جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:19
 • پایان برنامه: 00:24:41
 • طول برنامه:14 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 00:40:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط خبر

گفتگوی خارجی

 • شروع برنامه:00:40:01
 • پایان برنامه: 00:49:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

شهدای ترور

شهدای ترور

 • شروع برنامه:00:49:56
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:01:00:20
 • پایان برنامه: 01:06:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر 1

خبر 1

 • شروع برنامه:01:07:00
 • پایان برنامه: 01:31:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تکرار تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجاز

تکرار مجاز

 • شروع برنامه:02:00:20
 • پایان برنامه: 02:06:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر 2

خبر 2

 • شروع برنامه:02:09:44
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سفیران

سفیر آفریقای جنوبی

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:30:12
 • طول برنامه:25 دقیقه

انقلاب های جهان

تکرار انقلاب های جهان

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:57:56
 • طول برنامه:22 دقیقه

نبض دانشجو

تکرار نبض دانشجو

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:29:24
 • طول برنامه:24 دقیقه

بر بنیان دانش

تکرار بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رگ های کاغذی

رگ های کاغذی

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:23:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:52:48
 • طول برنامه:17 دقیقه

حاج رضوان

حاج رضوان

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آفتاب گردان

تکرار آفتاب گردان

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:38:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:39:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ترافیکی

خبر ترافیکی / زنده

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:18
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

در همین نزدیکی

تکرار در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:10:33:20
 • پایان برنامه: 10:39:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:18
 • پایان برنامه: 10:56:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یک لقمه نون

یک لقمه نون

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:18
 • پایان برنامه: 11:56:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:19:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تیتر امشب

تکرار تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:21:38
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تیتر امشب

ادامه تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:44:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تکرار تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:14:33:20
 • پایان برنامه: 14:49:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:15:33:17
 • پایان برنامه: 15:44:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یک لقمه نون

تکرار یک لقمه نون

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هاکریا 2040

هاکریا 2040 - قسمت اول

 • شروع برنامه:18:04:38
 • پایان برنامه: 18:14:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 18

ادامه خبر 18

 • شروع برنامه:18:15:13
 • پایان برنامه: 18:29:47
 • طول برنامه:14 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات / زنده

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:39:39
 • طول برنامه:39 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:18
 • پایان برنامه: 19:56:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فناوری اطلاعات

تکرار فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:22
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:24:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

هاکریا 2040

هاکریا 2040 ( قسمت دوم )