جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت ترتیل سوره های احزاب آیات 31-آخر، سباء، فاطر و یس آیات 1-27

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره یوسف آیات 1-35

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد محمد طاروطی

سوره های حج آیات 73-آخر و مومنون آیات 1-22

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره های فرقان آیات 58-آخر، قیامه و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

قرار وصل

اذان صبح: 05:35 موذن: استاد پناهی

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره ص آیات 17-26 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای محمد رضا پورزرگری

سوره مریم آیات 1-36

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد حجاج هنداوی

سوره های اسراء آیات 105-آخر، كهف آیات 1-13 و بینه آیات 7-8

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های رعد آیات 1-16، ضحی، شرح و تین آیات 1-6

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای مهدی غلام نژاد

سوره سباء آیات 15-30

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

هدیه ی آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های فتح آیات 27-آخر، ضحی، شرح و كوثر

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قرآن كتاب زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره مائده آیات 4-13

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان ظهر به افق تهران: 11:58موذن : استاد عبدالعال

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- مفاهیم

تلاوت ترتیل سوره ص آیات 17-26 به همراه آموزرش مفاهیم

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود خلیل حصری

سوره های فتح آیات 18-آخر، حجرات، ق و ذاریات آیات 1-30

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تجلی وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سمت خدا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره های فصلت آیات 39-آخر و بروج آیات 1-11

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

زلال آیه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- روخوانی

ترتیل سوره ص آیات 17-26 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره فاطرآیات 1-15

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره های هود آیات 108-آخر و یوسف آیات 1-12

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حدیث كساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 17:12، موذن: استاد غفاری

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- تجوید

تلاوت ترتیل سوره ص آیات 17-26 به همراه آموزش تجوید

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سفر كردگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره یونس آیات 90-آخر

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اكسیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كارگاه تلاوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای محمد حسن موحدی

سوره كهف آیات 18-31

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت با صدای استاد منشاوی

ترتیل سوره مباركه ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كارگاه ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:13:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

دعای كمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره یوسف آیات 87-99

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

محفل نور(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.