جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کی میاد ستاره چینی - قسمت 15

مدت:68دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی-فرهنگی/

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 00:13:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخاباتی استان ها

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:00:13:09
 • پایان برنامه: 00:14:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

رای تو

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:00:14:48
 • پایان برنامه: 00:20:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:00:20:28
 • پایان برنامه: 00:21:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

برای ایران

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه: آموزش رسمی/ موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:00:21:53
 • پایان برنامه: 00:26:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

رای اولی ها

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:معاونت سیما/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:00:26:41
 • پایان برنامه: 00:29:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:00:29:29
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:08:29
 • طول برنامه:38 دقیقه

حریم مهرورزی - قسمت 36

مدت:38دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خانواده/

 • شروع برنامه:01:08:29
 • پایان برنامه: 01:11:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:01:11:47
 • پایان برنامه: 01:12:29
 • طول برنامه:

انتخاب من

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:01:12:29
 • پایان برنامه: 01:13:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:01:13:05
 • پایان برنامه: 01:14:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:01:14:38
 • پایان برنامه: 01:15:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:01:15:10
 • پایان برنامه: 01:58:55
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند هفت - مکانهای رام نشدنی قاره آمریکا

مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:01:58:55
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

مدت:2دقیقه/سرود جمهوری اسلامی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

مدت:1دقیقه/سرود جمهوری اسلامی

 • شروع برنامه:07:01:02
 • پایان برنامه: 07:02:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:07:02:10
 • پایان برنامه: 07:34:20
 • طول برنامه:32 دقیقه

هفت رنگ - قسمت 27

مدت:32دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:07:34:20
 • پایان برنامه: 07:39:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ انتخابات - استانها

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:07:39:25
 • پایان برنامه: 07:44:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

بیانات رهبری

مدت:5دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:07:44:50
 • پایان برنامه: 07:46:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماندگار

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: معاونت سیما/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:07:46:48
 • پایان برنامه: 07:51:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

رای اولی ها

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:معاونت سیما/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:07:51:53
 • پایان برنامه: 07:53:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر - ویژه انتخابات

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:07:53:04
 • پایان برنامه: 07:54:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:معاونت سیما/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:07:54:25
 • پایان برنامه: 07:57:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات امام خمینی -ره

مدت:4دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:07:57:15
 • پایان برنامه: 07:59:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

چی بودیم چی شدیم

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/ گروه: پخش/ موضوع:انقلاب/

 • شروع برنامه:07:59:05
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

اینجا ایران است

قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : پخش/موضوع : گردشگری/

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا -ع

مدت:2دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:08:01:11
 • پایان برنامه: 08:02:01
 • طول برنامه:

وله انتخابات

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:08:02:01
 • پایان برنامه: 08:03:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ماندگار

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: معاونت سیما/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:08:03:59
 • پایان برنامه: 08:04:26
 • طول برنامه:

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:08:04:26
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:28:20
 • طول برنامه:23 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت 293

مدت:23دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:08:28:20
 • پایان برنامه: 08:32:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ انتخابات - استانها

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:08:32:35
 • پایان برنامه: 08:33:15
 • طول برنامه:

انتخاب من

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:08:33:15
 • پایان برنامه: 08:37:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات رهبری

مدت:5دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:08:37:43
 • پایان برنامه: 08:38:33
 • طول برنامه:

وله انتخابات

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:08:38:33
 • پایان برنامه: 08:40:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر - وطن

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:08:40:19
 • پایان برنامه: 08:41:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

برای ایران

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه: آموزش رسمی/ موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:08:41:39
 • پایان برنامه: 08:42:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ماندگار

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: معاونت سیما/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:08:42:39
 • پایان برنامه: 08:47:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر رای اولی ها

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:معاونت سیما/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:08:47:03
 • پایان برنامه: 08:47:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:47:38
 • پایان برنامه: 08:48:33
 • طول برنامه:

انتخاب

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:08:48:33
 • پایان برنامه: 08:52:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ انتخابات - استانها

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:08:52:36
 • پایان برنامه: 08:53:26
 • طول برنامه:

وله انتخابات

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:08:53:26
 • پایان برنامه: 08:58:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

صفر تا صد

مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:08:58:26
 • پایان برنامه: 09:00:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:00:40
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:09:00:40
 • پایان برنامه: 10:14:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

صبحی دیگر- گزیده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:14:20
 • پایان برنامه: 10:15:10
 • طول برنامه:

وله انتخابات

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:10:15:10
 • پایان برنامه: 10:22:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

فوت و فن - قسمت 42

مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:10:22:44
 • پایان برنامه: 10:26:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:10:26:21
 • پایان برنامه: 10:30:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:10:30:01
 • پایان برنامه: 10:30:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:10:30:30
 • پایان برنامه: 11:01:47
 • طول برنامه:31 دقیقه

من می تونم - قسمت 101

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:11:01:47
 • پایان برنامه: 11:05:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:11:05:07
 • پایان برنامه: 11:10:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

صفر تا صد

مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:11:10:10
 • پایان برنامه: 11:15:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:11:15:20
 • پایان برنامه: 11:15:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:11:15:50
 • پایان برنامه: 12:06:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

