جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:01:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:55
 • پایان برنامه: 00:02:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:40
 • پایان برنامه: 00:03:23
 • طول برنامه:

آرم استیشن مشهد - مسجد کبود گنبد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:03:23
 • پایان برنامه: 00:03:50
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:03:50
 • پایان برنامه: 00:59:18
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : محمد حسین سعیدیان - ترتیل سه زبانه ، موضوع : جزء 04 قرآن کریم ، مدت : 55 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:00:59:18
 • پایان برنامه: 01:00:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات بر پیامبر (ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:39
 • پایان برنامه: 01:01:06
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:06
 • پایان برنامه: 01:17:50
 • طول برنامه:16 دقیقه

مدرسه حفظ . بازپخش

قالب : ترکیبی ، مجری : علی حبیبی ، موضوع : آموزش گام به گام جزء سی ام قرآن کریم ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:17:50
 • پایان برنامه: 01:18:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:18:56
 • پایان برنامه: 01:19:23
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:23
 • پایان برنامه: 02:04:44
 • طول برنامه:45 دقیقه

ستاره ها . بازپخش

قالب : مستند ، مجری : وحید مرتضوی ، موضوع : گفتگو با حافظ کل قرآن کریم یاسر جناب ، مدت : 45 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:02:04:44
 • پایان برنامه: 02:05:27
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:27
 • پایان برنامه: 02:06:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:51
 • پایان برنامه: 02:07:18
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:18
 • پایان برنامه: 02:07:49
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:49
 • پایان برنامه: 02:35:28
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت محمود حسین منصور

سوره ها و آیات : احزاب 35 - 18 ، قالب : تلاوت ، مدت : 28 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:35:28
 • پایان برنامه: 02:36:09
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:09
 • پایان برنامه: 02:36:36
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:36
 • پایان برنامه: 02:53:54
 • طول برنامه:17 دقیقه

نخ تسبیح قطره ها . بازپخش

قالب : مستند ، تهیه کننده : سیدمحمد قاسمیان ، موضوع : گفتگو با خانم فاطمه نانی زاد شاعر اهل بیت (ع) ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:02:53:54
 • پایان برنامه: 02:54:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:54:21
 • پایان برنامه: 02:54:54
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:54:54
 • پایان برنامه: 03:23:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت عبدالباسط

سوره ها و آیات : فرقان 77 - 58 / بلد / ضحی ، قالب : تلاوت ، مدت : 28 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:23:00
 • پایان برنامه: 03:23:43
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:43
 • پایان برنامه: 03:24:10
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:24:10
 • پایان برنامه: 04:04:34
 • طول برنامه:40 دقیقه

تفسیر قرآن آیت ا... ری شهری . بازپخش

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... ری شهری ، موضوع : تفسیر سوره مبارکه بقره ، مدت : 40 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:04:34
 • پایان برنامه: 04:05:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:17
 • پایان برنامه: 04:06:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:41
 • پایان برنامه: 04:07:08
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:08
 • پایان برنامه: 04:07:38
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:38
 • پایان برنامه: 04:40:14
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت سید متولی عبدالعال

سوره ها و آیات : زمر 75 - 61 / غافر 3 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 33 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:40:14
 • پایان برنامه: 04:40:36
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:36
 • پایان برنامه: 04:42:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:07
 • پایان برنامه: 04:42:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:34
 • پایان برنامه: 04:58:31
 • طول برنامه:15 دقیقه

دروس اخلاقی آیت ا... مجتهدی تهرانی

قالب : سخنرانی ، موضوع : بیان آیات روایات و احادیث اخلاقی ، مدت : 16 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:58:31
 • پایان برنامه: 04:59:08
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:08
 • پایان برنامه: 05:05:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

مقام محمود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:08
 • پایان برنامه: 05:05:46
 • طول برنامه:

آرم استیشن - ذکر روز

یا رب العالمین

 • شروع برنامه:05:05:46
 • پایان برنامه: 05:06:09
 • طول برنامه:

آرم ورودی اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:09
 • پایان برنامه: 05:17:31
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

تلاوت در نزد رهبری - ابراهیم 32 - 31 / کوثر

 • شروع برنامه:05:17:31
 • پایان برنامه: 05:18:15
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:15
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:24:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد مرحوم حسین صبحدل

 • شروع برنامه:05:24:24
 • پایان برنامه: 05:26:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای روز شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:56
 • پایان برنامه: 05:33:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

آیت ا... علم الهدی

 • شروع برنامه:05:33:13
 • پایان برنامه: 05:34:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:05:34:50
 • پایان برنامه: 05:35:28
 • طول برنامه:

آرم استیشن - ذکر روز

یا رب العالمین

 • شروع برنامه:05:35:28
 • پایان برنامه: 05:35:55
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:55
 • پایان برنامه: 05:44:24
 • طول برنامه:8 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مکارم شیرازی

موعظه ای از امام سجاد (ع)

 • شروع برنامه:05:44:24
 • پایان برنامه: 05:44:51
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:51
 • پایان برنامه: 05:57:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

دعاي عهد

حاج مرتضي طاهري

 • شروع برنامه:05:57:46
 • پایان برنامه: 05:58:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:41
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:01:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:50
 • پایان برنامه: 06:03:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:14
 • پایان برنامه: 06:03:41
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:41
 • پایان برنامه: 06:04:02
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:02
 • پایان برنامه: 06:19:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت سوره یس

ترتیل نوای ملکوت

 • شروع برنامه:06:19:05
 • پایان برنامه: 06:19:35
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:35
 • پایان برنامه: 06:20:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:21
 • پایان برنامه: 06:20:48
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:48
 • پایان برنامه: 07:01:57
 • طول برنامه:41 دقیقه

نو گلان قرآنی

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : خانم شکیبایی ، قالب : ترکیبی ، موضوع : دعا برای دیگران ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:07:01:57
 • پایان برنامه: 07:02:27
 • طول برنامه:

صلوات کودک شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:27
 • پایان برنامه: 07:02:54
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:54
 • پایان برنامه: 07:03:25
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:25
 • پایان برنامه: 07:24:24
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت محمد احمد بسیونی

سوره ها و آیات : بقره 259 - 255 ، قالب : تلاوت ، مدت : 21 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:24:24
 • پایان برنامه: 07:24:56
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:56
 • پایان برنامه: 07:25:30
 • طول برنامه:

آرم استیشن زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:30
 • پایان برنامه: 07:25:57
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:57
 • پایان برنامه: 07:58:50
 • طول برنامه:32 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره مبارکه کهف ، مدت : 33 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:07:58:50
 • پایان برنامه: 07:59:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:38
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مداح : انصاريان

 • شروع برنامه:08:01:11
 • پایان برنامه: 08:01:54
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:54
 • پایان برنامه: 08:03:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:18
 • پایان برنامه: 08:03:45
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:45
 • پایان برنامه: 08:49:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

ستاره ها

قالب : مستند ، مجری : خانم غفاری ، موضوع : گفتگو با حافظ کل قرآن کریم خانم الهام منگلی ، مدت : 46 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:08:49:15
 • پایان برنامه: 08:49:28
 • طول برنامه:

آرم استیشن برف تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:28
 • پایان برنامه: 08:49:55
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:55
 • پایان برنامه: 08:58:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

سخنرانی مرحوم آیت ا... مومن

قالب : سخنرانی ، سخنران : مرحوم آیت ا... مومن ، موضوع : خاطرات در باره رحلت امام خمینی (ره) ، مدت : 09 دقیقه ، پخش شبکه قرآن و معارف سیما

 • شروع برنامه:08:58:45
 • پایان برنامه: 08:59:05
 • طول برنامه:

آرم استیشن نیلوفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:05
 • پایان برنامه: 08:59:32
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:32
 • پایان برنامه: 09:57:32
 • طول برنامه:58 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید افضل میرلوحی ، کارشناس : خانم دکتر فرهمند پور ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 58 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:09:57:32
 • پایان برنامه: 09:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام امام

گمان نکنید غرب برای ما تحفه می آورد

 • شروع برنامه:09:59:30
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار قرآنی

زنده

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:15:43
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:43
 • پایان برنامه: 10:17:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:07
 • پایان برنامه: 10:17:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:34
 • پایان برنامه: 10:18:07
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:18:07
 • پایان برنامه: 10:28:28
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای رضا جاویدی

سوره ها و آیات : انعام 153 - 151 ، قالب : تلاوت ، مدت : 10 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:10:28:28
 • پایان برنامه: 10:29:13
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:13
 • پایان برنامه: 10:30:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:19
 • پایان برنامه: 10:30:46
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:46
 • پایان برنامه: 11:13:37
 • طول برنامه:42 دقیقه

یاد خدا

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : آیت ا... توکل ، موضوع : تهذیب نفس ، مدت : 43 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرانی

 • شروع برنامه:11:13:37
 • پایان برنامه: 11:14:32
 • طول برنامه:

آرم استیشن یک سال در 40 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:32
 • پایان برنامه: 11:15:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:27
 • پایان برنامه: 11:15:54
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:54
 • پایان برنامه: 11:32:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

نخ تسبیح قطره ها

قالب : مستند ، تهیه کننده : سیدمحمد قاسمیان ، موضوع : گفتگو با سید محمد جواد شرافت شاعر اهل بیت (ع) ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:11:32:40
 • پایان برنامه: 11:34:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم استیشن اماکن متبرکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:40
 • پایان برنامه: 11:35:34
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:34
 • پایان برنامه: 12:02:41
 • طول برنامه:27 دقیقه

صلای صلاة

مجری : احمد شفازاده ، موضوع : ویژه برنامه اذانگاهی ظهر ، مدت : 27 دقیقه ، پخش شبکه قرآن و معرف سیما

 • شروع برنامه:12:02:41
 • پایان برنامه: 12:03:04
 • طول برنامه:

آرم ورودی اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:04
 • پایان برنامه: 12:16:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

انبیاء 108 - 101

 • شروع برنامه:12:16:30
 • پایان برنامه: 12:17:04
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:04
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان مطهری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

استاد ابوزيد

 • شروع برنامه:12:22:39
 • پایان برنامه: 12:29:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام و المسلمین عباس پور

 • شروع برنامه:12:29:31
 • پایان برنامه: 12:31:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

فرهمند

 • شروع برنامه:12:31:04
 • پایان برنامه: 12:33:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

رهبری - دیدار با مردم تبریز 97/11/29

گرانی و مسائل تولید ارز قابل حل است

 • شروع برنامه:12:33:46
 • پایان برنامه: 12:34:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:29
 • پایان برنامه: 12:35:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:53
 • پایان برنامه: 12:36:20
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:20
 • پایان برنامه: 12:36:50
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:50
 • پایان برنامه: 12:44:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

صفحه 174 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:12:44:47
 • پایان برنامه: 12:45:26
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:26
 • پایان برنامه: 12:46:08
 • طول برنامه:

آرم استیشن عدد 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:08
 • پایان برنامه: 12:46:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:54
 • پایان برنامه: 12:47:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:21
 • پایان برنامه: 12:57:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مکارم شیرازی

حدیثی از امام حسن عسگری (ع)

 • شروع برنامه:12:57:39
 • پایان برنامه: 12:58:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شعار سال 97

صنایع ماشیت آلات

 • شروع برنامه:12:58:41
 • پایان برنامه: 12:59:08
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:08
 • پایان برنامه: 12:59:29
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:29
 • پایان برنامه: 13:11:55
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت عبدالعزیز عکاشه

سوره ها و آیات : مائده 118 - 111 ، قالب : تلاوت ، مدت : 12 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:11:55
 • پایان برنامه: 13:12:19
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:19
 • پایان برنامه: 13:12:51
 • طول برنامه:

آرم استیشن سه بعدی رحل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:51
 • پایان برنامه: 13:13:18
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:18
 • پایان برنامه: 13:20:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

شیرازه

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:13:20:21
 • پایان برنامه: 13:21:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:10
 • پایان برنامه: 13:21:37
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:37
 • پایان برنامه: 14:01:29
 • طول برنامه:39 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام و المسلمین عالی ، موضوع : مباحث اخلاقی ، مدت : 40 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:14:01:29
 • پایان برنامه: 14:05:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ چهل سالگی انقلاب

کلیپ 40 سالگی انقلاب - تصاویر دست آوردهای نظام

 • شروع برنامه:14:05:26
 • پایان برنامه: 14:06:09
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:06:09
 • پایان برنامه: 14:07:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:07:33
 • پایان برنامه: 14:08:00
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:08:00
 • پایان برنامه: 14:08:31
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:08:31
 • پایان برنامه: 14:41:53
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت آقای وحید نظریان

