جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:34:50
 • پایان برنامه: 00:35:15
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:35:15
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

آيکيو سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 00:50:07
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:50:07
 • پایان برنامه: 00:59:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل1)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:59:32
 • پایان برنامه: 01:41:15
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي خور نشين ها

[محصول] انگلستان [کارگردان] فرد زينمان [بازيگران] رابرت ميچام-دبورا کار [خلاصه برنامه] در جايي دورافتاده ميان استراليا، خانواده "کارمودي" گله داراني هستند که دائما در حال حرکتند. "آيدا" و "شان" قصد دارند در مکاني مستقر شده و

 • شروع برنامه:01:41:15
 • پایان برنامه: 01:45:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين1)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:45:18
 • پایان برنامه: 02:38:07
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي خور نشين ها

[محصول] انگلستان [کارگردان] فرد زينمان [بازيگران] رابرت ميچام-دبورا کار [خلاصه برنامه] در جايي دورافتاده ميان استراليا، خانواده "کارمودي" گله داراني هستند که دائما در حال حرکتند. "آيدا" و "شان" قصد دارند در مکاني مستقر شده و

 • شروع برنامه:02:38:07
 • پایان برنامه: 02:38:32
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:38:32
 • پایان برنامه: 02:58:22
 • طول برنامه:19 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:58:22
 • پایان برنامه: 02:58:29
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:58:29
 • پایان برنامه: 03:00:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل3)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:00:23
 • پایان برنامه: 03:47:26
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي سامبا-تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] اريک تولدانو [بازيگران] عمر ساي [خلاصه برنامه] سامبا سيسه که از سنگال به فرانسه مهاجرت کرده در هتلي به عنوان کارگر ظرفشويي مشغول کار است. يک اشتباه اداري باعث بازداشت او شده و در نهايت به او گفته مي‌شود که مجبور به ترک فرانسه است

 • شروع برنامه:03:47:26
 • پایان برنامه: 03:49:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين3)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:49:20
 • پایان برنامه: 04:37:30
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي سامبا-تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] اريک تولدانو [بازيگران] عمر ساي [خلاصه برنامه] سامبا سيسه که از سنگال به فرانسه مهاجرت کرده در هتلي به عنوان کارگر ظرفشويي مشغول کار است. يک اشتباه اداري باعث بازداشت او شده و در نهايت به او گفته مي‌شود که مجبور به ترک فرانسه است

 • شروع برنامه:04:37:30
 • پایان برنامه: 04:37:37
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:37:37
 • پایان برنامه: 04:39:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل4:30)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:39:31
 • پایان برنامه: 04:48:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

سينمايي قلقلک-تکرار

[محصول] ايران [کارگردان] مسعود نوابي [بازيگران] بيژن امکانيان [خلاصه برنامه] امير و اصغر و رجب سه دوست هستند که در يک مغازه مکانيکي کار مي کنند ولي امير از مکانيکي اخراج مي شود و دوستان او سعي مي کنند تا امير را به شکل داور بين المللي که شباهت زيادي به او

 • شروع برنامه:04:48:58
 • پایان برنامه: 04:49:08
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:49:08
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 04:55:10
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:55:10
 • پایان برنامه: 04:57:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين4:50)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:57:04
 • پایان برنامه: 06:16:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سينمايي قلقلک-تکرار

[محصول] ايران [کارگردان] مسعود نوابي [بازيگران] بيژن امکانيان [خلاصه برنامه] امير و اصغر و رجب سه دوست هستند که در يک مغازه مکانيکي کار مي کنند ولي امير از مکانيکي اخراج مي شود و دوستان او سعي مي کنند تا امير را به شکل داور بين المللي که شباهت زيادي به او

 • شروع برنامه:06:16:35
 • پایان برنامه: 06:16:42
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:16:42
 • پایان برنامه: 06:22:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل6)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:22:42
 • پایان برنامه: 06:33:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

پيش نمايش-آقاي تشويق

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:33:14
 • پایان برنامه: 07:22:35
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي آقاي تشويق-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] ديتو مانتيل [بازيگران] اد هلمز-سارا سامپايو [خلاصه برنامه] "ادي کرومبل" بعنوان جانشين يک مجري در برنامه‌هاي تلويزيوني مشغول به کار است، اما در يک برنامه‌ي تالک‌شو صاحب شهرت يک شبه مي‌شود و

