جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:18:07
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت 2

مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:00:18:07
 • پایان برنامه: 00:24:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:00:24:19
 • پایان برنامه: 00:54:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

دکتر سلام - قسمت 233

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:00:54:34
 • پایان برنامه: 00:55:28
 • طول برنامه:

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:00:55:28
 • پایان برنامه: 01:43:28
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند هفت - در تعقیب کوسه ها

مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:01:43:28
 • پایان برنامه: 01:43:57
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:01:43:57
 • پایان برنامه: 01:58:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

خانه های ایرانی - قسمت 2

مدت:13دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه : تأمین برنامه / موضوع : تاریخی/

 • شروع برنامه:01:58:35
 • پایان برنامه: 01:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

شب بر شما خوش/

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران/

 • شروع برنامه:07:01:02
 • پایان برنامه: 07:05:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:07:05:05
 • پایان برنامه: 07:33:25
 • طول برنامه:28 دقیقه

هفت رنگ - قسمت 16

مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:07:33:25
 • پایان برنامه: 07:36:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:07:36:41
 • پایان برنامه: 07:39:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

میوه آرایی

قالب : ترکیبی/نوع آموزش : عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:07:39:49
 • پایان برنامه: 07:40:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:07:40:19
 • پایان برنامه: 08:00:04
 • طول برنامه:19 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت 2

مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:08:00:04
 • پایان برنامه: 08:00:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:00:14
 • پایان برنامه: 08:01:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا -ع

مدت:2دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:08:01:25
 • پایان برنامه: 08:03:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:03:36
 • پایان برنامه: 08:10:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:08:10:24
 • پایان برنامه: 08:38:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

تهرانگرد - قسمت 20

مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/ موضوع: تاریخی-گردشگری/

 • شروع برنامه:08:38:30
 • پایان برنامه: 08:40:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:40:46
 • پایان برنامه: 08:43:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

فارسی را پاس بداریم

قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه : پخش/ موضوع : ادبی/

 • شروع برنامه:08:43:06
 • پایان برنامه: 08:43:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:43:37
 • پایان برنامه: 09:05:07
 • طول برنامه:21 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت 15

مدت:22دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:09:05:07
 • پایان برنامه: 09:05:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:05:27
 • پایان برنامه: 09:15:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیام مهارت - قسمت 3

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:09:15:02
 • پایان برنامه: 09:16:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:16:39
 • پایان برنامه: 09:20:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

کاردستی

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:09:20:58
 • پایان برنامه: 09:23:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:23:38
 • پایان برنامه: 09:30:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:09:30:26
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:88دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:56:00
 • پایان برنامه: 11:04:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی ایران-قسمت66

مدت:7دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:11:04:38
 • پایان برنامه: 11:11:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:11:11:26
 • پایان برنامه: 12:02:46
 • طول برنامه:51 دقیقه

مشاعره - قسمت 37

مدت:55دقیقه/قالب:مسابقه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/ گروه: آموزش رسمی/ موضوع : ادبی/

 • شروع برنامه:12:02:46
 • پایان برنامه: 12:03:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب :میان برنامه

 • شروع برنامه:12:03:28
 • پایان برنامه: 12:10:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:12:10:16
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

استارت - قسمت 34

مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/

 • شروع برنامه:12:53:00
 • پایان برنامه: 12:54:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:54:30
 • پایان برنامه: 12:58:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

سخنرانی مذهبی

مدت:4دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:58:35
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:08:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران/

 • شروع برنامه:13:08:53
 • پایان برنامه: 13:15:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:13:15:56
 • پایان برنامه: 13:16:21
 • طول برنامه:

کلام امیر

اذانگاهی

 • شروع برنامه:13:16:21
 • پایان برنامه: 13:16:34
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:16:34
 • پایان برنامه: 13:24:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 13:30:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:13:30:56
 • پایان برنامه: 14:09:46
 • طول برنامه:38 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:09:46
 • پایان برنامه: 14:12:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

