جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت ترتیل استاد حسین كرمی

از آیه 47 سوره فصلت تا انتهای سوره جاثیه

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره یونس آیات 53-70

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره ص آیات 1-20

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ابتهال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد سعید مسلم

سور محمد (ص) آیات 31-آخر، نازعات آیات 26-41 و فجر آیات 27-آخر

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد عبدالله عمران

سور فاطر آیات 15-35 و نازعات آیات 26-آخر

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

قرار وصل

اذان صبح به افق تهران: 04:48 موذن: استاد احمدی وفا

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت ترتیل استاد محمد عباسی

سوره مائده آیات 82-108

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره نمل آیات 59-79

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بسته بامدادی

بسته صبحگاهی شامل: اعلام ساعت 06:00 بامداد، سرود جمهوری اسلامی ایران، دعای شروع قرآن، تلاوت مجلسی سوره حمد با صدای قاریان مصری، تواشیح و توسل به معصومین (ع)، ابتهال و مناجات با خدا، متن نیایشی صبحگاهی و دعای عهد

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترتیل سوره یس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

تسنیم(زنده)

برنامه صبحگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمد عمران

سوره نساء آیات 64-81

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

هدیه ی آسمانی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای محمد جواد پناهی

سوره احزاب آیات 38-48

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

با هم بخوانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره مریم آیات 40-67

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تفسیر نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حقوق شهروندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر به افق تهران: 11:50 موذن: استاد منصوری

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت ترتیل آقای قاسم رضیعی

سوره مائده آیات 82-108

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ذكر اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره غافر آیات 1-17

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای علی اصغر شعاعی

سور قمر آیات 54-آخر و رحمن آیات 1-30

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آیه ها و آینه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای قاسم مقدمی

سور ابراهیم آیات 23-27 و طارق

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در مكتب وحی - آیت الله ضیاء آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- روخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره آل عمران آیات 189-194

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های آل عمران آیات 189-آخر، حاقه آیات 1-24 و قدر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سور مومنون آیات 1-22 و اعلی آیات 1-7

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- تجوید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 17:45 موذن: استاد رفیعی

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت ترتیل استاد محمود حسین منصور

سوره مائده آیات 82-108

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حكایت جاودانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گنجینه رازها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اكسیر(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت

محفل قرآنی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آموزش وقف و ابتدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سور شوری آیات 13-15

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره انسان آیات 1-9

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره طه آیات 1-54

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دعای كمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سور جن آیات 18-آخر، تكویر، اعلی، كافرون، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.