جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:00
 • پایان برنامه: 00:18:49
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:49
 • پایان برنامه: 00:22:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:00:22:09
 • پایان برنامه: 00:22:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:22:42
 • پایان برنامه: 00:57:17
 • طول برنامه:34 دقیقه

ایرانگرد - قسمت 53

مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:طبیعت و گردشگری/

 • شروع برنامه:00:57:17
 • پایان برنامه: 00:58:07
 • طول برنامه:

آگهی

پیام های بازرگانی

 • شروع برنامه:00:58:07
 • پایان برنامه: 00:58:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:37
 • پایان برنامه: 01:48:47
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند هفت

مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:01:48:47
 • پایان برنامه: 01:50:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:10
 • پایان برنامه: 01:50:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:01:50:29
 • پایان برنامه: 01:57:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاصدک

مدت:9دقیقه/قالب:مستندگزارشی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع :تاریخی/

 • شروع برنامه:01:57:39
 • پایان برنامه: 01:58:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

مدت:2دقیقه/سرود جمهوری اسلامی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

مدت:2دقیقه/سرود جمهوری اسلامی

 • شروع برنامه:07:01:02
 • پایان برنامه: 07:02:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:07:02:40
 • پایان برنامه: 07:31:36
 • طول برنامه:28 دقیقه

هفت رنگ - قسمت183

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:07:31:36
 • پایان برنامه: 07:33:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:07:33:30
 • پایان برنامه: 07:36:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:07:36:20
 • پایان برنامه: 07:36:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:07:36:50
 • پایان برنامه: 07:55:44
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت172

مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:07:55:44
 • پایان برنامه: 07:56:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:07:56:19
 • پایان برنامه: 07:58:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

هفت ترفند

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:07:58:56
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا -ع

مدت:2دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:08:01:11
 • پایان برنامه: 08:02:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:02:39
 • پایان برنامه: 08:04:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:08:04:42
 • پایان برنامه: 08:05:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:05:10
 • پایان برنامه: 08:31:46
 • طول برنامه:26 دقیقه

من می تونم - قسمت106

مدت:26دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:08:31:46
 • پایان برنامه: 08:32:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:32:36
 • پایان برنامه: 08:45:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

پیام مهارت

مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:08:45:50
 • پایان برنامه: 08:46:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:08:46:54
 • پایان برنامه: 08:47:12
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:47:12
 • پایان برنامه: 08:57:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

ماهر باش - قسمت12

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:08:57:31
 • پایان برنامه: 08:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:08:59:32
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:22:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:82دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:22:06
 • پایان برنامه: 10:25:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:10:25:20
 • پایان برنامه: 10:25:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:10:25:45
 • پایان برنامه: 10:56:40
 • طول برنامه:30 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت172

مدت:30دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:10:56:40
 • پایان برنامه: 10:59:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:00:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:46:17
 • طول برنامه:45 دقیقه

استارت - قسمت17

مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/

 • شروع برنامه:11:46:17
 • پایان برنامه: 11:46:37
 • طول برنامه:

کلام امیر

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:11:46:37
 • پایان برنامه: 11:50:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

مدت:4دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:11:50:41
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 11:55:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:11:55:07
 • پایان برنامه: 12:01:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

مدت:7دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:12:01:57
 • پایان برنامه: 12:03:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آفتاب

اذانگاهی/ احادیث از ائمه معصومین (ع)/

 • شروع برنامه:12:03:20
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

بیان - قسمت4

مدت:6دقیقه/قالب:مستند/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/نوع آموزش :عمومی/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:15:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:12:15:20
 • پایان برنامه: 12:24:11
 • طول برنامه:8 دقیقه

من می تونم

مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:12:24:11
 • پایان برنامه: 12:25:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

برای ایران

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه: آموزش رسمی/ موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:12:25:18
 • پایان برنامه: 12:26:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:12:26:40
 • پایان برنامه: 12:29:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:12:29:42
 • پایان برنامه: 12:30:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:12:30:10
 • پایان برنامه: 12:57:45
 • طول برنامه:27 دقیقه

مغناطیس - قسمت1

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:12:57:45
 • پایان برنامه: 12:58:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:12:58:33
 • پایان برنامه: 13:00:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:13:00:43
 • پایان برنامه: 13:01:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:13:01:55
 • پایان برنامه: 13:09:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:13:09:42
 • پایان برنامه: 13:10:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:13:10:30
 • پایان برنامه: 13:24:27
 • طول برنامه:13 دقیقه

راه پیمایی اربعین حسینی(ع) - زنده

مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:13:24:27
 • پایان برنامه: 13:25:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ مردم ، آموزش ، مهارت/

 • شروع برنامه:13:25:14
 • پایان برنامه: 13:29:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:13:29:29
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:14:35
 • طول برنامه:44 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:14:35
 • پایان برنامه: 14:18:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

دستان خلاق

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/ گروه: پخش/ موضوع :هنری/

 • شروع برنامه:14:18:58
 • پایان برنامه: 14:22:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : پخش/موضوع : گردشگری/

 • شروع برنامه:14:22:04
 • پایان برنامه: 14:22:22
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:14:22:22
 • پایان برنامه: 14:26:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

کاردستی

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:هنری/

 • شروع برنامه:14:26:22
 • پایان برنامه: 14:29:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:14:29:33
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:06:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

خلاقیت در معماری - قسمت38

مدت:36دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه :مهارتها/موضوع:هنر معماری/

 • شروع برنامه:15:06:59
 • پایان برنامه: 15:07:17
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:15:07:17
 • پایان برنامه: 15:17:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام مهارت

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:15:17:27
 • پایان برنامه: 15:20:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:15:20:34
 • پایان برنامه: 15:21:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:15:21:05
 • پایان برنامه: 15:51:03
 • طول برنامه:29 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت173

مدت:30دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:15:51:03
 • پایان برنامه: 15:51:52
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:15:51:52
 • پایان برنامه: 15:55:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

هفت ترفند

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:15:55:01
 • پایان برنامه: 15:55:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:15:55:36
 • پایان برنامه: 15:59:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:15:59:30
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:49:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:16:49:31
 • پایان برنامه: 16:49:49
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:16:49:49
 • پایان برنامه: 17:01:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

کی میگه ریاضی سخته - قسمت55

مدت:11دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:آموزش ریاضی/

 • شروع برنامه:17:01:12
 • پایان برنامه: 17:01:40
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:17:01:40
 • پایان برنامه: 17:20:07
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت173

مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:17:20:07
 • پایان برنامه: 17:22:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:17:22:23
 • پایان برنامه: 17:25:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

میوه آرایی

مدت:3دقیقه/قالب : میان برنامه/نوع آموزش : عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:17:25:26
 • پایان برنامه: 17:29:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:17:29:31
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 17:44:27
 • طول برنامه:

کلام امیر

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:17:44:27
 • پایان برنامه: 17:49:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:17:49:30
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:54:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:17:54:54
 • پایان برنامه: 17:55:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آفتاب

اذانگاهی/ احادیث از ائمه معصومین (ع)/

 • شروع برنامه:17:55:55
 • پایان برنامه: 17:56:22
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:17:56:22
 • پایان برنامه: 18:12:22
 • طول برنامه:16 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:12:22
 • پایان برنامه: 18:12:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:18:12:46
 • پایان برنامه: 18:17:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:18:17:21
 • پایان برنامه: 18:24:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

فوت و فن - قسمت101

مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:18:24:21
 • پایان برنامه: 18:25:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:18:25:51
 • پایان برنامه: 18:29:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:18:29:47
 • پایان برنامه: 18:30:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:18:30:15
 • پایان برنامه: 19:00:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت141

مدت:30دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:00:25
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:04:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:19:04:29
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

از من بپرس - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:53:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

میوه آرایی

مدت:3دقیقه/قالب : میان برنامه/نوع آموزش : عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:19:53:01
 • پایان برنامه: 19:53:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:19:53:19
 • پایان برنامه: 19:55:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:19:55:08
 • پایان برنامه: 19:56:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:19:56:09
 • پایان برنامه: 19:59:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:19:59:30
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:19:30
 • طول برنامه:19 دقیقه

چترنجات - خلاصه قسمت2

مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:20:19:30
 • پایان برنامه: 20:21:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع: نماهنگ/

 • شروع برنامه:20:21:57
 • پایان برنامه: 20:23:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:20:23:33
 • پایان برنامه: 20:25:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

برای ایران

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه: آموزش رسمی/ موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:20:25:09
 • پایان برنامه: 20:26:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:20:26:07
 • پایان برنامه: 20:29:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

هفت ترفند

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:20:29:59
 • پایان برنامه: 20:30:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:20:30:30
 • پایان برنامه: 20:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

من می تونم - قسمت107

مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:20:54:38
 • پایان برنامه: 20:55:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:20:55:26
 • پایان برنامه: 20:59:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:20:59:27
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:34:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

یقه هفت - قسمت8

مدت:35دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:34:00
 • پایان برنامه: 21:34:55
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:21:34:55
 • پایان برنامه: 21:43:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیام مهارت

مدت:9دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:21:43:55
 • پایان برنامه: 21:44:53
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:21:44:53
 • پایان برنامه: 21:52:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:52:02
 • پایان برنامه: 21:52:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:21:52:25
 • پایان برنامه: 21:56:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کاردستی

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:هنری/

 • شروع برنامه:21:56:00
 • پایان برنامه: 21:59:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:21:59:30
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:46:45
 • طول برنامه:46 دقیقه

تخریب برای ساختن - قسمت4

مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/این قسمت:

 • شروع برنامه:22:46:45
 • پایان برنامه: 22:50:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:22:50:29
 • پایان برنامه: 22:54:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

هفت ترفند

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:22:54:52
 • پایان برنامه: 22:55:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:22:55:27
 • پایان برنامه: 22:59:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:22:59:32
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

با کلاس - قسمت2

مدت:43دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:23:42:00
 • پایان برنامه: 23:46:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام های بازرگانی/

 • شروع برنامه:23:46:26
 • پایان برنامه: 23:56:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

ماهرانه - قسمت36

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:23:56:47
 • پایان برنامه: 23:57:12
 • طول برنامه:

میان برنامه

وله ، آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:23:57:12
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

فوت و فن - قسمت101

مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/