جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:27
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 00:59:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

قلم دوربین

 • شروع برنامه:01:00:20
 • پایان برنامه: 01:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 1

خبر 1

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:28:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:59:14
 • طول برنامه:29 دقیقه

شهربرگ

شهربرگ

 • شروع برنامه:02:00:20
 • پایان برنامه: 02:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 2

خبر 2

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:21:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

سیمرغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 02:29:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:58:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند نیمه شعبان

مستند نیمه شعبان

 • شروع برنامه:03:00:20
 • پایان برنامه: 03:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 3

خبر 3

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:29:07
 • طول برنامه:24 دقیقه

سرزمین من

سرزمین من

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:56:06
 • طول برنامه:21 دقیقه

مطبخ

مطبخ

 • شروع برنامه:04:00:20
 • پایان برنامه: 04:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 4

خبر 4

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:27:04
 • طول برنامه:22 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:48:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

دانش ایرانی

دانش ایرانی

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 04:51:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:20
 • پایان برنامه: 05:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 5

خبر 5

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:34:14
 • طول برنامه:29 دقیقه

شهربرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:51:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

سیمرغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:57
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:14:01
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تحقیر شیطان

تحقیر شیطان

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:55:08
 • طول برنامه:15 دقیقه

فناوری اطلاعات

تکرار فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:06:55:08
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:14:25
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:14:47
 • پایان برنامه: 07:29:28
 • طول برنامه:14 دقیقه

یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:19
 • پایان برنامه: 07:32:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:39:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:53:07
 • طول برنامه:13 دقیقه

از سراسر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:15
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:29
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:49:44
 • پایان برنامه: 08:54:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:13:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

شبکه

تکرار شبکه

 • شروع برنامه:10:27:17
 • پایان برنامه: 10:29:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس هواشناسی

کارشناس هواشناسی / زنده

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:15
 • پایان برنامه: 10:56:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:15
 • پایان برنامه: 11:56:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر / زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:19
 • پایان برنامه: 12:02:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 12

خبر 12

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تکرار تیتر امشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

کلاس مجردها

کلاس مجردها

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:04:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:38
 • پایان برنامه: 13:44:39
 • طول برنامه:40 دقیقه

خبر 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ترافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:19
 • پایان برنامه: 14:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 14

خبر 14

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:46:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:14:55:17
 • پایان برنامه: 14:57:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس هواشناسی

کارشناس هواشناسی / زنده

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 15

خبر 15

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در همین نزدیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:17
 • پایان برنامه: 15:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ترافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:19
 • پایان برنامه: 17:32:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

منتخب هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 18:59:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:34:39
 • پایان برنامه: 19:39:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر حوزه

خبر حوزه

 • شروع برنامه:19:40:18
 • پایان برنامه: 19:56:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:07:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:38
 • پایان برنامه: 20:27:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

منتخب هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:16
 • پایان برنامه: 22:57:34
 • طول برنامه:42 دقیقه

شهر فرنگ

شهر فرنگ / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش