جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:00:31
 • پایان برنامه: 01:48:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

فيلم سينمايي آژانس شيشه اي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:26
 • پایان برنامه: 01:54:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه هاي سينما 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:37
 • پایان برنامه: 02:01:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

گل آواي يزد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:01:56
 • پایان برنامه: 02:21:57
 • طول برنامه:20 دقیقه

هيت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:15
 • پایان برنامه: 03:12:10
 • طول برنامه:49 دقیقه

گران 61

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:22
 • پایان برنامه: 04:16:47
 • طول برنامه:1 ساعت

شور و شين

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:23
 • پایان برنامه: 04:28:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:36:01
 • پایان برنامه: 05:07:09
 • طول برنامه:31 دقیقه

همايش آينه و آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:23
 • پایان برنامه: 05:13:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه هاي سينما 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:52
 • پایان برنامه: 05:47:43
 • طول برنامه:33 دقیقه

شمسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:43
 • پایان برنامه: 05:58:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند نگارستان شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:01:17
 • پایان برنامه: 06:26:34
 • طول برنامه:25 دقیقه

مصباح الهدي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:21
 • پایان برنامه: 06:57:27
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند بابا آب داد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:27
 • پایان برنامه: 07:04:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

از شما چه پنهون

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:04:40
 • پایان برنامه: 07:24:51
 • طول برنامه:20 دقیقه

براي هانا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:20
 • پایان برنامه: 09:01:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

زنگ مهر (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:09:01:38
 • پایان برنامه: 09:56:38
 • طول برنامه:55 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:10:00:06
 • پایان برنامه: 10:38:02
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه قصه هاي تبيان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:42:02
 • پایان برنامه: 11:08:46
 • طول برنامه:26 دقیقه

آنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:04
 • پایان برنامه: 11:40:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنراني حجت الاسلام دولابي (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:42:41
 • پایان برنامه: 11:51:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

عبرت ها - مختارنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:02:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان/موذن زاده اردبيلي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:09
 • پایان برنامه: 12:10:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ دفاع مقدس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:11:32
 • پایان برنامه: 12:17:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

مرثيه خورشيد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:02
 • پایان برنامه: 12:22:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جشنواره دفاه مقدس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:23:45
 • پایان برنامه: 12:31:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

يک بار هم شده اينجا بياين

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:31:29
 • پایان برنامه: 13:09:18
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند تنها نيستم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:18
 • پایان برنامه: 13:15:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه هاي سينما 1

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:23:22
 • پایان برنامه: 14:58:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

فيلم تلويزوني دريا دلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:29
 • پایان برنامه: 15:56:29
 • طول برنامه:56 دقیقه

روي خط (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:16:01:02
 • پایان برنامه: 17:01:27
 • طول برنامه:1 ساعت

شور و شين

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:45
 • پایان برنامه: 17:45:11
 • طول برنامه:43 دقیقه

آخرين روزهاي زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:18
 • پایان برنامه: 17:53:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه هاي سينما 1

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:53:29
 • پایان برنامه: 18:02:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

عبرت ها - مختارنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:05:02
 • پایان برنامه: 18:11:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

زيارت وارث

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:11:11
 • پایان برنامه: 18:17:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت/محمد صديق منشاوي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:25:11
 • پایان برنامه: 18:50:28
 • طول برنامه:25 دقیقه

مصباح الهدي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:38
 • پایان برنامه: 19:01:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

عبرت ها - مختارنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:01:19
 • پایان برنامه: 19:41:58
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه فرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:06
 • پایان برنامه: 19:55:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

از شما چه پنهون

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:00:54
 • پایان برنامه: 21:20:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

مردان بي ادعا (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:21:22:19
 • پایان برنامه: 21:32:04
 • طول برنامه:9 دقیقه

مداحي حاج مهدي رسولي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:04
 • پایان برنامه: 21:37:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ دفاع مقدس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:37:15
 • پایان برنامه: 21:43:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه هاي سينما 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:43:26
 • پایان برنامه: 21:49:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جشنواره دفاه مقدس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:49:02
 • پایان برنامه: 21:54:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

عبرت ها - مختارنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:54:25
 • پایان برنامه: 21:59:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

ماه ماتم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:00:33
 • پایان برنامه: 22:30:33
 • طول برنامه:30 دقیقه

چمدون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:51
 • پایان برنامه: 23:08:47
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه قصه هاي تبيان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:09:05
 • پایان برنامه: 23:25:32
 • طول برنامه:16 دقیقه

چاووش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:57
 • پایان برنامه: 23:32:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جشنواره دفاه مقدس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:33:51
 • پایان برنامه: 23:59:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

فيلم سينمايي وصل نيکان

توضیحات برنامه درج نشده است.