جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:20
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:48
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی علمی و پژوهشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:26:06
 • طول برنامه:21 دقیقه

بدون مرز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:59:13
 • طول برنامه:24 دقیقه

مه شکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:01
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

به رنگ عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:46:31
 • طول برنامه:11 دقیقه

فناوری اطلاعات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 02:59:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:25:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

بر بنیان دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:48:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

آیینه های شام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 03:59:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شهربرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:56:06
 • طول برنامه:21 دقیقه

بدون مرز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:29:13
 • طول برنامه:24 دقیقه

مه شکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:58:41
 • طول برنامه:13 دقیقه

یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:26:31
 • طول برنامه:11 دقیقه

فناوری اطلاعات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:18
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:53:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

آیینه های شام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:26:36
 • طول برنامه:11 دقیقه

دانش ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:39:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:54:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:15
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:09:00:10
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:54:13
 • طول برنامه:24 دقیقه

مه شکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:14
 • پایان برنامه: 10:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:29:46
 • طول برنامه:14 دقیقه

خسته نباشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:09
 • پایان برنامه: 10:56:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:29:51
 • طول برنامه:14 دقیقه

راست و دروغ سلبریتی بودن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:58:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

تکرار پیام و پیامک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:38
 • پایان برنامه: 12:48:10
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار تیتر امشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:19
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

فناوری اطلاعات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:44:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:13:46:19
 • پایان برنامه: 14:00:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:33
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

به رنگ عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:46:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:14:47:40
 • پایان برنامه: 14:55:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:26
 • پایان برنامه: 15:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 15

خبر 15

 • شروع برنامه:15:10:42
 • پایان برنامه: 15:26:03
 • طول برنامه:15 دقیقه

بدون تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:17
 • پایان برنامه: 15:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:44:26
 • پایان برنامه: 16:00:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

صدای پای جهاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:24
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:21:37
 • پایان برنامه: 16:26:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاچاق سوخت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:17
 • پایان برنامه: 16:45:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:46:10
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

آیینه های شام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:15:38
 • پایان برنامه: 17:26:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبرنگاران جوان

ادامه خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:29:09
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهربرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:20
 • پایان برنامه: 18:10:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:14:10
 • پایان برنامه: 18:27:21
 • طول برنامه:13 دقیقه

شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:33
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:45:15
 • پایان برنامه: 19:59:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

پیام و پیامک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:27:42
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:40:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاچاق سوخت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان سمنان

خبر استان سمنان

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:18
 • پایان برنامه: 21:26:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شبکه

تکرار شبکه

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:09:28
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

جاری آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:22
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:28:00
 • پایان برنامه: 23:48:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

شاهد شام

توضیحات برنامه درج نشده است.