جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:37:15
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «پرستاران»

[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 37 دقیقه [موضوع] پرستاران [کارگردان] علی‌رضا افخمی

 • شروع برنامه:00:37:15
 • پایان برنامه: 00:38:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:38:35
 • پایان برنامه: 00:41:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماوا

[قالب] نماهنگ [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:00:41:58
 • پایان برنامه: 00:43:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:43:09
 • پایان برنامه: 00:44:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:44:16
 • پایان برنامه: 00:44:44
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:44:44
 • پایان برنامه: 00:45:04
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:45:04
 • پایان برنامه: 00:59:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:00:59:44
 • پایان برنامه: 01:04:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

درس‌های تد

[قالب] انیمیشن [رده سنی] همه سنین [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:01:04:31
 • پایان برنامه: 01:04:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:04:59
 • پایان برنامه: 01:05:19
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:05:19
 • پایان برنامه: 01:26:44
 • طول برنامه:21 دقیقه

بازی‌های ذهن

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 21 دقیقه [موضوع] بازی‌های ذهن

 • شروع برنامه:01:26:44
 • پایان برنامه: 01:27:31
 • طول برنامه:

پیش نمایش صبح عالی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:27:31
 • پایان برنامه: 01:29:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:29:12
 • پایان برنامه: 01:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:29:40
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:19:30
 • طول برنامه:49 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 50 دقیقه

 • شروع برنامه:02:19:30
 • پایان برنامه: 02:24:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

پدر

[قالب] نماهنگ [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:02:24:07
 • پایان برنامه: 02:24:55
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:24:55
 • پایان برنامه: 02:26:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

فرزند پروری

[قالب] آموزشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 1 دقیقه

 • شروع برنامه:02:26:16
 • پایان برنامه: 02:27:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:27:24
 • پایان برنامه: 02:27:52
 • طول برنامه:

مثبت نگری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:27:52
 • پایان برنامه: 02:29:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر زیبای ایران‌زمین

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:29:12
 • پایان برنامه: 02:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:29:40
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:10:56
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند «چگونه حرف می‌زنیم؟»

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 41 دقیقه

 • شروع برنامه:03:10:56
 • پایان برنامه: 03:16:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:03:16:20
 • پایان برنامه: 03:16:49
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:16:49
 • پایان برنامه: 03:19:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنفلوآنزا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:19:12
 • پایان برنامه: 03:19:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:19:40
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:58:37
 • طول برنامه:38 دقیقه

حال خوب

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین خمدت] 39 دقیقه [موضوع] روان‌پزشکی

 • شروع برنامه:03:58:37
 • پایان برنامه: 04:04:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

کبوتران

[قالب] نماهنگ [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:04:04:10
 • پایان برنامه: 04:05:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:05:21
 • پایان برنامه: 04:06:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:06:28
 • پایان برنامه: 04:09:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

آیا می‌دانید؟

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:04:09:18
 • پایان برنامه: 04:09:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:09:46
 • پایان برنامه: 04:10:06
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:10:06
 • پایان برنامه: 04:25:43
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه [موضوع] شگفتی‌های آفرینش بدن انسان [خلاصه]

 • شروع برنامه:04:25:43
 • پایان برنامه: 04:36:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیش نمایش مادر کودک تندرستی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:36:37
 • پایان برنامه: 04:38:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:38:18
 • پایان برنامه: 04:39:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

نکته‌های سلامتی

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 1 دقیقه

 • شروع برنامه:04:39:39
 • پایان برنامه: 04:40:30
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:40:30
 • پایان برنامه: 04:41:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

برکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:41:42
 • پایان برنامه: 04:45:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

خط عاشقی

[موضوع] خاطراتی از شهید «رفیعی مقدم»

 • شروع برنامه:04:45:01
 • پایان برنامه: 04:47:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

به رنگ نیایش

[موضوع] مناجات

 • شروع برنامه:04:47:39
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[موضوع] تلاوت آیاتی از سوره مبارکه عنکبوت [قاری] استاد حسین کرمی

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 04:57:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

[هنگام اذان صبح به افق تهران] 04:53 [مؤذن] زنده‌یاد رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:04:57:13
 • پایان برنامه: 04:59:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه کتابی حاوی ۵۴ مناجات و دعا از امام سجاد(علیه‌السّلام)است.

 • شروع برنامه:04:59:17
 • پایان برنامه: 05:04:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

میشه ضامنم بشی

[قالب] نماهنگ [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:05:04:12
 • پایان برنامه: 05:04:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:04:40
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:31:50
 • طول برنامه:26 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] تمام سنین [مدت] 27 دقیقه [موضوع] جاذبه‌های گردشگری ایران‌زمین [خلاصه]

 • شروع برنامه:05:31:50
 • پایان برنامه: 05:36:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

اندیشه وطن

[قالب] نماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:05:36:02
 • پایان برنامه: 05:37:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:37:13
 • پایان برنامه: 05:38:03
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:38:03
 • پایان برنامه: 05:38:31
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:38:31
 • پایان برنامه: 05:38:51
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:38:51
 • پایان برنامه: 05:50:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 11 دقیقه

 • شروع برنامه:05:50:10
 • پایان برنامه: 05:50:22
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:50:22
 • پایان برنامه: 05:57:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالب] سخنرانی [رده سنی] همه سنین [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:05:57:29
 • پایان برنامه: 05:59:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:59:10
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوری اسلامی ایران

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:05:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

خون غزل

[قالب] نماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:06:05:04
 • پایان برنامه: 06:06:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:06:24
 • پایان برنامه: 06:07:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:07:35
 • پایان برنامه: 06:09:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:09:16
 • پایان برنامه: 06:09:44
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:09:44
 • پایان برنامه: 06:10:04
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:10:04
 • پایان برنامه: 07:01:04
 • طول برنامه:51 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 51 دقیقه [موضوع] دندان‌پزشکی [خلاصه] در این برنامه،

 • شروع برنامه:07:01:04
 • پایان برنامه: 07:03:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:07:03:54
 • پایان برنامه: 07:04:18
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:04:18
 • پایان برنامه: 07:04:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:04:46
 • پایان برنامه: 07:05:06
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:05:06
 • پایان برنامه: 07:18:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

گولوبولا

[قالب] انیمیشن [رده سنی] همه سنین [مدت] 14 دقیقه

 • شروع برنامه:07:18:59
 • پایان برنامه: 07:24:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماوا

[قالب] نماهنگ [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:07:24:07
 • پایان برنامه: 07:25:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:25:14
 • پایان برنامه: 07:28:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:07:28:20
 • پایان برنامه: 07:28:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:28:48
 • پایان برنامه: 07:29:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:07:29:49
 • پایان برنامه: 07:30:09
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:30:09
 • پایان برنامه: 08:30:09
 • طول برنامه:1 ساعت

برنامه صبح عالی (زنده)

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 60 دقیقه

 • شروع برنامه:08:30:09
 • پایان برنامه: 08:31:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:31:20
 • پایان برنامه: 08:31:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:31:48
 • پایان برنامه: 08:34:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:08:34:40
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:53:43
 • طول برنامه:18 دقیقه

لکنت

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 19 دقیقه [موضوع] اختلالات گفتاری [خلاصه] این برنامه، به بررسی

 • شروع برنامه:08:53:43
 • پایان برنامه: 08:54:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 1 دقیقه

 • شروع برنامه:08:54:47
 • پایان برنامه: 08:55:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:55:15
 • پایان برنامه: 08:55:35
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:55:35
 • پایان برنامه: 09:10:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:09:10:15
 • پایان برنامه: 09:17:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین سلامت

[قالب] گزارشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:09:17:35
 • پایان برنامه: 09:18:03
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:18:03
 • پایان برنامه: 09:20:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:09:20:59
 • پایان برنامه: 09:21:19
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:21:19
 • پایان برنامه: 09:53:50
 • طول برنامه:32 دقیقه

بزرگراه زندگی

[قالب] مستند [رده سنی] بزرگ‌سال [مدت] 33 دقیقه [خلاصه] این برنامه، به بررسی بیماری‌های

 • شروع برنامه:09:53:50
 • پایان برنامه: 09:55:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

فرزند پروری

[قالب] آموزشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 2 دقیقه

 • شروع برنامه:09:55:11
 • پایان برنامه: 09:55:39
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:55:39
 • پایان برنامه: 09:59:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:09:59:43
 • پایان برنامه: 10:00:03
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:00:03
 • پایان برنامه: 10:53:58
 • طول برنامه:53 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 54 دقیقه

 • شروع برنامه:10:53:58
 • پایان برنامه: 11:01:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

همین امروز

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 7 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:11:01:21
 • پایان برنامه: 11:01:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:01:49
 • پایان برنامه: 11:05:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:11:05:05
 • پایان برنامه: 11:05:25
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:05:25
 • پایان برنامه: 11:26:50
 • طول برنامه:21 دقیقه

بازی‌های ذهن

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 21 دقیقه [موضوع] بازی‌های ذهن

 • شروع برنامه:11:26:50
 • پایان برنامه: 11:28:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:28:31
 • پایان برنامه: 11:29:12
 • طول برنامه:

پیش نمایش مسابقه تلویزیونی مافیا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:12
 • پایان برنامه: 11:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:40
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:41:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 12 دقیقه

 • شروع برنامه:11:41:57
 • پایان برنامه: 11:42:33
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:42:33
 • پایان برنامه: 11:43:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

برکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:43:45
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[موضوع] تلاوت آیاتی از سوره مبارکه اعراف [قاری] استاد کریم منصوری

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:52:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

[هنگام اذان ظهر به وقت تهران] 11:49

 • شروع برنامه:11:52:33
 • پایان برنامه: 11:53:26
 • طول برنامه:

تکریم مساجد

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:53:26
 • پایان برنامه: 12:04:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امروز

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 11 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:12:04:22
 • پایان برنامه: 12:04:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:04:50
 • پایان برنامه: 12:09:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:12:09:40
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:48:37
 • طول برنامه:38 دقیقه

حال خوب

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین خمدت] 39 دقیقه [موضوع] روان‌پزشکی

 • شروع برنامه:12:48:37
 • پایان برنامه: 12:54:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

سکانس سلامت

[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 6 دقیقه [موضوع] این میان‌برنامه، گوشه‌هایی از فیلم به‌یادماندنی

 • شروع برنامه:12:54:39
 • پایان برنامه: 12:55:32
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:55:32
 • پایان برنامه: 13:05:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امروز

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:13:05:54
 • پایان برنامه: 13:12:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماوا

[قالب] نماهنگ [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:13:12:05
 • پایان برنامه: 13:13:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:13:16
 • پایان برنامه: 13:14:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:14:57
 • پایان برنامه: 13:22:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

برگ سبز

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:13:22:04
 • پایان برنامه: 13:24:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 2 دقیقه

 • شروع برنامه:13:24:22
 • پایان برنامه: 13:24:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:24:50
 • پایان برنامه: 13:29:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:13:29:40
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:35:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ایران فعال (زنده)

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 65 دقیقه [موضوع] این برنامه

 • شروع برنامه:14:35:31
 • پایان برنامه: 14:35:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:35:59
 • پایان برنامه: 14:40:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:14:40:09
 • پایان برنامه: 14:40:29
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:40:29
 • پایان برنامه: 14:54:22
 • طول برنامه:13 دقیقه

گولوبولا

[قالب] انیمیشن [رده سنی] همه سنین [مدت] 14 دقیقه

 • شروع برنامه:14:54:22
 • پایان برنامه: 14:54:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:54:50
 • پایان برنامه: 14:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:14:59:40
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:40:56
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند «چگونه حرف می‌زنیم؟»

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 41 دقیقه

 • شروع برنامه:15:40:56
 • پایان برنامه: 15:45:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

چله بهار

[قالب] نماهنگ [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:15:45:23
 • پایان برنامه: 15:46:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:46:34
 • پایان برنامه: 15:48:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:48:15
 • پایان برنامه: 15:52:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنفلوآنزا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:52:28
 • پایان برنامه: 15:53:01
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:53:01
 • پایان برنامه: 15:55:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 2 دقیقه

 • شروع برنامه:15:55:18
 • پایان برنامه: 15:55:34
 • طول برنامه:

رنگین کمانی از برنامه ها

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:55:34
 • پایان برنامه: 15:56:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:56:02
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

ضربان (زنده)

[قالب] ترکیبی [مدت] 51 دقیقه

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 16:52:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:52:20
 • پایان برنامه: 16:56:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

همین امشب

[قالب] ترکیبی [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:16:56:27
 • پایان برنامه: 16:56:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:56:55
 • پایان برنامه: 17:00:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:00:16
 • پایان برنامه: 17:00:36
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:00:36
 • پایان برنامه: 17:33:33
 • طول برنامه:32 دقیقه

بزرگراه زندگی

[قالب] مستند [مدت] 33 دقیقه

 • شروع برنامه:17:33:33
 • پایان برنامه: 17:34:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

برکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:34:45
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره مبارکه] نساء

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 17:42:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[اذان مغرب به افق تهران 17:39]

 • شروع برنامه:17:42:53
 • پایان برنامه: 17:43:28
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:43:28
 • پایان برنامه: 17:45:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

همشهری

[موضوع] تغییر شغل یک سارق

 • شروع برنامه:17:45:28
 • پایان برنامه: 17:52:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

همین امشب

[قالب] ترکیبی [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:17:52:28
 • پایان برنامه: 18:00:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین سلامت

[قالب] ترکیبی [مدت] 8 دقیقه

 • شروع برنامه:18:00:15
 • پایان برنامه: 18:00:43
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:00:43
 • پایان برنامه: 18:05:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:05:02
 • پایان برنامه: 18:05:22
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:05:22
 • پایان برنامه: 18:29:25
 • طول برنامه:24 دقیقه

اتاق شیشه‌ای

[قالب] ترکیبی [مدت] 24 دقیقه

 • شروع برنامه:18:29:25
 • پایان برنامه: 18:29:38
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:29:38
 • پایان برنامه: 18:30:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:30:06
 • پایان برنامه: 18:30:26
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:30:26
 • پایان برنامه: 18:53:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

بازیهای ذهن

[قالب] مستند [مدت] 23 دقیقه

 • شروع برنامه:18:53:10
 • پایان برنامه: 18:54:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:54:51
 • پایان برنامه: 18:55:19
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:55:19
 • پایان برنامه: 18:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:59:40
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:39:11
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «پرستاران»

[قالب] نمایشی [مدت] 39 دقیقه

 • شروع برنامه:19:39:11
 • پایان برنامه: 19:39:59
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:39:59
 • پایان برنامه: 19:47:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

همین امشب

[قالب] ترکیبی [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:19:47:14
 • پایان برنامه: 19:47:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:47:42
 • پایان برنامه: 19:52:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:52:40
 • پایان برنامه: 19:53:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:53:00
 • پایان برنامه: 20:54:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مسابقه مافیا

[قالب] مسابقه [مدت] 61 دقیقه [مجری] بهنام تشکر

 • شروع برنامه:20:54:22
 • پایان برنامه: 20:54:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:54:42
 • پایان برنامه: 20:59:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:59:32
 • پایان برنامه: 20:59:52
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:59:52
 • پایان برنامه: 21:38:19
 • طول برنامه:38 دقیقه

حال خوب

[قالب] ترکیبی [مدت] 38 دقیقه

 • شروع برنامه:21:38:19
 • پایان برنامه: 21:52:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

سیب در قاب

[موضوع] معجزه حیات [مدت] 14 دقیقه

 • شروع برنامه:21:52:20
 • پایان برنامه: 21:59:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

سکانس سلامت

[موضوع] این میان برنامه گوشه هایی از فیلم امروز را به تصویر می‌کشد

 • شروع برنامه:21:59:45
 • پایان برنامه: 22:00:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:00:52
 • پایان برنامه: 22:02:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش مجموعه تلویزیونی پرستاران

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:02:05
 • پایان برنامه: 22:02:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:02:33
 • پایان برنامه: 22:06:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:06:46
 • پایان برنامه: 22:07:06
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:07:06
 • پایان برنامه: 22:49:16
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند اسرار ناگفته درباره هپاتیت سی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:49:16
 • پایان برنامه: 22:53:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

باران توئی

[قالب] نماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:22:53:05
 • پایان برنامه: 22:54:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا (روز)

آب و هوای مراکز استان ها در سه شنبه 98/07/30

 • شروع برنامه:22:54:16
 • پایان برنامه: 22:55:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:55:57
 • پایان برنامه: 23:03:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین سلامت

[قالب] ترکیبی [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:23:03:04
 • پایان برنامه: 23:03:32
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:03:32
 • پایان برنامه: 23:06:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:06:39
 • پایان برنامه: 23:06:59
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:06:59
 • پایان برنامه: 23:58:52
 • طول برنامه:51 دقیقه

مسابقه مافیا

[قالب] مسابقه [مدت] 61 دقیقه [مجری] بهنام تشکر

 • شروع برنامه:23:58:52
 • پایان برنامه: 23:59:12
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:59:12
 • پایان برنامه: 23:59:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:59:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع] مسابقه مافیا