جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:01:05:16
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

اینجا بهشت است

اینجا بهشت است - قسمت دوم

 • شروع برنامه:01:33:28
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

نبض دانشجو

تکرار نبض دانشجو

 • شروع برنامه:02:34:58
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سیمای پنهان دنا

سیمای پنهان دنا - قسمت اول

 • شروع برنامه:03:10:04
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:56:08
 • طول برنامه:21 دقیقه

بدون مرز

سفیر افغانستان

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:17:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

چمران

شهید چمران

 • شروع برنامه:04:19:49
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:59:44
 • طول برنامه:24 دقیقه

اینجا بهشت است

اینجا بهشت است - قسمت دوم

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:31:32
 • طول برنامه:26 دقیقه

نبض دانشجو

تکرار نبض دانشجو

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:54:54
 • طول برنامه:19 دقیقه

سفیران

سفر سفیر برزیل به آبادان

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:26:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

فناوری اطلاعات

تکرار فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:53:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

از جنس بلور

تاجیک - قسمت اول

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:29:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

ایران

جلدآرایی - بیلیارد

 • شروع برنامه:07:30:20
 • پایان برنامه: 07:36:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:44:49
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:09:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:29:27
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه های آب

کم جان - قسمت دوم

 • شروع برنامه:08:29:58
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:09:00:20
 • پایان برنامه: 09:09:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:27:35
 • طول برنامه:12 دقیقه

چهارراه

تکرار در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:09:30:20
 • پایان برنامه: 09:44:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:09:45:04
 • پایان برنامه: 09:59:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

منتخب هفته

تکرار منتخب هفته

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:29:06
 • طول برنامه:14 دقیقه

حال و روز چینی ایرانی

حال و روز چینی ایرانی

 • شروع برنامه:10:31:12
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تجربه ماندگار

تجربه ماندگار - قسمت اول

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:09:46
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:56:26
 • طول برنامه:41 دقیقه

2018

تکرار 2018

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:46:20
 • طول برنامه:43 دقیقه

آقای سبز

آقای سبز

 • شروع برنامه:12:46:20
 • پایان برنامه: 12:58:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

چمران

شهید چمران

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:13:08:38
 • پایان برنامه: 13:50:34
 • طول برنامه:41 دقیقه

خبر 13

ادامه خبر 13

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:24:44
 • طول برنامه:24 دقیقه

اینجا بهشت است

اینجا بهشت است - قسمت دوم

 • شروع برنامه:14:33:20
 • پایان برنامه: 14:49:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:18:04
 • طول برنامه:13 دقیقه

جهاد سازندگی

جهاد سازندگی

 • شروع برنامه:15:26:38
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تجربه ماندگار

تجربه ماندگار - قسمت دوم

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:11:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:57:49
 • طول برنامه:42 دقیقه

شهر فرنگ

تکرار شهر فرنگ

 • شروع برنامه:17:00:20
 • پایان برنامه: 17:09:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 17

خبر 17

 • شروع برنامه:17:09:56
 • پایان برنامه: 17:24:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

منتخب هفته

تکرار منتخب هفته

 • شروع برنامه:17:28:52
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

معجزه یک معجزه

معجزه یک معجزه

 • شروع برنامه:18:00:13
 • پایان برنامه: 18:14:47
 • طول برنامه:14 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات / زنده

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:29:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

سرانجام غرور

عزل بنی صدر

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:31:34
 • طول برنامه:31 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:38:04
 • پایان برنامه: 19:44:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

FATF

FATF

 • شروع برنامه:19:44:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تجربه ها و عبرت ها

بیانات رهبری در دیدار سران و مسئولان نظام

 • شروع برنامه:20:00:20
 • پایان برنامه: 20:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:40:25
 • طول برنامه:25 دقیقه

ارباب جنگ

ارباب جنگ

 • شروع برنامه:20:49:33
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سپر دفاعی ایران

سپر دفاعی ایران

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:11:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:25:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

شریعتی

دکتر علی شریعتی

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:05
 • پایان برنامه: 21:59:53
 • طول برنامه:14 دقیقه

منتخب هفته

تکرار منتخب هفته

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:18
 • پایان برنامه: 22:56:35
 • طول برنامه:41 دقیقه

نبض

نبض / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:28:00
 • پایان برنامه: 23:39:24
 • طول برنامه:11 دقیقه

بدعهدی 83

بدعهدی 83