جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل

سوره نساء آیات 24-147

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

تلاوت من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های ص آیات 52-آخر و زمر آیات 1-32

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره غافر آیات 28-54

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره احزاب آیات 21-35

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

قرار وصل

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره رعد آیات 43-آخر و ابراهیم 1-5 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره های قصص آیات 83-آخر، رحمن 1-29 و قدر

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

مهر تابان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های نباء آیات 31-آخر، نازعات آیات 26-آخر و انفطار

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شكوه آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت مرحوم آقای حمیدرضا عباسی

سوره های زخرف آیات 81-آخر و شمس آیات 1-9

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صراط - تصحیح قرائت(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های ضحی، شرح، تین و علق

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تحلیل سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حدیث بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

ترتیل سوره های نور آیات 21-آخر و فرقان آیات 1-20

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره رعد آیات 43-آخر و ابراهیم آیات 1-5 به همراه آموزش مفاهیم

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر: 13:02 موذن: استاد منصوری

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در مكتب وحی- حضرت آیت الله ضیاء آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

خبر سراسری

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای علی خوشنود

سوره اعراف آیات 175-188

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گنجینه رازها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های هود آیات 108-آخر و یوسف آیات 1-6

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- روخوانی

ترتیل سوره مباركه رعد آیات 43-آخر و ابراهیم آیات 1-5 به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حریم ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره نمل آیات 15-44

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

پخش زنده سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نمای نزدیك(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:05 موذن: استاد طنطاوی

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در محضر قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد منشاوی

ترتیل سوره مباركه ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره های حدید آیات 1-7 و كوثر

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های حشر آیات 18-آخر، انشقاق آیات 1-9 و اخلاص