جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:48:14
 • پایان برنامه: 00:56:14
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی ایران - قسمت 53

مدت:8دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:00:56:43
 • پایان برنامه: 01:26:18
 • طول برنامه:29 دقیقه

دکتر سلام - قسمت 131

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:01:26:44
 • پایان برنامه: 01:55:39
 • طول برنامه:28 دقیقه

باکریمان - قسمت 3

مدت:29دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:08:03:35
 • پایان برنامه: 08:24:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایرانگرد - قسمت11

مدت:22دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:طبیعت و گردشگری/

 • شروع برنامه:08:24:35
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:01:25
 • طول برنامه:31 دقیقه

آخ جون کارتون

مدت:32دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:09:01:25
 • پایان برنامه: 09:11:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:15:17
 • پایان برنامه: 09:30:32
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:30:32
 • پایان برنامه: 10:58:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:11:00:30
 • پایان برنامه: 11:27:35
 • طول برنامه:27 دقیقه

آزمایش های عجیب - قسمت42

مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:پخش/موضوع : علمی/

 • شروع برنامه:11:27:35
 • پایان برنامه: 11:38:53
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:11:41:52
 • پایان برنامه: 11:48:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:11:53:07
 • پایان برنامه: 11:59:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:12:00:32
 • پایان برنامه: 12:09:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

سخنرانی

مدت:10دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:09:58
 • پایان برنامه: 12:17:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام آوران وحی

مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:12:17:30
 • پایان برنامه: 12:23:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:12:23:54
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:04:25
 • طول برنامه:34 دقیقه

مشاعره

مدت:35دقیقه/قالب:مسابقه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش رسمی/موضوع:ادبی فرهنگی/

 • شروع برنامه:13:04:25
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:24:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

نگارگري ايراني - قسمت3

مدت:15دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:13:30:32
 • پایان برنامه: 14:10:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:47:20
 • طول برنامه:32 دقیقه

آخ جون کارتون

مدت:33دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:47:20
 • پایان برنامه: 14:59:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:00:32
 • پایان برنامه: 15:40:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

مشاور - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مشاوره/

 • شروع برنامه:15:40:32
 • پایان برنامه: 15:50:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:50:20
 • پایان برنامه: 16:30:10
 • طول برنامه:39 دقیقه

موتور جستجو - قسمت63

مدت:40دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:16:30:47
 • پایان برنامه: 17:07:32
 • طول برنامه:36 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت220

مدت:36دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:17:08:09
 • پایان برنامه: 17:14:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:17:23:11
 • پایان برنامه: 17:28:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلام مطهر

مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:17:31:10
 • پایان برنامه: 17:45:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

همراز

مدت:15دقیقه/قالب:نمایشی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع : اجتماعی فرهنگی/

 • شروع برنامه:17:46:44
 • پایان برنامه: 17:53:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:18:00:32
 • پایان برنامه: 18:40:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:45:32
 • پایان برنامه: 19:20:32
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت221

مدت:35دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:20:55
 • پایان برنامه: 19:57:55
 • طول برنامه:37 دقیقه

زنگ هفت - زنده

مدت:37دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:پخش/موضوع:مسابقه/مجری:ندا واشیانی/

 • شروع برنامه:20:00:32
 • پایان برنامه: 20:45:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:45:32
 • پایان برنامه: 20:50:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:50:50
 • پایان برنامه: 20:58:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:00:32
 • پایان برنامه: 21:56:42
 • طول برنامه:56 دقیقه

موتور جستجو - قسمت64

مدت:56دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:39:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

مشاعره

مدت:40دقیقه/قالب:مسابقه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش رسمی/موضوع:ادبی فرهنگی/

 • شروع برنامه:22:41:54
 • پایان برنامه: 22:50:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلان هفت

مدت:10دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:فرهنگی هنری/

 • شروع برنامه:22:50:26
 • پایان برنامه: 22:59:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:23:00:05
 • پایان برنامه: 23:34:32
 • طول برنامه:34 دقیقه

خلاقیت در معماری - قسمت34

مدت:35دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه :مهارتها/موضوع:هنر معماری/

 • شروع برنامه:23:36:46
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

یه لقمه نون - قسمت27

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/