جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:20:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 20 دقیقه

تلاوت استاد محمود خلیل الحصری

ترتیل جزء 9 سوره های اعراف آیات 88-آخر و انفال آیات 1-40

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لحظه های ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

سحرنامه

ویژه سحرهای ماه مبارك رمضان

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تلاوت ترتیل یك جزء(زنده)

ترتیل جزء 9 سوره های اعراف آیات 88-آخر و انفال آیات 1-40

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای محمد مشمول

سوره های فرقان آیات 58-67 و نصر

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره بقره آیات 177-199

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای محمدحسن موحدی

سوره های حمد و بقره آیات 1-20

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

سوره حشر آیات 21-آخر

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های جمعه، ماعون و كوثر

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تفسیر نوجوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترنم آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد محمود علی البناء

جزء 9 سوره های اعراف آیات 88-آخر و انفال آیات 1-40

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تسبیح آفتاب

اذان ظهر: 13:01 موذن: استاد خاكی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های واقعه آیات 75-آخر، حدید آیات 1-6، انفطار و فجر آیات 27-آخر

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت آقای حبیب صداقت

سوره یوسف آیات 4-22

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های غاشیه آیات 8-آخر، فجر، بلد آیات 1-18، قمر آیات 54-آخر، رحمن آیات 1-27، حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تفسیر آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره نمل آیات 32-58

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تلاوت درخواستی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

ترتیل جزء 9 سوره های اعراف آیات 88-آخر و انفال آیات 1-40

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صدای ربنا

اذان مغرب: 20:31 موذن: استاد محمدپور

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

شهر قرآن(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

محفل نور

محفل انس با قرآن كریم در ماه مبارك رمضان

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-28 ، نازعات آیات 27-آخر و شمس آیات 1-8