جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:42
 • پایان برنامه: 00:32:07
 • طول برنامه:31 دقیقه

دکتر سلام-قسمت62

مدت:32دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:00:32:21
 • پایان برنامه: 00:59:12
 • طول برنامه:26 دقیقه

کارآفرینان-قسمت7

مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع :

 • شروع برنامه:01:00:58
 • پایان برنامه: 01:49:26
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند هفت-جهان طبیعت

مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:01:49:26
 • پایان برنامه: 01:58:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:01:02
 • پایان برنامه: 08:06:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:08:10:55
 • پایان برنامه: 08:45:34
 • طول برنامه:34 دقیقه

برنامه کودک - قسمت58

مدت:35دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:08:45:34
 • پایان برنامه: 08:53:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

آرزوهای شیرین زبان

مدت:10دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه : پخش/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:08:57:40
 • پایان برنامه: 09:25:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشي - قسمت69

مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خلاقیت/

 • شروع برنامه:09:30:10
 • پایان برنامه: 11:00:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:11:00:01
 • پایان برنامه: 11:06:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:11:06:47
 • پایان برنامه: 11:46:30
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند هفت - امریکای شمالی

مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:11:47:26
 • پایان برنامه: 11:53:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:11:53:51
 • پایان برنامه: 12:01:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:12:02:08
 • پایان برنامه: 13:02:34
 • طول برنامه:1 ساعت

همیشه خونه - قسمت8

مدت:60دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/موضوع:خانواده و سبک زندگی/مجری:فرهاد جم/

 • شروع برنامه:13:02:34
 • پایان برنامه: 13:08:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:13:13:05
 • پایان برنامه: 13:19:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 13:30:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:13:30:30
 • پایان برنامه: 14:10:20
 • طول برنامه:39 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:11:25
 • پایان برنامه: 14:19:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:14:19:10
 • پایان برنامه: 14:40:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

طرح قرآنی بشارت 1452

مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:قرآنی/

 • شروع برنامه:14:41:06
 • پایان برنامه: 14:52:54
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن - قسمت58

مدت:12دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:52:54
 • پایان برنامه: 14:59:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:51:23
 • طول برنامه:51 دقیقه

مشاور - زنده

مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مشاوره/

 • شروع برنامه:15:51:23
 • پایان برنامه: 15:59:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:15:59:39
 • پایان برنامه: 16:41:02
 • طول برنامه:41 دقیقه

موتور جستجو - قسمت70

مدت:48دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:16:41:02
 • پایان برنامه: 16:47:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:16:47:49
 • پایان برنامه: 17:47:19
 • طول برنامه:59 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت123

مدت:42دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:17:47:19
 • پایان برنامه: 17:53:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:17:53:34
 • پایان برنامه: 18:01:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:18:01:50
 • پایان برنامه: 18:41:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:42:22
 • پایان برنامه: 19:21:22
 • طول برنامه:39 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت124

مدت:40دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:22:29
 • پایان برنامه: 19:28:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:19:29:10
 • پایان برنامه: 20:07:11
 • طول برنامه:38 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:38دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:19:55
 • پایان برنامه: 20:27:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:27:43
 • پایان برنامه: 20:35:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:35:28
 • پایان برنامه: 20:42:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:42:58
 • پایان برنامه: 20:53:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

هفت کلام حرف حساب - قسمت8

مدت:10دقیقه/قالب:نمایشی/رده سنی:عام/گروه:پخش/نوع آموزش:عمومی/موضوع:فرهنگی-آموزشی/

 • شروع برنامه:20:53:41
 • پایان برنامه: 20:59:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:00:27
 • پایان برنامه: 21:49:24
 • طول برنامه:48 دقیقه

موتور جستجو - قسمت71

مدت:50دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:21:51:13
 • پایان برنامه: 21:58:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:59:30
 • پایان برنامه: 22:59:35
 • طول برنامه:1 ساعت

همیشه خونه - زنده

مدت:60دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/موضوع:خانواده و سبک زندگی/مجری:فرهاد جم/

 • شروع برنامه:22:59:35
 • پایان برنامه: 23:04:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:04:47
 • پایان برنامه: 23:56:40
 • طول برنامه:51 دقیقه

رو به روی ماه - قسمت96

مدت:52دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش مهارت/موضوع:ادبیات