جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد شهریار پرهیزكار

تلاوت ترتیل سوره های احقاف، محمد (ص)، فتح، حجرات، ق و ذاریات آیات 1-30

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره های حدید آیات 21-آخر و مجادله آیات 1-10

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

قرار وصل

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره مریم آیات 12-25 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره اسراء آیات 1-37

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

مهر تابان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های قارعه، تكاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، كوثر، كافرون، نصر، مسد، اخلاص، فلق، ناس، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شكوه آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حمید رضا احمدی وفا

سوره حج آیات 23-33

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صراط- تصحیح نماز(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره مائده آیات 111-آخر

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای مهدی غلام نژاد

سوره فصلت آیات 25-44

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تجلی وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره های رعد آیات 19-آخر و ابراهیم

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره مریم آیات 12-25 به همراه آموزش مفاهیم

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر: 13:10 موذن: استاد غلوش

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سمت خدا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره مائده آیات 6-11

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شرح ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های رعد آیات 19-30، ضحی و انشراح

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- روخوانی

ترتیل سوره مباركه مریم آیات 12-25 به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بر آستان كرامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

موج مخاطب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

قرآن كتاب زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در مكتب وحی- حضرت آیت الله محمد شجاعی(ره)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- تجوید

ترتیل سوره مریم آیات 12-25 به همراه آموزش تجوید

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آموزش وقف و ابتدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:40 موذن: استاد كرمی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد منشاوی

ترتیل سوره مباركه ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پای رحل استاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های فتح آیات 27-آخر، طارق، ضحی، انشراح و قدر

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.