جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 00:24:58
 • طول برنامه:14 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:24:58
 • پایان برنامه: 00:34:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:00:34:58
 • پایان برنامه: 00:54:37
 • طول برنامه:19 دقیقه

رخنه

رخنه

 • شروع برنامه:00:54:45
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کبد چرب

کبد چرب

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:05:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر 1

خبر 1

 • شروع برنامه:01:05:01
 • پایان برنامه: 01:19:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

هم سفر

کاروانسرای گبرآباد ( قسمت اول )

 • شروع برنامه:01:20:01
 • پایان برنامه: 01:29:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:01:34:54
 • پایان برنامه: 01:45:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک لقمه نون

یک لقمه نون

 • شروع برنامه:01:49:40
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:19:42
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاش ایرانی

پیچیده در بوی نان

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:29:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:02:34:54
 • پایان برنامه: 02:58:10
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستطیل سیاه

مستطیل سیاه

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:05:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر 3

خبر 3

 • شروع برنامه:03:05:02
 • پایان برنامه: 03:23:54
 • طول برنامه:18 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:03:23:54
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

راز نفرت

راز نفرت

 • شروع برنامه:03:34:06
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خاطره فراموش شده

بوسنی

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:29:03
 • طول برنامه:24 دقیقه

نسیم حیات

نسیم حیات

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:57:34
 • طول برنامه:27 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:26:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

هاکریا 2040

هاکریا 2040 ( قسمت دوم )

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:35:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:05:35:01
 • پایان برنامه: 05:54:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

رخنه

رخنه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:29:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

هم سفر

کاروانسرای گبرآباد ( قسمت اول )

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:03
 • پایان برنامه: 06:50:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک لقمه نون

یک لقمه نون

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:14:46
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:14:46
 • پایان برنامه: 07:29:28
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاش ایرانی

پیچیده در بوی نان

 • شروع برنامه:07:33:00
 • پایان برنامه: 07:39:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:55:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:09:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پیک بامدادی

پیک بامدادی / زنده

 • شروع برنامه:08:35:55
 • پایان برنامه: 08:54:42
 • طول برنامه:18 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:59:50
 • پایان برنامه: 09:30:01
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:01
 • پایان برنامه: 09:44:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

شهریار شعر

شهریار

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:15:01
 • پایان برنامه: 10:29:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

فناوری اطلاعات

تکرار فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:10:33:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:56:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:25:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک لقمه نون

یک لقمه نون

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:13:00:39
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:33:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی زنده 18:30

 • شروع برنامه:18:59:50
 • پایان برنامه: 19:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:24:39
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان ها

خبر استان ها / زنده

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی