جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت مرحوم استاد عبدالعزیز عكاشه

تلاوت ترتیل سوره بقره آیات 142-252

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

تلاوت قرآن كریم

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های تحریم آیات 4-5 و بلد آیات 1-18

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره یوسف (ع) آیات 1-24

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های حجرات آیات 13- آخر و ق آیات 1-42

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره انفال آیات 1-8 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت

قرار وصل

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

مهر تابان(زنده)

برنامه زنده صبحگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره رعد آیات 19-36

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شكوه آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره اسراء آیات 23-38

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حاقه آیات 1-24 و رحمن آیات 1-11

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد حسینی

سوره اسراء آیات 71-93

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حدیث بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره انفال آیات 1-8 به همراه مفاهیم

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر: 12:16 موذن: استاد شریف

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت آقای محمد رضا پورزرگری

ترتیل سوره بقره آیات 75-141

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سمت خدا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

خبر سراسری

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت آقای سعید پرویزی

سوره شعراء آیات 1-51

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گنجینه رازها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های هود (ع) آیات 108- آخر و یوسف (ع) آیات 1-6

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره انفال آیات 1-8 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حریم ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نمای نزدیك(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره انفال آیات 1-8 به همراه آموزش تجوید

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 17:41 موذن: استاد غلوش

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت مرحوم استاد سعید مسلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فهم زبان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره یونس (ع) آیات 31-53

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در مكتب وحی- حضرت آیت الله محمد شجاعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

راز آسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تلاوت من

برنامه ای در راستای شناسایی قاریان خوش خوان و گمنام

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سروش هدایت

جلسات تفسیر قرآن كریم به كلام علامه حضرت آیت الله جوادی آملی

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های انفطار، طارق، حمد، بقره آیات 1-5 و بقره آیات 285- آخر