هفت ترفند

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:14:12:36
 • پایان برنامه: 14:19:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:14:19:45
 • پایان برنامه: 14:41:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت 15

مدت:22دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:41:15
 • پایان برنامه: 14:41:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:14:41:46
 • پایان برنامه: 15:00:16
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت 3

مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:15:00:16
 • پایان برنامه: 15:02:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:02:56
 • پایان برنامه: 15:09:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:15:09:53
 • پایان برنامه: 15:33:12
 • طول برنامه:23 دقیقه

همکلاسی - قسمت 11

مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: اجتماعی/

 • شروع برنامه:15:33:12
 • پایان برنامه: 15:37:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:37:22
 • پایان برنامه: 15:47:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیام مهارت - قسمت 9

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:15:47:08
 • پایان برنامه: 15:50:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

میوه آرایی

قالب : ترکیبی/نوع آموزش : عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:15:50:09
 • پایان برنامه: 15:52:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:52:50
 • پایان برنامه: 15:59:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:15:59:58
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سفر گرد - زنده

مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/گروه:مهارتها/نوع آموزش:عمومی/موضوع:گردشگری/

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:53:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:16:53:15
 • پایان برنامه: 17:00:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:17:00:15
 • پایان برنامه: 17:44:29
 • طول برنامه:44 دقیقه

یقه هفت

مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:17:44:29
 • پایان برنامه: 17:49:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:17:49:48
 • پایان برنامه: 17:52:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

میوه آرایی

قالب : ترکیبی/نوع آموزش : عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:17:52:50
 • پایان برنامه: 17:53:04
 • طول برنامه:

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:17:53:04
 • پایان برنامه: 18:00:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:18:00:03
 • پایان برنامه: 18:26:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

تهرانگرد - قسمت 21

مدت:31دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/ موضوع: تاریخی-گردشگری/

 • شروع برنامه:18:26:01
 • پایان برنامه: 18:30:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:18:30:49
 • پایان برنامه: 18:37:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:18:37:40
 • پایان برنامه: 18:44:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:18:44:38
 • پایان برنامه: 19:20:23
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت 19

مدت:36دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:20:23
 • پایان برنامه: 19:21:12
 • طول برنامه:

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:19:21:12
 • پایان برنامه: 19:25:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

هنر از آغاز

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:19:25:52
 • پایان برنامه: 19:29:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:19:29:04
 • پایان برنامه: 19:32:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

هفت ترفند

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:19:32:56
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:35:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:19:35:30
 • پایان برنامه: 19:54:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت 3

مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:19:54:00
 • پایان برنامه: 19:54:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:19:54:44
 • پایان برنامه: 19:57:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

سخنرانی مذهبی

مدت:3دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:19:57:52
 • پایان برنامه: 20:03:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:20:03:28
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:08:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران

 • شروع برنامه:20:08:22
 • پایان برنامه: 20:08:52
 • طول برنامه:

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:20:08:52
 • پایان برنامه: 20:15:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:20:15:52
 • پایان برنامه: 21:00:44
 • طول برنامه:44 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:21:00:44
 • پایان برنامه: 21:07:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:21:07:44
 • پایان برنامه: 21:08:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:21:08:19
 • پایان برنامه: 21:58:02
 • طول برنامه:49 دقیقه

یقه هفت - زنده

مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:58:02
 • پایان برنامه: 22:05:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:22:05:01
 • پایان برنامه: 22:48:17
 • طول برنامه:43 دقیقه

موتور جستجو - قسمت 136

مدت:47دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:22:48:17
 • پایان برنامه: 22:53:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:22:53:14
 • پایان برنامه: 22:54:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:22:54:15
 • پایان برنامه: 23:01:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:23:01:12
 • پایان برنامه: 23:45:46
 • طول برنامه:44 دقیقه

مشاعره - قسمت 38

مدت:53دقیقه/قالب:مسابقه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/ گروه: آموزش رسمی/ موضوع : ادبی/

 • شروع برنامه:23:45:46
 • پایان برنامه: 23:49:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:23:49:45
 • پایان برنامه: 23:55:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:23:55:06
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /