جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت ترتیل استاد محمد عباسی

از آیه 28 سوره یس تا آیه 31 سوره زمر

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سور سجده آیات 11-آخر و احزاب آیات 1-3

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای سید حسین موسوی بلده

سوره حجرات آیات 9-13

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ابتهال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سور انسان آیات 5-آخر، ضحی، شرح، تین و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد انور شحات انور

سوره یوسف آیات 1-29

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

قرار وصل

اذان صبح به افق تهران: 04:47 موذن: استاد سعیدیان

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت ترتیل استاد محمد عباسی

سوره مائده آیات 27-50

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سور ق آیات 31-آخر و قریش

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بسته بامدادی

بسته صبحگاهی شامل: اعلام ساعت 06:00 بامداد، سرود جمهوری اسلامی ایران، دعای شروع قرآن، تلاوت مجلسی سوره حمد با صدای قاریان مصری، تواشیح و توسل به معصومین (ع)، ابتهال و مناجات با خدا، متن نیایشی صبحگاهی و دعای عهد

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت- پخش

ترتیل سوره یس

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

تسنیم(زنده)

برنامه صبحگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سور طور آیات 17-آخر و حدید آیات 1-6

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای مسعود نیكدستی

سوره های تین و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

با هم بخوانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

درسنامه‌ی حفظ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره رحمن آیات 46-آخر

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تفسیر نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حقوق شهروندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر به افق تهران: 11:50 موذن: استاد ابوزید

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت ترتیل آقای قاسم رضیعی

سوره مائده آیات 27-50

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ذكر اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سور ق آیات 38-آخر، ذاریات 1-23 و رحمن آیات 1-4

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره آل عمران آیات 153-156

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آیه ها و آینه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سور فاطر آیات 5-11 و فجر آیات 27-آخر

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در مكتب وحی- آیت الله مكارم شیرازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- روخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد حسن نادی

سوره نور آیات 35-37

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

والعصر(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سور احزاب آیات 70-آخر و سباء آیات 1-9

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- تجوید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 17:48 موذن: مرحوم استاد آقاتی

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت ترتیل استاد محمود حسین منصور

سوره مائده آیات 27-50

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

محله تلاوت(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آقای علیرضا اسحاقی

سوره فتح آیات 27-28

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آموزش وقف و ابتدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره فصلت آیات 30-42

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سبك شناسی تلاوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره آل عمران آیات 130-136

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

سوره زخرف آیات 67-73

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سور تحریم و حاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.