جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:05
 • پایان برنامه: 00:49:20
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند 7-کشتیهای گمشده مدیترانه

مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:00:49:20
 • پایان برنامه: 00:54:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 01:08:44
 • طول برنامه:13 دقیقه

راز آرماگدون-قسمت7

مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : سیاسی/

 • شروع برنامه:01:09:45
 • پایان برنامه: 01:23:54
 • طول برنامه:14 دقیقه

خانه های ایرانی-قسمت10

مدت:14دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه : تأمین برنامه / موضوع : تاریخی/

 • شروع برنامه:01:24:55
 • پایان برنامه: 01:58:55
 • طول برنامه:34 دقیقه

ایران - کرمان-قسمت7

مدت:34دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه:پخش/ موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:08:08:08
 • پایان برنامه: 08:19:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

بهادر

مدت:11دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:پخش/موضوع:اموزشی

 • شروع برنامه:08:20:05
 • پایان برنامه: 08:33:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

مهارت های زندگی - قسمت48

مدت:14دقیقه/قالب: انیمیشن/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:آموزشی/

 • شروع برنامه:08:33:50
 • پایان برنامه: 08:54:55
 • طول برنامه:21 دقیقه

قصه های شاهنامه - قسمت21

مدت:21دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی-ادبی

 • شروع برنامه:08:54:55
 • پایان برنامه: 09:00:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

جیرجیر و جانا - قسمت 4

مدت:5دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:آموزشی/

 • شروع برنامه:09:00:30
 • پایان برنامه: 09:27:40
 • طول برنامه:27 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشی - قسمت27

مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خلاقیت/

 • شروع برنامه:09:30:20
 • پایان برنامه: 10:51:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه: آموزش عمومی/ موضوع : خانواده/

 • شروع برنامه:11:01:24
 • پایان برنامه: 11:08:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین 7

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:11:10:33
 • پایان برنامه: 11:43:45
 • طول برنامه:33 دقیقه

حدیث سرو - قسمت51

مدت:33دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی : عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع : زندگینامه/

 • شروع برنامه:11:44:35
 • پایان برنامه: 11:52:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلنگر - قسمت 4

مدت:7دقیقه/قالب:نمایشی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی-اجتماعی/

 • شروع برنامه:11:52:02
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:12:02:05
 • پایان برنامه: 12:08:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:12:10:13
 • پایان برنامه: 12:44:23
 • طول برنامه:34 دقیقه

لوح و قلم - قسمت65

مدت:34دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع:آموزشی/

 • شروع برنامه:12:46:53
 • پایان برنامه: 13:19:23
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند هفت - سفر کیهانی

مدت:32دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:13:19:23
 • پایان برنامه: 13:25:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:15:41
 • پایان برنامه: 14:29:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

مهارت زندگی - قسمت48

مدت:14دقیقه/قالب: انیمیشن/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:آموزشی/

 • شروع برنامه:14:29:58
 • پایان برنامه: 14:56:18
 • طول برنامه:26 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشی - قسمت28

مدت:26دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خلاقیت/

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مشاور - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع مشاوره/

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:51:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:15:51:08
 • پایان برنامه: 15:58:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین 7

مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:03:12
 • پایان برنامه: 16:55:22
 • طول برنامه:52 دقیقه

همیشه خونه

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/خانواده و سبک زندگی/مجری:شهرام شکیباوستاره سادات قطبی/

 • شروع برنامه:16:56:56
 • پایان برنامه: 17:06:46
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیام آوران وحی

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:17:06:46
 • پایان برنامه: 17:12:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:17:17:10
 • پایان برنامه: 17:24:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:17:30:25
 • پایان برنامه: 17:59:30
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:18:04:48
 • پایان برنامه: 18:29:28
 • طول برنامه:24 دقیقه

مجله کشاورزی - قسمت55

مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه : پخش/ موضوع : کشاورزی/

 • شروع برنامه:18:30:04
 • پایان برنامه: 19:30:44
 • طول برنامه:1 ساعت

کارنامه بیست - قسمت202

مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:19:34:46
 • پایان برنامه: 19:51:36
 • طول برنامه:16 دقیقه

از کمدیا دلارته تا تخت حوضی-قسمت4

مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:59:50
 • طول برنامه:19 دقیقه

آزمایشهای عجیب - قسمت64

مدت:20دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:پخش/موضوع : علمی/

 • شروع برنامه:21:01:30
 • پایان برنامه: 21:21:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

من میتوانم - قسمت16

مدت:35دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:21:21:51
 • پایان برنامه: 21:27:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

پلهای تاریخی ایران

مدت:7دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:21:28:11
 • پایان برنامه: 21:47:44
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاش ایرانی-قسمت9

مدت:19دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/ رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:21:49:00
 • پایان برنامه: 21:56:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:21:59:50
 • پایان برنامه: 22:54:50
 • طول برنامه:55 دقیقه

همیشه خونه - زنده

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/خانواده و سبک زندگی/مجری:شهرام شکیباوستاره سادات قطبی/

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:50:55
 • طول برنامه:50 دقیقه

رو به روی ماه - قسمت58

مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:ادبیات

 • شروع برنامه:23:50:55
 • پایان برنامه: 23:58:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی ایران

مدت:8دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:تاریخی/