جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:00:14
 • پایان برنامه: 00:43:25
 • طول برنامه:43 دقیقه

فيلم تلويزيوني در اعماق خطوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:25
 • پایان برنامه: 01:38:20
 • طول برنامه:54 دقیقه

ادامه فيلم تلويزيوني در اعماق خطوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 01:58:34
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند باران اگر نبارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:29
 • پایان برنامه: 02:17:34
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه مستند باران اگر نبارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:58
 • پایان برنامه: 02:57:17
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجموعه باجاناقلار 3 - (10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:54:25
 • طول برنامه:54 دقیقه

خوشا شيراز - گزيده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:40:26
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما (بازپخش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:22:43
 • طول برنامه:22 دقیقه

مسابقه دشت بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:21
 • پایان برنامه: 05:45:23
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مسابقه دشت بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:49
 • پایان برنامه: 05:57:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

يه بارم شده اينجا بياين

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:07
 • پایان برنامه: 06:27:35
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند هيرکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:19
 • پایان برنامه: 06:38:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

ورزش صبحگاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:32
 • پایان برنامه: 06:51:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

ناشتا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:31:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

صبحانه (بازپخش)

[زنده]

 • شروع برنامه:07:32:37
 • پایان برنامه: 07:49:26
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه صبحانه (بازپخش)

[زنده]

 • شروع برنامه:07:50:18
 • پایان برنامه: 08:25:18
 • طول برنامه:35 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:12
 • پایان برنامه: 08:54:34
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:34
 • پایان برنامه: 08:59:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:13
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:09:54:34
 • پایان برنامه: 09:59:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:06:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

از جنوب ايران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:34:03
 • طول برنامه:19 دقیقه

مجموعه باجاناقلار 3 - (11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:41
 • پایان برنامه: 11:54:13
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه مجموعه باجاناقلار 3 - (11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:03
 • پایان برنامه: 12:13:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

به وقت شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

به افق بهشت (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 12:55:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آسماني ها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:02:55
 • پایان برنامه: 13:08:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:16:25
 • پایان برنامه: 13:21:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:21:51
 • پایان برنامه: 13:45:12
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند امروز بدون ديروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:28:25
 • طول برنامه:28 دقیقه

مشتي باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:03
 • پایان برنامه: 14:51:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مشتي باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:44
 • پایان برنامه: 14:59:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:00:10
 • پایان برنامه: 15:30:41
 • طول برنامه:30 دقیقه

ايرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:07
 • پایان برنامه: 16:02:45
 • طول برنامه:29 دقیقه

کولاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:34
 • پایان برنامه: 16:14:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:12
 • پایان برنامه: 16:53:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:34
 • پایان برنامه: 16:59:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روي خط (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:17:32:12
 • پایان برنامه: 18:01:44
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه روي خط (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:04:34
 • پایان برنامه: 18:09:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نگارستان (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:37:12
 • پایان برنامه: 18:54:34
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه نگارستان (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:54:34
 • پایان برنامه: 18:59:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:19:32:12
 • پایان برنامه: 20:05:12
 • طول برنامه:33 دقیقه

ادامه ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:12:00
 • پایان برنامه: 20:17:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب / محمد حسين سعيديان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:34
 • پایان برنامه: 20:29:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:43:31
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند هورموز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:43
 • پایان برنامه: 20:55:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

ادامه مستند هورموز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:51:32
 • طول برنامه:51 دقیقه

تمنا (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:21:54:34
 • پایان برنامه: 21:59:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راديو شب (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:32:12
 • پایان برنامه: 22:59:34
 • طول برنامه:27 دقیقه

ادامه راديو شب (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:59:34
 • پایان برنامه: 23:04:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:36:26
 • طول برنامه:31 دقیقه

مشتي باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:38:38
 • پایان برنامه: 23:55:17
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه مشتي باش

توضیحات برنامه درج نشده است.