جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:20
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی پزشکی

ایران در جمع کشور‌های پیشرو مقابله با سرطان

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:29:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تکرار تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

به رنگ عشق

چابهار

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:19:41
 • طول برنامه:14 دقیقه

طبل هبوط

طبل هبوط - قسمت سیزدهم

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:29:46
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:59:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

شهربرگ

گرانی - قسمت دوم

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:20:57
 • طول برنامه:15 دقیقه

دلبافته

دلبافته

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

به رنگ عشق

چابهار

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:49:41
 • طول برنامه:14 دقیقه

طبل هبوط

طبل هبوط - قسمت سیزدهم

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:29:07
 • طول برنامه:14 دقیقه

نیمه پنهان ماه

نادیه خاوری - قسمت اول

 • شروع برنامه:06:30:21
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:54:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:29:21
 • طول برنامه:14 دقیقه

واقعیت مجاز

واقعیت مجاز - قسمت اول

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:39:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:54:46
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:15
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:31:32
 • پایان برنامه: 09:56:32
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:12:18
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:12:40
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

فرزندان حمزه

در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:15
 • پایان برنامه: 10:56:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:14:31
 • پایان برنامه: 11:29:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه رسیدن

آفرود - قسمت اول

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:37:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:51:38
 • پایان برنامه: 11:59:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:43:28
 • طول برنامه:40 دقیقه

تیتر امشب

تکرار تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:49:39
 • طول برنامه:49 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:29:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تکرار تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:46:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 15

خبر 15

 • شروع برنامه:15:13:50
 • پایان برنامه: 15:28:28
 • طول برنامه:14 دقیقه

کلاس مجردها

کلاس مجردها - قسمت چهارم

 • شروع برنامه:15:30:17
 • پایان برنامه: 15:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:59:51
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه رسیدن

آفرود - قسمت اول

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:28:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف مردم

عوامل نوسان قیمت ارز

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:58:47
 • طول برنامه:13 دقیقه

سیمرغ

سیمرغ - قسمت دهم

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:41:38
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

سفر به طبیعت

ادامه سفر به طبیعت

 • شروع برنامه:18:00:20
 • پایان برنامه: 18:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:15:13
 • پایان برنامه: 18:26:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات / زنده

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:53:18
 • طول برنامه:22 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:18:53:40
 • پایان برنامه: 18:59:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

حاشیه دیدار رهبری با نخبگان

حاشیه دیدار رهبری با نخبگان

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:21:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:26:31
 • پایان برنامه: 19:53:15
 • طول برنامه:26 دقیقه

به رنگ عشق

چابهار

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:27:42
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر فارس

خبر فارس / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:13:52
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:14:14
 • پایان برنامه: 21:28:28
 • طول برنامه:14 دقیقه

نیمه پنهان ماه

نادیه خاوری - قسمت دوم

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

فناوری اطلاعات

تکرار فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:22
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:41:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

رهبری در جمع صد هزار نفری بسیجیان

رهبری در جمع صد هزار نفری بسیجیان