جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:52:23
 • طول برنامه:22 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:24:56
 • طول برنامه:19 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تکرار تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:17:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:02:19:57
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 03:54:08
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه های آب

قصه های آب

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:26:08
 • طول برنامه:21 دقیقه

بدون مرز

سفیر افغانستان

 • شروع برنامه:05:48:54
 • پایان برنامه: 05:58:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:54:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:13:22
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:29:08
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه های آب

کم جان - قسمت اول

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:13:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:18
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:09:31:50
 • پایان برنامه: 09:54:13
 • طول برنامه:22 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:13:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:18
 • پایان برنامه: 10:56:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:14:03
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:13:08:38
 • پایان برنامه: 13:49:39
 • طول برنامه:41 دقیقه

خبر 13

ادامه خبر 13

 • شروع برنامه:14:14:41
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بخارایی

شهید بخارایی

 • شروع برنامه:14:33:20
 • پایان برنامه: 14:49:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:34
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 16:44:34
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:17:44:57
 • پایان برنامه: 17:55:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

موشک

سپر دفاعی ایران

 • شروع برنامه:18:00:20
 • پایان برنامه: 18:14:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:15:13
 • پایان برنامه: 18:26:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات / زنده

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:18
 • پایان برنامه: 19:57:16
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:46:38
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر کردستان

ادامه خبر کردستان

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:14:51
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:13
 • پایان برنامه: 21:28:17
 • طول برنامه:13 دقیقه

جهاد سازندگی

جهاد سازندگی

 • شروع برنامه:21:30:16
 • پایان برنامه: 21:57:53
 • طول برنامه:27 دقیقه

2018

2018 / زنده

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:22
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:27:44
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:30:24
 • پایان برنامه: 23:40:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

موشک

سپر دفاعی ایران

 • شروع برنامه:23:45:54
 • پایان برنامه: 23:58:14
 • طول برنامه:12 دقیقه

ظهور یا افول

ظهور یا افول