جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:00:18
 • پایان برنامه: 00:41:11
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه باجاناقلار - (16)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:10
 • پایان برنامه: 01:02:53
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند نقش بر آب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:39
 • پایان برنامه: 01:24:42
 • طول برنامه:21 دقیقه

به وقت شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:58:36
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند داستان يک شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:31:15
 • طول برنامه:31 دقیقه

کولاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:33
 • پایان برنامه: 03:45:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

کاشانه مهر (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:23
 • پایان برنامه: 03:55:23
 • طول برنامه:8 دقیقه

نوا و نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:45:49
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:30
 • پایان برنامه: 04:59:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

کليپ ملي و ميهني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:25:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنراني اخلاقي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:47
 • پایان برنامه: 05:33:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:40:51
 • پایان برنامه: 05:57:22
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:17
 • پایان برنامه: 06:32:32
 • طول برنامه:31 دقیقه

کولاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:05
 • پایان برنامه: 06:55:08
 • طول برنامه:21 دقیقه

به وقت شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:26
 • پایان برنامه: 07:28:21
 • طول برنامه:32 دقیقه

مجموعه سه دونگ سه دونگ - (17)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:21:44
 • طول برنامه:51 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:23
 • پایان برنامه: 08:29:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

صنايع دستي مراکز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:58:06
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:46:05
 • طول برنامه:46 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:09:48:42
 • پایان برنامه: 09:59:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

ارتباط مستقيم (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:11:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

کاشانه مهر (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:11:30
 • پایان برنامه: 11:56:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه باجاناقلار - (17)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:39
 • پایان برنامه: 12:29:42
 • طول برنامه:21 دقیقه

به وقت شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:54:33
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند تياب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:55:55
 • طول برنامه:55 دقیقه

روي خط (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 16:02:45
 • طول برنامه:2 ساعت و 2 دقیقه

5+1 (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:40:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

ليگ خليج فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:15
 • پایان برنامه: 17:01:18
 • طول برنامه:21 دقیقه

به وقت شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:55
 • پایان برنامه: 17:10:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت/شيخ محمد الليثي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:19:52
 • پایان برنامه: 17:29:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

نوا و نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:05
 • پایان برنامه: 18:25:05
 • طول برنامه:55 دقیقه

نگارستان (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:49:04
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند نقش بر آب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:35:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

مجموعه سه دونگ سه دونگ - (18)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:19
 • پایان برنامه: 19:44:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

ايران گردان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:44:12
 • پایان برنامه: 19:53:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

ما و شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:54:15
 • طول برنامه:54 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:56:27
 • پایان برنامه: 21:29:42
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند نزديک به آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:59:42
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسابقه تلفني (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:44:41
 • طول برنامه:44 دقیقه

شکر خند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:29
 • پایان برنامه: 22:57:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

نوا و نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

رادیو شب (زنده)

[زنده]