سوره ها و آیات : فرقان 77 - 58 / شمس / حمد ، قالب : تلاوت ، مدت : 33 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:14:41:53
 • پایان برنامه: 14:42:16
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:16
 • پایان برنامه: 14:42:43
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:43
 • پایان برنامه: 14:59:25
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها

آثار روانی رنگهای آبی و قرمز

 • شروع برنامه:14:59:25
 • پایان برنامه: 14:59:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن آبشار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:55
 • پایان برنامه: 15:00:22
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:22
 • پایان برنامه: 15:07:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

روزنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:07:22
 • پایان برنامه: 15:07:49
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:07:49
 • پایان برنامه: 15:08:22
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:08:22
 • پایان برنامه: 15:17:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت حمید رضا رحمانی

سوره ها و آیات : هود (ع) 44 - 41 ، قالب : تلاوت ، مدت : 09 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:15:17:20
 • پایان برنامه: 15:17:52
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:52
 • پایان برنامه: 15:18:19
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:19
 • پایان برنامه: 15:59:28
 • طول برنامه:41 دقیقه

نو گلان قرآنی . بازپخش

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : خانم شکیبایی ، قالب : ترکیبی ، موضوع : دعا برای دیگران ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:15:59:28
 • پایان برنامه: 15:59:58
 • طول برنامه:

صلوات کودک شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:58
 • پایان برنامه: 16:00:25
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:25
 • پایان برنامه: 16:31:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

انیمیشن پیامبران

قالب : انیمیشن ، موضوع : داستان حضرت سموئیل (ع) - قسمت سوم ، مدت : 31 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:16:31:03
 • پایان برنامه: 16:33:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:03
 • پایان برنامه: 16:33:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:46
 • پایان برنامه: 16:35:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:10
 • پایان برنامه: 16:35:37
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:37
 • پایان برنامه: 16:36:07
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:07
 • پایان برنامه: 16:45:16
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای حسین شالچی

سوره ها و آیات : بقره 256 - 255 ، قالب : تلاوت ، مدت : 09 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:16:45:16
 • پایان برنامه: 16:45:49
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:49
 • پایان برنامه: 16:46:16
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:16
 • پایان برنامه: 17:03:02
 • طول برنامه:16 دقیقه

نخ تسبیح قطره ها . بازپخش

قالب : مستند ، تهیه کننده : سیدمحمد قاسمیان ، موضوع : گفتگو با سید محمد جواد شرافت شاعر اهل بیت (ع) ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:17:03:02
 • پایان برنامه: 17:06:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ شهر بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:41
 • پایان برنامه: 17:07:08
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:08
 • پایان برنامه: 17:21:03
 • طول برنامه:13 دقیقه

احکام نوجوانان

تهیه کننده : علی ویسی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین کریمی ، موضوع : احکام نجاسات ، مدت : 14 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نو جوان

 • شروع برنامه:17:21:03
 • پایان برنامه: 17:26:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:03
 • پایان برنامه: 17:26:30
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:30
 • پایان برنامه: 17:59:14
 • طول برنامه:32 دقیقه

درسهایی از قرآن

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ، موضوع : رسالت حکومت اسلامی - اقامه نماز ، مدت : 33 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:17:59:14
 • پایان برنامه: 17:59:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:26
 • پایان برنامه: 18:01:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

در محضر قرآن - آیت ا... جوادی آملی

چرا شخص کافر و مشرک در مدت کوتاه دنیا به کیفر ابدی دچار میشوند

 • شروع برنامه:18:01:57
 • پایان برنامه: 18:02:51
 • طول برنامه:

وله - خوشا آنانکه دائم در نمازند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:51
 • پایان برنامه: 18:03:14
 • طول برنامه:

آرم ورودی اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:14
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای مسعود نیکدستی

انسان 9 - 1

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:11:22
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:22
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:17:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

شهید حسنی کارگر

 • شروع برنامه:18:17:12
 • پایان برنامه: 18:23:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب

حجت الاسلام و المسلمین روحانی فر

 • شروع برنامه:18:23:10
 • پایان برنامه: 18:24:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

غلامرضا زاده

 • شروع برنامه:18:24:46
 • پایان برنامه: 18:26:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

رهبری - دیدار با مردم تبریز 97/11/29

آتش به اختیار جوانان مومن

 • شروع برنامه:18:26:54
 • پایان برنامه: 18:27:39
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:39
 • پایان برنامه: 18:28:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:22
 • پایان برنامه: 18:29:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:46
 • پایان برنامه: 18:30:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:13
 • پایان برنامه: 19:43:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

