جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد شحات محمد انور

تلاوت ترتیل از ابتدای سوره نباء تا پایان قرآن كریم

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت آقای محمد حسن موحدی

سوره قصص آیات 20-37

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های نجم و قمر

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

قرار وصل

اذان صبح: 04:53 موذن: استاد طوخی

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره عنكبوت آیات 46-52 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد احمد احمد نعینع

سوره نساء آیات 100-127

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

مهر تابان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های نباء آیات 31-آخر و نازعات آیات 26-آخر

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شكوه آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت شهید محسن حاجی حسنی كارگر

سوره بقره آیات 120-134

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های قیامه آیات 36-آخر و انسان آیات 1-14

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قرآن كتاب زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر: 11:49 موذن: استاد غفاری

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره عنكبوت آیات 46-52 به همراه آموزش مفاهیم

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

از سوره اعلی تا سوره ناس(آخر قرآن كریم)

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حدیث بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سمت خدا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حریم ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گنجینه رازها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- روخوانی

ترتیل سوره عنكبوت آیات 46-52 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نمای نزدیك(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن كتاب زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در مكتب وحی- حضرت آیت الله محمد شجاعی(ره)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 17:39 موذن: استاد سادات فاطمی

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- تجوید

ترتیل سوره عنكبوت آیات 46-52 به همراه آموزش تجوید

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های صف آیات 1-9، نصر، فلق و ناس

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ابراهیم آیات 31-آخر و نازعات آیات 27-41

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

راز آسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تلاوت من(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های قمر آیات 49-آخر و رحمن