جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:24:54
 • پایان برنامه: 00:25:19
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:25:19
 • پایان برنامه: 00:27:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرور آثار رابرت دنيرو (يکشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:27:16
 • پایان برنامه: 00:28:11
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:28:11
 • پایان برنامه: 00:44:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:44:10
 • پایان برنامه: 00:44:28
 • طول برنامه:

برنامک فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:44:28
 • پایان برنامه: 00:52:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:52:07
 • پایان برنامه: 00:52:14
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:52:14
 • پایان برنامه: 01:00:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:00:50
 • پایان برنامه: 01:34:51
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي تشييع جنازه در برلين

[محصول] انگلستان [کارگردان] گاي هميلتون [بازيگران] مايکل کين-اوا رنضي [خلاصه برنامه] اطلاعات يک مامور شوروي همه سيستم هاي امنيتي را حساس کرده است. اين مامور شوروي سابق قصد فروش اطلاعاتي را دارد و مي خواهد به آلمان غربي برود. همه جاسوس هاي غربي به دنبال ا

 • شروع برنامه:01:34:51
 • پایان برنامه: 01:36:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:36:18
 • پایان برنامه: 02:15:03
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي تشييع جنازه در برلين

[محصول] انگلستان [کارگردان] گاي هميلتون [بازيگران] مايکل کين-اوا رنضي [خلاصه برنامه] اطلاعات يک مامور شوروي همه سيستم هاي امنيتي را حساس کرده است. اين مامور شوروي سابق قصد فروش اطلاعاتي را دارد و مي خواهد به آلمان غربي برود. همه جاسوس هاي غربي به دنبال ا

 • شروع برنامه:02:15:03
 • پایان برنامه: 02:15:28
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:15:28
 • پایان برنامه: 02:29:31
 • طول برنامه:14 دقیقه

پشت صحنه (پليس آهني)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:29:31
 • پایان برنامه: 02:44:48
 • طول برنامه:15 دقیقه

پشت پرده (پليس آهني)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:44:48
 • پایان برنامه: 02:44:55
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:44:55
 • پایان برنامه: 02:45:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:45:55
 • پایان برنامه: 03:36:11
 • طول برنامه:50 دقیقه

سينمايي رونين - تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] جان فرانکهير [بازيگران] رابرت دنيرو [خلاصه برنامه] دختري به نام درتيره گروهي مخفي را جمع مي کنند به نامهاي سام و دوليمن و کري و ...

 • شروع برنامه:03:36:11
 • پایان برنامه: 03:37:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:37:38
 • پایان برنامه: 04:30:27
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي رونين - تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] جان فرانکهير [بازيگران] رابرت دنيرو [خلاصه برنامه] دختري به نام درتيره گروهي مخفي را جمع مي کنند به نامهاي سام و دوليمن و کري و ...

 • شروع برنامه:04:30:27
 • پایان برنامه: 04:30:34
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:30:34
 • پایان برنامه: 04:31:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:31:34
 • پایان برنامه: 04:43:58
 • طول برنامه:12 دقیقه

سينمايي پسران بد2 - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] مايکل بي [بازيگران] ويل اسميت-مارتين لاورنس [خلاصه برنامه] خواهر مارکوس در باند قاچاق مواد مخدر نفوذ کرده و نقش مبادله پول را دارد . قايق حامل مواد مخدر قرار است به بندر وارد شود اما پليس فقط دو بسته کوچک آن را کشف مي کند و قايق

 • شروع برنامه:04:43:58
 • پایان برنامه: 04:44:08
 • طول برنامه:

برنامک قبل از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:44:08
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:

کليپ اذان صبح

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:50:10
 • طول برنامه:

برنامک بعد از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:50:10
 • پایان برنامه: 06:10:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سينمايي پسران بد2 - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] مايکل بي [بازيگران] ويل اسميت-مارتين لاورنس [خلاصه برنامه] خواهر مارکوس در باند قاچاق مواد مخدر نفوذ کرده و نقش مبادله پول را دارد . قايق حامل مواد مخدر قرار است به بندر وارد شود اما پليس فقط دو بسته کوچک آن را کشف مي کند و قايق

 • شروع برنامه:06:10:18
 • پایان برنامه: 06:10:25
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:10:25
 • پایان برنامه: 06:11:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:11:25
 • پایان برنامه: 07:31:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سينمايي شيطان صفتان - تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] هنري-ژورژ کلوزه [بازيگران] سيمون سينورت-ورا کلوزو [خلاصه برنامه] کريستينا که از بد رفتاري هاي ميشل همسرش به تنگ آمده به تشويق نيکول دوستش تصميم مي گيرد با خوراندن داروي خواب آور و غرق کردن او در وان حمام همسرش را کشته و جسدش را د

 • شروع برنامه:07:31:28
 • پایان برنامه: 07:31:53
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:31:53
 • پایان برنامه: 07:33:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرور آثار رابرت دنيرو (يکشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:33:50
 • پایان برنامه: 07:34:45
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:34:45
 • پایان برنامه: 07:37:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:37:31
 • پایان برنامه: 07:37:38
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:37:38
 • پایان برنامه: 07:39:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:39:09
 • پایان برنامه: 08:29:25
 • طول برنامه:50 دقیقه

سينمايي رونين - تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] جان فرانکهير [بازيگران] رابرت دنيرو [خلاصه برنامه] دختري به نام درتيره گروهي مخفي را جمع مي کنند به نامهاي سام و دوليمن و کري و ...

 • شروع برنامه:08:29:25
 • پایان برنامه: 08:31:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:31:05
 • پایان برنامه: 09:23:54
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي رونين - تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] جان فرانکهير [بازيگران] رابرت دنيرو [خلاصه برنامه] دختري به نام درتيره گروهي مخفي را جمع مي کنند به نامهاي سام و دوليمن و کري و ...

 • شروع برنامه:09:23:54
 • پایان برنامه: 09:24:01
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:24:01
 • پایان برنامه: 09:28:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:28:32
 • پایان برنامه: 10:09:13
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي تانک ها نبرد مخوف - تکرار

[محصول] روسيه [کارگردان] کنستانتين ماکسيموف [بازيگران] ولاديمير اپيفانتسف [خلاصه برنامه] يک تانک جنگي هست که توانستند در يک جنگ نابرابر و در حال شکست با اعمال قهرمانانه ضربه‎ي سختي را به دشمن وارد کنند و…

 • شروع برنامه:10:09:13
 • پایان برنامه: 10:13:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:13:15
 • پایان برنامه: 10:52:31
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي تانک ها نبرد مخوف - تکرار

[محصول] روسيه [کارگردان] کنستانتين ماکسيموف [بازيگران] ولاديمير اپيفانتسف [خلاصه برنامه] يک تانک جنگي هست که توانستند در يک جنگ نابرابر و در حال شکست با اعمال قهرمانانه ضربه‎ي سختي را به دشمن وارد کنند و…

 • شروع برنامه:10:52:31
 • پایان برنامه: 10:52:38
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:52:38
 • پایان برنامه: 11:01:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:01:35
 • پایان برنامه: 11:49:28
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي پسران بد2 - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] مايکل بي [بازيگران] ويل اسميت-مارتين لاورنس [خلاصه برنامه] خواهر مارکوس در باند قاچاق مواد مخدر نفوذ کرده و نقش مبادله پول را دارد . قايق حامل مواد مخدر قرار است به بندر وارد شود اما پليس فقط دو بسته کوچک آن را کشف مي کند و قايق

 • شروع برنامه:11:49:28
 • پایان برنامه: 11:49:38
 • طول برنامه:

برنامک قبل از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:49:38
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کليپ اذان ظهر

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 11:55:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:23
 • پایان برنامه: 11:55:33
 • طول برنامه:

برنامک بعد از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:55:33
 • پایان برنامه: 12:00:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:00:16
 • پایان برنامه: 12:44:55
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي پسران بد2 - تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] مايکل بي [بازيگران] ويل اسميت-مارتين لاورنس [خلاصه برنامه] خواهر مارکوس در باند قاچاق مواد مخدر نفوذ کرده و نقش مبادله پول را دارد . قايق حامل مواد مخدر قرار است به بندر وارد شود اما پليس فقط دو بسته کوچک آن را کشف مي کند و قايق

 • شروع برنامه:12:44:55
 • پایان برنامه: 12:45:20
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:45:20
 • پایان برنامه: 12:47:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرور آثار رابرت دنيرو (يکشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:47:17
 • پایان برنامه: 12:48:12
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:48:12
 • پایان برنامه: 12:51:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:51:54
 • پایان برنامه: 12:52:01
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:52:01
 • پایان برنامه: 13:00:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:00:53
 • پایان برنامه: 13:46:43
 • طول برنامه:45 دقیقه

فيلم هم سايه ها

[محصول] ايران [کارگردان] امير حسين جهد دوست [بازيگران] امير حسين رستمي-آناهيتا افشار [خلاصه برنامه] داستان فردي را به تصوير مي کشد که نسبت به خيانت هاي اطرافيانش حساسيت دارد و مي خواهد دنيا را از اين خيانت ها پاک کند اما در اين حين اتفاقي مي افتد و او در

 • شروع برنامه:13:46:43
 • پایان برنامه: 13:51:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:51:21
 • پایان برنامه: 14:36:28
 • طول برنامه:45 دقیقه

فيلم هم سايه ها

[محصول] ايران [کارگردان] امير حسين جهد دوست [بازيگران] امير حسين رستمي-آناهيتا افشار [خلاصه برنامه] داستان فردي را به تصوير مي کشد که نسبت به خيانت هاي اطرافيانش حساسيت دارد و مي خواهد دنيا را از اين خيانت ها پاک کند اما در اين حين اتفاقي مي افتد و او در

 • شروع برنامه:14:36:28
 • پایان برنامه: 14:36:53
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:36:53
 • پایان برنامه: 14:38:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرور آثار رابرت دنيرو (يکشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:38:50
 • پایان برنامه: 14:39:45
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:39:45
 • پایان برنامه: 14:52:36
 • طول برنامه:12 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:52:36
 • پایان برنامه: 14:52:43
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:52:43
 • پایان برنامه: 15:00:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:00:01
 • پایان برنامه: 15:40:14
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي شيطان صفتان - تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] هنري-ژورژ کلوزه [بازيگران] سيمون سينورت-ورا کلوزو [خلاصه برنامه] کريستينا که از بد رفتاري هاي ميشل همسرش به تنگ آمده به تشويق نيکول دوستش تصميم مي گيرد با خوراندن داروي خواب آور و غرق کردن او در وان حمام همسرش را کشته و جسدش را د

 • شروع برنامه:15:40:14
 • پایان برنامه: 15:44:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:44:53
 • پایان برنامه: 16:24:43
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي شيطان صفتان - تکرار

[محصول] فرانسه [کارگردان] هنري-ژورژ کلوزه [بازيگران] سيمون سينورت-ورا کلوزو [خلاصه برنامه] کريستينا که از بد رفتاري هاي ميشل همسرش به تنگ آمده به تشويق نيکول دوستش تصميم مي گيرد با خوراندن داروي خواب آور و غرق کردن او در وان حمام همسرش را کشته و جسدش را د

 • شروع برنامه:16:24:43
 • پایان برنامه: 16:25:08
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:25:08
 • پایان برنامه: 16:27:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرور آثار رابرت دنيرو (يکشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:27:05
 • پایان برنامه: 16:28:00
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:28:00
 • پایان برنامه: 16:40:48
 • طول برنامه:12 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:40:48
 • پایان برنامه: 16:47:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:47:59
 • پایان برنامه: 16:48:17
 • طول برنامه:

برنامک فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:48:17
 • پایان برنامه: 16:50:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:50:38
 • پایان برنامه: 16:50:45
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:50:45
 • پایان برنامه: 16:59:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:59:42
 • پایان برنامه: 17:49:17
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي تانک ها نبرد مخوف - تکرار

[محصول] روسيه [کارگردان] کنستانتين ماکسيموف [بازيگران] ولاديمير اپيفانتسف [خلاصه برنامه] يک تانک جنگي هست که توانستند در يک جنگ نابرابر و در حال شکست با اعمال قهرمانانه ضربه‎ي سختي را به دشمن وارد کنند و…

 • شروع برنامه:17:49:17
 • پایان برنامه: 17:49:27
 • طول برنامه:

برنامک قبل از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:49:27
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:

کليپ اذان مغرب

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:53:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:56
 • پایان برنامه: 17:54:06
 • طول برنامه:

برنامک بعد از اذان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:54:06
 • پایان برنامه: 17:58:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:58:48
 • پایان برنامه: 18:29:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

سينمايي تانک ها نبرد مخوف - تکرار

[محصول] روسيه [کارگردان] کنستانتين ماکسيموف [بازيگران] ولاديمير اپيفانتسف [خلاصه برنامه] يک تانک جنگي هست که توانستند در يک جنگ نابرابر و در حال شکست با اعمال قهرمانانه ضربه‎ي سختي را به دشمن وارد کنند و…

