جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه از سرزمین شمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:30:28
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:30:28
 • پایان برنامه: 02:09:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

فيلم تلويزيوني انار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:08
 • پایان برنامه: 02:10:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:10:30
 • پایان برنامه: 02:16:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

بوم ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:16:51
 • پایان برنامه: 02:22:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

ايران شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:22:59
 • پایان برنامه: 02:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده آفتاب بعد از باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:24:00
 • پایان برنامه: 02:25:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرگ سپيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:25:16
 • پایان برنامه: 02:26:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

روستاي ويست شهرستان خوانسار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:26:40
 • پایان برنامه: 02:26:51
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:26:51
 • پایان برنامه: 02:29:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:29:33
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:13
 • طول برنامه:15 دقیقه

آواي دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:13
 • پایان برنامه: 02:47:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:47:55
 • پایان برنامه: 03:01:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه آواي دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:01
 • پایان برنامه: 03:01:29
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:01:29
 • پایان برنامه: 03:53:05
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه باباي خجالتي (10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:05
 • پایان برنامه: 03:53:46
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:53:46
 • پایان برنامه: 03:54:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده پزشک شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:54:55
 • پایان برنامه: 03:56:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده زيبا شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:56:10
 • پایان برنامه: 03:56:22
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:56:22
 • پایان برنامه: 03:56:43
 • طول برنامه:

صلوات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:56:43
 • پایان برنامه: 04:02:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:02:19
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:

اسماء الحسني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:08:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح / مرحوم حسني کارگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:12
 • پایان برنامه: 04:10:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:10:21
 • پایان برنامه: 04:10:49
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:10:49
 • پایان برنامه: 04:45:54
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنراني اخلاقي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:54
 • پایان برنامه: 04:47:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:47:44
 • پایان برنامه: 04:52:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

مستند کوتاه يزد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:52:55
 • پایان برنامه: 04:53:23
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:53:23
 • پایان برنامه: 05:20:09
 • طول برنامه:26 دقیقه

صد فرسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:09
 • پایان برنامه: 05:24:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

معرفي منطقه تنگ تامرادي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:24:31
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:52:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:55
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

وقت سفر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:01:27
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:01:27
 • پایان برنامه: 06:07:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

ورزش صبحگاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:31
 • پایان برنامه: 06:08:11
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:08:11
 • پایان برنامه: 06:09:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده آفتاب بعد از باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:09:12
 • پایان برنامه: 06:10:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرگ سپيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:10:28
 • پایان برنامه: 06:18:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

صنايع دستي مراکز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:18:25
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اينجا کجاست

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:28:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ ملي و ميهني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:28:12
 • پایان برنامه: 06:29:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:29:34
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:55:54
 • طول برنامه:25 دقیقه

يادگاري هاي کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:54
 • پایان برنامه: 06:56:52
 • طول برنامه:

قلعه گنج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:56:52
 • پایان برنامه: 06:58:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده پزشک شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:58:01
 • پایان برنامه: 06:58:12
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:58:12
 • پایان برنامه: 06:59:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:59:39
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صبحانه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:45:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:45:52
 • پایان برنامه: 07:47:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ خراسان جنوبي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:47:14
 • پایان برنامه: 07:52:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

بوم ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:52:37
 • پایان برنامه: 07:56:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ به جهان خرم از آنم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:56:32
 • پایان برنامه: 07:57:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:57:54
 • پایان برنامه: 07:58:05
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:58:05
 • پایان برنامه: 07:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:59:32
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:52
 • طول برنامه:15 دقیقه

سرزمين زيباي من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:52
 • پایان برنامه: 08:17:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:17:19
 • پایان برنامه: 08:29:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه سرزمين زيباي من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:59
 • پایان برنامه: 08:31:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:31:21
 • پایان برنامه: 08:45:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

افسانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:45:59
 • پایان برنامه: 08:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده آفتاب بعد از باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:47:00
 • پایان برنامه: 08:52:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

جاذبه هاي اروميه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:52:12
 • پایان برنامه: 08:53:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرگ سپيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:53:28
 • پایان برنامه: 08:56:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ بلوچي محلي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:56:39
 • پایان برنامه: 08:56:50
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:56:50
 • پایان برنامه: 08:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:59:32
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:56
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:09:45:56
 • پایان برنامه: 09:46:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:46:48
 • پایان برنامه: 09:47:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده آفتاب بعد از باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:47:49
 • پایان برنامه: 09:49:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرگ سپيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:49:05
 • پایان برنامه: 09:51:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

عشاير چمن دولت آباد چادگان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:51:39
 • پایان برنامه: 09:55:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ خوزستان خورموسي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:55:17
 • پایان برنامه: 09:56:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:56:39
 • پایان برنامه: 09:56:50
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:56:50
 • پایان برنامه: 09:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:59:32
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:13:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

کاشانه مهر (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:13:41
 • پایان برنامه: 11:16:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کهگيلويه و بويراحمد سي سخت

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:16:39
 • پایان برنامه: 11:16:50
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:16:50
 • پایان برنامه: 11:19:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:19:32
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:52:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:52:42
 • پایان برنامه: 12:20:17
 • طول برنامه:27 دقیقه

ادامه ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:17
 • پایان برنامه: 12:21:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:21:39
 • پایان برنامه: 12:21:50
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:21:50
 • پایان برنامه: 12:24:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:24:32
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:53:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

به افق بهشت (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:12:53:30
 • پایان برنامه: 12:54:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:54:30
 • پایان برنامه: 12:58:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

آسماني ها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:58:06
 • پایان برنامه: 13:00:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه امام

