جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های آل عمران آیات 93-آخر و نساء آیات 1-23

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تلاوت من(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره غافر آیات 1-33

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عبدالحمید باسوسی

سوره شوری آیات 7-19

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

قرار وصل

اذان صبح: 04:50 موذن: استاد ابوزید

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره احزاب آیات 38-50

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

زیارت حضرت رسول(ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تسنیم

برنامه صبحگاهی زنده

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره یاسین آیات 69-آخر

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا عباسی

سوره های زخرف آیات 81-آخر و شمس آیات 1-9

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صراط- تصحیح قرائت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای سید محمدجواد حسینی

سوره مائده 11-17

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیات 14-آخر و قاف 1-8

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تفسیر نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حقوق شهروندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حدیث بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره بقره آیات 203-252

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فصل نیایش

اذان ظهر به افق تهران: 13:03 موذن: استاد امام جمعه

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت ترتیل سوره نباء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سمت خدا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حریم ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گنجینه رازها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های انعام آیات 151-آخر، ضحی، انشراح و تین

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نمای نزدیك(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

حفظ

ویژه برنامه عصرگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد سبزعلی

ترتیل سوره نوح(ع)

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در مكتب وحی- آیت الله ضیاء آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های احزاب آیات 41-48 و نازعات 27-33

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های فاطر 8-11، ضحی و انشراح

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد احمد احمد نعینع

سوره های اسراء آیات 1-14، ضحی، انشراح، كافرون و اخلاص

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حرف تا عمل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آموزش نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:04 موذن: استاد محمدپور

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در محضر قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مصباح، پرسش و پاسخ قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره هود آیات 36-49

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

تلاوت ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های حشر آیات 18-آخر، انشقاق آیات 1-9 و اخلاص

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.