 • شروع برنامه:07:22:35
 • پایان برنامه: 07:27:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين6)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:27:33
 • پایان برنامه: 07:57:21
 • طول برنامه:29 دقیقه

سينمايي آقاي تشويق-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] ديتو مانتيل [بازيگران] اد هلمز-سارا سامپايو [خلاصه برنامه] "ادي کرومبل" بعنوان جانشين يک مجري در برنامه‌هاي تلويزيوني مشغول به کار است، اما در يک برنامه‌ي تالک‌شو صاحب شهرت يک شبه مي‌شود و

 • شروع برنامه:07:57:21
 • پایان برنامه: 07:58:20
 • طول برنامه:

دوبلاژ-آقاي تشويق

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:58:20
 • پایان برنامه: 07:58:27
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:58:27
 • پایان برنامه: 08:08:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل8)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:08:25
 • پایان برنامه: 08:53:39
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي برادران شير دل

[محصول] سوئد [کارگردان] اولي هلبرن [بازيگران] استفن گوستوم - آلن ادوال [خلاصه برنامه] دو برادر به نام "اسکورپان" و "يوناتان" وارد دنيايي خيالي به نام "ناني‌يالا" مي‌شوند که حکمراني ظالم و سنگدل به نام "تنگيل"، با تک

 • شروع برنامه:08:53:39
 • پایان برنامه: 08:57:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين8)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:57:37
 • پایان برنامه: 09:41:42
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي برادران شير دل

[محصول] سوئد [کارگردان] اولي هلبرن [بازيگران] استفن گوستوم - آلن ادوال [خلاصه برنامه] دو برادر به نام "اسکورپان" و "يوناتان" وارد دنيايي خيالي به نام "ناني‌يالا" مي‌شوند که حکمراني ظالم و سنگدل به نام "تنگيل"، با تک

 • شروع برنامه:09:41:42
 • پایان برنامه: 09:41:49
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:41:49
 • پایان برنامه: 09:50:13
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل9:30)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:50:13
 • پایان برنامه: 10:37:16
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي سامبا-تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] اريک تولدانو [بازيگران] عمر ساي [خلاصه برنامه] سامبا سيسه که از سنگال به فرانسه مهاجرت کرده در هتلي به عنوان کارگر ظرفشويي مشغول کار است. يک اشتباه اداري باعث بازداشت او شده و در نهايت به او گفته مي‌شود که مجبور به ترک فرانسه است

 • شروع برنامه:10:37:16
 • پایان برنامه: 10:41:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين9:50)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:41:49
 • پایان برنامه: 11:29:59
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي سامبا-تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] اريک تولدانو [بازيگران] عمر ساي [خلاصه برنامه] سامبا سيسه که از سنگال به فرانسه مهاجرت کرده در هتلي به عنوان کارگر ظرفشويي مشغول کار است. يک اشتباه اداري باعث بازداشت او شده و در نهايت به او گفته مي‌شود که مجبور به ترک فرانسه است

 • شروع برنامه:11:29:59
 • پایان برنامه: 11:30:06
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:30:06
 • پایان برنامه: 11:37:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:37:43
 • پایان برنامه: 11:38:42
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:38:42
 • پایان برنامه: 13:01:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سينمايي قلقلک-تکرار

[محصول] ايران [کارگردان] مسعود نوابي [بازيگران] بيژن امکانيان [خلاصه برنامه] امير و اصغر و رجب سه دوست هستند که در يک مغازه مکانيکي کار مي کنند ولي امير از مکانيکي اخراج مي شود و دوستان او سعي مي کنند تا امير را به شکل داور بين المللي که شباهت زيادي به او

 • شروع برنامه:13:01:28
 • پایان برنامه: 13:01:38
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:01:38
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:07:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:23
 • پایان برنامه: 13:07:33
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:07:33
 • پایان برنامه: 13:12:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:12:32
 • پایان برنامه: 13:18:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

سينمايي قلقلک-تکرار

[محصول] ايران [کارگردان] مسعود نوابي [بازيگران] بيژن امکانيان [خلاصه برنامه] امير و اصغر و رجب سه دوست هستند که در يک مغازه مکانيکي کار مي کنند ولي امير از مکانيکي اخراج مي شود و دوستان او سعي مي کنند تا امير را به شکل داور بين المللي که شباهت زيادي به او

 • شروع برنامه:13:18:44
 • پایان برنامه: 13:18:51
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:18:51
 • پایان برنامه: 13:25:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:25:19
 • پایان برنامه: 14:04:49
 • طول برنامه:39 دقیقه

فيلم حبيب آقا

[محصول] ايران [کارگردان] محمد حمزه اي [بازيگران] حسين ملکي-سجاد افشاريان [خلاصه برنامه] اين فيلم داستان پيرمردي به نام حبيب آقا و پسرش رضا است که رضا شغلش را ازدست داده و همسرش قصد جدايي از وي را دارد زيرا فکر مي کند رضا حاضر نيست هر کاري را قبول کند. رضا

 • شروع برنامه:14:04:49
 • پایان برنامه: 14:09:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:09:19
 • پایان برنامه: 14:53:32
 • طول برنامه:44 دقیقه

فيلم حبيب آقا

[محصول] ايران [کارگردان] محمد حمزه اي [بازيگران] حسين ملکي-سجاد افشاريان [خلاصه برنامه] اين فيلم داستان پيرمردي به نام حبيب آقا و پسرش رضا است که رضا شغلش را ازدست داده و همسرش قصد جدايي از وي را دارد زيرا فکر مي کند رضا حاضر نيست هر کاري را قبول کند. رضا

 • شروع برنامه:14:53:32
 • پایان برنامه: 14:53:39
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:53:39
 • پایان برنامه: 15:02:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل15)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:02:49
 • پایان برنامه: 15:48:03
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي برادران شير دل

[محصول] سوئد [کارگردان] اولي هلبرن [بازيگران] استفن گوستوم - آلن ادوال [خلاصه برنامه] دو برادر به نام "اسکورپان" و "يوناتان" وارد دنيايي خيالي به نام "ناني‌يالا" مي‌شوند که حکمراني ظالم و سنگدل به نام "تنگيل"، با تک

 • شروع برنامه:15:48:03
 • پایان برنامه: 15:52:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين15)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:52:48
 • پایان برنامه: 16:36:53
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي برادران شير دل

[محصول] سوئد [کارگردان] اولي هلبرن [بازيگران] استفن گوستوم - آلن ادوال [خلاصه برنامه] دو برادر به نام "اسکورپان" و "يوناتان" وارد دنيايي خيالي به نام "ناني‌يالا" مي‌شوند که حکمراني ظالم و سنگدل به نام "تنگيل"، با تک

 • شروع برنامه:16:36:53
 • پایان برنامه: 16:37:18
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:37:18
 • پایان برنامه: 16:41:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:41:51
 • پایان برنامه: 16:41:58
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:41:58
 • پایان برنامه: 16:48:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل17)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:48:59
 • پایان برنامه: 16:49:58
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل17)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:49:58
 • پایان برنامه: 17:00:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

پيش نمايش-آقاي تشويق

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:00:30
 • پایان برنامه: 17:49:51
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي آقاي تشويق-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] ديتو مانتيل [بازيگران] اد هلمز-سارا سامپايو [خلاصه برنامه] "ادي کرومبل" بعنوان جانشين يک مجري در برنامه‌هاي تلويزيوني مشغول به کار است، اما در يک برنامه‌ي تالک‌شو صاحب شهرت يک شبه مي‌شود و

 • شروع برنامه:17:49:51
 • پایان برنامه: 17:54:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين17)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:54:50
 • پایان برنامه: 18:24:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

سينمايي آقاي تشويق-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] ديتو مانتيل [بازيگران] اد هلمز-سارا سامپايو [خلاصه برنامه] "ادي کرومبل" بعنوان جانشين يک مجري در برنامه‌هاي تلويزيوني مشغول به کار است، اما در يک برنامه‌ي تالک‌شو صاحب شهرت يک شبه مي‌شود و

 • شروع برنامه:18:24:38
 • پایان برنامه: 18:25:37
 • طول برنامه:

دوبلاژ-آقاي تشويق

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:25:37
 • پایان برنامه: 18:26:02
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:26:02
 • پایان برنامه: 18:28:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:28:54
 • پایان برنامه: 18:29:12
 • طول برنامه:

وله فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:29:12
 • پایان برنامه: 18:50:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

سينمايش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:08
 • پایان برنامه: 18:50:33
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:50:33
 • پایان برنامه: 18:53:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:53:31
 • پایان برنامه: 18:53:38
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:53:38
 • پایان برنامه: 19:00:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل19)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:00:37
 • پایان برنامه: 20:03:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سينمايي روياي طلا

