جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:27:35
 • طول برنامه:22 دقیقه

بدون مرز

حامد کرزای

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:49:47
 • طول برنامه:14 دقیقه

نان و روغن

در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 01:59:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:29:44
 • طول برنامه:24 دقیقه

اینجا بهشت است

اینجا بهشت است - قسمت دوم

 • شروع برنامه:02:33:28
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:30:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

سیمای پنهان دنا

سیمای پنهان دنا - قسمت اول

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سیمای پنهان دنا

سیمای پنهان دنا - قسمت دوم

 • شروع برنامه:04:05:38
 • پایان برنامه: 04:25:34
 • طول برنامه:19 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:57:35
 • طول برنامه:22 دقیقه

بدون مرز

حامد کرزای

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:19:47
 • طول برنامه:14 دقیقه

نان و روغن

در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:29:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:54:44
 • طول برنامه:24 دقیقه

اینجا بهشت است

اینجا بهشت است - قسمت دوم

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:28:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

از جنس بلور

تاجیک - قسمت اول

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:52:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

چمران

شهید چمران

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:27:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

ایران

ارده محلات - دیدنیهای گلستان

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:39:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:54:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:18
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:18
 • پایان برنامه: 10:56:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قصه های آب

قصه های آب

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:18
 • پایان برنامه: 11:56:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تیتر امشب

تکرار تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

در همین نزدیکی

تکرار در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:13:09:38
 • پایان برنامه: 13:49:39
 • طول برنامه:40 دقیقه

خبر 13

ادامه خبر 13

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:47:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

چهار سوی لیگ

تکرار چهار سوی لیگ

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شبکه

تکرار شبکه

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:15:30:17
 • پایان برنامه: 15:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قصه های آب

قصه های آب

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

از جنس بلور

تکرار از جنس بلور - قسمت اول

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:18:00:20
 • پایان برنامه: 18:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

ظهور یا افول

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:18
 • پایان برنامه: 19:56:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:47:38
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ایوان رنگین کمان

ایوان رنگین کمان

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:22
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تکرار تاریخ شفاهی ایران