جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:09:58
 • پایان برنامه: 00:13:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

مجلس در قانون اساسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:13:43
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک فناوری فضایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:28:47
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی گرافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:56
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:56
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 00:57:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:28
 • پایان برنامه: 00:57:45
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:45
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

روستای سنجان استان مرکزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:20
 • پایان برنامه: 01:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 1

خبر 1

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:21:37
 • طول برنامه:16 دقیقه

پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:37
 • پایان برنامه: 01:35:11
 • طول برنامه:13 دقیقه

من می تونم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:11
 • پایان برنامه: 01:57:20
 • طول برنامه:22 دقیقه

بر بنیان دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:20
 • پایان برنامه: 01:58:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی گرافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:33
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله دهه فجر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:20
 • پایان برنامه: 02:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 2

خبر 2

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:19
 • پایان برنامه: 02:47:53
 • طول برنامه:17 دقیقه

بازگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:53
 • پایان برنامه: 02:59:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

اسرار دربار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:03
 • پایان برنامه: 02:59:54
 • طول برنامه:

موشن گرافیک فولاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:54
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:20
 • پایان برنامه: 03:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 3

خبر 3

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:47:54
 • طول برنامه:42 دقیقه

تکرار شهر فرنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:54
 • پایان برنامه: 03:58:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:05
 • پایان برنامه: 03:59:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی گرافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:18
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:

تیزر هشتگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:20
 • پایان برنامه: 04:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 4

خبر 4

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:35:33
 • طول برنامه:30 دقیقه

خشت بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:33
 • پایان برنامه: 04:52:10
 • طول برنامه:16 دقیقه

پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:10
 • پایان برنامه: 04:53:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی گرافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:23
 • پایان برنامه: 04:59:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

سواد رسانه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:39
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:20
 • پایان برنامه: 05:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 5

خبر 5

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:27:09
 • طول برنامه:22 دقیقه

بر بنیان دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:09
 • پایان برنامه: 05:32:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

دلقک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:14
 • پایان برنامه: 05:32:47
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:47
 • پایان برنامه: 05:32:51
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:51
 • پایان برنامه: 05:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

بسم الله نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:00
 • پایان برنامه: 05:36:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:38
 • پایان برنامه: 05:53:17
 • طول برنامه:16 دقیقه

تا قله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:17
 • پایان برنامه: 05:58:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

داستان نیویورک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:12
 • پایان برنامه: 05:58:57
 • طول برنامه:

وله دهه فجر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:57
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:09:58
 • پایان برنامه: 06:13:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

مجلس در قانون اساسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:43
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک فناوری فضایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:25:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

شبکه

 • شروع برنامه:06:25:11
 • پایان برنامه: 06:27:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:39
 • پایان برنامه: 06:28:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی گرافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:52
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انرژی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

خبر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 06:33:32
 • طول برنامه:

امروز در تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:32
 • پایان برنامه: 06:34:18
 • طول برنامه:

رمز پویا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:18
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:59:56
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:56
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:11:39
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:12:01
 • پایان برنامه: 07:13:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی گرافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:14
 • پایان برنامه: 07:14:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:18
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:29:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

کلاس مجردها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:32
 • پایان برنامه: 07:29:36
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:36
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:20
 • پایان برنامه: 07:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:40:06
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:06
 • پایان برنامه: 07:41:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایران ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:35
 • پایان برنامه: 07:43:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:43:21
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تا قله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:10:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:10:43
 • پایان برنامه: 08:11:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی گرافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:11:56
 • پایان برنامه: 08:13:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایران ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:13:00
 • پایان برنامه: 08:13:19
 • طول برنامه:

وله دهه فجر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:13:19
 • پایان برنامه: 08:16:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ میهنم خاک تنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:16:20
 • پایان برنامه: 08:17:02
 • طول برنامه:

تیزر هشتگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:02
 • پایان برنامه: 08:17:33
 • طول برنامه:

تیزر تا قله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:33
 • پایان برنامه: 08:18:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک موشک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:18:34
 • پایان برنامه: 08:18:53
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:18:53
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:18
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 08:52:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:28
 • پایان برنامه: 08:57:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

مجلس در قانون اساسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:21
 • پایان برنامه: 08:57:53
 • طول برنامه:

امروز در تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:53
 • پایان برنامه: 08:58:26
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:26
 • پایان برنامه: 08:58:37
 • طول برنامه:

وله لوگوی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:37
 • پایان برنامه: 08:58:43
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:43
 • پایان برنامه: 08:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:29:59
 • پایان برنامه: 09:54:55
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:55
 • پایان برنامه: 09:55:54
 • طول برنامه:

وله دهه فجر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:54
 • پایان برنامه: 09:56:25
 • طول برنامه:

تیزر تا قله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:25
 • پایان برنامه: 09:57:24
 • طول برنامه:

موشن گرافیک نانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:24
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

مشاهیر تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:17
 • پایان برنامه: 10:29:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس هواشناسی

کارشناس هواشناسی / زنده

 • شروع برنامه:10:30:12
 • پایان برنامه: 10:34:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:37:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:18
 • پایان برنامه: 10:56:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:10:57:32
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:12:12
 • پایان برنامه: 11:13:11
 • طول برنامه:

پیگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:23
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:15
 • پایان برنامه: 11:41:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:42:14
 • پایان برنامه: 11:43:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:21
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تا قله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:11
 • پایان برنامه: 12:04:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

کرونا

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تکرار نبض ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:20:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:32
 • پایان برنامه: 12:57:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:23
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:44:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:00:16
 • پایان برنامه: 14:11:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

علمی - پزشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:27:35
 • طول برنامه:12 دقیقه

مشاهیر تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:27:35
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:49:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ترافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:17
 • پایان برنامه: 14:57:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس هواشناسی

کارشناس هواشناسی / زنده

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 15

خبر 15

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بدون تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 15:35:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:24
 • پایان برنامه: 15:54:36
 • طول برنامه:14 دقیقه

جشنواره فیلم فجر / زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:12
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:20:12
 • پایان برنامه: 16:24:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

هواشناسی کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

از سراسر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:22:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:23:12
 • پایان برنامه: 17:26:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:09
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:19
 • پایان برنامه: 17:32:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:37
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 17:59:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:15
 • پایان برنامه: 18:13:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:28:55
 • طول برنامه:13 دقیقه

تا قله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:15
 • پایان برنامه: 18:54:45
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 18:55:08
 • طول برنامه:

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:08
 • پایان برنامه: 18:57:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:53
 • پایان برنامه: 18:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:29:39
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر حوزه

خبر حوزه

 • شروع برنامه:19:35:18
 • پایان برنامه: 19:55:10
 • طول برنامه:19 دقیقه

جهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:28
 • پایان برنامه: 19:58:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:19
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:27:42
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:30:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:35
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

هواشناسی کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:12:35
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:12:57
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:15
 • پایان برنامه: 21:56:45
 • طول برنامه:41 دقیقه

چهار سوی لیگ

چهار سوی لیگ / زنده

 • شروع برنامه:21:57:26
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:18
 • پایان برنامه: 22:56:42
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:22:57:54
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:29:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:43:55
 • طول برنامه:13 دقیقه

تا قله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:43:55
 • پایان برنامه: 23:46:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.