[محصول] کانادا [کارگردان] جيسون آر گود [بازيگران] ماري چريل -جيمز بمبر [خلاصه برنامه] دان و ويل، زن و شوهر جواني هستند که بدليل مشکلات مالي، همي داراييهاي خود را از دست داده اند. تا اينکه در مسير سفر به شهري ديگر براي پيدا کردن کار، با خواهر و برادر خلافک

 • شروع برنامه:20:03:17
 • پایان برنامه: 20:03:27
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:03:27
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:07:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:56
 • پایان برنامه: 20:08:06
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:08:06
 • پایان برنامه: 20:12:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين19)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:12:45
 • پایان برنامه: 20:25:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

سينمايي روياي طلا

[محصول] کانادا [کارگردان] جيسون آر گود [بازيگران] ماري چريل -جيمز بمبر [خلاصه برنامه] دان و ويل، زن و شوهر جواني هستند که بدليل مشکلات مالي، همي داراييهاي خود را از دست داده اند. تا اينکه در مسير سفر به شهري ديگر براي پيدا کردن کار، با خواهر و برادر خلافک

 • شروع برنامه:20:25:37
 • پایان برنامه: 20:26:02
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:26:02
 • پایان برنامه: 20:43:39
 • طول برنامه:17 دقیقه

موسيقي فيلم (هابيت: برهوت اسماگ)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:43:39
 • پایان برنامه: 20:44:12
 • طول برنامه:

وله سايت

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:44:12
 • پایان برنامه: 20:49:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:49:53
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل21)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:46:04
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي تحفه هند

[محصول] ايران [کارگردان] محمد رضا زهتابي [بازيگران] اکبر عبدي-ليلا مصدقي [خلاصه برنامه] پسري که در کار پيدا کردن شانسي ندارد و هميشه از طرف پدرش تحقير مي شود با يک تاجر آشنا مي شود و شريکش مي شود و از طريق او پولدار مي شود ولي به او نامردي مي کند و پولها

 • شروع برنامه:21:46:04
 • پایان برنامه: 21:50:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين21)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:50:41
 • پایان برنامه: 22:17:05
 • طول برنامه:26 دقیقه

سينمايي تحفه هند

[محصول] ايران [کارگردان] محمد رضا زهتابي [بازيگران] اکبر عبدي-ليلا مصدقي [خلاصه برنامه] پسري که در کار پيدا کردن شانسي ندارد و هميشه از طرف پدرش تحقير مي شود با يک تاجر آشنا مي شود و شريکش مي شود و از طريق او پولدار مي شود ولي به او نامردي مي کند و پولها

 • شروع برنامه:22:17:05
 • پایان برنامه: 22:17:30
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:17:30
 • پایان برنامه: 22:32:48
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم (روز ميهن پرستان)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:32:48
 • پایان برنامه: 22:34:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مرور آثار مل گيبسون (شنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:34:57
 • پایان برنامه: 22:38:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:38:07
 • پایان برنامه: 22:38:14
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:38:14
 • پایان برنامه: 22:45:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل23)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:45:06
 • پایان برنامه: 22:46:05
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1398/02/04(قبل23)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:46:05
 • پایان برنامه: 23:00:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

پيش نمايش-بيگانه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:35
 • پایان برنامه: 23:00:44
 • طول برنامه:

کپشن قبل از فيلم هاي 14+

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:44
 • پایان برنامه: 23:52:50
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي بيگانه

[محصول] آمريکا [کارگردان] ريدلي اسکات [بازيگران] تام اسکريت [خلاصه برنامه] زماني که خدمه ي يک سفينه ي فضايي ، پيامي نگران کننده از يک سياره ي ناشناخته دريافت مي کنند ، بعد از جستجو براي بازمانده اي در آن سياره ، آن ها درمي يابند همراه خودشان يک موجود فضاي

 • شروع برنامه:23:52:50
 • پایان برنامه: 23:57:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/04(بين23)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:57:49
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

سینمایی بیگانه

[محصول] آمريکا [کارگردان] ريدلي اسکات [بازيگران] تام اسکريت [خلاصه برنامه] زماني که خدمه ي يک سفينه ي فضايي ، پيامي نگران کننده از يک سياره ي ناشناخته دريافت مي کنند ، بعد از جستجو براي بازمانده اي در آن سياره ، آن ها درمي يابند همراه خودشان يک موجود فضاي