ویژه برنامه و ارتباط زنده با مراکز استانها

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/

 • شروع برنامه:12:06:06
 • پایان برنامه: 12:06:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:12:06:42
 • پایان برنامه: 12:11:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات رهبری

مدت:5دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:11:38
 • پایان برنامه: 12:12:03
 • طول برنامه:

کلام امیر

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:12:12:03
 • پایان برنامه: 12:17:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:12:17:47
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:12:22:55
 • پایان برنامه: 12:23:45
 • طول برنامه:

امر به معروف

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:12:23:45
 • پایان برنامه: 12:25:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیانات امام خمینی -ره

مدت:2دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:25:04
 • پایان برنامه: 12:25:54
 • طول برنامه:

وله انتخابات

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:12:25:54
 • پایان برنامه: 12:30:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر رای اولی ها

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:معاونت سیما/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:12:30:15
 • پایان برنامه: 12:35:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:12:35:25
 • پایان برنامه: 12:38:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر - ویژه انتخابات

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:12:38:33
 • پایان برنامه: 12:40:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

چی بودیم چی شدیم

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/ گروه: پخش/ موضوع:انقلاب/

 • شروع برنامه:12:40:06
 • پایان برنامه: 12:45:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

بیانات رهبری

مدت:5دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:45:31
 • پایان برنامه: 12:46:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

انتخاب

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:12:46:46
 • پایان برنامه: 12:50:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات - استانها

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:12:50:15
 • پایان برنامه: 12:52:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:12:52:30
 • پایان برنامه: 12:53:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

رای تو

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:12:53:45
 • پایان برنامه: 12:54:25
 • طول برنامه:

انتخاب من

مدت:1دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:12:54:25
 • پایان برنامه: 12:57:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات امام خمینی -ره

مدت:3دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:57:15
 • پایان برنامه: 12:59:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر - ویژه انتخابات

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:12:59:56
 • پایان برنامه: 13:00:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:13:00:20
 • پایان برنامه: 13:10:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

ماهر باش - قسمت 12

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:13:10:38
 • پایان برنامه: 13:20:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعوت مجریان به شرکت در انتخابات

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/

 • شروع برنامه:13:20:38
 • پایان برنامه: 13:29:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

گزارش مردمی

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/

 • شروع برنامه:13:29:39
 • پایان برنامه: 13:30:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:13:30:10
 • پایان برنامه: 14:14:56
 • طول برنامه:44 دقیقه

دکتر سلام - قسمت 271

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:14:56
 • پایان برنامه: 14:15:32
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:14:15:32
 • پایان برنامه: 14:20:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:14:20:37
 • پایان برنامه: 14:21:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:14:21:10
 • پایان برنامه: 15:10:37
 • طول برنامه:49 دقیقه

یقه هفت - قسمت 31

مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:15:10:37
 • پایان برنامه: 15:24:27
 • طول برنامه:13 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات

حضور پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:15:24:27
 • پایان برنامه: 15:31:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:15:31:51
 • پایان برنامه: 15:53:17
 • طول برنامه:21 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/

 • شروع برنامه:15:53:17
 • پایان برنامه: 15:59:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:15:59:27
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:14:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

کی میاد ستاره چینی - قسمت 15

مدت:75دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی-فرهنگی/

 • شروع برنامه:17:14:49
 • پایان برنامه: 17:15:25
 • طول برنامه:

ویژه برنامه انتخابات

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/

 • شروع برنامه:17:15:25
 • پایان برنامه: 17:20:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:17:20:10
 • پایان برنامه: 18:02:05
 • طول برنامه:41 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/

 • شروع برنامه:18:02:05
 • پایان برنامه: 18:04:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات امام خمینی -ره

مدت:2دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:18:04:24
 • پایان برنامه: 18:09:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:18:09:41
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:15:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:18:15:35
 • پایان برنامه: 18:19:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبری

مدت:4دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:18:19:16
 • پایان برنامه: 18:25:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/

 • شروع برنامه:18:25:35
 • پایان برنامه: 18:32:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:18:32:15
 • پایان برنامه: 18:54:49
 • طول برنامه:22 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/

 • شروع برنامه:18:54:49
 • پایان برنامه: 18:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:18:59:59
 • پایان برنامه: 19:54:19
 • طول برنامه:54 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/

 • شروع برنامه:19:54:19
 • پایان برنامه: 19:59:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:19:59:29
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:37
 • طول برنامه:55 دقیقه

به خود آ - قسمت 15

مدت:56دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش رسمی/موضوع:خود شناسی/

 • شروع برنامه:20:55:37
 • پایان برنامه: 21:00:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:21:00:47
 • پایان برنامه: 21:52:48
 • طول برنامه:52 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات

انتخابات مجلس و خبرگان رهبری

 • شروع برنامه:22:01:14
 • پایان برنامه: 22:01:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:22:01:45
 • پایان برنامه: 23:02:03
 • طول برنامه:1 ساعت

پرسشگر

مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/

 • شروع برنامه:23:02:03
 • پایان برنامه: 23:02:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:23:02:38
 • پایان برنامه: 23:14:21
 • طول برنامه:11 دقیقه

فوت و فن - قسمت 231

مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:23:14:21
 • پایان برنامه: 23:19:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:23:19:31
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

قند پهلو - قسمت 15

مدت:47دقیقه/قالب:مسابقه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش رسمی/موضوع:شعر طنز/