جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:48:53
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «روزگار قریب»

[قالب] نمایشی [مدت] 49 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:00:48:53
 • پایان برنامه: 00:50:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:50:13
 • پایان برنامه: 00:50:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:50:41
 • پایان برنامه: 00:51:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:51:01
 • پایان برنامه: 01:05:49
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [مدت] 15 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:01:05:49
 • پایان برنامه: 01:06:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:06:17
 • پایان برنامه: 01:06:37
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:06:37
 • پایان برنامه: 01:28:29
 • طول برنامه:21 دقیقه

بازی های ذهن

[قالب] مستند [مدت] 22 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:01:28:29
 • پایان برنامه: 01:29:22
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:29:22
 • پایان برنامه: 01:29:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:29:50
 • پایان برنامه: 01:30:10
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:30:10
 • پایان برنامه: 02:24:18
 • طول برنامه:54 دقیقه

ضربان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:24:18
 • پایان برنامه: 02:29:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

سکانس سلامت

[قالب] نمایشی [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:02:29:22
 • پایان برنامه: 02:29:37
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:29:37
 • پایان برنامه: 02:30:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:30:05
 • پایان برنامه: 02:30:25
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:30:25
 • پایان برنامه: 03:13:27
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند «نقش آب»

[قالب] مستند [مدت] 43 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:13:27
 • پایان برنامه: 03:16:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

مغزت را بشناس

[قالب] آموزشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:16:05
 • پایان برنامه: 03:16:31
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:16:31
 • پایان برنامه: 03:19:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] آموزشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:19:39
 • پایان برنامه: 03:20:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:20:07
 • پایان برنامه: 03:20:27
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:20:27
 • پایان برنامه: 03:45:36
 • طول برنامه:25 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 25 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع]در این برنامه معرفی عمارت قوام

 • شروع برنامه:03:45:36
 • پایان برنامه: 03:45:52
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:45:52
 • پایان برنامه: 03:51:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر زیبا از طبیعت

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:51:03
 • پایان برنامه: 03:52:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

[موضوع] پیش بینی وضعیت آب و هوای مراکز استان ها

 • شروع برنامه:03:52:14
 • پایان برنامه: 03:52:54
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:52:54
 • پایان برنامه: 03:55:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

خط عاشقی

[موضوع] تکریم و بزرگداشت یاد و خاطره شهید کاظمی

 • شروع برنامه:03:55:44
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره] احزاب

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:05:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذاان صبح به افق تهران

موذن : مرحوم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:04:05:13
 • پایان برنامه: 04:06:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

تکریم مساجد

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:06:14
 • پایان برنامه: 04:08:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

صحیفه سجادیه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:08:22
 • پایان برنامه: 04:13:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر «سبزه نوروز»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:13:01
 • پایان برنامه: 04:13:57
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:13:57
 • پایان برنامه: 04:15:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

به زیست

[موضوع] رزق حلال

 • شروع برنامه:04:15:44
 • پایان برنامه: 04:17:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:17:25
 • پایان برنامه: 04:17:53
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:17:53
 • پایان برنامه: 04:18:13
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:18:13
 • پایان برنامه: 04:29:21
 • طول برنامه:11 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب] ترکیبی [مدت] 11 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:29:21
 • پایان برنامه: 04:33:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر «اندیشه وطن»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 4 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:33:33
 • پایان برنامه: 04:34:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:34:40
 • پایان برنامه: 04:36:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیشتر بدانیم

[قالب] آموزشی [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:36:06
 • پایان برنامه: 04:36:30
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:36:30
 • پایان برنامه: 04:36:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:36:58
 • پایان برنامه: 04:37:18
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:37:18
 • پایان برنامه: 04:45:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:45:18
 • پایان برنامه: 04:49:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر «سبز، سفید ،سرخ»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 4 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:49:33
 • پایان برنامه: 04:51:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:51:14
 • پایان برنامه: 04:51:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:51:42
 • پایان برنامه: 04:52:02
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:52:02
 • پایان برنامه: 05:07:13
 • طول برنامه:15 دقیقه

ره آورد

[قالب] گزارشی [مدت] 15 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:07:13
 • پایان برنامه: 05:07:48
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:07:48
 • پایان برنامه: 05:09:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش «آسمان خالی نیست»

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:09:04
 • پایان برنامه: 05:11:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیش نمایش «دارو تک»

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:11:12
 • پایان برنامه: 05:11:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:11:40
 • پایان برنامه: 05:12:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:35:53
 • طول برنامه:23 دقیقه

پرواز پلیکان‌های سفید

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:05:35:53
 • پایان برنامه: 05:42:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

