جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 00:34:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 00:57:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

حسین سیدالشهداء

حسین سیدالشهداء ( قسمت دوم )

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:15:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک لقمه نون

یک لقمه نون

 • شروع برنامه:01:20:00
 • پایان برنامه: 01:29:46
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:48:58
 • طول برنامه:13 دقیقه

طلای سبز

طلای سبز

 • شروع برنامه:01:49:41
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:18:43
 • طول برنامه:13 دقیقه

آفتاب گردان

گوادا لوپه دامارا

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:29:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:58:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

هاکریا 2040

هاکریا 2040 ( قسمت اول )

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:24:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

رخنه

رخنه

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:53:52
 • طول برنامه:18 دقیقه

پولیس پولیس

پولیس پولیس

 • شروع برنامه:03:54:28
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حقوق همسایه

حقوق همسایه

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:25:22
 • طول برنامه:20 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:04:25:22
 • پایان برنامه: 04:30:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

اسرائیل از درون

اسرائیل از درون

 • شروع برنامه:04:35:01
 • پایان برنامه: 04:55:34
 • طول برنامه:20 دقیقه

خاطره فراموش شده

بوسنی

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:29:11
 • طول برنامه:24 دقیقه

حسین سیدالشهداء

حسین سیدالشهداء ( قسمت اول )

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:57:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

حسین سیدالشهداء

حسین سیدالشهداء ( قسمت دوم )

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:25:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک لقمه نون

یک لقمه نون

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:44:58
 • پایان برنامه: 06:58:56
 • طول برنامه:13 دقیقه

طلای سبز

طلای سبز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:28:43
 • طول برنامه:13 دقیقه

آفتاب گردان

گوادا لوپه دامارا

 • شروع برنامه:07:33:00
 • پایان برنامه: 07:39:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:39:00
 • پایان برنامه: 07:45:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ترافیکی

خبر ترافیکی

 • شروع برنامه:07:45:03
 • پایان برنامه: 07:55:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:09:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پیک بامدادی

پیک بامدادی / زنده

 • شروع برنامه:08:35:55
 • پایان برنامه: 08:55:53
 • طول برنامه:19 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:59:50
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:52:42
 • طول برنامه:22 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:04
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مامور قانون

در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:10:33:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:14:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:14:54
 • پایان برنامه: 11:28:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

یک لقمه نون

یک لقمه نون

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:39:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:12:02:11
 • پایان برنامه: 12:44:10
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تکرار تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:44:10
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

ظهور یا افول

 • شروع برنامه:12:59:50
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:27:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

حسین سیدالشهداء

حسین سیدالشهداء ( قسمت دوم )

 • شروع برنامه:14:33:00
 • پایان برنامه: 14:49:33
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:25:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

گزارش سینمایی ( 3 )

سینمای دفاع مقدس - قسمت سوم

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:59:41
 • طول برنامه:14 دقیقه

گپ و گفت دانشجویی

گپ و گفت دانشجویی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:17:39
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی زنده 18:30

 • شروع برنامه:18:59:50
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی