جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:00:06
 • پایان برنامه: 00:00:34
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:00:34
 • پایان برنامه: 00:44:43
 • طول برنامه:44 دقیقه

تمنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:43
 • پایان برنامه: 00:47:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:47:52
 • پایان برنامه: 00:49:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

برنامک ويژه انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:49:16
 • پایان برنامه: 00:49:55
 • طول برنامه:

پيش پرده سه برنامه 2

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:49:55
 • پایان برنامه: 00:51:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

برنامک ويژه انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:51:14
 • پایان برنامه: 00:54:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:54:27
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 01:36:28
 • طول برنامه:41 دقیقه

فيلم تلويزيوني آلتيناي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:28
 • پایان برنامه: 01:38:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:38:51
 • پایان برنامه: 02:18:11
 • طول برنامه:39 دقیقه

ادامه فيلم تلويزيوني آلتيناي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:11
 • پایان برنامه: 02:18:22
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:18:22
 • پایان برنامه: 02:27:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

ايران گردان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:27:22
 • پایان برنامه: 02:28:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:28:22
 • پایان برنامه: 02:37:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

موشن گرافيک انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:37:24
 • پایان برنامه: 02:39:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:39:32
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:06:05
 • طول برنامه:26 دقیقه

مجموعه ياشا (6)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:06:05
 • پایان برنامه: 03:06:57
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:06:57
 • پایان برنامه: 03:30:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه مجموعه ياشا (6)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:15
 • پایان برنامه: 03:30:40
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:30:40
 • پایان برنامه: 03:35:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

تکيه بر جاي مدرس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:35:55
 • پایان برنامه: 03:38:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

فراخوان انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:38:06
 • پایان برنامه: 03:38:45
 • طول برنامه:

پيش پرده سه برنامه 2

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:38:45
 • پایان برنامه: 03:39:37
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:39:37
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 03:56:11
 • طول برنامه:16 دقیقه

مينوجهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:11
 • پایان برنامه: 03:57:03
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:57:03
 • پایان برنامه: 04:12:42
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه مينوجهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:42
 • پایان برنامه: 04:12:54
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:12:54
 • پایان برنامه: 04:13:33
 • طول برنامه:

پيش پرده سه برنامه 2

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:13:33
 • پایان برنامه: 04:14:25
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:14:25
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:44:51
 • طول برنامه:29 دقیقه

ايران و ايراني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:51
 • پایان برنامه: 04:45:43
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:45:43
 • پایان برنامه: 04:46:32
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:46:32
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 05:20:07
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنراني اخلاقي

[خلاصه برنامه] سخنراني حرم مطهر رضوي

 • شروع برنامه:05:20:07
 • پایان برنامه: 05:20:34
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:20:34
 • پایان برنامه: 05:21:16
 • طول برنامه:

صلوات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:21:16
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:

اسماء الحسني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:26:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان / شيخ محمدحسين ابوزيد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:40
 • پایان برنامه: 05:28:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:28:15
 • پایان برنامه: 05:35:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

با ستاره ها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:35:29
 • پایان برنامه: 05:35:42
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:35:42
 • پایان برنامه: 05:45:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

ايران شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:45:02
 • پایان برنامه: 05:46:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

برنامک ويژه انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:46:14
 • پایان برنامه: 05:51:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ارسالي از معاونت امور استانها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:51:21
 • پایان برنامه: 05:59:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

ايرانگردان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:59:51
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:04:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

فراخوان انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:04:29
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:57:40
 • طول برنامه:52 دقیقه

دعاي ندبه

[خلاصه برنامه] قرائت دعاي ندبه در مسجد مقدس جمکران

 • شروع برنامه:06:57:40
 • پایان برنامه: 06:58:05
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:58:05
 • پایان برنامه: 06:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

فراخوان انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:59:32
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 12:17:30
 • طول برنامه:5 ساعت و 17 دقیقه

ايران جان (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:12:17:30
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

حي علي الصلوه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان / مرحوم مؤذن زاده اردبيلي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:06
 • پایان برنامه: 12:23:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:23:41
 • پایان برنامه: 13:26:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ادامه ايران جان (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:13:26:28
 • پایان برنامه: 13:26:39
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:26:39
 • پایان برنامه: 13:29:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:29:32
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:15:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

فيلم تلويزيوني آواز آبها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:58
 • پایان برنامه: 14:18:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:18:21
 • پایان برنامه: 14:54:55
 • طول برنامه:36 دقیقه

ادامه فيلم تلويزيوني آواز آبها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:55
 • پایان برنامه: 14:55:14
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:55:14
 • پایان برنامه: 14:58:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

کليپ ملي ميهني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:58:30
 • پایان برنامه: 14:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

برنامک انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:59:32
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 18:09:30
 • طول برنامه:3 ساعت و 9 دقیقه

ادامه ايران جان (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:09:30
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:

اسماء الحسني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:15:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان / محمد حسين سعيديان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:16
 • پایان برنامه: 18:16:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:16:51
 • پایان برنامه: 20:20:58
 • طول برنامه:2 ساعت و 4 دقیقه

ادامه ايران جان (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:20:58
 • پایان برنامه: 20:21:09
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:21:09
 • پایان برنامه: 20:23:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:23:32
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 21:10:18
 • طول برنامه:46 دقیقه

فيلم سينمايي آواز گنجشک ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:18
 • پایان برنامه: 21:12:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:12:42
 • پایان برنامه: 21:56:40
 • طول برنامه:43 دقیقه

ادامه فيلم سينمايي آواز گنجشک ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:40
 • پایان برنامه: 21:56:51
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:56:51
 • پایان برنامه: 21:59:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:59:34
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:26:27
 • طول برنامه:26 دقیقه

اقوام ايراني

[خلاصه برنامه] سيستان و بلوچستان - قسمت اول

 • شروع برنامه:22:26:27
 • پایان برنامه: 22:29:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:29:20
 • پایان برنامه: 23:01:35
 • طول برنامه:32 دقیقه

ادامه اقوام ايراني

[خلاصه برنامه] سيستان و بلوچستان - قسمت اول

 • شروع برنامه:23:01:35
 • پایان برنامه: 23:08:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

ويژه انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:08:35
 • پایان برنامه: 23:10:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:10:58
 • پایان برنامه: 23:17:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

ويژه انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:17:58
 • پایان برنامه: 23:20:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:20:52
 • پایان برنامه: 23:27:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

ويژه انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:27:09
 • پایان برنامه: 23:29:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:29:32
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:56:22
 • طول برنامه:26 دقیقه

کوک دل

[ميهمان] استاد جليل شهنواز

 • شروع برنامه:23:56:22
 • پایان برنامه: 23:59:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:59:15
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

ويژه انتخابات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB