جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:55:56
 • پایان برنامه: 00:56:03
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:56:03
 • پایان برنامه: 01:02:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:02:36
 • پایان برنامه: 01:44:43
 • طول برنامه:42 دقیقه

سينمايي جنگل تخته سياه

[محصول] آمريکا [کارگردان] ريچارد بروکس [بازيگران] گلن فورد-آن فرانسيس

 • شروع برنامه:01:44:43
 • پایان برنامه: 01:46:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:46:10
 • پایان برنامه: 02:24:54
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي جنگل تخته سياه

[محصول] آمريکا [کارگردان] ريچارد بروکس [بازيگران] گلن فورد-آن فرانسيس

 • شروع برنامه:02:24:54
 • پایان برنامه: 02:25:19
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:25:19
 • پایان برنامه: 02:38:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

داستان سينما

[خلاصه برنامه] مروري بر داستان پيدايش سينما از ابتدا تا کنون

 • شروع برنامه:02:38:33
 • پایان برنامه: 02:48:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان سينما

[خلاصه برنامه] مروري بر داستان پيدايش سينما از ابتدا تا کنون

 • شروع برنامه:02:48:08
 • پایان برنامه: 02:58:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

داستان سينما

[خلاصه برنامه] مروري بر داستان پيدايش سينما از ابتدا تا کنون

 • شروع برنامه:02:58:11
 • پایان برنامه: 02:58:18
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:58:18
 • پایان برنامه: 02:59:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:59:18
 • پایان برنامه: 04:17:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سينمايي کار آموز - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] نانسي ميرس [بازيگران] رابرت دنيرو - آن هاتاوي

 • شروع برنامه:04:17:45
 • پایان برنامه: 04:18:10
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:18:10
 • پایان برنامه: 04:28:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:28:39
 • پایان برنامه: 04:28:46
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:28:46
 • پایان برنامه: 04:29:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:29:46
 • پایان برنامه: 04:45:58
 • طول برنامه:16 دقیقه

سينمايي جزيره گنج2 - تکرار

[محصول] ايرلند [کارگردان] استيو بارون [بازيگران] توبي رگبو

 • شروع برنامه:04:45:58
 • پایان برنامه: 04:46:08
 • طول برنامه:

برنامک قبل از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:46:08
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:

کليپ اذان صبح

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:52:00
 • پایان برنامه: 04:52:10
 • طول برنامه:

برنامک بعد از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:52:10
 • پایان برنامه: 05:56:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سينمايي جزيره گنج2 - تکرار

[محصول] ايرلند [کارگردان] استيو بارون [بازيگران] توبي رگبو

 • شروع برنامه:05:56:53
 • پایان برنامه: 05:57:00
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:57:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 07:13:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سينمايي برادري - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] مارتين ريت [بازيگران] کرک داگلاس-الکس کورد

 • شروع برنامه:07:13:30
 • پایان برنامه: 07:13:37
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:13:37
 • پایان برنامه: 07:16:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:16:22
 • پایان برنامه: 07:57:53
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي کار آموز - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] نانسي ميرس [بازيگران] رابرت دنيرو - آن هاتاوي

 • شروع برنامه:07:57:53
 • پایان برنامه: 08:00:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:00:44
 • پایان برنامه: 08:37:40
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي کار آموز - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] نانسي ميرس [بازيگران] رابرت دنيرو - آن هاتاوي

 • شروع برنامه:08:37:40
 • پایان برنامه: 08:37:47
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:37:47
 • پایان برنامه: 08:47:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:47:30
 • پایان برنامه: 09:01:04
 • طول برنامه:13 دقیقه

پيش نمايش-حسابدار

[خلاصه برنامه] تحليل محتوا و معرفي عوامل شاخص فيلم حسابدار

 • شروع برنامه:09:01:04
 • پایان برنامه: 09:54:25
 • طول برنامه:53 دقیقه

سينمايي حسابدار - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] گاوين اوکانر [بازيگران] بروک برنز-جوئل اجرتون

 • شروع برنامه:09:54:25
 • پایان برنامه: 09:58:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:58:58
 • پایان برنامه: 10:57:04
 • طول برنامه:58 دقیقه

سينمايي حسابدار - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] گاوين اوکانر [بازيگران] بروک برنز-جوئل اجرتون

 • شروع برنامه:10:57:04
 • پایان برنامه: 10:57:11
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:57:11
 • پایان برنامه: 11:06:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:06:58
 • پایان برنامه: 11:48:28
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي جزيره گنج2 - تکرار

[محصول] ايرلند [کارگردان] استيو بارون [بازيگران] توبي رگبو

 • شروع برنامه:11:48:28
 • پایان برنامه: 11:48:38
 • طول برنامه:

برنامک قبل از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:48:38
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کليپ اذان ظهر

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:54:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:54:23
 • پایان برنامه: 11:54:33
 • طول برنامه:

برنامک بعد از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:54:33
 • پایان برنامه: 11:59:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:59:13
 • پایان برنامه: 12:38:38
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي جزيره گنج2 - تکرار

