جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره های آل عمران آیات 93-آخر و نساء آیات 1-23

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره واقعه آیات 1-74

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد احمد احمد نعینع

سوره نساء آیات 58-77

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

قرار وصل

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره آل عمران آیات 71-77 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمود علی البناء

سوره های حشر آیات 11-آخر، ممتحنه و صف

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مهر تابان

مجله صبحگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد راغب مصطفی غلوش

سوره احزاب آیات 21-34

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شكوه آیات

بررسی آیات مهم قرآن كریم

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره اسراء آیات 23-38

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن كربلا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمود عبدالحكم

سوره مائده آیات 4-13

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره یونس (ع) آیات 31-53

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آرام جان(زنده)

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- مفاهیم

ترتیل سوره آل عمران آیات 71-77 به همراه مفاهیم

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره واقعه آیات 1-65

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تجلی وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

ترتیل سوره بقره آیات 203-252

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سمت خدا(زنده)

 • شروع برنامه:14:32:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شرح ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل

سوره شوری آیات 13-31

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره آل عمران آیات 71-77 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قرآن و اقتصاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انفال آیات 1-28

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حسینیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- تجوید

ترتیل سوره آل عمران آیات 71-77 به همراه آموزش نكات تجویدی

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

چراغ هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 18:13 موذن: استاد محمدپور

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد شحات محمد انور

سوره های زخرف آیات 67-آخر و دخان آیات 1-12

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حضور مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد سید متولی عبدالعال

سوره نساء آیات 74-80

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

كلام خوبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آموزش وقف و ابتدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سروش هدایت

بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حسینیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های نور آیات 34-38 و قدر

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.