جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:03:59
 • پایان برنامه: 00:09:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:00:09:39
 • پایان برنامه: 00:51:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند هفت - سرزمین نفت خیز

مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:00:57:20
 • پایان برنامه: 01:02:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:01:02:38
 • پایان برنامه: 01:32:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

دکتر سلام - قسمت151

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:01:32:54
 • پایان برنامه: 01:38:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:01:38:12
 • پایان برنامه: 01:45:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

پلان هفت

مدت:7دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:فرهنگی هنری/

 • شروع برنامه:01:45:02
 • پایان برنامه: 01:59:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

خانه های ایرانی

مدت:15دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه : تأمین برنامه / موضوع : تاریخی/

 • شروع برنامه:02:00:15
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 ساعت و 59 دقیقه

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:08:06:20
 • پایان برنامه: 08:34:31
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایرانگرد - قسمت7

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:طبیعت و گردشگری/

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:03:35
 • طول برنامه:28 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت63

مدت:30دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:09:05:09
 • پایان برنامه: 09:14:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

گلهای برتر

مدت:9دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:ورزشی/

 • شروع برنامه:09:14:08
 • پایان برنامه: 09:21:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:21:54
 • پایان برنامه: 09:29:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:09:30:32
 • پایان برنامه: 11:00:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:11:03:04
 • پایان برنامه: 11:10:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:11:10:40
 • پایان برنامه: 11:22:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

آزمایشهای عجیب - قسمت62

مدت:12دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:پخش/موضوع : علمی/

 • شروع برنامه:11:23:20
 • پایان برنامه: 11:28:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:11:28:58
 • پایان برنامه: 11:35:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:11:36:08
 • پایان برنامه: 11:46:12
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام آوران وحی

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:11:50:17
 • پایان برنامه: 11:56:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:02:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران

 • شروع برنامه:12:02:13
 • پایان برنامه: 12:08:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:12:11:25
 • پایان برنامه: 12:19:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخنرانی

مدت:8دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:19:14
 • پایان برنامه: 12:25:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:25:13
 • پایان برنامه: 12:30:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:12:30:20
 • پایان برنامه: 13:10:15
 • طول برنامه:39 دقیقه

مشاعره

مدت:40دقیقه/قالب:مسابقه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش رسمی/موضوع:ادبی فرهنگی/

 • شروع برنامه:13:10:15
 • پایان برنامه: 13:24:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:24:17
 • پایان برنامه: 13:29:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:13:30:32
 • پایان برنامه: 14:11:47
 • طول برنامه:41 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:14:48
 • پایان برنامه: 14:20:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:14:20:20
 • پایان برنامه: 14:48:55
 • طول برنامه:28 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت63

مدت:30دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:54:17
 • پایان برنامه: 14:59:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:15:00:32
 • پایان برنامه: 15:41:47
 • طول برنامه:41 دقیقه

مشاور - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مشاوره/

 • شروع برنامه:15:41:47
 • پایان برنامه: 15:54:28
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:54:28
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:46:15
 • طول برنامه:46 دقیقه

راهش اینه

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:عمومی/موضوع:کسب و کار/

 • شروع برنامه:16:46:54
 • پایان برنامه: 16:52:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:16:52:27
 • پایان برنامه: 16:59:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:59:27
 • پایان برنامه: 17:05:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:17:05:36
 • پایان برنامه: 17:10:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:17:19:35
 • پایان برنامه: 17:56:10
 • طول برنامه:36 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت240

مدت:35دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:00:32
 • پایان برنامه: 18:40:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:40:32
 • پایان برنامه: 18:46:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:18:46:04
 • پایان برنامه: 19:22:50
 • طول برنامه:36 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت241

مدت:35دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:25:10
 • پایان برنامه: 19:53:37
 • طول برنامه:28 دقیقه

زنگ هفت - زنده

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:پخش/موضوع:مسابقه/

 • شروع برنامه:19:54:17
 • پایان برنامه: 19:59:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:20:00:32
 • پایان برنامه: 20:45:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:45:55
 • پایان برنامه: 20:53:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:20:54:18
 • پایان برنامه: 20:59:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:21:00:32
 • پایان برنامه: 21:43:17
 • طول برنامه:42 دقیقه

موتور جستجو - قسمت89

مدت:40دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:21:43:45
 • پایان برنامه: 21:51:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلان هفت

مدت:8دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:فرهنگی هنری/

 • شروع برنامه:21:54:27
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:42:08
 • طول برنامه:42 دقیقه

مشاعره

مدت:40دقیقه/قالب:مسابقه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش رسمی/موضوع:ادبی فرهنگی/

 • شروع برنامه:22:46:50
 • پایان برنامه: 22:54:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:22:54:28
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:32:25
 • طول برنامه:32 دقیقه

خلاقیت در معماری - قسمت53

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه :مهارتها/موضوع:هنر معماری/

 • شروع برنامه:23:32:50
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

یه لقمه نون - قسمت6

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/