جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:19
 • پایان برنامه: 00:23:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 00:44:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 00:59:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:25:52
 • طول برنامه:20 دقیقه

بدون مرز

بدون مرز

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:43:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

بازار شب عید

در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 01:59:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:27:16
 • طول برنامه:22 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:02:34:13
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:03:10:43
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سفیران

سفیران

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:31:27
 • طول برنامه:26 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

بدون مرز

بدون مرز

 • شروع برنامه:04:50:38
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

بدون مرز

ادامه بدون مرز

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:13:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

بازار شب عید

در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:29:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:57:16
 • طول برنامه:22 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:24:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

شهدای ترور

شهدای ترور

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:52:23
 • طول برنامه:12 دقیقه

ایوان رنگین کمان

ایوان رنگین کمان

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:28:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

ایران

تکرار مستند ایران

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:38:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:39:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ترافیکی

خبر ترافیکی / زنده

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت

برکت

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:12:08
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:18
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:49:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:09:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:13:03
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

امین روح الله

سید احمد خمینی

 • شروع برنامه:10:33:20
 • پایان برنامه: 10:39:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:18
 • پایان برنامه: 10:56:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:14:29
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:14:51
 • پایان برنامه: 11:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

یک زندگی

یک زندگی

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:41:41
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:18
 • پایان برنامه: 11:56:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:12:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تیتر امشب

تکرار تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:14:38
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تیتر امشب

ادامه تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:53:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

بازار شب عید

تکرار در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:49:39
 • طول برنامه:49 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:47:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

چهار سوی لیگ

تکرار چهار سوی لیگ

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شبکه

تکرار شبکه

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:15:33:17
 • پایان برنامه: 15:44:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهدای ترور

تکرار شهدای ترور

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:18:00:20
 • پایان برنامه: 18:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

ظهور یا افول

 • شروع برنامه:18:34:38
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

گفتگوی 18:30

ادامه گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:18
 • پایان برنامه: 19:56:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ایوان رنگین کمان

ایوان رنگین کمان

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:44:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:22
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:24:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تکرار تاریخ شفاهی ایران