شهرهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:00
 • پایان برنامه: 00:54:04
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 00:58:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:10
 • پایان برنامه: 00:58:21
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:21
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

مترجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:20
 • پایان برنامه: 01:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 1

خبر 1

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:35:58
 • طول برنامه:30 دقیقه

راه دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:58
 • پایان برنامه: 01:37:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش بینی آب و هوای شهرهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:11
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قهرمان تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 01:53:38
 • طول برنامه:13 دقیقه

بدون تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:53:38
 • پایان برنامه: 01:53:42
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:53:42
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نذر زینب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 01:58:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:10
 • پایان برنامه: 01:58:14
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:14
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اجتماع عاشقان اربعین حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:20
 • پایان برنامه: 02:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 2

خبر 2

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:24:57
 • طول برنامه:19 دقیقه

بدون مرز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:24:57
 • پایان برنامه: 02:26:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش بینی آب و هوای شهرهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:26:10
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ دل ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:34:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:02:34:47
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:20
 • پایان برنامه: 03:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 3

خبر 3

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:29:43
 • طول برنامه:24 دقیقه

مه شکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:43
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:59:35
 • طول برنامه:29 دقیقه

روزهای آزادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:35
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:

وله خبرنگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:20
 • پایان برنامه: 04:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 4

خبر 4

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:27:35
 • طول برنامه:22 دقیقه

نبض دانشجو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:35
 • پایان برنامه: 04:28:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش بینی آب و هوای شهرهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:48
 • پایان برنامه: 04:29:04
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:04
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:

وله اقتدار ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:34:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:47:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

خشونت در شیکاگو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:10
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:

بسم الله نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 04:50:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:38
 • پایان برنامه: 04:50:52
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:52
 • پایان برنامه: 04:50:56
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:56
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تشکر از موکب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:20
 • پایان برنامه: 05:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 5

خبر 5

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:34:35
 • طول برنامه:29 دقیقه

روزهای آزادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:35
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:56:58
 • طول برنامه:21 دقیقه

جهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:58
 • پایان برنامه: 05:58:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پایگاههای هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:57
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:10:21
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:21
 • پایان برنامه: 06:11:19
 • طول برنامه:

تیزر نبض دانشجو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:19
 • پایان برنامه: 06:12:02
 • طول برنامه:

تیزر شهر فرنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:02
 • پایان برنامه: 06:13:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مه شکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:11
 • پایان برنامه: 06:14:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر در میان مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:27
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مرکز ثقل عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 06:34:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عمومی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:37
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:46:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

سه کنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:17
 • پایان برنامه: 06:48:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله نصرالله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:18
 • پایان برنامه: 06:48:38
 • طول برنامه:

وله خبرنگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:38
 • پایان برنامه: 06:49:22
 • طول برنامه:

تیزر خبر قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:22
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:

امروز در تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 06:54:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

دیابت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:52
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 06:58:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:10
 • پایان برنامه: 06:58:14
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:14
 • پایان برنامه: 06:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:34
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:13:52
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:14:14
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:29:51
 • طول برنامه:14 دقیقه

روزهای آزادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:51
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:20
 • پایان برنامه: 07:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:41:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تبعیض در مدارس انگلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:57
 • پایان برنامه: 07:42:11
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:11
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:58:38
 • طول برنامه:13 دقیقه

بدون تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:38
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نذر زینب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:15:35
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:15:57
 • پایان برنامه: 08:16:11
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:16:11
 • پایان برنامه: 08:17:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر در میان مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:27
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:18
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 08:53:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

هواشناسی کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:41
 • پایان برنامه: 08:53:55
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:55
 • پایان برنامه: 08:54:53
 • طول برنامه:

تیزر نبض دانشجو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:53
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 08:56:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

نژاد پرستی در انگلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:56
 • پایان برنامه: 08:57:34
 • طول برنامه:

امروز در تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:34
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:00
 • پایان برنامه: 08:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:00
 • پایان برنامه: 09:54:42
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:19
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:12:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:27:17
 • پایان برنامه: 10:29:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس هواشناسی

کارشناس هواشناسی / زنده

 • شروع برنامه:10:30:12
 • پایان برنامه: 10:34:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:37:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:37:54
 • پایان برنامه: 10:38:08
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:08
 • پایان برنامه: 10:39:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عمومی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:18
 • پایان برنامه: 10:56:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:10:57:00
 • پایان برنامه: 10:57:14
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:44
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:13:00
 • پایان برنامه: 11:13:44
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:12
 • پایان برنامه: 11:27:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:15
 • پایان برنامه: 11:41:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:43:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:29
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:18
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

روی خط خبر / زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:52:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:38
 • پایان برنامه: 11:59:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

روی خط خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:19
 • پایان برنامه: 12:02:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 12

خبر 12

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:44:56
 • طول برنامه:41 دقیقه

تکرار پیگیری سیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:16
 • پایان برنامه: 12:57:04
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:04
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:44:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

خبر 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:45:38
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:38
 • پایان برنامه: 13:47:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عمومی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 13:58:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

هواشناسی کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:46
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:27:38
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:49:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ترافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:17
 • پایان برنامه: 14:57:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس هواشناسی

کارشناس هواشناسی / زنده

 • شروع برنامه:14:58:00
 • پایان برنامه: 14:58:14
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 15

خبر 15

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:10:42
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:46
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:46
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:52
 • پایان برنامه: 15:57:36
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:36
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:21:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:12
 • پایان برنامه: 16:27:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:40:48
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:29
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مرکز ثقل عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:22:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:23:12
 • پایان برنامه: 17:27:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:47
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:19
 • پایان برنامه: 17:32:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:46:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

نبض دانشجو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:00
 • پایان برنامه: 17:48:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:27
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:15
 • پایان برنامه: 18:13:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:22
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:15
 • پایان برنامه: 18:54:45
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 18:58:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:19
 • پایان برنامه: 18:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:29:25
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:29:25
 • پایان برنامه: 19:34:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر حوزه

خبر حوزه

 • شروع برنامه:19:34:46
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:18
 • پایان برنامه: 19:56:46
 • طول برنامه:21 دقیقه

جهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:04
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:27:42
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:30:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:03
 • پایان برنامه: 20:43:17
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:17
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:12:00
 • پایان برنامه: 21:12:42
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:26:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

سه کنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:17
 • پایان برنامه: 21:26:31
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:38
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:57:33
 • پایان برنامه: 21:57:47
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:47
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:14:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:16
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:18
 • پایان برنامه: 22:56:42
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:00
 • پایان برنامه: 22:58:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:31:38
 • طول برنامه:31 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:33:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:33:42
 • پایان برنامه: 23:34:30
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:30
 • پایان برنامه: 23:35:08
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.