جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:46:34
 • پایان برنامه: 00:46:59
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:46:59
 • پایان برنامه: 00:52:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:52:40
 • پایان برنامه: 00:52:58
 • طول برنامه:

وله فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:52:58
 • پایان برنامه: 00:55:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس نظرسنجي جشنواره جام جم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:55:13
 • پایان برنامه: 00:57:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نظرسنجي جشنواره جام جم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:57:12
 • پایان برنامه: 00:57:19
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:57:19
 • پایان برنامه: 01:00:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل1)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:00:24
 • پایان برنامه: 01:46:24
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي دره من چه سبز بود

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان فورد [بازيگران] رودي مک دوال [خلاصه برنامه] داستان زندگي معدنچيان و روابط في مابين خانوادگي مردم دهکده و خانواده سرپرست معدن آقاي مورگان از ديد کوچکترين پسر خانواده به نام هيو. عشق به خانواده و سرانجام فروپاشي آن و مرگ پدر اس

 • شروع برنامه:01:46:24
 • پایان برنامه: 01:48:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين1)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:48:51
 • پایان برنامه: 01:49:40
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره خندوانه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:49:40
 • پایان برنامه: 01:50:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره جام جم دورهمي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:50:55
 • پایان برنامه: 02:37:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي دره من چه سبز بود

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان فورد [بازيگران] رودي مک دوال [خلاصه برنامه] داستان زندگي معدنچيان و روابط في مابين خانوادگي مردم دهکده و خانواده سرپرست معدن آقاي مورگان از ديد کوچکترين پسر خانواده به نام هيو. عشق به خانواده و سرانجام فروپاشي آن و مرگ پدر اس

 • شروع برنامه:02:37:00
 • پایان برنامه: 02:37:25
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:37:25
 • پایان برنامه: 02:45:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:45:29
 • پایان برنامه: 02:56:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:56:24
 • پایان برنامه: 02:56:42
 • طول برنامه:

وله فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:56:42
 • پایان برنامه: 02:58:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس نظرسنجي جشنواره جام جم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:58:57
 • پایان برنامه: 03:00:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نظرسنجي جشنواره جام جم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:00:56
 • پایان برنامه: 03:01:03
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:01:03
 • پایان برنامه: 03:01:57
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل3)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:01:57
 • پایان برنامه: 03:49:55
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي گروگانگيري در پلهام يک دو سه-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] جوزف سارجنت [بازيگران] رابرت شاو [خلاصه برنامه] قطار متروي 1/23 دقيقه پلهام در نيويورک توسط 4 جنايتکار ربوده مي شود و به شهرداري و پليس يک ساعت فرصت داده مي شود تا مبلغ 1 ميليون دلار به آنها داده شود . ستوان گابريل که پليس ترانزي

 • شروع برنامه:03:49:55
 • پایان برنامه: 03:50:50
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين3)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:50:50
 • پایان برنامه: 03:52:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نظرسنجي جشنواره جام جم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:52:49
 • پایان برنامه: 04:39:32
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي گروگانگيري در پلهام يک دو سه-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] جوزف سارجنت [بازيگران] رابرت شاو [خلاصه برنامه] قطار متروي 1/23 دقيقه پلهام در نيويورک توسط 4 جنايتکار ربوده مي شود و به شهرداري و پليس يک ساعت فرصت داده مي شود تا مبلغ 1 ميليون دلار به آنها داده شود . ستوان گابريل که پليس ترانزي

 • شروع برنامه:04:39:32
 • پایان برنامه: 04:39:39
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:39:39
 • پایان برنامه: 04:40:17
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل4)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:40:17
 • پایان برنامه: 05:17:58
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي روز بازگشت-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] چارلز بور ميستر [بازيگران] وال کيلمر [خلاصه برنامه] جاني با زخمي کردن لئونارد , کيف هاي مواد مخدر را که مربوط به جيمي اسپينوزاي جنايتکار است ازاو گرفته و در پارک اکو کنار درياچه نقره اي منتظر مي ماند .

 • شروع برنامه:05:17:58
 • پایان برنامه: 05:18:08
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:18:08
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:24:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:00
 • پایان برنامه: 05:24:10
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:24:10
 • پایان برنامه: 05:24:52
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين4)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:24:52
 • پایان برنامه: 05:59:04
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي روز بازگشت-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] چارلز بور ميستر [بازيگران] وال کيلمر [خلاصه برنامه] جاني با زخمي کردن لئونارد , کيف هاي مواد مخدر را که مربوط به جيمي اسپينوزاي جنايتکار است ازاو گرفته و در پارک اکو کنار درياچه نقره اي منتظر مي ماند .

 • شروع برنامه:05:59:04
 • پایان برنامه: 05:59:11
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:59:11
 • پایان برنامه: 05:59:49
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل6)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:59:49
 • پایان برنامه: 06:53:52
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي شهر-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] بن افلک [بازيگران] جرمي رنر [خلاصه برنامه] داگ يک خلافکار حرفه اي است که گروهي از مردان مسلح را هدايت مي کند. کار آنها انجام سرقت هاي مسلحانه از بانک ها است و دزدي هاي آنها بسيار سريع ، بي نقص و کامل است. اما در آخرين سرقتشان از

 • شروع برنامه:06:53:52
 • پایان برنامه: 06:55:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين6)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:55:01
 • پایان برنامه: 06:56:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره جام جم دورهمي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:56:16
 • پایان برنامه: 06:57:05
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره خندوانه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:57:05
 • پایان برنامه: 07:47:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

سينمايي شهر-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] بن افلک [بازيگران] جرمي رنر [خلاصه برنامه] داگ يک خلافکار حرفه اي است که گروهي از مردان مسلح را هدايت مي کند. کار آنها انجام سرقت هاي مسلحانه از بانک ها است و دزدي هاي آنها بسيار سريع ، بي نقص و کامل است. اما در آخرين سرقتشان از

 • شروع برنامه:07:47:06
 • پایان برنامه: 07:47:31
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:47:31
 • پایان برنامه: 07:52:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:52:04
 • پایان برنامه: 07:52:59
 • طول برنامه:

وله معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:52:59
 • پایان برنامه: 07:55:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس نظرسنجي جشنواره جام جم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:55:14
 • پایان برنامه: 07:57:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نظرسنجي جشنواره جام جم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:57:13
 • پایان برنامه: 07:57:20
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:57:20
 • پایان برنامه: 07:59:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل8)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:59:47
 • پایان برنامه: 08:40:30
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي هري کثيف-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] دن سيگال [بازيگران] کلينت ايستوود-اندرو رابينسون [خلاصه برنامه] هري پليسي است که به خاطر خشونت زياد معروف به هري کثيف است . او مي خواهد فرد قاتلي را که تهديد مي کند افراد را در صورت پرداخت نکردن پول هنگفت به قتل مي رساند پيدا کن

 • شروع برنامه:08:40:30
 • پایان برنامه: 08:41:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين8)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:41:39
 • پایان برنامه: 08:43:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس نظرسنجي جشنواره جام جم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:43:54
 • پایان برنامه: 09:28:27
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي هري کثيف-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] دن سيگال [بازيگران] کلينت ايستوود-اندرو رابينسون [خلاصه برنامه] هري پليسي است که به خاطر خشونت زياد معروف به هري کثيف است . او مي خواهد فرد قاتلي را که تهديد مي کند افراد را در صورت پرداخت نکردن پول هنگفت به قتل مي رساند پيدا کن

 • شروع برنامه:09:28:27
 • پایان برنامه: 09:28:34
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:28:34
 • پایان برنامه: 09:29:22
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل9)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:29:22
 • پایان برنامه: 10:17:20
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي گروگانگيري در پلهام يک دو سه-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] جوزف سارجنت [بازيگران] رابرت شاو [خلاصه برنامه] قطار متروي 1/23 دقيقه پلهام در نيويورک توسط 4 جنايتکار ربوده مي شود و به شهرداري و پليس يک ساعت فرصت داده مي شود تا مبلغ 1 ميليون دلار به آنها داده شود . ستوان گابريل که پليس ترانزي

 • شروع برنامه:10:17:20
 • پایان برنامه: 10:18:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين9)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:18:29
 • پایان برنامه: 10:20:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نظرسنجي جشنواره جام جم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:20:28
 • پایان برنامه: 11:07:11
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي گروگانگيري در پلهام يک دو سه-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] جوزف سارجنت [بازيگران] رابرت شاو [خلاصه برنامه] قطار متروي 1/23 دقيقه پلهام در نيويورک توسط 4 جنايتکار ربوده مي شود و به شهرداري و پليس يک ساعت فرصت داده مي شود تا مبلغ 1 ميليون دلار به آنها داده شود . ستوان گابريل که پليس ترانزي

 • شروع برنامه:11:07:11
 • پایان برنامه: 11:07:18
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:07:18
 • پایان برنامه: 11:10:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:10:10
 • پایان برنامه: 12:16:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

سينمايي روز بازگشت-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] چارلز بور ميستر [بازيگران] وال کيلمر [خلاصه برنامه] جاني با زخمي کردن لئونارد , کيف هاي مواد مخدر را که مربوط به جيمي اسپينوزاي جنايتکار است ازاو گرفته و در پارک اکو کنار درياچه نقره اي منتظر مي ماند .

 • شروع برنامه:12:16:28
 • پایان برنامه: 12:16:38
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:16:38
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:23
 • پایان برنامه: 12:22:33
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:22:33
 • پایان برنامه: 12:24:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:24:01
 • پایان برنامه: 12:29:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

سينمايي روز بازگشت-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] چارلز بور ميستر [بازيگران] وال کيلمر [خلاصه برنامه] جاني با زخمي کردن لئونارد , کيف هاي مواد مخدر را که مربوط به جيمي اسپينوزاي جنايتکار است ازاو گرفته و در پارک اکو کنار درياچه نقره اي منتظر مي ماند .

 • شروع برنامه:12:29:36
 • پایان برنامه: 12:30:01
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:30:01
 • پایان برنامه: 12:44:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

آيکيو سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:44:35
 • پایان برنامه: 12:45:30
 • طول برنامه:

وله معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:45:30
 • پایان برنامه: 12:50:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:50:43
 • پایان برنامه: 12:50:50
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:50:50
 • پایان برنامه: 13:00:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:00:34
 • پایان برنامه: 13:44:30
 • طول برنامه:43 دقیقه

فيلم يه روز ابري بدون بارون

[محصول] ايران [کارگردان] مسعود کرامتي [بازيگران] آريا خسروي [خلاصه برنامه] پسربچه اي به نام جاويد که در خانواده اي تنگدست زندگي مي کند، روزها به کار فروش آدامس و چسب در خيابانها مي پردازد، طي اتفاقي جاويد

 • شروع برنامه:13:44:30
 • پایان برنامه: 13:45:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:45:58
 • پایان برنامه: 14:26:02
 • طول برنامه:40 دقیقه

فيلم يه روز ابري بدون بارون

[محصول] ايران [کارگردان] مسعود کرامتي [بازيگران] آريا خسروي [خلاصه برنامه] پسربچه اي به نام جاويد که در خانواده اي تنگدست زندگي مي کند، روزها به کار فروش آدامس و چسب در خيابانها مي پردازد، طي اتفاقي جاويد

 • شروع برنامه:14:26:02
 • پایان برنامه: 14:26:27
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:26:27
 • پایان برنامه: 14:37:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:37:22
 • پایان برنامه: 14:46:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:46:40
 • پایان برنامه: 14:55:07
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:55:07
 • پایان برنامه: 14:55:14
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:55:14
 • پایان برنامه: 15:03:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل15)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:03:12
 • پایان برنامه: 15:43:55
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي هري کثيف-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] دن سيگال [بازيگران] کلينت ايستوود-اندرو رابينسون [خلاصه برنامه] هري پليسي است که به خاطر خشونت زياد معروف به هري کثيف است . او مي خواهد فرد قاتلي را که تهديد مي کند افراد را در صورت پرداخت نکردن پول هنگفت به قتل مي رساند پيدا کن

 • شروع برنامه:15:43:55
 • پایان برنامه: 15:45:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين15)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:45:04
 • پایان برنامه: 16:29:37
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي هري کثيف-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] دن سيگال [بازيگران] کلينت ايستوود-اندرو رابينسون [خلاصه برنامه] هري پليسي است که به خاطر خشونت زياد معروف به هري کثيف است . او مي خواهد فرد قاتلي را که تهديد مي کند افراد را در صورت پرداخت نکردن پول هنگفت به قتل مي رساند پيدا کن

 • شروع برنامه:16:29:37
 • پایان برنامه: 16:30:02
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:30:02
 • پایان برنامه: 16:50:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

آيکيو سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:50:17
 • پایان برنامه: 16:51:12
 • طول برنامه:

وله ربات جنگي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:51:12
 • پایان برنامه: 16:53:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:53:58
 • پایان برنامه: 16:54:05
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:54:05
 • پایان برنامه: 16:59:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل17)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:59:03
 • پایان برنامه: 18:11:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

سينمايي شهر-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] بن افلک [بازيگران] جرمي رنر [خلاصه برنامه] داگ يک خلافکار حرفه اي است که گروهي از مردان مسلح را هدايت مي کند. کار آنها انجام سرقت هاي مسلحانه از بانک ها است و دزدي هاي آنها بسيار سريع ، بي نقص و کامل است. اما در آخرين سرقتشان از

 • شروع برنامه:18:11:17
 • پایان برنامه: 18:11:27
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:11:27
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:15:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:56
 • پایان برنامه: 18:16:06
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:16:06
 • پایان برنامه: 18:19:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين17)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:19:24
 • پایان برنامه: 18:51:14
 • طول برنامه:31 دقیقه

