جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:33:39
 • طول برنامه:33 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «حادثه»

[قالب] نمایشی [مدت] 33 دقیقه

 • شروع برنامه:00:33:39
 • پایان برنامه: 00:34:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:34:59
 • پایان برنامه: 00:40:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

تهران زیبا

[قالب] نماهنگ [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:00:40:42
 • پایان برنامه: 00:41:15
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:41:15
 • پایان برنامه: 00:44:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

دلایل بروز استرس

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:44:14
 • پایان برنامه: 00:44:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:44:42
 • پایان برنامه: 00:45:02
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:45:02
 • پایان برنامه: 01:09:30
 • طول برنامه:24 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 24 دقیقه [موضوع] این برنامه به معرفی جنگل الیمستان

 • شروع برنامه:01:09:30
 • پایان برنامه: 01:11:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:11:01
 • پایان برنامه: 01:25:02
 • طول برنامه:14 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] گرافیکی [مدت] 14 دقیقه

 • شروع برنامه:01:25:02
 • پایان برنامه: 01:25:27
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:25:27
 • پایان برنامه: 01:28:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

باشگاه مغز

[موضوع] مغز من از چه بخش هایی تشکیل گردیده است

 • شروع برنامه:01:28:27
 • پایان برنامه: 01:29:17
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:29:17
 • پایان برنامه: 01:29:45
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:29:45
 • پایان برنامه: 01:30:05
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:30:05
 • پایان برنامه: 02:20:56
 • طول برنامه:50 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [مدت] 51 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی سلامت مردان

 • شروع برنامه:02:20:56
 • پایان برنامه: 02:23:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلامت مردان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:23:26
 • پایان برنامه: 02:23:46
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:23:46
 • پایان برنامه: 02:29:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

درسهای تد

[قالب] گرافیکی [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:02:29:30
 • پایان برنامه: 02:29:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:29:58
 • پایان برنامه: 02:30:18
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:30:18
 • پایان برنامه: 03:25:08
 • طول برنامه:54 دقیقه

حریم مهرورزی

[قالب] ترکیبی [مدت] 55 دقیقه [موضوع] تاثیرمصرف مواد مخدر درروابط زناشویی

 • شروع برنامه:03:25:08
 • پایان برنامه: 03:29:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

ازدواج

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:29:12
 • پایان برنامه: 03:30:03
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:30:03
 • پایان برنامه: 03:34:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنفلوآنزا

[موضوع] راههای انتقال ویروس آنفلوآنزا

 • شروع برنامه:03:34:16
 • پایان برنامه: 03:34:44
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:34:44
 • پایان برنامه: 03:35:04
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:35:04
 • پایان برنامه: 04:29:45
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند چرا ویروس‌ها میکشند؟

[قالب] مستند [مدت] 55 دقیقه

 • شروع برنامه:04:29:45
 • پایان برنامه: 04:30:41
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:30:41
 • پایان برنامه: 04:34:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

سکانس سلامت

[موضوع] این برنامه گوشه هایی از فیلم گردباد، ساخته کامران قدکچیان را به تصویر می‌کشد.

 • شروع برنامه:04:34:10
 • پایان برنامه: 04:34:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:34:38
 • پایان برنامه: 04:34:58
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:34:58
 • پایان برنامه: 04:42:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

ایران (کوتاه‌مدت)

[قالب] مستند [مدت] 8 دقیقه

 • شروع برنامه:04:42:54
 • پایان برنامه: 04:49:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایران جان

[قالب] نماهنگ [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:04:49:03
 • پایان برنامه: 04:49:38
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:49:38
 • پایان برنامه: 04:50:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش آسمان خالی نیست

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:50:54
 • پایان برنامه: 04:53:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیش نمایش برگی از دفتر وجود

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:53:54
 • پایان برنامه: 04:54:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:54:22
 • پایان برنامه: 04:54:42
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:54:42
 • پایان برنامه: 05:11:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] ترکیبی [مدت] 17 دقیقه [موضوع] شگفتی های [موضوع] این برنامه به شگفتی های خلقت در

 • شروع برنامه:05:11:40
 • پایان برنامه: 05:12:28
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:12:28
 • پایان برنامه: 05:14:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

خط عاشقی

[موضوع] تکریم و بزرگداشت یاد و خاطره شهید علی اسکندری

 • شروع برنامه:05:14:46
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره مبارکه] 4 دقیقه [قاری] مهدی قره شیخ لو

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:23:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

[اذان صبح به افق تهران 5:19]

 • شروع برنامه:05:23:13
 • پایان برنامه: 05:25:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

صحیفه سجادیه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:25:17
 • پایان برنامه: 05:29:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

پناه

[قالب] نماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:05:29:55
 • پایان برنامه: 05:30:19
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:30:19
 • پایان برنامه: 05:32:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

به زیست

[موضوع] راهکار افزایش مسئولیت پذیری

 • شروع برنامه:05:32:15
 • پایان برنامه: 05:34:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

دانستنی های سلامت

[موضوع] توصیه های غذایی برای افرادی که مبتلا به کم خونی هستند

 • شروع برنامه:05:34:14
 • پایان برنامه: 05:34:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:34:42
 • پایان برنامه: 05:35:02
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:35:02
 • پایان برنامه: 05:49:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

ره آورد

[قالب] گزارشی [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:05:49:44
 • پایان برنامه: 05:52:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

تندرستیم

[موضوع] درد مچ دست

 • شروع برنامه:05:52:55
 • پایان برنامه: 05:54:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:54:26
 • پایان برنامه: 05:59:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

تصاویر زیبای برفی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:59:10
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:04:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

به نام ایران

[قالبه نماهنگ [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:06:04:17
 • پایان برنامه: 06:05:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:05:37
 • پایان برنامه: 06:08:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

دانستنی های سلامت

[موضوع] معرفی بیماری هموفیلی و علائم آن

 • شروع برنامه:06:08:21
 • پایان برنامه: 06:08:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:08:49
 • پایان برنامه: 06:09:43
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:09:43
 • پایان برنامه: 06:10:03
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:10:03
 • پایان برنامه: 06:37:21
 • طول برنامه:27 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[موضوع] در این برنامه در خصوص املاح مورد نیاز بدن توضیحاتی توسط کارشناس بیان می گردد [مجری] خانم ژیلا امیرشاهی [کارشناس] دکترسوده رازقی جهرمی (متخصص تغذیه)

 • شروع برنامه:06:37:21
 • پایان برنامه: 06:41:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

پدر

[قالب] نماهنگ[مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:06:41:58
 • پایان برنامه: 06:43:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:43:13
 • پایان برنامه: 06:43:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:43:41
 • پایان برنامه: 06:44:36
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:44:36
 • پایان برنامه: 06:44:56
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:44:56
 • پایان برنامه: 07:18:35
 • طول برنامه:33 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «حادثه»

[قالب] نمایشی [مدت] 33 دقیقه

 • شروع برنامه:07:18:35
 • پایان برنامه: 07:20:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:20:16
 • پایان برنامه: 07:31:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیش نمایش مادر کودک تندرستی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:31:10
 • پایان برنامه: 07:31:30
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:31:30
 • پایان برنامه: 07:39:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

سکانس سلامت

[موضوع] این برنامه گوشه هایی از فیلم یه حبه قند ساخته رضا میرکریمی را به تصویر می‌کشد.

 • شروع برنامه:07:39:11
 • پایان برنامه: 07:39:39
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:39:39
 • پایان برنامه: 07:39:59
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:39:59
 • پایان برنامه: 07:48:36
 • طول برنامه:8 دقیقه

ورزش شروعی دوباره

[قالب] آموزشی [مدت] 8 دقیقه

 • شروع برنامه:07:48:36
 • پایان برنامه: 07:51:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر ورزشی

[قالب] نماهنگ [مدت] 2 دقیقه

 • شروع برنامه:07:51:04
 • پایان برنامه: 07:52:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[موضوع] مضرات نشستن طولانی مدت

 • شروع برنامه:07:52:26
 • پایان برنامه: 07:53:18
 • طول برنامه:

پاساژ

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:53:18
 • پایان برنامه: 07:58:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

متولد سال 57

[موضوع] امکانات بیمارستان کلانتری یزد

 • شروع برنامه:07:58:54
 • پایان برنامه: 07:59:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:59:22
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:01:35
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:01:35
 • پایان برنامه: 08:52:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [مدت] 51 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی سلامت مردان

 • شروع برنامه:08:52:26
 • پایان برنامه: 08:53:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:53:46
 • پایان برنامه: 08:56:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

دوست دارم زندگی رو

[قالب] نماهنگ [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:08:56:46
 • پایان برنامه: 08:58:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

دانستنی های سلامت

[موضوع] حقایقی درباره بدن انسان

 • شروع برنامه:08:58:27
 • پایان برنامه: 08:58:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:58:55
 • پایان برنامه: 08:59:37
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:59:37
 • پایان برنامه: 08:59:57
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:59:57
 • پایان برنامه: 09:24:49
 • طول برنامه:24 دقیقه

دهکده تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 25 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی خواص

 • شروع برنامه:09:24:49
 • پایان برنامه: 09:27:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

خواص گیاهان دارویی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:27:19
 • پایان برنامه: 09:28:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

فشار خون

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:28:22
 • پایان برنامه: 09:28:26
 • طول برنامه:

آرم بهتر زندگی کنیم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:28:26
 • پایان برنامه: 09:29:11
 • طول برنامه:

پیش نمایش لوتوس

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:29:11
 • پایان برنامه: 09:29:39
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:29:39
 • پایان برنامه: 09:29:59
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:29:59
 • پایان برنامه: 09:56:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

همین امروز (زنده)

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 27 دقیقه [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:09:56:59
 • پایان برنامه: 09:57:52
 • طول برنامه:

پاساژ

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:57:52
 • پایان برنامه: 09:58:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:58:20
 • پایان برنامه: 09:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:59:40
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:39:13
 • طول برنامه:39 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 39 دقیقه

 • شروع برنامه:10:39:13
 • پایان برنامه: 10:40:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:40:33
 • پایان برنامه: 10:47:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

ازبچه ها آموختن

[موضوع] اهمیت مطالعه از نگاه کودکان

 • شروع برنامه:10:47:03
 • پایان برنامه: 10:47:28
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:47:28
 • پایان برنامه: 10:50:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیش نمایش سلام زندگی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:50:53
 • پایان برنامه: 10:53:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیش نمایش دارو تک

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:53:01
 • پایان برنامه: 10:53:56
 • طول برنامه:

پیش نمایش آسمان خالی نیست

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:53:56
 • پایان برنامه: 10:54:12
 • طول برنامه:

رنگین کمانی از برنامه ها

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:54:12
 • پایان برنامه: 10:54:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:54:40
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:18:44
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند داخلی فناوری های نوین

[قالب] مستند [مدت] 24 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی سلولهای بنیادی،بانک

 • شروع برنامه:11:18:44
 • پایان برنامه: 11:20:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها

[موضوع] ایجاد بانک خون و نگهداری بندناف

 • شروع برنامه:11:20:15
 • پایان برنامه: 11:24:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

سبز، سفید ،سرخ

[قالب] نماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:11:24:30
 • پایان برنامه: 11:25:04
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:25:04
 • پایان برنامه: 11:27:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

شاخه سلامتی

[موضوع] طرز تهیه سالاد سزار

 • شروع برنامه:11:27:13
 • پایان برنامه: 11:27:25
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:27:25
 • پایان برنامه: 11:28:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش خیابان جام جم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:28:34
 • پایان برنامه: 11:29:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:02
 • پایان برنامه: 11:29:40
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:40
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

همین امروز (زنده)

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 30 دقیقه [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:12:00:03
 • پایان برنامه: 12:00:28
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:00:28
 • پایان برنامه: 12:05:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

سیب در قاب

[موضوع] ضورت حفظ پاکیزگی منابع آب جهانی

 • شروع برنامه:12:05:15
 • پایان برنامه: 12:06:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:06:56
 • پایان برنامه: 12:08:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

به زیست

[موضوع] راه های کنترل خشم

 • شروع برنامه:12:08:45
 • پایان برنامه: 12:09:09
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:09:09
 • پایان برنامه: 12:10:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

برکه

[موضوع] همدلی

 • شروع برنامه:12:10:21
 • پایان برنامه: 12:12:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

خط عاشقی

[موضوع] تکریم و بزرگ‌داشت یاد و خاطره شهید جواد عابدی

 • شروع برنامه:12:12:42
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره مبارکه] توبه

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت افق تهران

[اذان ظهر به وقت تهران 12:18]

 • شروع برنامه:12:22:09
 • پایان برنامه: 12:24:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

صحیفه سجادیه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:24:17
 • پایان برنامه: 12:27:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

حس آرامش

[قالب] نماهنگ [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:12:27:11
 • پایان برنامه: 12:27:35
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:27:35
 • پایان برنامه: 12:28:20
 • طول برنامه:

پیش نمایش لوتوس

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:28:20
 • پایان برنامه: 12:28:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:28:48
 • پایان برنامه: 12:29:40
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:29:40
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:23:41
 • طول برنامه:53 دقیقه

لوتوس

[قالب] ترکیبی [مدت] 54 دقیقه [موضوع] این برنامه به عوارض استفاده از سولاریوم

 • شروع برنامه:13:23:41
 • پایان برنامه: 13:27:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

درسهای تد

[قالب] گرافیکی [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:13:27:19
 • پایان برنامه: 13:28:09
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:28:09
 • پایان برنامه: 13:28:37
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:28:37
 • پایان برنامه: 13:29:31
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:29:31
 • پایان برنامه: 13:29:51
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:29:51
 • پایان برنامه: 13:54:19
 • طول برنامه:24 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 24 دقیقه [موضوع] این برنامه به معرفی جنگل الیمستان

 • شروع برنامه:13:54:19
 • پایان برنامه: 13:59:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

چهل سالگی

[موضوع] چهل سال پیشرفت ، سالن سینما

 • شروع برنامه:13:59:06
 • پایان برنامه: 13:59:34
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:59:34
 • پایان برنامه: 14:00:16
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:00:16
 • پایان برنامه: 14:00:36
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:00:36
 • پایان برنامه: 14:54:23
 • طول برنامه:53 دقیقه

سینما سلامت

[قالب] ترکیبی [مدت] 54 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی فیلم

 • شروع برنامه:14:54:23
 • پایان برنامه: 14:54:52
 • طول برنامه:

پیش نمایش خیابان جام جم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:54:52
 • پایان برنامه: 14:55:27
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:55:27
 • پایان برنامه: 14:58:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

دانستنی های سلامت

[موضوع] توصیه های غذایی برای داشتن زندگی سالم

 • شروع برنامه:14:58:01
 • پایان برنامه: 14:58:17
 • طول برنامه:

رنگین کمانی از برنامه ها

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:58:17
 • پایان برنامه: 14:58:45
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:58:45
 • پایان برنامه: 14:59:40
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:59:40
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:54:41
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند چرا ویروس‌ها میکشند؟

[قالب] مستند [مدت] 55 دقیقه

 • شروع برنامه:15:54:41
 • پایان برنامه: 15:55:31
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:55:31
 • پایان برنامه: 15:58:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

دروازه های دنیا

[قالب] نماهنگ [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:15:58:30
 • پایان برنامه: 15:58:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:58:58
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

[موضوع] پیام های بازرگانی شماره 11 ( قبل از برنامه ضربان )

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:48:53
 • طول برنامه:48 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [مدت] 49 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی

 • شروع برنامه:16:48:53
 • پایان برنامه: 16:50:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:50:13
 • پایان برنامه: 16:53:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

لحظه ها

[قالب] نماهنگ [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:16:53:26
 • پایان برنامه: 16:54:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:54:57
 • پایان برنامه: 16:57:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیش نمایش دارو تک

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:57:05
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:

پیش نمایش آسمان خالی نیست

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش برنامه دهکده تندرستی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 16:59:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:59:58
 • پایان برنامه: 17:00:18
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:00:18
 • پایان برنامه: 17:27:03
 • طول برنامه:26 دقیقه

دهکده تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 27 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی اثرات متضاد

 • شروع برنامه:17:27:03
 • پایان برنامه: 17:28:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

شاخه سلامت

[موضوع] طرز تهیه یتیمچه

 • شروع برنامه:17:28:09
 • پایان برنامه: 17:28:34
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:28:34
 • پایان برنامه: 17:29:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:29:02
 • پایان برنامه: 17:29:40
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:29:40
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:28
 • طول برنامه:30 دقیقه

همین امشب (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 30 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:18:00:28
 • پایان برنامه: 18:03:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

نیایش

[موضوع] روزنه کوچک

 • شروع برنامه:18:03:30
 • پایان برنامه: 18:04:23
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:04:23
 • پایان برنامه: 18:05:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

برکه

[موضوع] آرامش

 • شروع برنامه:18:05:35
 • پایان برنامه: 18:07:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

خط عاشقی

[موضوع] تکریم و بزرگ‌داشت یاد و خاطره شهید جواد بابایی

 • شروع برنامه:18:07:50
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره مبارکه] سوره عمران

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:15:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[مؤذن] زنده یاد موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:18:15:53
 • پایان برنامه: 18:16:38
 • طول برنامه:

تکریم مساجد

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:16:38
 • پایان برنامه: 18:17:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:17:06
 • پایان برنامه: 18:17:26
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:17:26
 • پایان برنامه: 18:34:24
 • طول برنامه:16 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] ترکیبی [مدت] 17 دقیقه [موضوع] شگفتی های

 • شروع برنامه:18:34:24
 • پایان برنامه: 18:34:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:34:52
 • پایان برنامه: 18:35:12
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:35:12
 • پایان برنامه: 18:50:35
 • طول برنامه:15 دقیقه

ره آورد

[قالب] گزارشی [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:18:50:35
 • پایان برنامه: 18:51:03
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:51:03
 • پایان برنامه: 18:51:41
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:51:41
 • پایان برنامه: 18:52:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:52:01
 • پایان برنامه: 19:06:43
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند برتر

[قالب] مستند [مدت] 14 دقیقه

 • شروع برنامه:19:06:43
 • پایان برنامه: 19:08:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

دوست دار خود باشید

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:08:03
 • پایان برنامه: 19:09:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:09:10
 • پایان برنامه: 19:09:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:09:38
 • پایان برنامه: 19:09:58
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:09:58
 • پایان برنامه: 19:24:25
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[موضوع] بررسی و حضور اداره دارو و غذا در سیستم داروی کشور [مجری] کائنی [کارشناس] مصباحی (متخصص دارو سازی)

 • شروع برنامه:19:24:25
 • پایان برنامه: 19:26:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[موضوع] آناتومی پیاده روی

 • شروع برنامه:19:26:14
 • پایان برنامه: 19:27:02
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:27:02
 • پایان برنامه: 19:27:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:27:30
 • پایان برنامه: 19:29:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:29:46
 • پایان برنامه: 19:30:06
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:30:06
 • پایان برنامه: 19:56:47
 • طول برنامه:26 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی (منتخب)

[قالب] ترکیبی [مدت] 27 دقیقه

 • شروع برنامه:19:56:47
 • پایان برنامه: 19:58:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

دانستنی های سلامت

[موضوع] مضرات نوشابه

 • شروع برنامه:19:58:32
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 19:59:42
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:59:42
 • پایان برنامه: 20:00:02
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:00:02
 • پایان برنامه: 20:29:12
 • طول برنامه:29 دقیقه

همین امشب (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 30 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:20:29:12
 • پایان برنامه: 20:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:29:40
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:09
 • طول برنامه:25 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 25 دقیقه

 • شروع برنامه:20:55:09
 • پایان برنامه: 20:58:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

بهار و بهشت

[قالب] نماهنگ [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:20:58:18
 • پایان برنامه: 20:58:30
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:58:30
 • پایان برنامه: 20:58:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:58:58
 • پایان برنامه: 20:59:40
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:59:40
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

حال خوب (گلچین)

[قالب] ترکیبی [مدت] 55 دقیقه

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 21:58:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

سکانس سلامت

[موضوع] این میان برنامه گوشه هایی از سریال ساختمان پزشکان را به تصویر می‌کشد.

 • شروع برنامه:21:58:49
 • پایان برنامه: 21:59:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:59:17
 • پایان برنامه: 22:00:09
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی شماره17 ( قبل از برنامه مستند خارجی)

[موضوع] پیام بازرگانی شماره17 ( قبل از برنامه مستند خارجی)

 • شروع برنامه:22:00:09
 • پایان برنامه: 22:00:29
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:00:29
 • پایان برنامه: 22:55:08
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند خارجی مغز

[موضوع] عملکردمغز انسان در احساس ،ادراک ومسائل شناختی وبررسی اختلالات ذهنی [مجری] ندارد [میهمان/کارشناس] ندارد

 • شروع برنامه:22:55:08
 • پایان برنامه: 22:58:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان بازی های رایانه ای

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:58:28
 • پایان برنامه: 22:58:56
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:58:56
 • پایان برنامه: 22:59:48
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:59:48
 • پایان برنامه: 23:00:08
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:00:08
 • پایان برنامه: 23:49:01
 • طول برنامه:48 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [مدت] 49 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی

 • شروع برنامه:23:49:01
 • پایان برنامه: 23:49:13
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:49:13
 • پایان برنامه: 23:55:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

هفت شهر

[قالب] نماهنگ [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:23:55:16
 • پایان برنامه: 23:56:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:56:57
 • پایان برنامه: 23:58:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش برنامه‌ سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:58:12
 • پایان برنامه: 23:59:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش گیاهان شفا بخش

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:59:16
 • پایان برنامه: 23:59:44
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:59:44
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع] ضربان