جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:46
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

توسعه‌ کیفی‌ شهرک‌های صنعتی

 • شروع برنامه:01:00:20
 • پایان برنامه: 01:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 1

خبر 1

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 01:29:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

بازی

بازی

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:59:24
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تکرار تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:29:46
 • طول برنامه:24 دقیقه

به رنگ عشق

کالای ایرانی

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:44:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 02:59:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:26:11
 • طول برنامه:21 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:55:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

بدون مرز

عدنان منصور

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:29:45
 • طول برنامه:24 دقیقه

شهربرگ

اخلاق پزشکی - قسمت دوم

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:54:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

بازی

بازی

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:29:24
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:56:11
 • طول برنامه:21 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:24:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:50:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

سینمای دفاع مقدس

سینمای دفاع مقدس - قسمت دوم

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:28:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

قصه رسیدن

تولید حوله - قسمت اول

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:39:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:54:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:15
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 08:58:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

به یاد ماندنی تر

به یاد ماندنی تر

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:13:00
 • پایان برنامه: 10:26:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

قصه رسیدن

تولید حوله - قسمت اول

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:15
 • پایان برنامه: 10:56:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:29:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

سیمرغ

سیمرغ - قسمت سوم

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:15
 • پایان برنامه: 11:55:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:44:47
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تکرار تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:44:47
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

سختی شیرین

سختی شیرین - قسمت دوم

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:49:39
 • طول برنامه:49 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

به رنگ عشق

به رنگ عشق

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:45:42
 • طول برنامه:15 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:14:46:02
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

به یاد ماندنی تر

به یاد ماندنی تر

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 15

خبر 15

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:29:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

نیمه پنهان ماه

سجادیان - قسمت دوم

 • شروع برنامه:15:30:17
 • پایان برنامه: 15:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:59:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

طبل هبوط

طبل هبوط - قسمت ششم

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سیمرغ

سیمرغ - چهارم

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:32:58
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

پنج نفر

پنج نفر

 • شروع برنامه:18:00:20
 • پایان برنامه: 18:12:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:18:00
 • پایان برنامه: 18:28:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

سینمای دفاع مقدس

سینمای دفاع مقدس - قسمت دوم

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:18
 • پایان برنامه: 19:56:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:27:42
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:34:59
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

11 سپتامبر

11 سپتامبر

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:27:47
 • طول برنامه:12 دقیقه

پازل هانسون

پازل هانسون

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:37
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:44:57
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سختی شیرین

سختی شیرین - قسمت دوم

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:22
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:57:02
 • طول برنامه:27 دقیقه

پنج نفر

پنج نفر