سينمايي شهر-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] بن افلک [بازيگران] جرمي رنر [خلاصه برنامه] داگ يک خلافکار حرفه اي است که گروهي از مردان مسلح را هدايت مي کند. کار آنها انجام سرقت هاي مسلحانه از بانک ها است و دزدي هاي آنها بسيار سريع ، بي نقص و کامل است. اما در آخرين سرقتشان از

 • شروع برنامه:18:51:14
 • پایان برنامه: 18:51:21
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:51:21
 • پایان برنامه: 19:00:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل19)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:00:20
 • پایان برنامه: 19:41:05
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي گروگانگيري در پلهام

[محصول] آمريکا [کارگردان] توني اسکات [بازيگران] جان تراولتا [خلاصه برنامه] چند نفر مسلح اقدام به گروگانگيري در يک قطار زيرزميني(معروف به پلهام 123)ميکنند و 10 ميليون دلار پول از شهردار ميخوان تا به مسافرين مترو آسيبي نرسونن

 • شروع برنامه:19:41:05
 • پایان برنامه: 19:42:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين19)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:42:33
 • پایان برنامه: 20:37:06
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي گروگانگيري در پلهام

[محصول] آمريکا [کارگردان] توني اسکات [بازيگران] جان تراولتا [خلاصه برنامه] چند نفر مسلح اقدام به گروگانگيري در يک قطار زيرزميني(معروف به پلهام 123)ميکنند و 10 ميليون دلار پول از شهردار ميخوان تا به مسافرين مترو آسيبي نرسونن

 • شروع برنامه:20:37:06
 • پایان برنامه: 20:37:31
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:37:31
 • پایان برنامه: 20:40:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:40:53
 • پایان برنامه: 20:41:48
 • طول برنامه:

وله ربات جنگي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:41:48
 • پایان برنامه: 20:51:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:51:18
 • پایان برنامه: 20:51:25
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:51:25
 • پایان برنامه: 21:00:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل21)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:00:41
 • پایان برنامه: 21:46:50
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي شب

[محصول] ايران [کارگردان] رسول صدرعاملي [بازيگران] عزت ا... انتظامي-خسرو شکيبايي [خلاصه برنامه] گروهبان گلايلي در مسير انتقال پيرمردي که دکتر خطاب مي شود و مجرم شناخته شده به بهبهان، شب به مشهد رسيده و از قطار بعدي جا مي ماند. وي به هر راهي مي زند نمي توان

 • شروع برنامه:21:46:50
 • پایان برنامه: 21:48:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين21)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:48:18
 • پایان برنامه: 22:35:16
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي شب

[محصول] ايران [کارگردان] رسول صدرعاملي [بازيگران] عزت ا... انتظامي-خسرو شکيبايي [خلاصه برنامه] گروهبان گلايلي در مسير انتقال پيرمردي که دکتر خطاب مي شود و مجرم شناخته شده به بهبهان، شب به مشهد رسيده و از قطار بعدي جا مي ماند. وي به هر راهي مي زند نمي توان

 • شروع برنامه:22:35:16
 • پایان برنامه: 22:35:41
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:35:41
 • پایان برنامه: 22:47:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:47:41
 • پایان برنامه: 22:48:36
 • طول برنامه:

وله ربات جنگي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:48:36
 • پایان برنامه: 22:54:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:54:17
 • پایان برنامه: 22:54:24
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:54:24
 • پایان برنامه: 23:00:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(قبل23)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:39
 • پایان برنامه: 23:48:46
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي صاعقه سياه

[محصول] روسيه [کارگردان] الکساندر ووي تينشکي [بازيگران] اکاترينا ويلکو وا-گريگوري دوبريگين [خلاصه برنامه] ديما دانشجويي از خانواده متوسط روسي است که بسيار علاقمند به اتومبيل است پدرش براي کادو تولدش اتومبيل قديمي مي خرد ، ديما بسيار از اين ماجرا ناراحت ا

 • شروع برنامه:23:48:46
 • پایان برنامه: 23:52:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/12/04(بين23)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:52:30
 • پایان برنامه: 23:58:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

سينمايي صاعقه سياه

[محصول] روسيه [کارگردان] الکساندر ووي تينشکي [بازيگران] اکاترينا ويلکو وا-گريگوري دوبريگين [خلاصه برنامه] ديما دانشجويي از خانواده متوسط روسي است که بسيار علاقمند به اتومبيل است پدرش براي کادو تولدش اتومبيل قديمي مي خرد ، ديما بسيار از اين ماجرا ناراحت ا