جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 00:55:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

فيلم تلويزيوني برگ سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:08
 • پایان برنامه: 01:39:54
 • طول برنامه:42 دقیقه

ادامه فيلم تلويزيوني برگ سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:41:07
 • پایان برنامه: 02:10:16
 • طول برنامه:29 دقیقه

لبه بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:58
 • پایان برنامه: 02:43:13
 • طول برنامه:28 دقیقه

مسابقه دشت بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:55
 • پایان برنامه: 03:07:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه مسابقه دشت بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:13
 • پایان برنامه: 03:40:27
 • طول برنامه:31 دقیقه

کولاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:28
 • پایان برنامه: 04:08:54
 • طول برنامه:26 دقیقه

نخل ها ايستاده مي ميرند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:08
 • پایان برنامه: 04:29:05
 • طول برنامه:18 دقیقه

سريال هشت بهشت (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:43
 • پایان برنامه: 04:41:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

سريال هشت بهشت (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:28
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:32
 • پایان برنامه: 05:25:57
 • طول برنامه:16 دقیقه

سخنراني آيت الله مظاهري

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:13
 • پایان برنامه: 05:32:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:39:54
 • پایان برنامه: 05:59:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

کار آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:18
 • پایان برنامه: 06:22:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

ورزش صبحگاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:44
 • پایان برنامه: 06:50:46
 • طول برنامه:22 دقیقه

خشت و خورشيد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:45:01
 • طول برنامه:45 دقیقه

صبحانه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:22:15
 • طول برنامه:22 دقیقه

کاوش در اعماق خليج فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:30
 • پایان برنامه: 08:46:03
 • طول برنامه:20 دقیقه

کاوش در اعماق خليج فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:05
 • پایان برنامه: 09:45:12
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:01:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

خانه مهر (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:41:51
 • طول برنامه:31 دقیقه

به افق بهشت (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:49:22
 • پایان برنامه: 11:56:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:07:31
 • پایان برنامه: 12:20:18
 • طول برنامه:12 دقیقه

خودموني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:26
 • پایان برنامه: 12:34:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

ادامه خودموني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:56
 • پایان برنامه: 12:49:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

مردم آبادي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:15
 • پایان برنامه: 13:21:29
 • طول برنامه:21 دقیقه

چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:17
 • پایان برنامه: 13:35:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:58
 • پایان برنامه: 13:56:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

به وقت شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:03
 • پایان برنامه: 14:14:05
 • طول برنامه:14 دقیقه

سريال موج و صخره (7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:17:33
 • پایان برنامه: 14:28:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه سريال موج و صخره (7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:28:21
 • پایان برنامه: 14:55:24
 • طول برنامه:27 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:15:33
 • طول برنامه:15 دقیقه

حس خوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:41
 • پایان برنامه: 15:33:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

حس خوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:02:04
 • طول برنامه:17 دقیقه

شکرخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:12
 • پایان برنامه: 16:24:23
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه شکر خند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:56:56
 • طول برنامه:26 دقیقه

تش و تنديس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:37
 • پایان برنامه: 17:05:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

چهل سالگي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:19:52
 • پایان برنامه: 17:51:33
 • طول برنامه:31 دقیقه

مسابقه دشت بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:41
 • پایان برنامه: 18:12:49
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه مسابقه دشت بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:50
 • پایان برنامه: 18:55:58
 • طول برنامه:33 دقیقه

دست ساز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:19:33:08
 • پایان برنامه: 19:55:43
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:12:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

سريال موج و صخره (8)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:58
 • پایان برنامه: 20:27:25
 • طول برنامه:11 دقیقه

ادامه سريال موج و صخره (8)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:05
 • پایان برنامه: 21:05:57
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسابقه شبخند (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:55:38
 • طول برنامه:45 دقیقه

چلچراغ (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

راديو شب (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:38:34
 • طول برنامه:33 دقیقه

مرد آبي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:41:42
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه مرد آبي

توضیحات برنامه درج نشده است.