[محصول] ايرلند [کارگردان] استيو بارون [بازيگران] توبي رگبو

 • شروع برنامه:12:38:38
 • پایان برنامه: 12:39:03
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:39:03
 • پایان برنامه: 12:50:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:50:05
 • پایان برنامه: 12:50:12
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:50:12
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:45:57
 • طول برنامه:45 دقیقه

فيلم محبوبه

[محصول] ايران [کارگردان] وحيد نيکخواه آزاد [بازيگران] انوشيروان صادقي

 • شروع برنامه:13:45:57
 • پایان برنامه: 13:50:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:50:48
 • پایان برنامه: 14:40:13
 • طول برنامه:49 دقیقه

فيلم محبوبه

[محصول] ايران [کارگردان] وحيد نيکخواه آزاد [بازيگران] انوشيروان صادقي

 • شروع برنامه:14:40:13
 • پایان برنامه: 14:40:38
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:40:38
 • پایان برنامه: 14:50:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:50:38
 • پایان برنامه: 14:50:45
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:50:45
 • پایان برنامه: 14:59:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:59:50
 • پایان برنامه: 15:49:17
 • طول برنامه:49 دقیقه

سینمایی برادری - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] مارتين ريت [بازيگران] کرک داگلاس-الکس کورد

 • شروع برنامه:15:49:17
 • پایان برنامه: 15:54:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:54:15
 • پایان برنامه: 16:20:18
 • طول برنامه:26 دقیقه

سينمايي برادري - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] مارتين ريت [بازيگران] کرک داگلاس-الکس کورد

 • شروع برنامه:16:20:18
 • پایان برنامه: 16:20:43
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:20:43
 • پایان برنامه: 16:27:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

داستان سينما

[خلاصه برنامه] مروري بر داستان پيدايش سينما از ابتدا تا کنون

 • شروع برنامه:16:27:52
 • پایان برنامه: 16:36:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

داستان سينما

[خلاصه برنامه] مروري بر داستان پيدايش سينما از ابتدا تا کنون

 • شروع برنامه:16:36:31
 • پایان برنامه: 16:36:38
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:36:38
 • پایان برنامه: 16:45:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:45:20
 • پایان برنامه: 16:58:54
 • طول برنامه:13 دقیقه

پيش نمايش-حسابدار

[خلاصه برنامه] تحليل محتوا و معرفي عوامل شاخص فيلم حسابدار

 • شروع برنامه:16:58:54
 • پایان برنامه: 17:47:17
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي حسابدار - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] گاوين اوکانر [بازيگران] بروک برنز-جوئل اجرتون

 • شروع برنامه:17:47:17
 • پایان برنامه: 17:47:27
 • طول برنامه:

برنامک قبل از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:47:27
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:

کليپ اذان مغرب

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:51:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:51:56
 • پایان برنامه: 17:52:06
 • طول برنامه:

برنامک بعد از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:52:06
 • پایان برنامه: 17:56:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:56:56
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سينمايي حسابدار - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] گاوين اوکانر [بازيگران] بروک برنز-جوئل اجرتون

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:07
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:00:07
 • پایان برنامه: 19:09:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:09:40
 • پایان برنامه: 19:53:16
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي مردي از رودخانه برفي

[محصول] استراليا [کارگردان] جرج تي ميلر [بازيگران] جک تامسون

 • شروع برنامه:19:53:16
 • پایان برنامه: 19:58:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:58:09
 • پایان برنامه: 20:47:09
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي مردي از رودخانه برفي

[محصول] استراليا [کارگردان] جرج تي ميلر [بازيگران] جک تامسون

 • شروع برنامه:20:47:09
 • پایان برنامه: 20:47:34
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:47:34
 • پایان برنامه: 20:51:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:51:19
 • پایان برنامه: 20:51:26
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:51:26
 • پایان برنامه: 21:00:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:00:12
 • پایان برنامه: 21:00:32
 • طول برنامه:

پيش نمايش همه خوب هستند

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:00:32
 • پایان برنامه: 21:49:55
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي همه خوب هستند

[محصول] آمريکا [کارگردان] کرک جونز [بازيگران] رابرت دنيرو-ردرو باريمور

 • شروع برنامه:21:49:55
 • پایان برنامه: 21:54:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:54:34
 • پایان برنامه: 22:33:27
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي همه خوب هستند

[محصول] آمريکا [کارگردان] کرک جونز [بازيگران] رابرت دنيرو-ردرو باريمور

 • شروع برنامه:22:33:27
 • پایان برنامه: 22:33:52
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:33:52
 • پایان برنامه: 22:51:27
 • طول برنامه:17 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:51:27
 • پایان برنامه: 22:51:34
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:51:34
 • پایان برنامه: 23:00:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:43
 • پایان برنامه: 23:26:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

سينمايي زوج خنده دار

[محصول] آمريکا [کارگردان] هاوارد داچ [بازيگران] جک لمون

 • شروع برنامه:23:26:13
 • پایان برنامه: 23:30:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:30:54
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی زوج خنده دار

[محصول] آمريکا [کارگردان] هاوارد داچ [بازيگران] جک لمون