جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:34:24
 • طول برنامه:34 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «حادثه»

[قالب] نمایشی [مدت] 34 دقیقه

 • شروع برنامه:00:34:24
 • پایان برنامه: 00:44:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:44:53
 • پایان برنامه: 01:00:06
 • طول برنامه:15 دقیقه

سوریخ

[قالب] نمایشی [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:01:00:06
 • پایان برنامه: 01:04:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:04:53
 • پایان برنامه: 01:20:41
 • طول برنامه:15 دقیقه

بازیهای ذهن

[قالب] مستند [مدت] 16 دقیقه

 • شروع برنامه:01:20:41
 • پایان برنامه: 01:30:14
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:30:14
 • پایان برنامه: 02:19:22
 • طول برنامه:49 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 49 دقیقه

 • شروع برنامه:02:19:22
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند چرا ما چاق هستیم؟

[قالب] مستند [مدت] 35 دقیقه

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:47
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:15:47
 • پایان برنامه: 04:06:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

به سلامت

[قالب] ترکیبی [مدت] 50 دقیقه

 • شروع برنامه:04:06:06
 • پایان برنامه: 04:08:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:08:23
 • پایان برنامه: 04:34:46
 • طول برنامه:26 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 26 دقیقه

 • شروع برنامه:04:34:46
 • پایان برنامه: 04:36:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:36:02
 • پایان برنامه: 04:58:19
 • طول برنامه:22 دقیقه

کاوش

[قالب] مستند [مدت] 22 دقیقه

 • شروع برنامه:04:58:19
 • پایان برنامه: 05:00:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:00:47
 • پایان برنامه: 05:16:02
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] ترکیبی [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:05:16:02
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:26:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

[اذان صبح به افق تهران 5:22]

 • شروع برنامه:05:26:13
 • پایان برنامه: 05:35:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:35:01
 • پایان برنامه: 05:50:21
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و سلامتی

[قالب] آموزشی [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:05:50:21
 • پایان برنامه: 06:12:35
 • طول برنامه:22 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:12:35
 • پایان برنامه: 06:28:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

بازیهای ذهن

[قالب] مستند [مدت] 16 دقیقه

 • شروع برنامه:06:28:23
 • پایان برنامه: 06:36:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:36:17
 • پایان برنامه: 06:48:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند برتر

[قالب] مستند [مدت] 11 دقیقه

 • شروع برنامه:06:48:20
 • پایان برنامه: 06:58:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:58:27
 • پایان برنامه: 07:07:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

بالاتر از لبخند

[قالب] طنز [مدت] 9 دقیقه

 • شروع برنامه:07:07:25
 • پایان برنامه: 07:08:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:08:29
 • پایان برنامه: 07:23:42
 • طول برنامه:15 دقیقه

سوریخ

[قالب] نمایشی [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:07:23:42
 • پایان برنامه: 07:30:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:30:55
 • پایان برنامه: 08:26:02
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایرانگرد

[قالب] مستند [مدت] 55 دقیقه

 • شروع برنامه:08:26:02
 • پایان برنامه: 08:30:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:30:46
 • پایان برنامه: 09:15:56
 • طول برنامه:45 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [مدت] 45 دقیقه

 • شروع برنامه:09:15:56
 • پایان برنامه: 09:18:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:18:36
 • پایان برنامه: 09:25:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین سلامت

[قالب] ترکیبی [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:09:25:52
 • پایان برنامه: 09:30:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:30:11
 • پایان برنامه: 09:50:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

من و کودک من

[قالب] مستند [مدت] 20 دقیقه

 • شروع برنامه:09:50:16
 • پایان برنامه: 10:00:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:00:06
 • پایان برنامه: 10:46:03
 • طول برنامه:45 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 46 دقیقه [موضوع] نوزادان نارس،تشخیص

 • شروع برنامه:10:46:03
 • پایان برنامه: 10:46:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:46:21
 • پایان برنامه: 10:56:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

مثبت سلامت (زنده)

[قالب] ترکیبی [مدت] 9 دقیقه

 • شروع برنامه:10:56:21
 • پایان برنامه: 10:57:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:57:13
 • پایان برنامه: 11:07:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه

 • شروع برنامه:11:07:13
 • پایان برنامه: 11:11:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:11:11
 • پایان برنامه: 11:26:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

بازیهای ذهن

[قالب] مستند [مدت] 16 دقیقه

 • شروع برنامه:11:26:59
 • پایان برنامه: 11:31:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:31:11
 • پایان برنامه: 11:46:24
 • طول برنامه:15 دقیقه

سوریخ

[قالب] نمایشی [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:11:46:24
 • پایان برنامه: 11:52:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:52:43
 • پایان برنامه: 12:00:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

برگ سبز

[قالب] ترکیبی [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:12:00:12
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:21:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

[اذان ظهر به وقت تهران 12:18]

 • شروع برنامه:12:21:33
 • پایان برنامه: 12:24:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:24:34
 • پایان برنامه: 13:14:53
 • طول برنامه:50 دقیقه

به سلامت

[قالب] ترکیبی [مدت] 50 دقیقه

 • شروع برنامه:13:14:53
 • پایان برنامه: 13:15:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:15:11
 • پایان برنامه: 13:25:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

مثبت سلامت (زنده)

[قالب] ترکیبی [مدت] 9 دقیقه

 • شروع برنامه:13:25:40
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:25:50
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایرانگرد

[قالب] مستند [مدت] 55 دقیقه

 • شروع برنامه:14:25:50
 • پایان برنامه: 14:30:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:30:49
 • پایان برنامه: 14:46:02
 • طول برنامه:15 دقیقه

سوریخ

[قالب] نمایشی [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:14:46:02
 • پایان برنامه: 14:47:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:47:51
 • پایان برنامه: 14:54:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین سلامت

[قالب] ترکیبی [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:14:54:08
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند چرا ما چاق هستیم؟

[قالب] مستند [مدت] 35 دقیقه

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:36:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:36:49
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مثبت سلامت (زنده)

[قالب] ترکیبی [مدت] 9 دقیقه

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:54:35
 • طول برنامه:54 دقیقه

ضربان

[قالب]ترکیبی[مدت]45 دقیقه[تهیه کننده]مسعود بانصیری

 • شروع برنامه:16:54:35
 • پایان برنامه: 17:04:21
 • طول برنامه:9 دقیقه

بالاتر از لبخند

[قالب]طنز[مدت]10 دقیقه

 • شروع برنامه:17:04:21
 • پایان برنامه: 17:09:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006019

 • شروع برنامه:17:09:41
 • پایان برنامه: 17:27:44
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازیهای ذهن

[قالب]آموزشی[مدت]19 دقیقه

 • شروع برنامه:17:27:44
 • پایان برنامه: 17:33:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006052

 • شروع برنامه:17:33:36
 • پایان برنامه: 17:41:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالب]سخنرانی[مدت]9 دقیقه

 • شروع برنامه:17:41:49
 • پایان برنامه: 17:46:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020

 • شروع برنامه:17:46:22
 • پایان برنامه: 17:57:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

مثبت سلامت (زنده)

[قالب] ترکیبی [مدت] 9 دقیقه[موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:17:57:23
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006039

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:13:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:10

 • شروع برنامه:18:13:53
 • پایان برنامه: 18:22:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:18:22:32
 • پایان برنامه: 18:37:33
 • طول برنامه:15 دقیقه

سوریخ

[قالب]طنز - نمایشی[مدت]16 دقیقه[مدیر تولید] محمد حسینس قائم مقام

 • شروع برنامه:18:37:33
 • پایان برنامه: 18:45:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006053

 • شروع برنامه:18:45:06
 • پایان برنامه: 19:26:51
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «حادثه»

[قالب]نمایشی[مدت]42 دقیقه[قسمت]11

 • شروع برنامه:19:26:51
 • پایان برنامه: 19:27:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006054

 • شروع برنامه:19:27:09
 • پایان برنامه: 19:36:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

مثبت سلامت (زنده)

[قالب] ترکیبی [مدت] 9 دقیقه[موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:19:36:06
 • پایان برنامه: 19:41:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006024

 • شروع برنامه:19:41:07
 • پایان برنامه: 19:53:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند برتر

[قالب]مستند[مدت]12 دقیقه

 • شروع برنامه:19:53:10
 • پایان برنامه: 19:58:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006055

 • شروع برنامه:19:58:57
 • پایان برنامه: 20:54:55
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسابقه شهروند و مافیا ـ پارت اول

[قالب]مسابقه[مدت]58 دقیقه[تهیه کننده]علیرضا سلطانی

 • شروع برنامه:20:54:55
 • پایان برنامه: 21:00:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006018

 • شروع برنامه:21:00:18
 • پایان برنامه: 21:50:34
 • طول برنامه:50 دقیقه

به سلامت

[قالب]ترکیبی[مدت]51 دقیقه

 • شروع برنامه:21:50:34
 • پایان برنامه: 21:50:52
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006057

 • شروع برنامه:21:50:52
 • پایان برنامه: 21:57:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین سلامت

[قالب]گزارشی[مدت]7 دقیقه[تهیه کننده]علی خدادی

 • شروع برنامه:21:57:41
 • پایان برنامه: 22:00:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006034

 • شروع برنامه:22:00:10
 • پایان برنامه: 22:35:23
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند خارجی ابرپزشکی به نام دیان‌ای

[قالب]مستند[مدت]36 دقیقه

 • شروع برنامه:22:35:23
 • پایان برنامه: 22:40:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006058

 • شروع برنامه:22:40:50
 • پایان برنامه: 22:55:51
 • طول برنامه:15 دقیقه

سوریخ

[قالب]طنز - نمایشی[مدت]16 دقیقه[مدیر تولید] محمد حسینس قائم مقام

 • شروع برنامه:22:55:51
 • پایان برنامه: 23:01:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006059

 • شروع برنامه:23:01:02
 • پایان برنامه: 23:58:40
 • طول برنامه:57 دقیقه

مسابقه شهروند و مافیا ـ پارت دوم

[قالب]مسابقه[مدت]58 دقیقه[تهیه کننده]علیرضا سلطانی

 • شروع برنامه:23:58:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006060