جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:18:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

ادامه میزانسن (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:42
 • پایان برنامه: 01:33:53
 • طول برنامه:14 دقیقه

دست ساخته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:12
 • پایان برنامه: 01:50:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

حلزون ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:55
 • پایان برنامه: 02:04:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه حلزون ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 03:09:03
 • طول برنامه:59 دقیقه

مسابقه دشت بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:39:34
 • طول برنامه:29 دقیقه

زافيران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:53
 • پایان برنامه: 03:47:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

بوم ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:09:13
 • طول برنامه:19 دقیقه

سريال هشت بهشت (10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:51
 • پایان برنامه: 04:23:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه سريال هشت بهشت (10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:34
 • پایان برنامه: 04:50:09
 • طول برنامه:26 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:18
 • پایان برنامه: 04:58:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

چهل سالگي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:26:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنراني اخلاقي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:55
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ ايران جان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:03:10
 • پایان برنامه: 06:23:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

ورزش صبحگاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:52:08
 • طول برنامه:22 دقیقه

اهل آبادي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:50:11
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبحانه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:14:05
 • طول برنامه:14 دقیقه

زافيران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:57
 • پایان برنامه: 08:33:26
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه زافيران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:12
 • پایان برنامه: 08:56:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

شادمانه کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:42:53
 • طول برنامه:42 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:09:43:19
 • پایان برنامه: 09:55:02
 • طول برنامه:11 دقیقه

مردم آبادي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:35
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:43:30
 • طول برنامه:33 دقیقه

به افق بهشت (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:43:30
 • پایان برنامه: 11:50:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

با ستاره ها

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:54:41
 • پایان برنامه: 12:00:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:13:15
 • پایان برنامه: 12:31:27
 • طول برنامه:18 دقیقه

سريال هيچ کاره (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:19
 • پایان برنامه: 12:47:31
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه سريال هيچ کاره (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:52
 • پایان برنامه: 13:29:26
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:52:15
 • طول برنامه:22 دقیقه

امپراطوري سنجابها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:11:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

سريال موج و صخره (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:13:57
 • پایان برنامه: 14:29:37
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سريال موج و صخره (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:56
 • پایان برنامه: 15:04:58
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسابقه شبخند (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:23:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

حس خوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:07
 • پایان برنامه: 15:39:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

ادامه حس خوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

واليبال (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:16:21:52
 • پایان برنامه: 16:41:52
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه واليبال (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:16:42:34
 • پایان برنامه: 17:13:19
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه واليبال (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:17:18:22
 • پایان برنامه: 17:56:13
 • طول برنامه:37 دقیقه

ادامه واليبال (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:11:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

مردم آبادي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:54
 • پایان برنامه: 18:55:43
 • طول برنامه:28 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:19:32:08
 • پایان برنامه: 19:55:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:13:55
 • طول برنامه:13 دقیقه

سريال موج و صخره (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:28
 • پایان برنامه: 20:29:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه سريال موج و صخره (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:05:17
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسابقه شبخند (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:54:22
 • طول برنامه:44 دقیقه

چلچراغ (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

راديو شب (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:23:02:52
 • پایان برنامه: 23:16:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

امپراطوري سنجابها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:48
 • پایان برنامه: 23:31:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه امپراطوري سنجابها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:07
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

شمسه

توضیحات برنامه درج نشده است.