جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد شهریار پرهیزكار

ترتیل سوره های عنكبوت 46-آخر، روم، لقمان، سجده و احزاب 1-30

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره آل عمران آیات 52-83

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمد احمد شبیب

سوره اسراء آیات 1-30

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمود خلیل حصری

سوره های انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلی و غاشیه

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره انعام آیات 69-73 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

قرار وصل

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

مهر تابان

مجله صبحگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد شحات محمد انور

سوره كهف آیات 13-26

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شكوه آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای سعید پرویزی

سوره قصص آیات 36-50

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صراط تصحیح نماز (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی

سوره های اسراء آیات 105-آخر و انشقاق آیات 1-9

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حمید رضا احمدی وفا

سوره ملك

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آرام جان(زنده)

ویژه برنامه اذانگاهی

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره انعام آیات 69-73 به همراه مفاهیم

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تجلی وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره های توبه آیات 93-آخر و یونس (ع) آیات 1-25

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سمت خدا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره نحل آیات 1-32

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شرح ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره یوسف (ع) آیات 1-29

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره انعام آیات 69-73 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قرآن و اقتصاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آیه ها و ثانیه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 17:12 ، موذن: اقای خاكی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره انعام آیات 69-73 به همراه آموزش نكات تجویدی

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در مكتب وحی - آیت الله محمد شجاعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره های اعلی، لیل، ضحی، انشراح و تین

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد حمدی محمود زامل

سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-27، ضحی و انشراح آیات 1-4

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شمیم دانش

زبان قرآن، آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه های قرآن

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره احزاب آیات 38-48 و فجر آیات 27-آخر

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آموزش وقف و ابتدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد سعید مسلم

سوره های مریم (س) آیات 76-آخر و انفطار آیات 1-12

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سروش هدایت

بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمد عمران

سوره واقعه آیات 1-40

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.