جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:05:28
 • پایان برنامه: 00:11:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:00:11:12
 • پایان برنامه: 01:09:15
 • طول برنامه:58 دقیقه

حریم مهرورزی - قسمت 54

مدت:59دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خانواده/

 • شروع برنامه:01:10:59
 • پایان برنامه: 01:56:45
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند هفت - ارتباطات مهندسی

مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:08:01:02
 • پایان برنامه: 08:06:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:08:10:11
 • پایان برنامه: 08:47:46
 • طول برنامه:37 دقیقه

برنامه کودک-قسمت63

مدت:37دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:08:47:46
 • پایان برنامه: 08:55:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

آرزوهای شیرین زبان-قسمت38

مدت:8دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه : پخش/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:09:01:40
 • پایان برنامه: 09:25:20
 • طول برنامه:23 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشي-قسمت73

مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خلاقیت/

 • شروع برنامه:09:30:20
 • پایان برنامه: 10:53:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

صبحی دیگر-زنده

مدت:83دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:53:20
 • پایان برنامه: 10:59:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:11:00:05
 • پایان برنامه: 11:41:50
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند هفت-پل بروکلین

مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:11:42:49
 • پایان برنامه: 11:49:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:11:51:48
 • پایان برنامه: 11:59:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:12:00:10
 • پایان برنامه: 13:00:10
 • طول برنامه:1 ساعت

پرسشگر-قسمت17

مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/

 • شروع برنامه:13:12:42
 • پایان برنامه: 13:19:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

قالب:اذانگاهی/نماز جماعت ظهر/

 • شروع برنامه:13:23:34
 • پایان برنامه: 13:29:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:13:30:20
 • پایان برنامه: 14:10:20
 • طول برنامه:40 دقیقه

دکتر سلام-زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:12:31
 • پایان برنامه: 14:20:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:14:20:16
 • پایان برنامه: 14:50:11
 • طول برنامه:29 دقیقه

برنامه کودک-قسمت52

مدت:30دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:53:40
 • پایان برنامه: 14:59:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:15:00:25
 • پایان برنامه: 15:31:25
 • طول برنامه:31 دقیقه

مشاور-زنده

مدت:31دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مشاوره/

 • شروع برنامه:15:31:50
 • پایان برنامه: 15:51:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه 1452

مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:قرآنی/

 • شروع برنامه:15:51:50
 • پایان برنامه: 15:59:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:16:00:05
 • پایان برنامه: 16:37:50
 • طول برنامه:37 دقیقه

موتور جستجو-قسمت72

مدت:38دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:16:39:29
 • پایان برنامه: 16:53:14
 • طول برنامه:13 دقیقه

آزمایشهای علمی-قسمت3

مدت:14دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:پخش/موضوع : علمی/

 • شروع برنامه:16:53:14
 • پایان برنامه: 16:59:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:36:50
 • طول برنامه:36 دقیقه

کارنامه بیست-قسمت126

مدت:37دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:17:42:20
 • پایان برنامه: 17:50:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:17:51:44
 • پایان برنامه: 17:59:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسیر برتر-زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:40:30
 • پایان برنامه: 19:17:50
 • طول برنامه:37 دقیقه

کارنامه بیست-قسمت129

مدت:37دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:23:27
 • پایان برنامه: 19:29:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:19:30:15
 • پایان برنامه: 20:04:15
 • طول برنامه:34 دقیقه

فرصت برابر-زنده

مدت:34دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:20:13:34
 • پایان برنامه: 20:23:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

سخنرانی مذهبی

قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:20:23:35
 • پایان برنامه: 20:29:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

افلاکیان

قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه:پخش/موضوع : معارفی/

 • شروع برنامه:20:29:05
 • پایان برنامه: 20:35:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:35:05
 • پایان برنامه: 20:42:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:45:17
 • پایان برنامه: 20:59:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

دست ساخته ها-قسمت10

مدت:14دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه : پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

موتور جستجو-قسمت73

مدت:53دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:21:53:00
 • پایان برنامه: 21:58:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

افلاکیان-قسمت14

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه:پخش/موضوع : معارفی/

 • شروع برنامه:22:00:25
 • پایان برنامه: 23:00:25
 • طول برنامه:1 ساعت

همیشه خونه-زنده

مدت:60دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/موضوع:خانواده و سبک زندگی/مجری:فرهاد جم/

 • شروع برنامه:23:01:00
 • پایان برنامه: 23:51:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

رو به روي ماه-قسمت103

مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش مهارت/موضوع:ادبیات

 • شروع برنامه:23:52:42
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/