جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد محمود خلیل الحصری

ترتیل سوره نساء آیات 24-147

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره شعرا آیات 1-59

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد علی محمود

سوره انبیاء آیات 47-91

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های ممتحنه و صف آیات 1-5

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

قرار وصل

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره یونس آیات 15-20 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد فتحی قندیل

سوره انسان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

مهر تابان(زنده)

برنامه صبحگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود خلیل الحصری

سوره فرقان آیات 21-آخر

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شكوه آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره نساء آیات 71-81

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های توبه آیات 128-آخر، ضحی، انشراح، تین و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره یوسف آیات 4-14

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حدیث بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره یونس آیات 15-20 به همراه مفاهیم

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

آرام جان(زنده)

ویژه اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

ترتیل سوره های مومنون و نور آیات 1-20

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سمت خدا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره های انبیاء آیات 101-آخر، ضحی و انشراح آیات 1-4

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

افق(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

سوره شعراء آیات 69-111

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره توبه آیات 100-106 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حریم ایمان

انبیاء در قرآن

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نمای نزدیك(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسرار فاطمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حدیث كساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذان

ویژه اذان مغرب

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره توبه آیات 100-106 به همراه آموزش تجوید

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد مهدی عادلی

سوره های قمر آیات 41-آخر و رحمن آیات 1-28

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در مكتب وحی- آیت الله مكارم شیرازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های زخرف آیات 68-84، دخان آیات 1-8 و قدر

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مكاتب جهانی تلاوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت ترتیل سوره مباركه ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سرمشق خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد محمد اللیثی

سوره های انبیاء آیات 101-آخر و حج آیات 1و2