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:00:08
 • پایان برنامه: 13:01:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:01:21
 • پایان برنامه: 13:06:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:06:24
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:

حي علي الصلوه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:11:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر / استاد شريف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:11
 • پایان برنامه: 13:13:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:13:20
 • پایان برنامه: 13:13:31
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:13:31
 • پایان برنامه: 13:16:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:16:13
 • پایان برنامه: 13:16:41
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:16:41
 • پایان برنامه: 13:53:30
 • طول برنامه:36 دقیقه

روي خط (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:13:53:30
 • پایان برنامه: 13:54:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:54:22
 • پایان برنامه: 13:55:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده آفتاب بعد از باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:55:23
 • پایان برنامه: 13:56:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرگ سپيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:56:39
 • پایان برنامه: 13:56:50
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:56:50
 • پایان برنامه: 13:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:59:32
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:21:52
 • طول برنامه:21 دقیقه

مجموعه زيبا شهر (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:21:52
 • پایان برنامه: 14:23:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:23:19
 • پایان برنامه: 14:45:52
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه زيبا شهر (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:52
 • پایان برنامه: 14:46:32
 • طول برنامه:

راه هاي ارتباطي شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:46:32
 • پایان برنامه: 14:46:43
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:46:43
 • پایان برنامه: 14:49:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:49:25
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه شکرخند (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:12:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:12:42
 • پایان برنامه: 15:26:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه مسابقه شکرخند (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:39
 • پایان برنامه: 15:26:50
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:26:50
 • پایان برنامه: 15:29:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:29:32
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:49:57
 • طول برنامه:19 دقیقه

از سرزمين شمالي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:49:57
 • پایان برنامه: 15:52:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:52:39
 • پایان برنامه: 16:16:27
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه از سرزمين شمالي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:27
 • پایان برنامه: 16:17:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:17:49
 • پایان برنامه: 16:21:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ دخترک

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:21:19
 • پایان برنامه: 16:27:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصد بهار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:27:13
 • پایان برنامه: 16:28:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده آفتاب بعد از باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:28:14
 • پایان برنامه: 16:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرگ سپيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:29:30
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:57:54
 • طول برنامه:27 دقیقه

سرمشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:54
 • پایان برنامه: 16:58:05
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:58:05
 • پایان برنامه: 16:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:59:32
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

مسابقه کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:38
 • پایان برنامه: 17:29:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:29:05
 • پایان برنامه: 17:57:07
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه مسابقه کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:07
 • پایان برنامه: 17:57:18
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:57:18
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:28
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:00:28
 • پایان برنامه: 18:46:58
 • طول برنامه:46 دقیقه

نگارستان (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:46:58
 • پایان برنامه: 18:47:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده آفتاب بعد از باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:47:59
 • پایان برنامه: 18:53:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

بوم ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:53:26
 • پایان برنامه: 18:54:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرگ سپيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:54:42
 • پایان برنامه: 18:55:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده زيبا شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:55:57
 • پایان برنامه: 18:56:08
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:56:08
 • پایان برنامه: 18:59:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:59:32
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:58:10
 • طول برنامه:58 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:19:58:10
 • پایان برنامه: 19:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:59:32
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:23:01
 • طول برنامه:23 دقیقه

پيشه هاي خراسان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:01
 • پایان برنامه: 20:30:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

وقت سفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:44
 • پایان برنامه: 20:31:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:31:44
 • پایان برنامه: 20:37:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ويژه شهدا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:37:14
 • پایان برنامه: 20:38:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

ديدار رهبري با خانواده شهدا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:38:33
 • پایان برنامه: 20:39:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:39:46
 • پایان برنامه: 20:44:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:44:47
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

اسماء الحسني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:49:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان / عباس سليمي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:30
 • پایان برنامه: 20:51:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:51:39
 • پایان برنامه: 20:52:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

وصيت نامه علما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:52:49
 • پایان برنامه: 20:53:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

مناجات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:53:49
 • پایان برنامه: 20:54:01
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:54:01
 • پایان برنامه: 20:55:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آبشار پونه زار شهرستان فريدونشهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:55:52
 • پایان برنامه: 20:57:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:57:14
 • پایان برنامه: 20:57:25
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:57:25
 • پایان برنامه: 20:59:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:59:34
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:34:54
 • طول برنامه:34 دقیقه

مسابقه شکرخند (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:21:34:54
 • پایان برنامه: 21:36:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

اينجا کجاست

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:36:26
 • پایان برنامه: 21:37:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده آفتاب بعد از باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:37:27
 • پایان برنامه: 21:38:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرگ سپيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:38:43
 • پایان برنامه: 21:45:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

وقت سفر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:45:27
 • پایان برنامه: 21:55:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

ايران شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:55:17
 • پایان برنامه: 21:56:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:56:39
 • پایان برنامه: 21:56:50
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:56:50
 • پایان برنامه: 21:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:59:32
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:54:37
 • طول برنامه:54 دقیقه

اينجا ايران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:54:37
 • پایان برنامه: 22:55:17
 • طول برنامه:

راه هاي ارتباطي شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:55:17
 • پایان برنامه: 22:56:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:56:39
 • پایان برنامه: 22:56:50
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:56:50
 • پایان برنامه: 22:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:59:32
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجموعه زيبا شهر (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:33
 • پایان برنامه: 23:28:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:28:15
 • پایان برنامه: 23:47:30
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه مجموعه زيبا شهر (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:47:30
 • پایان برنامه: 23:47:41
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:47:41
 • پایان برنامه: 23:50:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:50:23
 • پایان برنامه: 23:50:51
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:50:51
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سرزمین شمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.