 • شروع برنامه:18:29:10
 • پایان برنامه: 18:29:35
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:29:35
 • پایان برنامه: 18:31:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرور آثار رابرت دنيرو (يکشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:31:32
 • پایان برنامه: 18:32:27
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:32:27
 • پایان برنامه: 18:49:50
 • طول برنامه:17 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:49:50
 • پایان برنامه: 18:49:57
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:49:57
 • پایان برنامه: 18:59:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:59:57
 • پایان برنامه: 19:37:01
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي جزيره گنج1

[محصول] ايرلند [کارگردان] استيو بارون [بازيگران] توبي رگبو [خلاصه برنامه] داستان "جزيره گنج" در مورد جيم هاوکينز جوان است که با يافتن نقشه گنج با گروهي عازم دريا مي شود. او در اين راه با لانگ جان سيلور طماع و گروه دزدان دريايي او رو به روست

 • شروع برنامه:19:37:01
 • پایان برنامه: 19:41:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:41:58
 • پایان برنامه: 20:20:09
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي جزيره گنج1

[محصول] ايرلند [کارگردان] استيو بارون [بازيگران] توبي رگبو [خلاصه برنامه] داستان "جزيره گنج" در مورد جيم هاوکينز جوان است که با يافتن نقشه گنج با گروهي عازم دريا مي شود. او در اين راه با لانگ جان سيلور طماع و گروه دزدان دريايي او رو به روست

 • شروع برنامه:20:20:09
 • پایان برنامه: 20:20:34
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:20:34
 • پایان برنامه: 20:22:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرور آثار رابرت دنيرو (يکشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:22:31
 • پایان برنامه: 20:23:26
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:23:26
 • پایان برنامه: 20:39:46
 • طول برنامه:16 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:39:46
 • پایان برنامه: 20:40:04
 • طول برنامه:

برنامک فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:40:04
 • پایان برنامه: 20:49:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:49:25
 • پایان برنامه: 20:49:32
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:49:32
 • پایان برنامه: 20:59:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:59:05
 • پایان برنامه: 21:35:18
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي وقت نمايش

[محصول] آمريکا [کارگردان] تام دي [بازيگران] ادي مورفي [خلاصه برنامه] ميچ برستون يک بازرس مخفي پليس است . او در حال دستگيري مواد فروشي مشهور است توسط گروهبان پليسي بنام تري سلرز که از ماموريت بي خبر بود دستگير مي شود و در نتيجه عمليات لو مي رود .

 • شروع برنامه:21:35:18
 • پایان برنامه: 21:39:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:39:54
 • پایان برنامه: 22:19:43
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي وقت نمايش

[محصول] آمريکا [کارگردان] تام دي [بازيگران] ادي مورفي [خلاصه برنامه] ميچ برستون يک بازرس مخفي پليس است . او در حال دستگيري مواد فروشي مشهور است توسط گروهبان پليسي بنام تري سلرز که از ماموريت بي خبر بود دستگير مي شود و در نتيجه عمليات لو مي رود .

 • شروع برنامه:22:19:43
 • پایان برنامه: 22:20:08
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:20:08
 • پایان برنامه: 22:27:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

داستان سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:27:17
 • پایان برنامه: 22:35:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

داستان سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:35:56
 • پایان برنامه: 22:36:51
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:36:51
 • پایان برنامه: 22:40:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:40:01
 • پایان برنامه: 22:40:08
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:40:08
 • پایان برنامه: 22:49:57
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:49:57
 • پایان برنامه: 23:00:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

پيش نمايش-دختر

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:49:50
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي دختر

[محصول] ايران [کارگردان] رضا ميرکريمي [بازيگران] فرهاد اصلاني [خلاصه برنامه] احمد عزيزي (فرهاد اصلاني) که سرپرست بخش تعميرات و نگهداري پالايشگاه آبادان است براي مراسم خواستگاري دخترش سميرا آماده مي‌شود و...

 • شروع برنامه:23:49:50
 • پایان برنامه: 23:54:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، تارنما ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:54:14
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سينمايي دختر

[محصول] ايران [کارگردان] رضا ميرکريمي [بازيگران] فرهاد اصلاني [خلاصه برنامه] احمد عزيزي (فرهاد اصلاني) که سرپرست بخش تعميرات و نگهداري پالايشگاه آبادان است براي مراسم خواستگاري دخترش سميرا آماده مي‌شود و...