جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

تلاوت ترتیل از ابتدای سوره مجادله تا انتهای سوره تحریم

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد حسین سبزعلی

سوره شعراء آیات 36-110

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره های قدر، بینه، زلزال، عادیات، قارعه، تكاثر، عصر، همزه، فیل و قریش

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره انعام آیات 127-144

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد حجاج هنداوی

سوره نور آیات 35-45

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

قرار وصل

اذان صبح: 05:26 موذن: استاد رضیعی

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره های ق آیات 36-آخر و ذاریات آیات 1-6 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

زیارت حضرت رسول(ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

مهر تابان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره انبیاء آیات 83-107

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

انقلاب آیه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمود شحات انور

سوره های قیامه، نازعات آیات 26-33 و شمس آیات 1-9

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تفسیر نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قرآن كتاب زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حقوق شهروندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تجلی وحی در كلام علی(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

زندگی كنیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر: 12:18، موذن: استاد آقاتی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل از ابتدای سوره جن تا انتهای سوره مرسلات

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آیه ها و آینه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سمت خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای محمد حسن موحدی

سوره بقره آیات 47-61

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شرح ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت(پخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره های ق آیات 36-آخر و ذاریات آیات 1-6 به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن كتاب زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد حاج محمدحسین سبزعلی

ترتیل سوره نوح

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره اعراف آیات 117-145

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- تجوید

ترتیل سوره های ق آیات 36-آخر و ذاریات آیات 1-6 به همراه آموزش تجوید

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آموزش نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 18:06، موذن: استاد طنطاوی

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تفسیر مطهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره فتح آیات 1-5

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره نمل آیات 6-19

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در محضر قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حرف تا عمل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای وحید نظریان

سوره هود آیات 29-43

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت ترتیل سوره ملك

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مصباح ، پرسش و پاسخ قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد سعید مسلم

سوره نحل آیات 30-61

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.