جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

العالم
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بانوراما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:33:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

هاشتاغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

حدیث البحرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

قلم رصاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:03:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مع الحدث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مع الحدث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

وثائقی مدبلج طیور السمک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

هاشتاغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بانوراما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

حدیث البحرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

قلم رصاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

وثائقی مدبلج طیور السمك

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بانوراما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

صباح جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صحافة الایرانیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نوافذ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نوافذ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

قلم رصاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

هاشتاغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

حدیث البحرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

نشرة اقتصادیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:13:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

نشرة ریاضیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

انقلاب الصوره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صحافة الایرانیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

نشرة اقتصادیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

نشرة ریاضیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

البوصلة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

نشرة اقتصادیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

نشرة ریاضیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ضیف وحوار حمة الهمامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

محطات عراقیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مع الحدث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مع الحدث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.