جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:53:10
 • طول برنامه:23 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

بازگشت ارز حاصل از صادرات

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:59:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

شهربرگ

گرانی - قسمت دوم

 • شروع برنامه:02:04:54
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تقریب

تقریب

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:59:42
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:29:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

به رنگ عشق

عسلویه

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:49:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

کلاس مجردها

کلاس مجردها

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 03:59:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:26:57
 • طول برنامه:21 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:04:52:38
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نبض دانشجو

ادامه نبض دانشجو

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:29:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

شهر برگ

گرانی - قسمت دوم

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:50:57
 • طول برنامه:15 دقیقه

دلبافته

دلبافته

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:29:34
 • طول برنامه:14 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:51:41
 • طول برنامه:11 دقیقه

فناوری اطلاعات

تکرار فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:24:52
 • طول برنامه:9 دقیقه

قصه رسیدن

تولید پوشاک - قسمت دوم

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:39:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:54:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

برکت

برکت

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:13:49
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:15
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:47
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:53:09
 • طول برنامه:23 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

بازگشت ارز حاصل از صادرات

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:12:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:12:39
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

واقعیت مجاز

واقعیت مجاز

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:39:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:15
 • پایان برنامه: 10:56:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:12:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:29:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند ایران

کیش

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:41:35
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:52:38
 • پایان برنامه: 11:59:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:53:35
 • طول برنامه:50 دقیقه

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر معظم ا

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر معظم انقلاب

 • شروع برنامه:13:00:10
 • پایان برنامه: 13:49:42
 • طول برنامه:49 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:03:42
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:46:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:14:47:15
 • پایان برنامه: 14:53:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

حاشیه دیدار رهبری با نخبگان

حاشیه دیدار رهبری با نخبگان

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:09:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 15

خبر 15

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:28:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

آیینه های شام

تکرار در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:15:30:17
 • پایان برنامه: 15:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:44:28
 • پایان برنامه: 15:58:28
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند ایران

کیش

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:01
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:19:23
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تکرار تیتر امشب

جایگاه نخبگان در افق توسعه کشور

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:32:04
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:17:46:38
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

بر بنیان دانش

ادامه بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:14:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

منتخب هفته

منتخب هفته

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:28:47
 • طول برنامه:13 دقیقه

سیمرغ

سیمرغ - قسمت دهم

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:18
 • پایان برنامه: 19:56:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:27:41
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:33:16
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

رهبری در جمع صد هزار نفری بسیجیان

رهبری در جمع صد هزار نفری بسیجیان

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر آبادان

خبر آبادان

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:14:23
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:14:45
 • پایان برنامه: 21:28:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

بدون تعارف

مادر شهیدان مظفر

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:42:40
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:44:41
 • پایان برنامه: 21:58:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

سیمرغ

سیمرغ - قسمت دهم

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:08:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:08:50
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

حاشیه دیدار رهبری با نخبگان

حاشیه دیدار رهبری با نخبگان

 • شروع برنامه:22:15:16
 • پایان برنامه: 22:57:34
 • طول برنامه:42 دقیقه

شهر فرنگ

شهر فرنگ / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش