جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:28
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:00:28
 • پایان برنامه: 00:23:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعه تلويزيوني جلال (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:59
 • پایان برنامه: 00:28:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:28:03
 • پایان برنامه: 00:52:23
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه مجموعه تلويزيوني جلال (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:23
 • پایان برنامه: 00:53:02
 • طول برنامه:

پيش پرده سه برنامه 2

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:53:02
 • پایان برنامه: 00:53:13
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:53:13
 • پایان برنامه: 00:54:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:54:28
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 01:19:04
 • طول برنامه:24 دقیقه

شکرخند (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:04
 • پایان برنامه: 01:20:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:20:19
 • پایان برنامه: 01:39:41
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه شکرخند (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:39:41
 • پایان برنامه: 01:43:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:43:35
 • پایان برنامه: 01:43:46
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:43:46
 • پایان برنامه: 01:44:36
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:44:36
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 01:59:09
 • طول برنامه:14 دقیقه

پزشک شما (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:09
 • پایان برنامه: 01:59:59
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:59:59
 • پایان برنامه: 02:33:40
 • طول برنامه:33 دقیقه

ادامه پزشک شما (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:33:40
 • پایان برنامه: 02:44:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

ايران گردان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:44:07
 • پایان برنامه: 02:44:18
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:44:18
 • پایان برنامه: 02:45:08
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:45:08
 • پایان برنامه: 02:45:36
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:45:36
 • پایان برنامه: 03:13:11
 • طول برنامه:27 دقیقه

مجموعه ياشا (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:13:11
 • پایان برنامه: 03:14:01
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:14:01
 • پایان برنامه: 03:30:58
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه مجموعه ياشا (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:58
 • پایان برنامه: 03:33:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:33:09
 • پایان برنامه: 03:33:20
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:33:20
 • پایان برنامه: 03:34:10
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:34:10
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:10:58
 • طول برنامه:35 دقیقه

اين روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:58
 • پایان برنامه: 04:11:56
 • طول برنامه:

پيش پرده يزدا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:11:56
 • پایان برنامه: 04:12:36
 • طول برنامه:

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:12:36
 • پایان برنامه: 04:12:47
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:12:47
 • پایان برنامه: 04:13:37
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:13:37
 • پایان برنامه: 04:14:05
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:14:05
 • پایان برنامه: 04:44:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

ايران و ايراني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:25
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:18:35
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنراني اخلاقي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:35
 • پایان برنامه: 05:18:49
 • طول برنامه:

کمي بعد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:18:49
 • پایان برنامه: 05:19:24
 • طول برنامه:

صلوات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:19:24
 • پایان برنامه: 05:26:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:26:27
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:

اسماء الحسني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:31:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح / مرحوم مؤذن زاده اردبيلي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:48
 • پایان برنامه: 05:33:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:33:23
 • پایان برنامه: 05:39:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

با ستاره ها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:39:32
 • پایان برنامه: 05:45:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

گنجينه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:12
 • پایان برنامه: 05:45:25
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:45:25
 • پایان برنامه: 05:54:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

ايران شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:54:45
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

بوم ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:02:22
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:02:22
 • پایان برنامه: 06:22:04
 • طول برنامه:19 دقیقه

مجموعه ياشا (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:04
 • پایان برنامه: 06:22:54
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:22:54
 • پایان برنامه: 06:48:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه مجموعه ياشا (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:01
 • پایان برنامه: 06:48:40
 • طول برنامه:

پيش پرده سه برنامه 2

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:48:40
 • پایان برنامه: 06:49:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده 5+1

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:49:41
 • پایان برنامه: 06:50:21
 • طول برنامه:

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:50:21
 • پایان برنامه: 06:50:54
 • طول برنامه:

پيش پرده ائويم قراريم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:50:54
 • پایان برنامه: 06:56:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:56:01
 • پایان برنامه: 06:57:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ميانبر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:57:21
 • پایان برنامه: 06:58:19
 • طول برنامه:

پيش پرده يزدا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:58:19
 • پایان برنامه: 06:58:30
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:58:30
 • پایان برنامه: 06:59:20
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:59:20
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

صبحانه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 07:58:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:58:09
 • پایان برنامه: 07:58:20
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:58:20
 • پایان برنامه: 07:59:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:59:25
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:22:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

پارک ملي سياهکوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:22:51
 • پایان برنامه: 08:23:41
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:23:41
 • پایان برنامه: 08:52:02
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه پارک ملي سياهکوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:02
 • پایان برنامه: 08:56:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:56:13
 • پایان برنامه: 08:57:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ميانبر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:57:33
 • پایان برنامه: 08:57:44
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:57:44
 • پایان برنامه: 08:59:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:59:15
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:09:47:00
 • پایان برنامه: 09:47:46
 • طول برنامه:

پيش پرده سه برنامه 1

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:47:46
 • پایان برنامه: 09:51:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافيک انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:51:29
 • پایان برنامه: 09:55:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:55:50
 • پایان برنامه: 09:56:23
 • طول برنامه:

پيش پرده ائويم قراريم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:56:23
 • پایان برنامه: 09:57:09
 • طول برنامه:

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:57:09
 • پایان برنامه: 09:57:20
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:57:20
 • پایان برنامه: 09:59:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:59:40
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:10:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ژين و ئه وين (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:10:22
 • پایان برنامه: 11:12:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافيک انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:12:10
 • پایان برنامه: 11:15:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:15:46
 • پایان برنامه: 11:15:57
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:15:57
 • پایان برنامه: 11:19:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:19:32
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 12:09:30
 • طول برنامه:49 دقیقه

آستان ملکوت (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:12:09:30
 • پایان برنامه: 12:09:44
 • طول برنامه:

کمي بعد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:09:44
 • پایان برنامه: 12:10:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:10:48
 • پایان برنامه: 12:17:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:17:30
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

حي علي الصلوه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان / عباس سليمي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:30
 • پایان برنامه: 12:24:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:24:05
 • پایان برنامه: 12:25:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

وصيت نامه شهدا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:25:14
 • پایان برنامه: 12:26:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

مراسم يادبود شهيد حاج اصغر پاشاپور

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:26:26
 • پایان برنامه: 12:27:06
 • طول برنامه:

راه هاي ارتباطي شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:27:06
 • پایان برنامه: 12:27:17
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:27:17
 • پایان برنامه: 12:29:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:29:37
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:58:04
 • طول برنامه:28 دقیقه

بارش آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:04
 • پایان برنامه: 12:58:15
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:58:15
 • پایان برنامه: 13:00:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:00:45
 • پایان برنامه: 13:01:31
 • طول برنامه:

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:01:31
 • پایان برنامه: 13:02:04
 • طول برنامه:

پيش پرده ائويم قراريم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:02:04
 • پایان برنامه: 13:03:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ميانبر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:03:41
 • پایان برنامه: 13:07:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:07:24
 • پایان برنامه: 13:11:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافيک انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:11:11
 • پایان برنامه: 13:11:57
 • طول برنامه:

پيش پرده سه برنامه 1

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:11:57
 • پایان برنامه: 13:12:08
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:12:08
 • پایان برنامه: 13:14:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:14:29
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:47:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:47:05
 • پایان برنامه: 14:12:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:12:00
 • پایان برنامه: 14:12:11
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:12:11
 • پایان برنامه: 14:14:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:14:32
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:33:11
 • طول برنامه:18 دقیقه

شکرخند (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:33:11
 • پایان برنامه: 14:35:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:35:16
 • پایان برنامه: 14:50:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه شکرخند (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:53
 • پایان برنامه: 14:55:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

الف

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:55:46
 • پایان برنامه: 14:55:57
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:55:57
 • پایان برنامه: 14:59:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:59:32
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:18:45
 • طول برنامه:18 دقیقه

انتخاب شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:45
 • پایان برنامه: 15:22:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:22:05
 • پایان برنامه: 15:45:23
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه انتخاب شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:23
 • پایان برنامه: 15:46:09
 • طول برنامه:

پيش پرده سه برنامه 1

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:46:09
 • پایان برنامه: 15:47:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ميانبر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:47:46
 • پایان برنامه: 15:50:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافيک انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:50:08
 • پایان برنامه: 15:53:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:53:49
 • پایان برنامه: 15:54:35
 • طول برنامه:

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:54:35
 • پایان برنامه: 15:55:08
 • طول برنامه:

پيش پرده ائويم قراريم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:55:08
 • پایان برنامه: 15:56:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده 5+1

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:56:09
 • پایان برنامه: 15:56:20
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:56:20
 • پایان برنامه: 15:59:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:59:28
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:51:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 51 دقیقه

واليبال (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:17:51:08
 • پایان برنامه: 17:56:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

الف

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:56:35
 • پایان برنامه: 17:57:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:57:35
 • پایان برنامه: 17:58:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

مراسم يادبود شهيد حاج اصغر پاشاپور

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:58:47
 • پایان برنامه: 17:59:01
 • طول برنامه:

کمي بعد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:59:01
 • پایان برنامه: 17:59:36
 • طول برنامه:

صلوات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:59:36
 • پایان برنامه: 18:04:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:04:15
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:

اسماء الحسني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:09:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان / مرحوم غفاري

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:54
 • پایان برنامه: 18:11:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:11:29
 • پایان برنامه: 18:11:41
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:11:41
 • پایان برنامه: 18:59:32
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه تلويزيوني جلال (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:32
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:34:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:34:08
 • پایان برنامه: 19:59:47
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:19:59:47
 • پایان برنامه: 20:02:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافيک انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:02:55
 • پایان برنامه: 20:06:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:06:16
 • پایان برنامه: 20:11:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

الف

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:11:36
 • پایان برنامه: 20:11:47
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:11:47
 • پایان برنامه: 20:14:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:14:32
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شکرخند (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:37:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:37:53
 • پایان برنامه: 20:51:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه شکرخند (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:51:01
 • پایان برنامه: 20:56:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

الف

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:56:16
 • پایان برنامه: 20:56:27
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:56:27
 • پایان برنامه: 20:59:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:59:32
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:17:37
 • طول برنامه:17 دقیقه

مجموعه راه ميان بر (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:37
 • پایان برنامه: 21:20:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:20:07
 • پایان برنامه: 21:37:44
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه مجموعه راه ميان بر (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:44
 • پایان برنامه: 21:38:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:38:44
 • پایان برنامه: 21:48:42
 • طول برنامه:9 دقیقه

موشن گرافيک انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:48:42
 • پایان برنامه: 21:53:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ آهنگ همزباني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:53:25
 • پایان برنامه: 21:54:23
 • طول برنامه:

پيش پرده يزدا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:54:23
 • پایان برنامه: 21:55:03
 • طول برنامه:

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:55:03
 • پایان برنامه: 21:56:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده کوک دل

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:56:27
 • پایان برنامه: 21:56:38
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:56:38
 • پایان برنامه: 21:59:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:59:24
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:51:25
 • طول برنامه:51 دقیقه

مانگه شو (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:51:25
 • پایان برنامه: 22:52:04
 • طول برنامه:

پيش پرده سه برنامه 2

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:52:04
 • پایان برنامه: 22:56:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

الف

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:56:42
 • پایان برنامه: 22:56:53
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:56:53
 • پایان برنامه: 22:59:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:59:23
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:26
 • طول برنامه:30 دقیقه

انتخاب شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:26
 • پایان برنامه: 23:32:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:32:40
 • پایان برنامه: 23:46:31
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه انتخاب شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:46:31
 • پایان برنامه: 23:49:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:49:47
 • پایان برنامه: 23:56:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافيک انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:56:58
 • پایان برنامه: 23:57:44
 • طول برنامه:

پيش پرده سه برنامه 1

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:57:44
 • پایان برنامه: 23:57:55
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:57:55
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB