جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:14:27
 • پایان برنامه: 01:29:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چهل فيلم انقلاب - برج مينو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:58
 • پایان برنامه: 01:36:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

کليپ زين خالي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:25:51
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند بايد دوباره ديد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:06:46
 • طول برنامه:36 دقیقه

تئاتر تلويزيوني پشت پرچين ابن اماره (3)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 04:19:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

خانه مهر (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:55:33
 • طول برنامه:15 دقیقه

سخنراني اخلاقي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:11
 • پایان برنامه: 05:38:13
 • طول برنامه:38 دقیقه

پزشک شما (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:47
 • پایان برنامه: 05:59:27
 • طول برنامه:15 دقیقه

حماسه آبادان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:13
 • پایان برنامه: 06:31:21
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند از چاشم تا اروند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:35
 • پایان برنامه: 07:02:35
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند شيت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:49
 • پایان برنامه: 07:54:38
 • طول برنامه:51 دقیقه

صبحانه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:28:06
 • طول برنامه:28 دقیقه

بارانک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند پياده روي اربعين

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:44:51
 • طول برنامه:44 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:09:54:40
 • پایان برنامه: 09:59:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

دستاوردهاي انقلاب

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:08:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

خانه مهر (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:43:40
 • طول برنامه:28 دقیقه

به افق بهشت (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:12:02:55
 • پایان برنامه: 12:13:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

کليپ ياد امام و شهدا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:13:59
 • پایان برنامه: 12:21:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

از شما چه پنهون

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:21:07
 • پایان برنامه: 12:26:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

کليپ زين خالي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:51:28
 • طول برنامه:21 دقیقه

تئاتر تلويزيوني پشت پرچين ابن اماره (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:31
 • پایان برنامه: 13:11:20
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه تئاتر تلويزيوني پشت پرچين ابن اماره (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:35
 • پایان برنامه: 13:33:43
 • طول برنامه:21 دقیقه

چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:46
 • پایان برنامه: 13:59:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:51
 • پایان برنامه: 14:31:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

راديو شب (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:33:50
 • پایان برنامه: 14:56:48
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه راديو شب (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه دولت مخفي (11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:34
 • پایان برنامه: 15:43:31
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه مجموعه دولت مخفي (11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:44
 • پایان برنامه: 16:29:12
 • طول برنامه:43 دقیقه

کولاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:25
 • پایان برنامه: 16:57:47
 • طول برنامه:26 دقیقه

عطر عاشقي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:13:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

مجموعه قصه قرارگاه (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:09
 • پایان برنامه: 17:40:04
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه مجموعه قصه قرارگاه (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:04
 • پایان برنامه: 17:54:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

حماسه آبادان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:15
 • پایان برنامه: 18:09:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

به وقت شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:02
 • پایان برنامه: 18:52:36
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند پياده روي اربعين

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:09
 • پایان برنامه: 19:46:24
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند آلفارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:06
 • پایان برنامه: 20:23:36
 • طول برنامه:27 دقیقه

مجموعه دولت مخفي (12)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:35
 • پایان برنامه: 20:42:47
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه مجموعه دولت مخفي (12)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:52:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

تا پاي جان (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:57:47
 • طول برنامه:57 دقیقه

راديو شب (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:13:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

مجموعه قصه قرارگاه (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:09
 • پایان برنامه: 23:40:04
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه مجموعه قصه قرارگاه (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:40:18
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند از چاشم تا اروند

توضیحات برنامه درج نشده است.