جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:31:25
 • پایان برنامه: 00:31:50
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:31:50
 • پایان برنامه: 00:43:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

داستان سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:43:53
 • پایان برنامه: 00:53:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:53:24
 • پایان برنامه: 00:53:49
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:53:49
 • پایان برنامه: 00:55:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سرزمين پليس ها

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:55:27
 • پایان برنامه: 00:55:34
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:55:34
 • پایان برنامه: 01:00:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:00:10
 • پایان برنامه: 01:36:51
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي قاتلي بر فراز ايگر

[محصول] آمريکا [کارگردان] کلينت ايستوود [بازيگران] جرج کندي [خلاصه برنامه] يک آدمکش حرفه اي جاناتان هارملوک (کلينت ايستود) توسط فردي ناشناس ماموريت پيدا ميکند تا يک دانشجو و يک کلکسيونر و يک استاد دانشگاه را به قتل برساند

 • شروع برنامه:01:36:51
 • پایان برنامه: 01:39:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:39:59
 • پایان برنامه: 02:12:36
 • طول برنامه:32 دقیقه

سينمايي قاتلي بر فراز ايگر

[محصول] آمريکا [کارگردان] کلينت ايستوود [بازيگران] جرج کندي [خلاصه برنامه] يک آدمکش حرفه اي جاناتان هارملوک (کلينت ايستود) توسط فردي ناشناس ماموريت پيدا ميکند تا يک دانشجو و يک کلکسيونر و يک استاد دانشگاه را به قتل برساند

 • شروع برنامه:02:12:36
 • پایان برنامه: 02:13:01
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:13:01
 • پایان برنامه: 02:22:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:22:13
 • پایان برنامه: 02:27:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

داستان سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:27:33
 • پایان برنامه: 02:27:40
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:27:40
 • پایان برنامه: 02:29:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:29:11
 • پایان برنامه: 02:29:20
 • طول برنامه:

کپشن قبل از فيلم هاي 14+

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:29:20
 • پایان برنامه: 03:15:45
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي مومون : سرزمين نينجاها

[محصول] ژاپن [کارگردان] ياشيرو ناکامورا [بازيگران] ساتوشي اونو [خلاصه برنامه] بزرگان کشور ايگا سعي دارند در مقابل پسر نوبوناگا اودا بايستند. در اين راه آنها از مومون بهترين نينجاي خود استفاده مي کنند

 • شروع برنامه:03:15:45
 • پایان برنامه: 03:17:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:17:16
 • پایان برنامه: 04:28:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

سينمايي مومون : سرزمين نينجاها

[محصول] ژاپن [کارگردان] ياشيرو ناکامورا [بازيگران] ساتوشي اونو [خلاصه برنامه] بزرگان کشور ايگا سعي دارند در مقابل پسر نوبوناگا اودا بايستند. در اين راه آنها از مومون بهترين نينجاي خود استفاده مي کنند

 • شروع برنامه:04:28:28
 • پایان برنامه: 04:28:35
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:28:35
 • پایان برنامه: 04:30:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:30:06
 • پایان برنامه: 05:25:58
 • طول برنامه:55 دقیقه

سينمايي ريشه ها-نسل بعدي7

[محصول] آمريکا [کارگردان] چارلز دوبين [بازيگران] جيمز جونز [خلاصه برنامه] داستان از سرگذشت جد مادري الکس هيلي آغاز مي‌شود و ضمن مرور اتفاقات و ستم‌هايي که بر جامعه رنگين‌پوستان امريکا در دوران جنگ جهاني اول و دوم مي‌شود

 • شروع برنامه:05:25:58
 • پایان برنامه: 05:26:08
 • طول برنامه:

برنامک قبل از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:26:08
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:

کليپ اذان صبح

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 05:32:10
 • طول برنامه:

برنامک بعد از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:32:10
 • پایان برنامه: 05:33:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:33:41
 • پایان برنامه: 06:03:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

سينمايي ريشه ها-نسل بعدي7

[محصول] آمريکا [کارگردان] چارلز دوبين [بازيگران] جيمز جونز [خلاصه برنامه] داستان از سرگذشت جد مادري الکس هيلي آغاز مي‌شود و ضمن مرور اتفاقات و ستم‌هايي که بر جامعه رنگين‌پوستان امريکا در دوران جنگ جهاني اول و دوم مي‌شود

 • شروع برنامه:06:03:42
 • پایان برنامه: 06:03:49
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:03:49
 • پایان برنامه: 06:05:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:05:55
 • پایان برنامه: 07:06:24
 • طول برنامه:1 ساعت

سينمايي آرزوهاي بزرگ

[محصول] انگلستان [کارگردان] ديويد لين [بازيگران] جان ميلز-الک جينيس [خلاصه برنامه] پيپ" پسرکي است که در يک روستاي دورافتاده با خواهرش زندگي مي کند . خواهر بزرگتر بسيار بدخلق است و ...

 • شروع برنامه:07:06:24
 • پایان برنامه: 07:07:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:07:55
 • پایان برنامه: 07:51:54
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي آرزوهاي بزرگ

[محصول] انگلستان [کارگردان] ديويد لين [بازيگران] جان ميلز-الک جينيس [خلاصه برنامه] پيپ" پسرکي است که در يک روستاي دورافتاده با خواهرش زندگي مي کند . خواهر بزرگتر بسيار بدخلق است و ...

 • شروع برنامه:07:51:54
 • پایان برنامه: 07:52:01
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:52:01
 • پایان برنامه: 07:54:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:54:13
 • پایان برنامه: 07:54:22
 • طول برنامه:

کپشن قبل از فيلم هاي 14+

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:54:22
 • پایان برنامه: 08:40:47
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي مومون : سرزمين نينجاها

[محصول] ژاپن [کارگردان] ياشيرو ناکامورا [بازيگران] ساتوشي اونو [خلاصه برنامه] بزرگان کشور ايگا سعي دارند در مقابل پسر نوبوناگا اودا بايستند. در اين راه آنها از مومون بهترين نينجاي خود استفاده مي کنند

 • شروع برنامه:08:40:47
 • پایان برنامه: 08:42:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:42:23
 • پایان برنامه: 09:53:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

سينمايي مومون : سرزمين نينجاها

[محصول] ژاپن [کارگردان] ياشيرو ناکامورا [بازيگران] ساتوشي اونو [خلاصه برنامه] بزرگان کشور ايگا سعي دارند در مقابل پسر نوبوناگا اودا بايستند. در اين راه آنها از مومون بهترين نينجاي خود استفاده مي کنند

 • شروع برنامه:09:53:35
 • پایان برنامه: 09:53:42
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:53:42
 • پایان برنامه: 10:00:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:00:14
 • پایان برنامه: 10:41:24
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي خط مقدم خانه

[محصول] آمريکا [کارگردان] گري فلدر [بازيگران] جيسون استتهام [خلاصه برنامه] فيل بروکر قبلا در پليس فدرال خدمت مي کرده اما بازنشسته شده و به همراه دخترش مدي به شهري آرام مي رود

 • شروع برنامه:10:41:24
 • پایان برنامه: 10:44:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:44:34
 • پایان برنامه: 11:26:46
 • طول برنامه:42 دقیقه

سينمايي خط مقدم خانه

[محصول] آمريکا [کارگردان] گري فلدر [بازيگران] جيسون استتهام [خلاصه برنامه] فيل بروکر قبلا در پليس فدرال خدمت مي کرده اما بازنشسته شده و به همراه دخترش مدي به شهري آرام مي رود .

 • شروع برنامه:11:26:46
 • پایان برنامه: 11:26:53
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:26:53
 • پایان برنامه: 11:35:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:35:18
 • پایان برنامه: 11:39:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:39:56
 • پایان برنامه: 12:16:28
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي ريشه ها-نسل بعدي7

[محصول] آمريکا [کارگردان] چارلز دوبين [بازيگران] جيمز جونز [خلاصه برنامه] داستان از سرگذشت جد مادري الکس هيلي آغاز مي‌شود و ضمن مرور اتفاقات و ستم‌هايي که بر جامعه رنگين‌پوستان امريکا در دوران جنگ جهاني اول و دوم مي‌شود

 • شروع برنامه:12:16:28
 • پایان برنامه: 12:16:38
 • طول برنامه:

برنامک قبل از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:16:38
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کليپ اذان ظهر

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:23
 • پایان برنامه: 12:22:33
 • طول برنامه:

برنامک بعد از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:22:33
 • پایان برنامه: 12:25:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:25:10
 • پایان برنامه: 13:14:31
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي ريشه ها-نسل بعدي7

[محصول] آمريکا [کارگردان] چارلز دوبين [بازيگران] جيمز جونز [خلاصه برنامه] داستان از سرگذشت جد مادري الکس هيلي آغاز مي‌شود و ضمن مرور اتفاقات و ستم‌هايي که بر جامعه رنگين‌پوستان امريکا در دوران جنگ جهاني اول و دوم مي‌شود

 • شروع برنامه:13:14:31
 • پایان برنامه: 13:14:38
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:14:38
 • پایان برنامه: 13:22:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:22:46
 • پایان برنامه: 13:27:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:27:24
 • پایان برنامه: 14:11:07
 • طول برنامه:43 دقیقه

فيلم به همين راحتي

[محصول] ايران [کارگردان] مجيد حسين شيرودي [بازيگران] بيژن امکانيان-نسرين مقانلو [خلاصه برنامه] محسن پس ازفوت همسرش به طور پنهاني با مرجان خواهر شوهر سابق خواهرش شيرين ازدواج كرده است و ...

 • شروع برنامه:14:11:07
 • پایان برنامه: 14:13:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:13:36
 • پایان برنامه: 14:57:22
 • طول برنامه:43 دقیقه

فيلم به همين راحتي

[محصول] ايران [کارگردان] مجيد حسين شيرودي [بازيگران] بيژن امکانيان-نسرين مقانلو [خلاصه برنامه] محسن پس ازفوت همسرش به طور پنهاني با مرجان خواهر شوهر سابق خواهرش شيرين ازدواج كرده است و...

 • شروع برنامه:14:57:22
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سرزمين پليس ها

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:59:00
 • پایان برنامه: 15:00:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده اسلحه مرگبار

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:00:09
 • پایان برنامه: 15:00:16
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:00:16
 • پایان برنامه: 15:09:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:09:15
 • پایان برنامه: 15:13:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:13:53
 • پایان برنامه: 16:14:22
 • طول برنامه:1 ساعت

سينمايي آرزوهاي بزرگ

[محصول] انگلستان [کارگردان] ديويد لين [بازيگران] جان ميلز-الک جينيس [خلاصه برنامه] پيپ" پسرکي است که در يک روستاي دورافتاده با خواهرش زندگي مي کند . خواهر بزرگتر بسيار بدخلق است و ...

 • شروع برنامه:16:14:22
 • پایان برنامه: 16:17:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:17:55
 • پایان برنامه: 17:01:54
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي آرزوهاي بزرگ

[محصول] انگلستان [کارگردان] ديويد لين [بازيگران] جان ميلز-الک جينيس [خلاصه برنامه] پيپ" پسرکي است که در يک روستاي دورافتاده با خواهرش زندگي مي کند . خواهر بزرگتر بسيار بدخلق است و ...

 • شروع برنامه:17:01:54
 • پایان برنامه: 17:02:01
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:02:01
 • پایان برنامه: 17:11:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:11:19
 • پایان برنامه: 17:15:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:15:57
 • پایان برنامه: 18:04:17
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي خط مقدم خانه

[محصول] آمريکا [کارگردان] گري فلدر [بازيگران] جيسون استتهام [خلاصه برنامه] فيل بروکر قبلا در پليس فدرال خدمت مي کرده اما بازنشسته شده و به همراه دخترش مدي به شهري آرام مي رود ...

 • شروع برنامه:18:04:17
 • پایان برنامه: 18:04:27
 • طول برنامه:

برنامک قبل از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:04:27
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:

کليپ اذان مغرب

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:08:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:56
 • پایان برنامه: 18:09:06
 • طول برنامه:

برنامک بعد از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:09:06
 • پایان برنامه: 18:14:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:14:19
 • پایان برنامه: 18:49:21
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي خط مقدم خانه

[محصول] آمريکا [کارگردان] گري فلدر [بازيگران] جيسون استتهام [خلاصه برنامه] فيل بروکر قبلا در پليس فدرال خدمت مي کرده اما بازنشسته شده و به همراه دخترش مدي به شهري آرام مي رود ...

 • شروع برنامه:18:49:21
 • پایان برنامه: 18:49:28
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:49:28
 • پایان برنامه: 18:54:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:54:06
 • پایان برنامه: 19:03:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:03:45
 • پایان برنامه: 19:41:54
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي شمال و جنوب 1

[محصول] انگلستان [کارگردان] برايان پرسويل [بازيگران] ريچارد آرميتاژ-دنيلا دني اش [خلاصه برنامه] خانواده مارگارت هيل اهل جنوب انگلستان است و به خاطر پدرش که قاضي است و نخواسته از زد و بندهاي سياسي فاسد تبعيت کند ، کارش را از دست داده

 • شروع برنامه:19:41:54
 • پایان برنامه: 19:48:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:48:33
 • پایان برنامه: 20:38:10
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي شمال و جنوب 1

[محصول] انگلستان [کارگردان] برايان پرسويل [بازيگران] ريچارد آرميتاژ-دنيلا دني اش [خلاصه برنامه] خانواده مارگارت هيل اهل جنوب انگلستان است و به خاطر پدرش که قاضي است و نخواسته از زد و بندهاي سياسي فاسد تبعيت کند ، کارش را از دست داده

 • شروع برنامه:20:38:10
 • پایان برنامه: 20:38:35
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:38:35
 • پایان برنامه: 20:44:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

داستان سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:44:21
 • پایان برنامه: 20:44:41
 • طول برنامه:

برنامک پدر خوانده

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:44:41
 • پایان برنامه: 20:48:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:48:26
 • پایان برنامه: 20:48:44
 • طول برنامه:

برنامک فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:48:44
 • پایان برنامه: 20:50:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سرزمين پليس ها

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:50:22
 • پایان برنامه: 20:50:29
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:50:29
 • پایان برنامه: 21:01:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:01:03
 • پایان برنامه: 21:34:36
 • طول برنامه:33 دقیقه

سينمايي هويت پنهان

[محصول] کانادا [کارگردان] پائولو بارزمن [بازيگران] روبين لايولي [خلاصه برنامه] سيمون ميلر پدر يک خانواده 4 نفره است که مرتبا به مسافرت‌هاي شغلي مي‌رود. خانواده‌اش فکر مي‌کنند که او يک تاجر است، اما او ...

 • شروع برنامه:21:34:36
 • پایان برنامه: 21:40:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:40:27
 • پایان برنامه: 22:15:21
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي هويت پنهان

[محصول] کانادا [کارگردان] پائولو بارزمن [بازيگران] روبين لايولي [خلاصه برنامه] سيمون ميلر پدر يک خانواده 4 نفره است که مرتبا به مسافرت‌هاي شغلي مي‌رود. خانواده‌اش فکر مي‌کنند که او يک تاجر است، اما او ...

 • شروع برنامه:22:15:21
 • پایان برنامه: 22:15:46
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:15:46
 • پایان برنامه: 22:26:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

داستان سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:26:41
 • پایان برنامه: 22:37:26
 • طول برنامه:10 دقیقه

داستان سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:37:26
 • پایان برنامه: 22:50:32
 • طول برنامه:13 دقیقه

داستان سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:50:32
 • پایان برنامه: 22:50:39
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:50:39
 • پایان برنامه: 23:00:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:45
 • پایان برنامه: 23:41:53
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي نمک و آتش

[محصول] آلمان [کارگردان] ورنر هرتسوگ [بازيگران] مايکل شانون [خلاصه برنامه] يک دانشمند، رييس يک کمپاني بزرگ را مقصر فاجعه زيست محيطي در جنوب آمريکا مي داند. اما ...

 • شروع برنامه:23:41:53
 • پایان برنامه: 23:47:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:47:33
 • پایان برنامه: 23:58:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

سينمايي نمک و آتش

[محصول] آلمان [کارگردان] ورنر هرتسوگ [بازيگران] مايکل شانون [خلاصه برنامه] يک دانشمند، رييس يک کمپاني بزرگ را مقصر فاجعه زيست محيطي در جنوب آمريکا مي داند. اما ...