جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:00:14
 • پایان برنامه: 02:01:34
 • طول برنامه:2 ساعت و 1 دقیقه

5+1 (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:35
 • پایان برنامه: 02:16:55
 • طول برنامه:14 دقیقه

نيم نگاه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:16:55
 • پایان برنامه: 02:29:02
 • طول برنامه:12 دقیقه

لبخند شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:30:58
 • پایان برنامه: 02:56:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:40
 • پایان برنامه: 03:03:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

گل آواي يزد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:03:55
 • پایان برنامه: 03:52:41
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسابقه کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:43
 • پایان برنامه: 04:01:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

آينا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:04:25
 • پایان برنامه: 04:35:50
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند از دشت تا غار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 04:53:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح / مرحوم حسني کارگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:47
 • پایان برنامه: 05:25:40
 • طول برنامه:29 دقیقه

حديث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:56
 • پایان برنامه: 05:45:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

نيم نگاه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:45:16
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

صنايع دستي مراکز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:03:34
 • پایان برنامه: 06:42:14
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه تئاتر در صحنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:28
 • پایان برنامه: 07:55:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:40
 • پایان برنامه: 08:24:22
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:36
 • پایان برنامه: 08:56:01
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند از دشت تا غار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:13
 • پایان برنامه: 09:45:42
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:09:49:46
 • پایان برنامه: 09:59:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

راهيان نور (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

کاشانه مهر (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:05:14
 • پایان برنامه: 11:38:41
 • طول برنامه:33 دقیقه

مجموعه تئاتر در صحنه رشيد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:48
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مزه غذاي ايراني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:31:32
 • پایان برنامه: 12:45:19
 • طول برنامه:13 دقیقه

ثمر قند

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:01:23
 • پایان برنامه: 13:21:23
 • طول برنامه:20 دقیقه

به وقت شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:30:20
 • پایان برنامه: 15:00:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فيلم سينمايي رفيق بد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:01:36
 • پایان برنامه: 16:22:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

گزيده من و شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:45
 • پایان برنامه: 16:54:54
 • طول برنامه:25 دقیقه

راهيان نور (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:09
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند همه دانا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:07
 • پایان برنامه: 17:37:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

لبخند 97(مرد هزار چهره)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:44:51
 • پایان برنامه: 18:21:19
 • طول برنامه:36 دقیقه

عيدانه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:25:41
 • پایان برنامه: 18:31:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:43:38
 • پایان برنامه: 19:27:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسابقه کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:38
 • پایان برنامه: 19:33:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصد بهار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:33:48
 • پایان برنامه: 19:49:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

عشق آباد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:49:18
 • پایان برنامه: 19:54:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

لبخند 97(نقطه چين)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:00:06
 • پایان برنامه: 20:54:06
 • طول برنامه:54 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:21:00:37
 • پایان برنامه: 22:26:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

5+1 (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:27:36
 • پایان برنامه: 22:44:36
 • طول برنامه:17 دقیقه

دوربين شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:44:50
 • پایان برنامه: 22:54:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند 97(دودکش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:00:26
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.