تصاویر زیبا از طبیعت

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 6 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:42:04
 • پایان برنامه: 05:43:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

[موضوع] پیش بینی وضعیت آب و هوای مراکز استان ها

 • شروع برنامه:05:43:15
 • پایان برنامه: 05:43:34
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:43:34
 • پایان برنامه: 05:44:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:44:02
 • پایان برنامه: 05:44:22
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:44:22
 • پایان برنامه: 05:59:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [مدت] 15 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:59:10
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوری اسلامی ایران

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:04:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر «به نام ایران»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:04:17
 • پایان برنامه: 06:05:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:05:37
 • پایان برنامه: 06:06:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:06:05
 • پایان برنامه: 06:10:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:06:10:53
 • پایان برنامه: 06:11:13
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:11:13
 • پایان برنامه: 06:36:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

کاوش

[قالب] مستند [مدت] 25 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:36:33
 • پایان برنامه: 06:39:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیشتر بدانیم بهتر زندگی کنیم

[قالب] آموزشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:39:54
 • پایان برنامه: 06:40:19
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:40:19
 • پایان برنامه: 06:40:47
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:40:47
 • پایان برنامه: 06:41:07
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:41:07
 • پایان برنامه: 06:48:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

ورزش شروعی دوباره

[قالب] آموزشی [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:48:45
 • پایان برنامه: 06:54:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

ماجراجویان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:54:04
 • پایان برنامه: 06:55:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:55:11
 • پایان برنامه: 06:57:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

به زیست

[موضوع] ورزش و سلامتی

 • شروع برنامه:06:57:15
 • پایان برنامه: 06:58:05
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:58:05
 • پایان برنامه: 06:59:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش «مادر کودک تندرستی»

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:59:08
 • پایان برنامه: 07:00:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش «حال خوب»

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:00:30
 • پایان برنامه: 07:00:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:00:58
 • پایان برنامه: 07:05:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:07:05:35
 • پایان برنامه: 07:05:55
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:05:55
 • پایان برنامه: 07:54:48
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «روزگار قریب»

[قالب] نمایشی [مدت] 49 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:54:48
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 07:55:28
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:55:28
 • پایان برنامه: 08:00:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:08:00:07
 • پایان برنامه: 08:01:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (علیه السلام)

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:01:22
 • پایان برنامه: 08:01:42
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:01:42
 • پایان برنامه: 08:55:50
 • طول برنامه:54 دقیقه

ضربان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:55:50
 • پایان برنامه: 08:59:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

سکانس سلامت

[قالب] نمایشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:08:59:13
 • پایان برنامه: 08:59:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:59:41
 • پایان برنامه: 09:00:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:00:01
 • پایان برنامه: 09:21:54
 • طول برنامه:21 دقیقه

سر حال

[قالب] نمایشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:21:54
 • پایان برنامه: 09:24:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر «عاشقت شدم»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:24:33
 • پایان برنامه: 09:25:26
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:25:26
 • پایان برنامه: 09:30:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:09:30:24
 • پایان برنامه: 09:41:36
 • طول برنامه:11 دقیقه

پخت نان

[قالب] آموزشی [مدت] 11 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:41:36
 • پایان برنامه: 09:44:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

سالم و ناسالم

[قالب] آموزشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:44:19
 • پایان برنامه: 09:44:36
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:44:36
 • پایان برنامه: 09:45:04
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:45:04
 • پایان برنامه: 09:45:24
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:45:24
 • پایان برنامه: 09:54:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 9 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:54:56
 • پایان برنامه: 09:55:24
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:55:24
 • پایان برنامه: 10:00:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:10:00:16
 • پایان برنامه: 10:00:36
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:00:36
 • پایان برنامه: 10:51:09
 • طول برنامه:50 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 51 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:10:51:09
 • پایان برنامه: 10:59:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

همین امروز

[قالب] ترکیبی [مدت] 9 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:10:59:42
 • پایان برنامه: 11:00:10
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:00:10
 • پایان برنامه: 11:04:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:11:04:58
 • پایان برنامه: 11:05:18
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:05:18
 • پایان برنامه: 11:27:10
 • طول برنامه:21 دقیقه

بازی های ذهن

[قالب] مستند [مدت] 22 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:27:10
 • پایان برنامه: 11:29:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیش نمایش «دارو تک»

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:18
 • پایان برنامه: 11:34:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:34:48
 • پایان برنامه: 11:35:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:35:16
 • پایان برنامه: 11:35:36
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:35:36
 • پایان برنامه: 11:46:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب] ترکیبی [مدت] 11 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:46:44
 • پایان برنامه: 11:54:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

همین امروز

[قالب] ترکیبی [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:11:54:44
 • پایان برنامه: 11:55:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:55:12
 • پایان برنامه: 11:59:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:11:59:51
 • پایان برنامه: 12:00:11
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:00:11
 • پایان برنامه: 12:27:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

دیدار در مراکان

[قالب] مستند [مدت] 15 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:27:48
 • پایان برنامه: 12:32:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر «شانلی دیار»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:32:20
 • پایان برنامه: 12:32:32
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:32:32
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 12:33:20
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:33:20
 • پایان برنامه: 12:45:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالب] آموزشی [مدت] 12 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:45:41
 • پایان برنامه: 12:54:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

همین امروز

[قالب] ترکیبی [مدت] 9 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:12:54:38
 • پایان برنامه: 12:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:59:59
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره] احزاب

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:08:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

موذن : استاد کریم منصوری

 • شروع برنامه:13:08:33
 • پایان برنامه: 13:09:01
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:09:01
 • پایان برنامه: 13:13:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:13:13:38
 • پایان برنامه: 13:13:58
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:13:58
 • پایان برنامه: 13:28:46
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [مدت] 15 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:13:28:46
 • پایان برنامه: 13:29:14
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:29:14
 • پایان برنامه: 13:29:34
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:29:34
 • پایان برنامه: 13:48:04
 • طول برنامه:18 دقیقه

سین شو

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:48:04
 • پایان برنامه: 13:54:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

همین امروز

[قالب] ترکیبی [مدت] 6 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:13:54:24
 • پایان برنامه: 13:54:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:54:52
 • پایان برنامه: 13:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:13:59:40
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:54:40
 • طول برنامه:54 دقیقه

حال خوب

[قالب] ترکیبی [مدت] 55 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:14:54:40
 • پایان برنامه: 14:55:08
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:55:08
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:00:20
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:43:22
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند «نقش آب»

[قالب] مستند [مدت] 43 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:15:43:22
 • پایان برنامه: 15:53:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امروز

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:15:53:34
 • پایان برنامه: 15:54:14
 • طول برنامه:

پیش نمایش «ضربان»

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:54:14
 • پایان برنامه: 15:54:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:54:42
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکتنید.

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ضربان

دراین برنامه به موضوع تاثیرات نورخوشید بر پوست و استفاده از ضدآفتاب ها پرداخته خواهدشد

 • شروع برنامه:16:54:00
 • پایان برنامه: 16:55:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

اعلام 4 برنامه بعدی

 • شروع برنامه:16:55:20
 • پایان برنامه: 16:59:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر دریا کجاست؟

خواننده آرمان گرشاسبی

 • شروع برنامه:16:59:37
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:12:13
 • طول برنامه:12 دقیقه

پخت نان

[موضوع] نان فلفل دلمه ای

 • شروع برنامه:17:12:13
 • پایان برنامه: 17:13:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

دانستنی های سلامت

[موضوع] زندگی سالم

 • شروع برنامه:17:13:38
 • پایان برنامه: 17:14:12
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:14:12
 • پایان برنامه: 17:14:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:14:40
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع] شروع برنامه راز درون

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:25:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

راز درون

[موضوع] روش های علمی درتحقیقات روان شناسی

 • شروع برنامه:17:25:18
 • پایان برنامه: 17:26:07
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:26:07
 • پایان برنامه: 17:27:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه به زیست

[موضوع] افسردگی

 • شروع برنامه:17:27:53
 • پایان برنامه: 17:28:11
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:28:11
 • پایان برنامه: 17:29:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش برنامه حال خوب

معرفی برنامه حال خوب و زمان پخش آن

 • شروع برنامه:17:29:33
 • پایان برنامه: 17:30:01
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:30:01
 • پایان برنامه: 17:34:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی های بازرگانی

مطالعه کتاب موجب بهبود سلامت ذهن و روان می‌شود

 • شروع برنامه:17:34:40
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع]شروع برنامه با هم تا بهشت

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:45:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

با هم تا بهشت

[موضوع] ویژگی های یک خانواده کارامد[کارشناس] دکترشکوه نوابی نژاد مشاور

 • شروع برنامه:17:45:08
 • پایان برنامه: 17:54:35
 • طول برنامه:9 دقیقه

همین امشب

بررسی تحولات روز اخبار سلامت و معرفی برنامه های شبکه سلامت

 • شروع برنامه:17:54:35
 • پایان برنامه: 17:55:03
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:55:03
 • پایان برنامه: 17:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی های بازرگانی

مطالعه کتاب موجب بهبود سلامت ذهن و روان می‌شود

 • شروع برنامه:17:59:40
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع]شروع برنامه مادر، کودک، تندرستی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:22:55
 • طول برنامه:22 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[موضوع] اکو قلب جنین وکودک

 • شروع برنامه:18:22:55
 • پایان برنامه: 18:24:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[موضوع] خواص شکلات

 • شروع برنامه:18:24:12
 • پایان برنامه: 18:24:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:24:40
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع]شروع برنامه بازی های ذهن

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:45:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازیهای ذهن

[موضوع] بررسی خطاها وادراک ذهنی دربازی های ذهن

 • شروع برنامه:18:45:40
 • پایان برنامه: 18:55:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

همین امشب

بررسی تحولات و اخبار روزسلامت و همچنین معرفی برنامه های شبکه سلامت

 • شروع برنامه:18:55:37
 • پایان برنامه: 18:58:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

باشگاه مغز

[موضوع] چالش های مغزی

 • شروع برنامه:18:58:08
 • پایان برنامه: 18:59:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش آسمان خالی نیست

معرفی برنامه آسمان خالی نیست وزمان پخش آن

 • شروع برنامه:18:59:24
 • پایان برنامه: 18:59:51
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:59:51
 • پایان برنامه: 19:00:19
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:00:19
 • پایان برنامه: 19:05:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی های بازرگانی

مطالعه کتاب موجب بهبود سلامت ذهن و روان می‌شود

 • شروع برنامه:19:05:07
 • پایان برنامه: 19:05:27
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع]شروع برنامه آسمان خالی نیست

 • شروع برنامه:19:05:27
 • پایان برنامه: 19:29:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

آسمان خالی نیست

[موضوع] اختلال درهنگام خوردن [کارشناس] دکتر فدایی روان شناس

 • شروع برنامه:19:29:13
 • پایان برنامه: 19:33:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر چمدان

با صدای محسن چاووشی

 • شروع برنامه:19:33:37
 • پایان برنامه: 19:34:12
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:34:12
 • پایان برنامه: 19:34:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:34:40
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع] شروع برنامه دارو تک

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:45:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

دارو تک

[قالب]ترکیبی[مدت]11دقیقه

 • شروع برنامه:19:45:19
 • پایان برنامه: 19:47:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[موضوع] پیاده روی

 • شروع برنامه:19:47:08
 • پایان برنامه: 19:48:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

[موضوع] معرفی برنامه های شبکه سلامت

 • شروع برنامه:19:48:49
 • پایان برنامه: 19:49:16
 • طول برنامه:

پیش نمایش مجموعه بخش قلب

معرفی برنامه بخش قلب و زمان پخش آن

 • شروع برنامه:19:49:16
 • پایان برنامه: 19:59:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امشب

بررسی تحولات و اخبار روزسلامت و همچنین معرفی برنامه های شبکه سلامت

 • شروع برنامه:19:59:20
 • پایان برنامه: 19:59:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:59:48
 • پایان برنامه: 20:04:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی های بازرگانی

مطالعه کتاب موجب بهبود سلامت ذهن و روان می‌شود

 • شروع برنامه:20:04:40
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع]شروع برنامه ایران

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:21:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

ایران

[موضوع] معرفی جاذبه های ایران - پل طبیعت - خاتم اعتضاد السلطنه - بازی چوگان [مجری] گلنار فرنودی

 • شروع برنامه:20:21:40
 • پایان برنامه: 20:24:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر دروازه های دنیا

با صدای احسان خواجه امیری

 • شروع برنامه:20:24:39
 • پایان برنامه: 20:25:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

آب و هوای مراکز استان‌ها در دوشنبه 98/03/27

 • شروع برنامه:20:25:50
 • پایان برنامه: 20:26:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:26:55
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:

بیشتر بدانیم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 20:29:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

خواص گیاهان دارویی

خواص گیاهان دارویی برای درمان

 • شروع برنامه:20:29:30
 • پایان برنامه: 20:29:54
 • طول برنامه:

خواص میوه

[موضوع] مزایا خواص میوه انجیر

 • شروع برنامه:20:29:54
 • پایان برنامه: 20:29:58
 • طول برنامه:

بهتر زندگی کنیم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:29:58
 • پایان برنامه: 20:30:46
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:30:46
 • پایان برنامه: 20:31:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

برکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:58
 • پایان برنامه: 20:34:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

خط عاشقی

و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 • شروع برنامه:20:34:12
 • پایان برنامه: 20:38:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

مناجات

ایمانتان را با صدقه حفظ کنید و اموالتان را با زکات دادن نگه‌ دارید و امواج بلا را با دعا دور سازید.

 • شروع برنامه:20:38:36
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

و هنگامی که قرآن خوانده می شود، به آن گوش فرا دهید و سکوت کنید تا شاید موردرحمت قرار گیرید

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:46:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

هنگام اذان مغرب به افق تهران

موذن : زنده یاد استاد رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:20:46:53
 • پایان برنامه: 20:48:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تکریم مساجد

شما دانشگاهی‌ها، شما دانشجوها، همه‌تان مساجدراپرکنید. سنگر است اینجا. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۳)

 • شروع برنامه:20:48:16
 • پایان برنامه: 20:52:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر پلاک هشتم

امام جوادعلیه اسلام: من ضامن کسی هستم که پدرم را بامعرفت درطوس زیارت کند

 • شروع برنامه:20:52:46
 • پایان برنامه: 20:52:58
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:52:58
 • پایان برنامه: 20:54:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش برنامه حال خوب

معرفی برنامه حال خوب و زمان پخش آن

 • شروع برنامه:20:54:20
 • پایان برنامه: 20:54:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:54:48
 • پایان برنامه: 20:59:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی های بازرگانی

مطالعه کتاب موجب بهبود سلامت ذهن و روان می‌شود

 • شروع برنامه:20:59:46
 • پایان برنامه: 21:00:06
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع] شروع برنامه حال خوب

 • شروع برنامه:21:00:06
 • پایان برنامه: 21:55:06
 • طول برنامه:55 دقیقه

حال خوب (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 55 دقیقه [موضوع] در این برنامه با حضور دکتر مونا چراغی (روان‌شناس)

 • شروع برنامه:21:55:06
 • پایان برنامه: 21:55:34
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:55:34
 • پایان برنامه: 22:00:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی های بازرگانی

مطالعه کتاب موجب بهبود سلامت ذهن و روان می‌شود

 • شروع برنامه:22:00:13
 • پایان برنامه: 22:00:33
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع]شروع برنامه مستندانسان‌های فوق‌العاده

 • شروع برنامه:22:00:33
 • پایان برنامه: 22:43:17
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند نقش آب

[قالب]مستند[مدت]43دقیقه

 • شروع برنامه:22:43:17
 • پایان برنامه: 22:49:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیب در قاب

[موضوع] تغییرات آب و هوایی و مسایا مربوط ه آن

 • شروع برنامه:22:49:09
 • پایان برنامه: 22:49:44
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:49:44
 • پایان برنامه: 22:55:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیش نمایش معرفی شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:55:14
 • پایان برنامه: 22:55:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:55:42
 • پایان برنامه: 23:00:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی های بازرگانی

مطالعه کتاب موجب بهبود سلامت ذهن و روان می‌شود

 • شروع برنامه:23:00:19
 • پایان برنامه: 23:00:39
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع] شروع برنامه سر حال

 • شروع برنامه:23:00:39
 • پایان برنامه: 23:22:56
 • طول برنامه:22 دقیقه

سر حال

[قالب]ترکیبی[مدت]23دقیقه

 • شروع برنامه:23:22:56
 • پایان برنامه: 23:25:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

دلایل بروز استرس

[موضوع] دلایل بروز استرس و راه ای درمان

 • شروع برنامه:23:25:55
 • پایان برنامه: 23:26:48
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:26:48
 • پایان برنامه: 23:27:29
 • طول برنامه:

پیش نمایش برنامه ضربان

معرفی برنامه ضربان و زمان پخش آن

 • شروع برنامه:23:27:29
 • پایان برنامه: 23:28:10
 • طول برنامه:

پیش نمایش سینما سلامت

معرفی برنامه سینما سلامت و زمان پخش آن

 • شروع برنامه:23:28:10
 • پایان برنامه: 23:29:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش مادر کودک تندرستی

معرفی برنامه مادر کودک تندرستی وزمان پخش آن

 • شروع برنامه:23:29:12
 • پایان برنامه: 23:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:29:40
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع] شروع برنامه کاوش

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:49:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

کاوش

[موضوع] در این برنامه شما با اطلاعات لازم در خصوص نحوه مصرف آب در کشور زیمباوه آشنا خواهید شد . [مجری] - [میهمان/کارشناس] -

 • شروع برنامه:23:49:38
 • پایان برنامه: 23:57:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماوا

با تصاویری از گله اسب ها و زیبایی های طبیعت

 • شروع برنامه:23:57:22
 • پایان برنامه: 23:58:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

آب و هوای مراکز استان‌ها در دوشنبه 98/03/27

 • شروع برنامه:23:58:33
 • پایان برنامه: 23:59:13
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:59:13
 • پایان برنامه: 23:59:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:59:41
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع]شروع برنامه ضزبان