جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

تلاوت ترتیل از سوره مباركه نباء تا پایان قرآن كریم(سوره ناس)

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره بقره آیات 233-252

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد محمود خلیل الحصری

سوره های انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلی و غاشیه

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

قرار وصل

اذان صبح: 4:57 موذن: استاد ابوزید

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره حج آیات 65-72 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره شوری آیات 7-12

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

مهر تابان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره بقره آیات 189-199

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

این چند قدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شكوه آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره آل عمران آیات 75-85

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صراط - تصحیح نماز (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره توبه آیات 1-20

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خسی در میقات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تجلی وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

از سوره نباء تا سوره طارق

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره حج آیات 65-72 به همراه آموزش مفاهیم

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر: 13:08 موذن: استاد طوخی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سمت خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

سوره های انعام آیات 100-104 و نصر

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شرح ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های محمد(ص) آیات 33-آخر و فتح آیات 1-16

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- روخوانی

ترتیل سوره حج آیات 65-72 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد عزت عنانی

سوره مومنون آیات 1-23

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرقرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

موج مخاطب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره اسراء آیات 1-98

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

دعای عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:06 موذن: استاد عبدالعال

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آموزش وقف و ابتدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت با صدای استاد منشاوی

ترتیل سوره مباركه ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

پای رحل استاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های فجر، بلد و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.