جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:05:10
 • پایان برنامه: 01:05:05
 • طول برنامه:59 دقیقه

حریم مهرورزی - قسمت23

مدت:61دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خانواده/

 • شروع برنامه:01:05:25
 • پایان برنامه: 01:50:15
 • طول برنامه:44 دقیقه

موتور جست و جو - قسمت 30

مدت:45دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:08:00:59
 • پایان برنامه: 08:06:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:08:10:06
 • پایان برنامه: 08:21:56
 • طول برنامه:11 دقیقه

حاكم و حاتم - قسمت 8

مدت:12دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: کودک و نوجوان/گروه : پخش/ موضوع : تربیتی– آموزشی/

 • شروع برنامه:08:21:56
 • پایان برنامه: 08:27:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

جیرجیر و جانا - قسمت 50

مدت:5دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:آموزشی/

 • شروع برنامه:08:27:13
 • پایان برنامه: 08:39:24
 • طول برنامه:12 دقیقه

بهادر - قسمت - 29

مدت:12دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:پخش/موضوع:اموزشی

 • شروع برنامه:08:39:24
 • پایان برنامه: 08:56:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

آریو - قسمت 10

مدت:17دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع:آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:09:02:05
 • پایان برنامه: 09:26:15
 • طول برنامه:24 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشی - قسمت 13

مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خلاقیت/

 • شروع برنامه:09:30:01
 • پایان برنامه: 10:53:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع : خانواده/

 • شروع برنامه:11:00:14
 • پایان برنامه: 11:50:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند 7 - تروما

مدت:51 دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:11:55:17
 • پایان برنامه: 12:26:12
 • طول برنامه:30 دقیقه

اقلیم - قسمت 8

مدت:31دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:زیست محیطی/

 • شروع برنامه:12:26:38
 • پایان برنامه: 12:51:51
 • طول برنامه:25 دقیقه

ترنم باران - قسمت 17

مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی فرهنگی/

 • شروع برنامه:12:56:44
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:07:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران

 • شروع برنامه:13:07:52
 • پایان برنامه: 13:14:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:13:19:30
 • پایان برنامه: 13:26:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دكتر سلام - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:14:15
 • پایان برنامه: 14:26:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

حاكم و حاتم - قسمت 8

مدت:12دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: کودک و نوجوان/گروه : پخش/ موضوع : تربیتی– آموزشی/

 • شروع برنامه:14:26:00
 • پایان برنامه: 14:42:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

افسانه ماردوش - قسمت 10

مدت:16دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: کودک و نوجوان/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی ادبی/

 • شروع برنامه:14:42:20
 • پایان برنامه: 14:59:18
 • طول برنامه:16 دقیقه

آريو - قسمت 10

مدت:17دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع:آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:15:00:15
 • پایان برنامه: 15:40:15
 • طول برنامه:40 دقیقه

مشاور - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع مشاوره/

 • شروع برنامه:15:45:15
 • پایان برنامه: 15:52:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربين هفت

قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

هميشه خونه - قسمت 14

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/خانواده و سبک زندگی/مجری:شهرام شکیباوستاره سادات قطبی/

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:35:55
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارنامه بیست-قسمت13

قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:17:36:20
 • پایان برنامه: 18:00:25
 • طول برنامه:24 دقیقه

من می تونم - قسمت 27

مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:18:00:50
 • پایان برنامه: 18:40:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:18:41:30
 • پایان برنامه: 19:22:25
 • طول برنامه:40 دقیقه

كارنامه 20 - قسمت 15

مدت:41دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:19:25:25
 • پایان برنامه: 19:45:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

آزمایشهای عجیب - قسمت 33

مدت:20دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:پخش/موضوع : علمی/

 • شروع برنامه:19:47:42
 • پایان برنامه: 19:54:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین هفت

قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:19:59:26
 • پایان برنامه: 20:04:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:20:10:05
 • پایان برنامه: 20:50:05
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:50:05
 • پایان برنامه: 20:57:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهاي تاريخي ايران - قسمت 51

مدت:8دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

موتور جستجو - قسمت 31

مدت:50دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:57:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

علم سينما - قسمت 35

مدت:8دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:هنری/

 • شروع برنامه:22:00:10
 • پایان برنامه: 22:55:10
 • طول برنامه:55 دقیقه

همیشه خونه - زنده

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/خانواده و سبک زندگی/مجری:شهرام شکیباوستاره سادات قطبی/

 • شروع برنامه:22:55:10
 • پایان برنامه: 23:00:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه/

 • شروع برنامه:23:00:45
 • پایان برنامه: 23:49:10
 • طول برنامه:48 دقیقه

رو به روي ماه - قسمت 17

مدت:48دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش مهارت/موضوع:ادبیات

 • شروع برنامه:23:49:30
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

ترنم باران - قسمت 17

مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی فرهنگی/