جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:37:53
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «دوباره زندگی»

[قالب] نمایشی [مدت] 38 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:00:37:53
 • پایان برنامه: 00:39:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:39:13
 • پایان برنامه: 00:41:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] آموزشی [مدت] 2 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:00:41:35
 • پایان برنامه: 00:42:03
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:42:03
 • پایان برنامه: 00:42:23
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:42:23
 • پایان برنامه: 00:59:29
 • طول برنامه:17 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [مدت] 17 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] دارو درمانی آسم، داروهایی که برای درمان بیماری آسم استفاده

 • شروع برنامه:00:59:29
 • پایان برنامه: 01:00:03
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:00:03
 • پایان برنامه: 01:02:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر «تمام نا تمام»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:01:02:54
 • پایان برنامه: 01:03:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:03:22
 • پایان برنامه: 01:03:42
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:03:42
 • پایان برنامه: 01:21:35
 • طول برنامه:17 دقیقه

بازی های ذهن

[قالب] مستند [مدت] 18 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:01:21:35
 • پایان برنامه: 01:23:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:23:06
 • پایان برنامه: 01:27:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] آموزشی [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:01:27:48
 • پایان برنامه: 01:28:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:28:16
 • پایان برنامه: 01:28:36
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:28:36
 • پایان برنامه: 02:22:10
 • طول برنامه:53 دقیقه

ضربان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:22:10
 • پایان برنامه: 02:26:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر «دریا کجاست؟»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 4 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:02:26:27
 • پایان برنامه: 02:28:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:28:07
 • پایان برنامه: 02:28:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:28:35
 • پایان برنامه: 02:28:55
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:28:55
 • پایان برنامه: 02:57:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

آسمان خالی نیست

[قالب] ترکیبی [مدت] 29 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:02:57:30
 • پایان برنامه: 02:58:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر زیبا از شیراز

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:02:58:41
 • پایان برنامه: 02:59:09
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:59:09
 • پایان برنامه: 02:59:29
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:59:29
 • پایان برنامه: 03:26:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

یاس اینجاست

[قالب] مستند [مدت] 27 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:26:48
 • پایان برنامه: 03:32:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ تهران زیبا

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 6 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:32:31
 • پایان برنامه: 03:32:49
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:32:49
 • پایان برنامه: 03:33:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:33:17
 • پایان برنامه: 03:33:37
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:33:37
 • پایان برنامه: 04:29:39
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند «غذای سالم»

[قالب] مستند [مدت] 56 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:29:39
 • پایان برنامه: 04:29:51
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:29:51
 • پایان برنامه: 04:30:19
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:30:19
 • پایان برنامه: 04:30:39
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:30:39
 • پایان برنامه: 04:41:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

راز درون

[قالب] آموزشی [مدت] 11 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] دراین برنامه نظریه روانشناسی روی دو گروه

 • شروع برنامه:04:41:30
 • پایان برنامه: 04:42:17
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:42:17
 • پایان برنامه: 04:44:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

خط عاشقی

[موضوع] تکریم و بزرگداشت یاد و خاطره شهید علی اسکندری

 • شروع برنامه:04:44:35
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره] انبیاء - [قاری] استاد قاسم رضیعی

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:54:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

موذن : مرحوم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:04:54:13
 • پایان برنامه: 04:56:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

صحیفه سجادیه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:56:21
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر «سبزه نوروز»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:01:25
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:01:25
 • پایان برنامه: 05:03:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

به زیست

[قالب] آموزشی [مدت] 2 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:03:16
 • پایان برنامه: 05:09:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

ازبچه ها آموختن

[قالب] آموزشی [مدت] 6 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:09:09
 • پایان برنامه: 05:09:29
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:09:29
 • پایان برنامه: 05:11:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:11:09
 • پایان برنامه: 05:11:37
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:11:37
 • پایان برنامه: 05:11:57
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:11:57
 • پایان برنامه: 05:20:23
 • طول برنامه:8 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:20:23
 • پایان برنامه: 05:28:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ تهران زیبا

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 9 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:28:55
 • پایان برنامه: 05:29:35
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:29:35
 • پایان برنامه: 05:31:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

ورزش همگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:31:48
 • پایان برنامه: 05:35:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

تندرستیم

[قالب] آموزشی [مدت] 4 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:35:21
 • پایان برنامه: 05:35:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:35:49
 • پایان برنامه: 05:36:09
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:36:09
 • پایان برنامه: 05:53:15
 • طول برنامه:17 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [مدت] 17 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] دارو درمانی آسم، داروهایی که برای درمان بیماری آسم استفاده

 • شروع برنامه:05:53:15
 • پایان برنامه: 05:53:30
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:53:30
 • پایان برنامه: 05:56:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

تصاویر زیبا از رعد و برق

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:56:55
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوری اسلامی ایران

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:02:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر بهاری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:02:11
 • پایان برنامه: 06:03:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:03:31
 • پایان برنامه: 06:05:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

به زیست

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:05:01
 • پایان برنامه: 06:05:41
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:05:41
 • پایان برنامه: 06:06:09
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:06:09
 • پایان برنامه: 06:10:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:06:10:21
 • پایان برنامه: 06:10:41
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:10:41
 • پایان برنامه: 06:36:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

کاوش

[قالب] مستند [مدت] 25 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] طریق بوجود آمدن گونه یا نسل ماموت ها و مهاجرت

 • شروع برنامه:06:36:01
 • پایان برنامه: 06:41:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر «مثنوی اقوام»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:41:21
 • پایان برنامه: 06:41:54
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:41:54
 • پایان برنامه: 06:43:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[قالب] آموزشی [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:43:21
 • پایان برنامه: 06:43:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:43:49
 • پایان برنامه: 06:44:09
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:44:09
 • پایان برنامه: 06:52:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

ورزش شروعی دوباره

[قالب] آموزشی [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:52:10
 • پایان برنامه: 06:53:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر زیبا از طبیعت

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:53:30
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ازبچه ها آموختن

[قالب] آموزشی [مدت] 6 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:00:28
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:00:28
 • پایان برنامه: 07:04:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:07:04:40
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:42:53
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «دوباره زندگی»

[قالب] نمایشی [مدت] 38 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:42:53
 • پایان برنامه: 07:44:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:44:33
 • پایان برنامه: 07:48:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر «فصل بهار»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 4 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:48:33
 • پایان برنامه: 07:49:08
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:49:08
 • پایان برنامه: 07:52:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

تندرستیم

[قالب] آموزشی [مدت] 4 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:52:37
 • پایان برنامه: 07:52:52
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:52:52
 • پایان برنامه: 07:55:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

به زیست

[قالب] آموزشی [مدت] 2 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:55:05
 • پایان برنامه: 07:55:20
 • طول برنامه:

این گونه رفتار کنیم

[موضوع] محیط اطرافمان

 • شروع برنامه:07:55:20
 • پایان برنامه: 07:55:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:55:48
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (علیه السلام)

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:01:35
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:01:35
 • پایان برنامه: 08:55:09
 • طول برنامه:53 دقیقه

ضربان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:55:09
 • پایان برنامه: 08:56:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:56:29
 • پایان برنامه: 08:59:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوخی کردم

[قالب] نمایشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:08:59:18
 • پایان برنامه: 09:00:08
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:00:08
 • پایان برنامه: 09:00:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:00:36
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:05:20
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:05:20
 • پایان برنامه: 09:33:55
 • طول برنامه:28 دقیقه

آسمان خالی نیست

[قالب] ترکیبی [مدت] 29 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:33:55
 • پایان برنامه: 09:35:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:35:26
 • پایان برنامه: 09:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[قالب] آموزشی [مدت] 2 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:37:00
 • پایان برنامه: 09:37:11
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:37:11
 • پایان برنامه: 09:50:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

پخت نان

[قالب] آموزشی [مدت] 14 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:50:59
 • پایان برنامه: 09:51:14
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:51:14
 • پایان برنامه: 09:54:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

دانستنی های سلامت

[قالب] آموزشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:54:07
 • پایان برنامه: 09:54:57
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:54:57
 • پایان برنامه: 09:55:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:55:25
 • پایان برنامه: 09:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:09:59:40
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:50:33
 • طول برنامه:50 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:50:33
 • پایان برنامه: 11:00:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امروز

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:11:00:33
 • پایان برنامه: 11:01:01
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:01:01
 • پایان برنامه: 11:05:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:11:05:25
 • پایان برنامه: 11:05:45
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:05:45
 • پایان برنامه: 11:23:38
 • طول برنامه:17 دقیقه

بازی های ذهن

[قالب] مستند [مدت] 18 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:23:38
 • پایان برنامه: 11:25:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

مغزت را بشناس

[قالب] آموزشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:25:59
 • پایان برنامه: 11:26:24
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:26:24
 • پایان برنامه: 11:29:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:30
 • پایان برنامه: 11:29:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:58
 • پایان برنامه: 11:30:18
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:30:18
 • پایان برنامه: 11:38:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب] ترکیبی [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:38:44
 • پایان برنامه: 11:42:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

ازدواج

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:42:48
 • پایان برنامه: 11:43:21
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:43:21
 • پایان برنامه: 11:53:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امروز

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:11:53:21
 • پایان برنامه: 11:53:41
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:53:41
 • پایان برنامه: 11:55:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[موضوع] تربیت درآموزش و پرورش ازنظر مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:11:55:09
 • پایان برنامه: 11:55:37
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:55:37
 • پایان برنامه: 11:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:11:59:40
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:27:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

یاس اینجاست

[قالب] مستند [مدت] 27 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:27:01
 • پایان برنامه: 12:27:19
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:27:19
 • پایان برنامه: 12:29:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

دانستنی های سلامت

[قالب] آموزشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:29:53
 • پایان برنامه: 12:30:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:30:21
 • پایان برنامه: 12:30:41
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:30:41
 • پایان برنامه: 12:43:12
 • طول برنامه:12 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالب] آموزشی [مدت] 13 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:43:12
 • پایان برنامه: 12:43:47
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:43:47
 • پایان برنامه: 12:54:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امروز

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:12:54:09
 • پایان برنامه: 12:55:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

برکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:55:21
 • پایان برنامه: 12:57:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

خط عاشقی

[موضوع] تکریم و بزرگداشت یاد و خاطره شهید ولی چراغی

 • شروع برنامه:12:57:39
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره] عنکبوت - [قاری] استاد حسین کرمی

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:06:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

موذن : استاد کریم منصوری

 • شروع برنامه:13:06:33
 • پایان برنامه: 13:08:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

صحیفه سجادیه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:08:40
 • پایان برنامه: 13:11:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر «فقط دعا کن»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:13:11:11
 • پایان برنامه: 13:11:39
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:11:39
 • پایان برنامه: 13:15:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:13:15:54
 • پایان برنامه: 13:16:14
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:16:14
 • پایان برنامه: 13:33:20
 • طول برنامه:17 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [مدت] 17 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] دارو درمانی آسم، داروهایی که برای درمان بیماری آسم استفاده

 • شروع برنامه:13:33:20
 • پایان برنامه: 13:34:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

دانستنی های سلامت

[قالب] آموزشی [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:13:34:26
 • پایان برنامه: 13:34:46
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:34:46
 • پایان برنامه: 13:42:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

سکانس سلامت

[قالب] نمایشی [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:13:42:27
 • پایان برنامه: 13:43:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر زیبا از شیراز

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:13:43:38
 • پایان برنامه: 13:53:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امروز

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:13:53:38
 • پایان برنامه: 13:55:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:55:09
 • پایان برنامه: 13:55:37
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:55:37
 • پایان برنامه: 13:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:13:59:40
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:53:43
 • طول برنامه:53 دقیقه

حال خوب

[قالب]ترکیبی[مدت]55 دقیقه[گروه برنامه ساز]طرح و برنامه[مجری و تهیه کننده]میلاد اسلام زاده

 • شروع برنامه:14:53:43
 • پایان برنامه: 14:54:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:54:11
 • پایان برنامه: 14:58:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:14:58:35
 • پایان برنامه: 14:58:55
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:58:55
 • پایان برنامه: 15:54:57
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند «غذای سالم»

[قالب] مستند [مدت] 56 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:15:54:57
 • پایان برنامه: 15:55:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:55:25
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:55:20
 • طول برنامه:55 دقیقه

ضربان

[قالب]گفتگو-اطلاع رسانی[مدت]54 دقیقه[گروه برنامه ساز]سلامت اجتماعی[تهیه کننده]علیرضا سلطانی[مجری]بابک

 • شروع برنامه:16:55:20
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 16:59:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه سلامت مردان

مردان را به بهار سلامت و زندگی دعوت کنیم

 • شروع برنامه:16:59:35
 • پایان برنامه: 17:00:03
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:00:03
 • پایان برنامه: 17:11:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

پخت نان

[قالب]آموزشی[مدت]12 دقیقه

 • شروع برنامه:17:11:15
 • پایان برنامه: 17:11:38
 • طول برنامه:

خواص میوه ها

[موضوع] خواص زنجبیل

 • شروع برنامه:17:11:38
 • پایان برنامه: 17:14:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه تندرستیم

[موضوع] انجام حرکات برای جلوگیری از زانودرد

 • شروع برنامه:17:14:12
 • پایان برنامه: 17:14:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:14:40
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:29:49
 • طول برنامه:14 دقیقه

ره آورد

[قالب]گزارشی[مدت]15 دقیقه[تهیه کننده و مجری]امین نبی اللهی

 • شروع برنامه:17:29:49
 • پایان برنامه: 17:30:09
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:30:09
 • پایان برنامه: 17:30:37
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:30:37
 • پایان برنامه: 17:34:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:34:40
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:45:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب]آموزشی[مدت]11 دقیقه

 • شروع برنامه:17:45:33
 • پایان برنامه: 17:47:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه به زیست

[موضوع] آموزش مهارت نه گفتن

 • شروع برنامه:17:47:25
 • پایان برنامه: 17:54:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

همین امشب

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 7 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:17:54:48
 • پایان برنامه: 17:55:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:55:16
 • پایان برنامه: 17:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006003

 • شروع برنامه:17:59:40
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:39
 • طول برنامه:20 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی (منتخب)

[قالب]ترکیبی[مدت]21 دقیقه

 • شروع برنامه:18:20:39
 • پایان برنامه: 18:23:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه تغذیه + تندرستی

[موضوع] تغذیه مناسب دانش آموزان

 • شروع برنامه:18:23:14
 • پایان برنامه: 18:24:04
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:24:04
 • پایان برنامه: 18:24:32
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:24:32
 • پایان برنامه: 18:24:52
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:24:52
 • پایان برنامه: 18:44:01
 • طول برنامه:19 دقیقه

بازیهای ذهن

[قالب]آموزشی[مدت]19 دقیقه

 • شروع برنامه:18:44:01
 • پایان برنامه: 18:46:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

باشگاه مغز

[موضوع] فراموشی عادی چه تفاوتی با از دست دادن حافظه در زوال عقل دارد؟

 • شروع برنامه:18:46:48
 • پایان برنامه: 18:47:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:47:00
 • پایان برنامه: 18:54:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

همین امشب

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 7 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:18:54:57
 • پایان برنامه: 18:55:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:55:25
 • پایان برنامه: 18:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006004

 • شروع برنامه:18:59:40
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:27:31
 • طول برنامه:27 دقیقه

آسمان خالی نیست

[قالب]آموزشی[مدت]28 دقیقه

 • شروع برنامه:19:27:31
 • پایان برنامه: 19:29:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه به زیست

[موضوع] این میان برنامه به فواید کار جمعی اشاره دارد

 • شروع برنامه:19:29:32
 • پایان برنامه: 19:30:23
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:30:23
 • پایان برنامه: 19:33:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

چرا و چگونه

[موضوع] عصر یخبندان

 • شروع برنامه:19:33:29
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:43:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

همین امشب

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 8 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:19:43:01
 • پایان برنامه: 19:43:13
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:43:13
 • پایان برنامه: 19:49:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

ازبچه ها آموختن

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:49:06
 • پایان برنامه: 19:49:54
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:49:54
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سخنرانی رهبر معظم انقلاب مشهد مقدس

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 19:58:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیامبر رحمت

خداسخن می‌گوید، کلمات خدا بی‌شمار است، حرف‌های خدا را نمی‌توان شنید، خدا با ما حرف می‌زند، اما آنقدر ذهن ما شلوغ

 • شروع برنامه:19:58:52
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[موضوع] تلاوت آیات شریف سوره احزاب با صدای شهید محسن حاجی حسنی کارگر

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:07:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

هنگام اذان مغرب به افق تهران

هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:04

 • شروع برنامه:20:07:53
 • پایان برنامه: 20:08:23
 • طول برنامه:

حدیث

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:08:23
 • پایان برنامه: 20:08:47
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:08:47
 • پایان برنامه: 20:09:45
 • طول برنامه:

هایپرلپس

[موضوع] تصاویر زیبایی از استان مازندران

 • شروع برنامه:20:09:45
 • پایان برنامه: 20:10:13
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:10:13
 • پایان برنامه: 20:14:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006002

 • شروع برنامه:20:14:57
 • پایان برنامه: 20:15:17
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:15:17
 • پایان برنامه: 20:23:43
 • طول برنامه:8 دقیقه

ایران (کوتاه‌مدت)

[قالب]مستند[مدت]9 دقیقه

 • شروع برنامه:20:23:43
 • پایان برنامه: 20:30:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ تهران زیبا

[موضوع] تصاویری زیبا از عمارت ارباب هرمز

 • شروع برنامه:20:30:01
 • پایان برنامه: 20:30:57
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:30:57
 • پایان برنامه: 20:37:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

دبیرستان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:37:21
 • پایان برنامه: 20:37:36
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:37:36
 • پایان برنامه: 20:39:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش سینما سلامت

برنامه سینما سلامت هر روز روز های جمعه ساعت 21:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 14

 • شروع برنامه:20:39:12
 • پایان برنامه: 20:39:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:39:40
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:51:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

دارو تک

[قالب]آموزشی[مدت]12 دقیقه

 • شروع برنامه:20:51:49
 • پایان برنامه: 20:54:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

دانستنی های سلامت

[موضوع] توصیه های بهداشتی برای مراقبت از پوست

 • شروع برنامه:20:54:12
 • پایان برنامه: 20:55:02
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:55:02
 • پایان برنامه: 20:55:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:55:30
 • پایان برنامه: 20:59:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006005

 • شروع برنامه:20:59:42
 • پایان برنامه: 21:00:02
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:00:02
 • پایان برنامه: 21:54:02
 • طول برنامه:54 دقیقه

حال خوب (زنده)

[قالب]گفتگو-اطلاع رسانی[مدت]54 دقیقه[گروه برنامه ساز]طرح و برنامه[تهیه کننده و مجری]میلاد اسلام زاده

 • شروع برنامه:21:54:02
 • پایان برنامه: 21:54:18
 • طول برنامه:

رنگین کمانی از برنامه ها

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:54:18
 • پایان برنامه: 21:54:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:54:46
 • پایان برنامه: 21:59:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006000

 • شروع برنامه:21:59:42
 • پایان برنامه: 22:00:02
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:00:02
 • پایان برنامه: 22:49:55
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند خارجی dNA

[قالب]مستند[مدت]50 دقیقه

 • شروع برنامه:22:49:55
 • پایان برنامه: 22:53:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

سکانس سلامت

[موضوع] بخش هایی از فیلم حوض نقاشی ساخته مازیار میری

 • شروع برنامه:22:53:50
 • پایان برنامه: 22:54:17
 • طول برنامه:

میان برنامه مثبت نگری

[موضوع] این میان برنامه به آثار مثبت نگری در جامعه اشاره دارد

 • شروع برنامه:22:54:17
 • پایان برنامه: 22:54:45
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:54:45
 • پایان برنامه: 22:59:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006001

 • شروع برنامه:22:59:41
 • پایان برنامه: 23:00:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:00:01
 • پایان برنامه: 23:27:06
 • طول برنامه:27 دقیقه

سر حال

[قالب]نمایشیی - عروسکی[مدت]27 دقیقه

 • شروع برنامه:23:27:06
 • پایان برنامه: 23:28:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:28:46
 • پایان برنامه: 23:28:51
 • طول برنامه:

آرم بیشتر بدانیم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:28:51
 • پایان برنامه: 23:31:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه دلایل بروز استرس

[موضوع] این میان برنامه به دلایل بروز استرس و راه های درمان آن اشاره دارد

 • شروع برنامه:23:31:50
 • پایان برنامه: 23:32:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه فشار خون

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:32:53
 • پایان برنامه: 23:32:57
 • طول برنامه:

آرم بهتر زندگی کنیم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:32:57
 • پایان برنامه: 23:34:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش آسمان خالی نیست

برنامه آسمان خالی نیست هر روز ساعت 19

 • شروع برنامه:23:34:13
 • پایان برنامه: 23:34:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:34:41
 • پایان برنامه: 23:35:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:35:01
 • پایان برنامه: 23:54:39
 • طول برنامه:19 دقیقه

کاوش

[قالب]مستند[مدت]20 دقیقه

 • شروع برنامه:23:54:39
 • پایان برنامه: 23:54:57
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008

 • شروع برنامه:23:54:57
 • پایان برنامه: 23:59:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماوا

[موضوع] تصاویری زیبا از رویش گل

 • شروع برنامه:23:59:01
 • پایان برنامه: 23:59:13
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:59:13
 • پایان برنامه: 23:59:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:59:41
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007