جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد محمود خلیل الحصری

ترتیل سوره های آل عمران آیات 93-آخر و نساء آیات 1-23

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره فرقان آیات 35-آخر

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره یوسف آیات 53-88

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره مائده آیات 15-32

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت

قرار وصل

اذان صبح: 05:19 ، موذن: استاد حسن رضائیان

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمود بجیرمی

سوره های غاشیه آیات 8-آخر و شمس

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره یونس آیات 7-14 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های احزاب آیات 38-53، ضحی، انشراح، تین و علق آیات 1-14

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره آل عمران آیات 116-132

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح امید(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره جمعه

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تفسیر نوجوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترنم آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حدیث بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره یونس آیات 7-14به همراه مفاهیم

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

آرام جان(زنده)

ویژه برنامه اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

ترتیل سوره حج

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره طه آیات 1-52

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت درخواستی(زنده)

پخش تلاوت ها، مدایح و مناجات های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره یونس آیات 7-14 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت درخواستی(زنده)

پخش تلاوت ها، مدایح و مناجات های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت درخواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت درخواستی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دعای سمات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان مغرب به افق تهران . ساعت : 18:12 استاد محمدپور

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره یونس آیات 7-14 به همراه آموزش تجوید

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 25 دقیقه

تلاوت درخواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سر مشق خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمدجواد پناهی

سوره بقره آیات 187-195

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار(تكرار)

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

كیمیای وصال

بیانات مرحوم حضرت آیت الله محمد شجاعی

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسن نادی

سوره اسراء آیات 23-34

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های حشر آیات 18-آخر، طارق، فجر، بلد، حمد و بقره آیات 1-5