جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

سوره های احقاف، محمد، فتح، حجرات، قاف و ذاریات آیات 1-30

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره نحل آیات 77-89

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

قرار وصل

اذان صبح: 04:01 موذن: استاد خدام حسینی

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره بقره آیات 189-214

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم، حاقه آیات 1-24 و نازعات آیات 26-41

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

زیارت حضرت رسول(ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تسنیم(زنده)

برنامه صبحگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های طور آیات 17-آخر و حدید آیات 1-6

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آقای علیرضا اسحاقی

سوره بقره فتح آیات 27-28

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره كهف آیات 58-82

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تفسیر نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره آل عمران آیات 169-180

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حقوق شهروندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آقای مهدی غلام نژاد

سوره سبا آیات 46-آخر

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تجلی وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

زندگی كنیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

ترتیل سوره های مجادله، حشر، ممتحنه و صف

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- مفاهیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر به افق تهران: 13:05 موذن: استاد راغب مصطفی غلوش

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت ترتیل سوره نباء

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سمت خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره مائده آیات 20-35

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شرح ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره یوسف آیات 4-33

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عارفان بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

ترتیل سوره نوح(ع)

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تفسیر مطهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره زمر آیات 42-61

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های نور آیات 35-38، انشراح و تین

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره حج آیات 1-14

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حرف تا عمل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- تجوید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در محضر قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:43 موذن: استاد كرمی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كارگاه ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

تلاوت ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره هود آیات 1-35

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.