جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:14:15
 • پایان برنامه: 01:19:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

فيلم تلويزيوني سقفي براي زندگي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:55
 • پایان برنامه: 01:46:11
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه فيلم تلويزيوني سقفي براي زندگي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:25
 • پایان برنامه: 02:00:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

مجموعه شوخي کردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:10
 • پایان برنامه: 02:35:31
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند نسيم آبادي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:45
 • پایان برنامه: 03:25:04
 • طول برنامه:49 دقیقه

کاشانه مهر (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:18
 • پایان برنامه: 03:51:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:37
 • پایان برنامه: 04:14:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:14:57
 • پایان برنامه: 04:59:22
 • طول برنامه:44 دقیقه

پزشک شما (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:22
 • پایان برنامه: 05:14:06
 • طول برنامه:14 دقیقه

صنايع دستي مراکز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:14:20
 • پایان برنامه: 05:58:56
 • طول برنامه:44 دقیقه

صداي سخن عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:13
 • پایان برنامه: 06:32:43
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند دموراژ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:57
 • پایان برنامه: 08:02:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

دعاي ندبه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:08:06:01
 • پایان برنامه: 09:13:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:57:47
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه راه در رو - (6)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

صبح خليج فارس (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:12:39:45
 • پایان برنامه: 12:52:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

به وقت شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:21:32
 • پایان برنامه: 14:46:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

فيلم تلويزيوني آفتاب بعد از بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:04
 • پایان برنامه: 15:29:04
 • طول برنامه:29 دقیقه

سلام آبادي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:13
 • پایان برنامه: 15:56:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:57
 • پایان برنامه: 16:31:11
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجموعه جدي نگيريد - (6)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:25
 • پایان برنامه: 17:05:43
 • طول برنامه:34 دقیقه

گپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:57
 • پایان برنامه: 18:06:12
 • طول برنامه:1 ساعت

مستند سيماي پنهان دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:34
 • پایان برنامه: 18:20:25
 • طول برنامه:13 دقیقه

قاصدک (ماجراهاي کاروانسرا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:25
 • پایان برنامه: 18:36:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

قاصدک (سفر به دشت توران)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:26
 • پایان برنامه: 18:58:52
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند سلام آفريقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:25
 • پایان برنامه: 20:11:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:19:06
 • پایان برنامه: 20:43:48
 • طول برنامه:24 دقیقه

مجموعه راه در رو - (7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:01
 • پایان برنامه: 21:14:54
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه مجموعه راه در رو - (7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:09
 • پایان برنامه: 23:15:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

5+1 (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:23:15:23
 • پایان برنامه: 23:46:25
 • طول برنامه:31 دقیقه

مجموعه جدي نگيريد - (7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:46:39
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند به دنبال داروی سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.