جدول پخش

العالم
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موجز اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:03:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

المغاربیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

باختصار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موجز ریاضی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

قلم رصاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

التواصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:00
 • پایان برنامه: 02:43:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مع الحدث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:00
 • پایان برنامه: 02:46:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس ضیف و حوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:46:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

انقلاب الصوره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موجز ریاضی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:03:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

وثائقی مدبلج ارض الجنان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

باختصار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موجز اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

وثائقی ایران ... زراعه الورود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بانوراما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

جوله حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موجز ریاضی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مراسلون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:16:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

باختصار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:00
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انقلاب الصوره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله اپلیکیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

جوله حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

قلم رصاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موجز اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

وثائقی مدبلج ارض الجنان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بانوراما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشرة الاخبار + ریاضیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

صباح الجدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

جوله حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار + ریاضیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نوافذ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نوافذ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

المحمیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

جوله حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

قلم رصاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار + ریاضیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

جوله حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

وثائقی ایران ... زراعه الورود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

الصحافه الایرانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشرة الاقتصادیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نشرة ریاضیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

الصحافه الایرانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

جوله حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

وثائقی مدبلج اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

الصحافه الایرانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشرة اقتصادیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نشرة ریاضیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

الصحافه الایرانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صور سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

البوصله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

باختصار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشرة اقتصادیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نشرة ریاضیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

التواصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشرة الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ضیف و حوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشرة الاخبار +اقتصادیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موجز ریاضی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

محطات عراقیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مع الحدث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هاشتاغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشرة الاخبار + ریاضیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بانوراما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اهم الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

البوصله

توضیحات برنامه درج نشده است.