جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 00:46:26
 • طول برنامه:21 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:30:28
 • طول برنامه:25 دقیقه

انقلاب های جهان

تکرار انقلاب های جهان

 • شروع برنامه:01:30:28
 • پایان برنامه: 01:56:57
 • طول برنامه:26 دقیقه

داستان آینده

داستان آینده

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:19:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاش ایرانی

تکرار تلاش ایرانی

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:57:23
 • طول برنامه:22 دقیقه

نبض دانشجو

تکرار نبض دانشجو

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:21:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

بر بنیان دانش

تکرار بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:59:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

اقتصاد هفته

تکرار اقتصاد هفته

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:30:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجاز

تکرار مجاز

 • شروع برنامه:04:33:03
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تکرار تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

داستان آینده

داستان آینده

 • شروع برنامه:05:21:38
 • پایان برنامه: 05:33:29
 • طول برنامه:11 دقیقه

داستان آینده

ادامه داستان آینده

 • شروع برنامه:05:33:29
 • پایان برنامه: 05:58:57
 • طول برنامه:25 دقیقه

انقلاب های جهان

تکرار انقلاب های جهان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:29:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

کاغذهای اعتباری

تکرار در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:38:24
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:38:24
 • پایان برنامه: 06:54:56
 • طول برنامه:16 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:29:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاش ایرانی

تکرار تلاش ایرانی

 • شروع برنامه:07:33:00
 • پایان برنامه: 07:38:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:38:47
 • پایان برنامه: 07:44:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ترافیکی

خبر ترافیکی / زنده

 • شروع برنامه:07:44:47
 • پایان برنامه: 07:54:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

تکرار از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پیک بامدادی

پیک بامدادی / زنده

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:55:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:59:50
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

فناوری اطلاعات

تکرار فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:10:33:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یک لقمه نون

یک لقمه نون

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:52:38
 • پایان برنامه: 11:59:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تیتر امشب

تکرار تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

شبکه

تکرار شبکه

 • شروع برنامه:12:59:50
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

انقلاب های جهان

تکرار انقلاب های جهان

 • شروع برنامه:14:33:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یک لقمه نون

تکرار یک لقمه نون

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:15:38
 • پایان برنامه: 17:27:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبرنگاران جوان

ادامه خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهدای ترور

شهدای ترور

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:18:59:50
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ظهور یا افول

تکرار ظهور یا افول

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهدای ترور

تکرار شهدای ترور

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

نبض دانشجو

تکرار نبض دانشجو