جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد محمد عباسی

تلاوت ترتیل از آیه 31 سوره احزاب تا آیه 27 سوره یس

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره نساء آیات 1-21

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد سعید مسلم

سوره نساء آیات 87-113

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

قرار وصل

اذان صبح: 05:11 موذن: استاد پناهی

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره احزاب آیات 44-50 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد سعید محمد نور

سوره نحل آیات 1-18

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مهر تابان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های هود آیات 56-آخر و نصر

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ساعت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای مسعود عنایتی مقدم

سوره توبه آیات 53-66

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صراط - تصحیح نماز(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد احمد احمد نعینع

سوره های رعد آیات 8-14، ضحی و شرح

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قرآن كتاب زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر: 11:49 موذن: استاد عبدالعال

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره احزاب آیات 44-50 به همراه آموزش مفاهیم

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود خلیل الحصری

سوره های یونس آیات 26-آخر و هود آیات 1-5

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تجلی وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سمت خدا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره نساء آیات 148-162

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شرح ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- روخوانی

ترتیل سوره احزاب آیات 44-50 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

موج مخاطب(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن كتاب زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 17:18 موذن: استاد غفاری

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- تجوید

تلاوت ترتیل سوره احزاب آیات 44-50 به همراه آموزش تجوید

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در مكتب وحی- آیت الله شجاعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد احمد احمد نعینع

سوره های رعد آیات 8-14، ضحی و شرح

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ساعت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

احسان ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های صف آیات 1-9، نصر، فلق و ناس

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آموزش وقف و ابتدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های طارق و اعلی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت- پخش

ترتیل سوره ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

پای رحل استاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره یوسف آیات 53-75

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.