طرح قرآنی بشارت 1452 . زنده

تهیه کننده : علی اکرمی ، موضوع : طرح قرآنی بشارت 1452 ، قالب : ترکیبی ، مدت : 73 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:19:43:13
 • پایان برنامه: 19:43:39
 • طول برنامه:

آرم استیشن چهل سال پیروزی انقلاب

تصاویر دستاوردهای نظام

 • شروع برنامه:19:43:39
 • پایان برنامه: 19:48:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:39
 • پایان برنامه: 19:49:06
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:06
 • پایان برنامه: 19:49:27
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:27
 • پایان برنامه: 19:57:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای کریم منصوری

سوره ها و آیات : نحل 91 - 90 / نصر ، قالب : تلاوت ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:19:57:25
 • پایان برنامه: 19:57:49
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:49
 • پایان برنامه: 19:58:31
 • طول برنامه:

آرم استیشن مربع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:31
 • پایان برنامه: 19:59:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:26
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:33
 • طول برنامه:

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:20:00:33
 • پایان برنامه: 20:01:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:16
 • پایان برنامه: 20:02:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:40
 • پایان برنامه: 20:03:07
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:07
 • پایان برنامه: 20:19:19
 • طول برنامه:16 دقیقه

مدرسه حفظ . بازپخش

قالب : ترکیبی ، مجری : علی حبیبی ، موضوع : آموزش گام به گام جزء سی ام قرآن کریم ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:20:19:19
 • پایان برنامه: 20:19:34
 • طول برنامه:

آرم استیشن حریر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:34
 • پایان برنامه: 20:20:01
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:01
 • پایان برنامه: 21:07:01
 • طول برنامه:47 دقیقه

رصد . زنده

تهیه کننده : تربتی ، موضوع : رخدادهای قرآنی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 47 ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:21:07:01
 • پایان برنامه: 21:08:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

دست آوردها

40 سال پیروزی - قرآنی

 • شروع برنامه:21:08:20
 • پایان برنامه: 21:08:47
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:47
 • پایان برنامه: 21:09:18
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:18
 • پایان برنامه: 21:24:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای قاسم مقدمی

سوره ها و آیات : فصلت 36 - 30 / شمس 10 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:21:24:46
 • پایان برنامه: 21:25:21
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:21
 • پایان برنامه: 21:26:04
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:04
 • پایان برنامه: 21:27:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:28
 • پایان برنامه: 21:27:55
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:55
 • پایان برنامه: 22:04:33
 • طول برنامه:36 دقیقه

پرسمان

تهیه کننده : فرزاد صابر ، مجری : سید علیرضا قوامی ، کارشناس : حجت الاسلام والمسلمین وحید پور : قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان احکام ، مدت : 37 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:22:04:33
 • پایان برنامه: 22:04:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن چهل سال پیروزی انقلاب

تصاویر دستاوردهای نظام

 • شروع برنامه:22:04:59
 • پایان برنامه: 22:06:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام امام

گمان نکنید غرب برای ما تحفه می آورد

 • شروع برنامه:22:06:57
 • پایان برنامه: 22:08:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:57
 • پایان برنامه: 22:09:42
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:42
 • پایان برنامه: 22:10:09
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:09
 • پایان برنامه: 22:54:43
 • طول برنامه:44 دقیقه

سعادتمندان

سعادتمندان -ویژه برنامه رحلت مرحوم آیت ا...مومن

 • شروع برنامه:22:54:43
 • پایان برنامه: 22:59:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

چهل سالگی انقلاب - ایران بیست

شاخص های سلامت عمومی

 • شروع برنامه:22:59:50
 • پایان برنامه: 23:00:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:17
 • پایان برنامه: 23:43:08
 • طول برنامه:42 دقیقه

یاد خدا . بازپخش

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : آیت ا... توکل ، موضوع : تهذیب نفس ، مدت : 43 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرانی

 • شروع برنامه:23:43:08
 • پایان برنامه: 23:43:46
 • طول برنامه:

آرم استیشن مکعب - صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:43:46
 • پایان برنامه: 23:44:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:13
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

زيارت پيامبر (ص) از بعيد

مداح : حاج رضا بکایی ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی