جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت ترتیل استاد محمد عباسی

از ابتدای سوره مجادله تا انتهای سوره تحریم

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:20:00
 • پایان برنامه: 02:10:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

محله تلاوت(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

بهره ای از كلام بزرگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انفال آیات 1-41

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تفسیر مطهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سور غافر آیات 12-20، انفطار و حمد

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت ترتیل استاد محمد عباسی

سوره انعام آیات 74-110

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

قرار وصل

اذان صبح به افق تهران: 05:26 موذن: آقای رضیعی

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بسته بامدادی

بسته صبحگاهی شامل: اعلام ساعت 06:00 بامداد، سرود جمهوری اسلامی ایران، دعای شروع قرآن، تلاوت مجلسی سوره حمد با صدای قاریان مصری، تواشیح و توسل به معصومین (ع)، ابتهال و مناجات با خدا، متن نیایشی صبحگاهی

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت ترتیل سوره یس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

تسنیم(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آیه های انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صفحه تقویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره احزاب آیات 21-34

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

بهره ای از كلام بزرگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای سید مصطفی حسینی

سوره انفال آیات 10-17

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مسابقه نفس های طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نمایش

پیام آوران وحی

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

با هم بخوانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

درسنامه‌ی حفظ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره اسراء آیات 71-87

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تفسیر نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

روی موج صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره ذاریات آیات 1-22

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تجلی وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان ظهر به افق تهران: 12:18 موذن: مرحوم استاد آقاتی

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت ترتیل استاد احمد نعینع

سوره انعام آیات 74-110

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ذكر اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد عثمان شبراوی

سور حج آیات 73-آخر و مومنون آیات 1-18

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حقوق شهروندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یك آیه یك مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

كلام ناب از خورشید انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سور اسراء آیات 105-آخر و نازعات آیات 26-33

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

رحل نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حكایت نامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در مكتب وحی- آیت الله محمد شجاعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نمایش

پیام آوران وحی

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- روخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره نساء آیات 82-87

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

بهره ای از كلام بزرگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

والعصر(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخلاق انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره توبه آیات 60-75

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 18:06 موذن: استاد طنطاوی

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت ترتیل استاد محمود خلیل حصری

سوره انعام آیات 74-110

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قرآن و ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره هود آیات 108-114

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

محله تلاوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مسابقه نفس های طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قاری نوجوان حسین رضایی

سوره حاقه آیات 1-6

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت من(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مصباح، پرسش و پاسخ قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخلاق انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سروش هدایت

بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مناجات حضرت امیر(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد احمد صالح

سوره نمل آیات 15-44

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر 114 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.